Kroatistika › Nastavnici
Katedra za metodiku nastave hrvatskoga jezika i književnosti

Red. prof. dr. sc. Dean Slavić

Vrijeme primanja: po dogovoru sa studentima, na mail 

Biografija

slavicDean Slavić rođen je godine 1961. u Rijeci gdje je diplomirao godine 1986. Magisterij je obranio godine 1997. na zagrebačkoj kroatistici, a doktorat godine 2000. na komparatistici.

Bio je zaposlen deset godina, s prekidima, kao učitelj odnosno nastavnik predajući hrvatski jezik i povijest. Godine 1996. imenovan je savjetnikom za nastavu hrvatskoga jezika u ondašnjem Ministarstvu prosvjete i športa. Vanjski je suradnik na Filozofskom fakultetu u Zagrebu od godine 2005., stalni zaposlenik i docent od 2007. te izvanredni profesor od 2013.

Izvodi nastavu iz ovih kolegija: Književnost u nastavi 1, Književnost u nastavi 2, Svjetska književnost u nastavi, Biblija kao književnost u nastavi, Uvod u bibijski intertekst u nastavi. Predavao je i Metodiku nastave hrvatskoga jezika 1 i 2. Sudjelovao je na znanstvenim simpozijima u Hrvatskoj, Engleskoj i Sloveniji.  Organizirao je simpozij o Dubravku Horvatiću (2009.), te dva simpozija Biblija i književnost (2012. i 2014.); uredio je zbornike odnosno tematske brojeve časopisa Dometi o tim problematikama.

Tema diplomskoga rada: Četiri portraita s elementima (pjesništvoVeselka Koromana, Tončija Petrasova Marovića, Danijela Dragojevića i Nikole Šopa i elementi zemlje, vode, ognja i zraka).

Tema magisterija: Mitske strukture u pjesništvu Nikole Šopa

Tema doktorata: Usporedna raščlamba božanskoga, ljudskoga, animalnoga, biljnoga i mineralnoga svijeta u pjesništvu Nikole Šopa i T. S. Eliota

Bibliografija 

Monografije

 1. Mit i Nikola Šop, Hrvatsko filološko društvo, Rijeka 1998. ISBN: 953 605 0846 
 2. Simboli i proroci (Interpretacije biblijskoga interteksta) Školska knjiga, Zagreb 2011. 
  Recenzenti: dr. sc. Stjepan Hranjec, red. prof. i akademik Ante Stamać ISBN 978 953 030 2549
 3. Sveta knjiga i dva pjesnika – Komparativna raščlamba božanskoga, ljudskoga, animalnoga, biljnoga i mineralnoga svijeta u pjesništvu T.S. Eliota i Nikole Šopa; Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 2011. (recenzenti dr. sc. Stipe Botica, red. prof. i dr. sc Tomislav Brlek, doc.)  ISBN  978 953 169 1901 (Sadrži promijenjene dijelove knjige  Mit i Nikola Šop
 4. Peljar za tumače – Književnost u nastavi, Profil, Zagreb 2011. 
  Recenzenti: dr.sc. Mirjana Benjak, red. prof., dr. sc. Tomislav Brlek, doc., dr. sc. Vladimir Lončarević, doc. ISBN: 9789531212526
 5. Biblija kao književnost, Školska knjiga, Zagreb 2016.  ISBN: 978-953-0-30727-8

Uređeni zbornici

 1. Dubravko Horvatić , Dometi 3 – 4 2008, Matica hrvatska – Ogranak u Rijeci, Rijeka 2008. , ISSN 0419-6252. Zbornik sa simpozija održanoga u Rijeci godine 2008. u organizaciji Matice hrvatske – Ogranka u Rijeci.
 2. Biblija i književnost, Zbornik za simpozij Biblija i književnost, Rijeka i Zagreb 26. i 27. rujna 2012. Matica hrvatska – Ogranak u Rijeci (Dometi 1 – 2 2012); ISSN 0419  6252 Organizatori simpozija: Matica hrvatska – Ogranak u Rijeci, Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, Sedma gimnazija u Zagrebu, Salezijanska klasična gimnazija u Rijeci.
 3. Zbornik Biblija i književnost 2014, Matica hrvatska – Ogranak u Rijeci, Rijeka 2104.   ISSN 0419 – 6252. Zbornik sa simpozija održanoga u Rijeci i Zagrebu 2014. Organizatori simpozija: Filozofski fakultet u Zagrebu – Odsjek za kroatistiku; Matica hrvatska – Ogranak u Rijeci; Prva gimnazija u Zagrebu; Salezijanska klasična gimnazija u Rijeci. 

