Kroatistika › Katedre
15. 4. 2015.

Katedra za metodiku nastave hrvatskoga jezika i književnosti

Članovi Katedre

Umirovljeni

  • Dr. sc. Dragutin Rosandić

Povijest Katedre

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1874–1953) uglavnom su sveučilišni profesori i autori udžbenika predavali potencijalnim gimnazijskim i srednjoškolskim profesorima o svojim iskustvima u nastavi hrvatskoga jezika i književnosti. Metodika je nastave hrvatskoga jezika i književnosti uključena 1953. kao poseban kolegij u studijski plan i program.

Prof. dr. sc. Dragutin Rosandić poduzetno je prihvatio taj kolegij (1964.) nakon dviju asistentskih godina na Katedri za noviju hrvatsku književnost (1962-1964). Utemeljio je Katedru za metodiku nastave hrvatskoga jezika i književnosti koja je bila prva takva katedra na Sveučilištu u Zagrebu. Bio je predstojnik do odlaska u mirovinu (2000.). Utemeljitelj je znanstvene metodike koja je uključena u studijske programe i na ostalim nastavničkim fakultetima u Hrvatskoj. Pokrenuo je poslijediplomski studij iz metodike nastave jezika i književnosti (1973.).

Sadašnji predstojnik Katedre prof. dr. sc. Vlado Pandžić izabran je l977. za asistenta. Prof. dr. sc. Stjepko Težak došao je 1980. na Katedru (nakon ukinuća Pedagoške akademije u Zagrebu) i radio je do umirovljenja 1996. Sadašnji docent dr. sc. Marko Alerić izabran je 2001. za asistenta. Godine 2007. izabran je dr. sc. Dean Slavić za docenta, a iste je godine za asistenticu izabrana znanstvena novakinja Ana Ćavar.

Djelatnosti Katedre

Katedra za metodiku nastave hrvatskoga jezika i književnosti održava nastavu iz pet obveznih metodičkih kolegija za jednopredmetni nastavnički studij kroatistike (Teorija nastave hrvatskoga jezika 1, Teorija nastave književnosti 1, Teorija nastave hrvatskoga jezika 2, Teorija nastave književnosti 2 i Svjetska književnost u nastavi) te triju obveznih metodičkih kolegija za dvopredmetni nastavnički studij kroatistike (Teorija nastave hrvatskoga jezika 1, Teorija nastave književnosti 1 i Teorija nastave hrvatskoga jezika i književnosti 2). U okviru Metodičkog modula održava se i obvezna nastavna praksa prema posebnom programu za jednopredmetni i dvopredmetni nastavnički studij kroatistike. U svakoj akademskoj godini nudi sedam-osam izbornih kolegija.