15. 4. 2015.

Zagrebačka slavistička škola

Zagrebačka slavistička škola (Hrvatski seminar za strane slaviste) posebna je aktivnost Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Škola je započela s radom 1972. godine s namjerom da potiče i promiče poznavanje hrvatskoga jezika, književnosti i kulture ponajprije među inozemnim studentima kroatistike/slavistike te među znanstvenicima i nastavnicima na stranim sveučilištima.  Središnji je oblik djelovanja Škole organizacija godišnjega seminara koji svojim polaznicima nudi kroatističke sadržaje, organizira lektorate i proseminare, prevodilačke radionice, tematske cikluse predavanja, kulturna događanja. Zagrebačka slavistička škola organizirala je od 1972. do 1990. seminare u Dubrovniku i Zagrebu (od 1. do 19. seminara), 1991. u Zagrebu (20. seminar), od 1992. do 1998. u Puli (od 21. do 27. seminara). Od 1999. godine hrvatski seminari za strane slaviste ponovno se održavaju u Dubrovniku.

Internetske stranice Zagrebačke slavističke škole