Članci u časopisima i zbornicima

 1. Eliotov ranjeni kirurg, Književna smotra, br. 108 – 109, 1998. str. 43 – 50.  ISSN: 0455-0463
 2. Praelement zraka u pjesmama Nikole Šopa, U: Donat, Branimir (priredio): Književna kritika o Nikoli Šopu, Dora Krupićeva, Zagreb 2000, Napredak, Sarajevo 2000., str. 383. – 399.) (prerađen dio monografije Mit i Nikola Šop.) 
 3. Literatura o Nikoli Šopu, u koautorstvu s Branimirom Donatom,   U: Donat, Branimir (priredio): Književna kritika o Nikoli Šopu, Dora Krupićeva, Zagreb 2000, Napredak, Sarajevo 2000., str. 409. – 419.
 4. Fryeevi modusi smrti, Umjetnost riječi, XLV, 2, Zagreb, travanj-lipanj  2001. (str. 125 – 149) ISSN 0503 – 1583. 45 (2001)
 5. Komparacija simbola Krista, Duha i Oca u poeziji T. S. Eliota i Nikole Šopa, Religijske teme u književnosti, Zbornik radova s međunarodnoga simpozija održanoga u Zagrebu 9. prosinca 2000., Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove u Zagrebu, Zagreb 2001. str. 215 – 228. ISBN: 953 625 7807
 6. Traklovi preludiji šutnje, Književna smotra, br. 123,  2002., (str. 71 – 78),  ISSN 0455 – 0463 – 34 (2002).
 7. Katabaza i anabaza u Tolkienovom Gospodaru prstenova, Književna smotra, 1/ 2004. (str. 35 – 47);  ISSN 0455-0463.  35 (2003)
 8. Kasni Montale i kršćanski simboli, Književna smotra, I. / 2005., godište XXXVII. (str.31 – 48) ;  ISSN: 0455-0463. 37 (2005).
 9. Ispunjene praznine u Šopa, Montalea, Eliota i Trakla, Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Knjiga 493 (2006)., str. 81 – 98. Radovi s međunarodnoga simpozija o Nikoli Šopu, održanoga u Zagrebu u organizaciji HAZU. ISSN 1330-0784 – Knj. 27 (2006)
 10. Ujevićeva Fisharmonika, Zbornik radova i pjesama – 5. Kijevski književni susreti, Poglavarstvo općine Kijevo, Kijevo 2006., str. 67 – 85.  ISBN: 953- 98263-5-7
 11. Biblijski intertekst u ranim pjesničkim zbirkama Vlade Gotovca, 6. Kijevski književni susreti, Poglavarstvo općine Kijevo, Kijevo 2007., str. 165 – 184. ISBN  953 982 6365
 12. The Underworld in Tolkien's The Lord of the Rings,  Tolkien 2005. Proceedings, Tolkien Society, London 2008.  ISBN 0905520246, ISBN 13 9780905520247 (engleska inačica prije objavljenoga članka)
 13. Interpretacija i metodički pristup romanu Mirisi, zlato i tamjan, U: Jezik, književnost i mediji u nastavi hrvatskoga jezika; urednice: Barbaroša-Šikić, Mirela i Češi, Mirjana, Naklada Slap i Agencija  za odgoj i obrazovanje, Zagreb 2008. str. 152 – 164.  ISBN : 978 953 191 3706 (Naklada Slap)978 953  729 0115 (Agencija za odgoj i obrazovanje)
 14. Šimićeva Marija u surječju opusa, Crkva u svijetu 1 / 2009. str. 74 – 90.  ISSN  0352 4000. – 44 (2009)
 15. Pjesništvo Dubravka Horvatića: simboli u razvoju. Dometi, znanstveno-kulturna smotra Matice hrvatsko – Ogranka u Rijeci, 3-4 / 2009. str. 47-81
 16. Ironija, satira i biblijski simboli u Starčevićevoj knjizi Pisma Magjarolacah, U: Identitet Like, korijeni i razvitak, str. 375 – 397. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Gospić 2009. ISBN 978 953 666 6614
 17. Interpretacija simbola vode u poeziji Tončija Petrasova Marovića,  Crkva u svijetu, 2 / 2010., str. 243. – 266 ISSN: 0352 – 4000.  45 (2010).
 18. Struktura Fabrijeva romana Vježbanje života, Obnovljeni Život, 2010 / 3.  (str. 325 – 339) ISSN 0351 – 3947.  65 (2010)
 19. Dekovićeva Dolina noćnih prikaza, Kroatologija, godište 1, broj 2, str. 200 – 217. ISSN 1847 – 8050.  1 (2010).
 20. Biblijska analogija u djelu Mali princ Antoinea de Saint Exupéryja, Obnovljeni Život, 4 / 2011., u koautorstvu s Anom Jambrišak  ISSN 0351-3947, UDK 821.133.1 Saint Exupery, A de:22.06
 21. Biblijski intertekst u romanu Joséa Saramaga Ogled o sljepoći, u koautorstvu sa Sandrom Živanović, časopis Književna smotra, 160 / 2011. (str. 95 – 104) ISSN 0455 – 0463. – 43 (2011)
 22. Ustroj i metodički pristup Buconjićevu romanu Grob do groba, Šesti neretvanski književni, znanstveni i kulturni susreti, zbornik, urednik Šešelj, Stjepan, Neretvanska riznica umjetnina i inih vrijednosti, Matica hrvatska Neum, Hrvatska kulturna zaklada Hrvatsko slovo, Opuzen i Zagreb 2011.  (str. 187 – 205)   ISBN 978-953-6223-21-3
 23. Funkcija biblijskoga interteksta u Biblijskim prizorima Ivana Bakmaza, u koautorstvu s Josipom Sabljo, Zbornik s međunarodnoga simpozija Biblija i književnost, Matica hrvatska – Ogranak u Rijeci i Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, Rijeka i Zagreb 2012.  ISSN 0419-6252, UDK:821.163.42.09 Bakmaz, J. -2
 24. Razmatranje biblijskoga interteksta u filmu Ben-Hur Williama Wylera, u koautorstvu s Anamarijom Lovaković, Zbornik s međunarodnoga  simpozija Biblija i književnost, Matica hrvatska – Ogranak u Rijeci i Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, Rijeka i Zagreb 2012.  ISSN 0419-6252, UDK.791.44.071 Wyler, W.
 25. Pjesništvo Slavice Šišara, U: Rapski zbornik II., urednik Lončarić, Robert, Matica hrvatska – Ogranak u Rabu, Rab 2012.,str. 339-344,  ISBN:  9789533310329.
 26. Mate Ujević kao pisac hrvatskih čitanki, Zbornik radova sa simpozija u povodu 110. godišnjice rođenja i 45. godišnjice smrti Mate Ujevića – Mate Ujević danas, Mala knjižnica Društva hrvatskih književnika, Zagreb 2013.  str. 227 – 254. ISBN 978-953-278-156-4
 27. Uloga školske knjižnice u korelacijsko-integracijskome pristupu  djelu Eugena Kumičića Pod puškom, Školski vjesnik, 1 / 2013.  U koautorstvu s Aleksandrom Prikratki i Mihaelom Banek-Zorica ISSN:0037-654X, UDK: 371.3:82]:027.8
 28. The Impact of the Quality of Trainig Programs on the Language and  Communicative of Students (u koautorstvu s Jadrankom Herceg), str. 435 – 437. Proceedings of the 16th International Multiconference Information Society, October 7th – 11th, 2013, Ljubljana, Slovenia, Jože Stefan Institute, Jamova cesta 39, Ljubljana, Slovenia  ISBN: 978 – 961 – 264 – 066 – 8 (pdf)
 29. Examples of Motivation Using Drama Expression in Croatian Language Classes, Croatian Journal of Education, 4 / 2014. 1173 – 1198. U koautorstvu s Martinom Trešćec. ISSN 1848-5650, Doi:1015516 /cje.v 16i4.4534.
 30. Eliotovo Putovanje mudraca: interpretacija i metodički pristup, Communio, br. 120 / 2014. str. 87 – 107  ISSN 1847-6465
 31. Biblijski intertekst u Batinama do oltara Ante Bakovića, Obnovljeni Život, 2 / 2014. str. 179 – 191, u koautorstvu s Beatom Čolakom; ISSN 0351-3947; UDK 82-94:262.14 Baković, A.; Broj znakova: 34 415
 32. Žanrovska odredba autobiografije u Kumičićevu djelu Pod puškom (u koautorstvu s Aleksandrom Damjanić), Obnovljeni život 2015. / 3. ISSN 0351-3947, UDK: 821.163.42.09 Kumičić, E. 82-94.09:234.2
 33. Knjiga o Jobu: interpretacije i metodički pristup Zbornik, Jedanaesti neretvanski književni, znanstveni i kulturni susret, Fra Jeronim Šetka; urednik Šešelj, Stjepan, Neretvanska riznica umjetnina i inih vrijednosti, Hrvatska kulturna zaklada, Južnohrvatski ogranak DHK Ston, Franjevačka klasična gimnazija Sinj, Matica hrvatska Neum, Hrvatsko slovo, Zagreb i Kula Norinska 2016. str. 301 – 341. ISBN: 953-6223-31-2
 34. Ironije i biblizmi u Pismima Magjarolacah,  Zbornik radova sa znanstvenoga kolokvija u povodu 120. godišnjice smrti, urednik Pavešković, Anton, Mala knjižnica Društva hrvatskih književnika, Zagreb 2017., str. 375 – 413 (dopunjena i promijenjena inačica teksta koji je objavljen prije, v. Znanstveni skup Identitet Like, Gospić, 26. – 29. rujna 2007.)
 35. Retorika i stil Starčevićevih govora, Zbornik radova sa znanstvenoga kolokvija u povodu 120. godišnjice smrti, Mala knjižnica Društva hrvatskih književnika, Zagreb 2017. ISBN: 978-953-278-258-5; broj znakovnih mjesta 36 224
 36. Staigerov subjekt u Kranjčevićevu pjesništvu, Zbornik 1. senjskog interdisciplinarnog simpozija, Grad Senj, Senj 2018. ; ISBN 978-953-48285-0-2; broj znakovnih mjesta: 45339
 37. Interpretacija i metodički pristup Knjizi o Joni, Tragovi tradicije, znakovi kulture, Zbornik u čast Stipi Botici, Hrvatska sveučilišna naklada, Hrvatsko filološko društvo, Matica hrvatska, Zagreb 2018.ISBN 978-953-169-379-0; broj znakovnih mjesta 73 178.
 38. Interpretacija i metodički pristup noveli Vruća listopadska noć Dubravka Horvatića, Kroatologija, Vol 1, Br. 10, 2019. str. 185 – 212. ; ISSN 1847- 9117. ; broj znakovnih mjesta: 72 180
 39. Lukan kao junak: Ognjište kao romansa, Crkva u svijetu, God. LIV., 2019., Br. 4, str. 547– 569.; izvorni znanstveni rad; ISSN 0352 – 4000; broj znakovnih mjesta: 73 930
 40. Budakov Blažić kao antagonist i farmakos, Obnovljeni život, Vol. 75. br. 1, 2020. ISSN 035 – 3947; broj znakovnih mjesta: 64 566
 41. Budakova Anera kao moliteljica i junakinja, Diacovensia, 28 (2020), 3, ISSN 1330-2655; broj znakovnih mjesta: 57 572
 42. Osobno i privatno u pobožnosti biblijskog psalmista kao pojedinca, u koautorstvu s Danielom Berkovićem; Kairos, Evanđeoski teološki časopis, Vol. 14. No 2, 2020. ISSN 1846- 4580; broj znakovnih mjesta: 32 417
 43. Tito Dorčić as a Forerunner of Ironic Mode, Senjski zbornik 47, 165-190 (2020). ISSN 1849 0999; broj znakovnih mjesta: 53 739 broj znakovnih mjesta 53 739
 44. Elementi impresionizma u Moru Đure Sudete, Crkva u svijetu, Vol. 55. No.1., 2020. pregledni    rad, u koautorstvu s Melanijom Ivezić Talan; ISSN 0352 – 4000; Broj znakovnih mjesta: 38 778
 45. Hrvatski jezik i književnost u hrvatskim gimnazijama na prostoru Srednje Bosne, u koautorstvu s Natalijom Tomas. Metodički obzori: časopis za odgojno-obrazovnu teoriju i praksu, Vol 15. No. 1 (28), 2020. ISSN 1848 8455; broj znakovnih mjesta: 40 094
 46. Satan in the Role of Bomolochos, U: Hrvatski prijevodi Biblije, uredili Barščevski, Taras; Jelaska, Zrinka; Babić, Nada, Hrvatsko filološko društvo, Katolički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2020. ISBN 978-953-296-187-4; broj znakovnih mjesta: 83 794
 47. Interpretacija i metodički pristup pjesmi The Song of Wandering Angus Williama Butlera Yeatsa; Obnovljeni život, Vol. 76. No.1, 2021. ; ISSN: 0351-39457;  broj znakovnih mjesta: 35 921

Izbor prikaza i recenzija

 1. Dojmovi i promišljanja uz Thompsonov koncert u Pazinu: Istra je pobijedila, Hrvatsko slovo, petak 2. siječnja 2009.
 2. Flandrija želi biti samostalna država, Hrvatsko slovo, petak 29. siječnja 2010. 
 3. Potresna svjedočanstva svećenika, Mato Zovkić: Iskustvo svećeničkoga poziva u Bosni od 1963. do 2013. godine, Sarajevo: Katolički bogoslovni fakultet; Zagreb: Glas koncila, 2014. Kolo 3, 2017. 
 4. Kurikulum reže jedno plućno krilo hrvatske književnosti, Globus broj 1318, 11. ožujka 2016., str. 35.
 5. Suvremenost apokaliptike, Miljenko Buljac: Da nebo na nas ne padne i nebesa nestanu, Naklada  Bošković, Sveučilište Hercegovina u Mostaru, Matica hrvatska Sinj, Split 2017.  Republika 1-2, 2018.