Kroatistika › Nastavnici
Katedra za hrvatski standardni jezik

Prof. dr. sc. Zrinka Jelaska

, 01/4092-074

Vrijeme primanja tijekom rujna  2024. po dogovoru e-poštom.

Životopis

1. Obrazovanje  ̶  Rođena je u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu i jezičnu gimnaziju (XVI). Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je kroatistiku i fonetiku, magistirala iz fonetike radom Generativni prikaz prozodema hrvatskoga književnoga jezika, a doktoriralaiz područja filologije (jezikoslovlje) radom Poredbeni opis glasovne strukture hrvatskoga jezika.
U SAD pohađala je lingvistička predavanja na četiri sveučilišta (U. of Connecticut i MIT, U. of Michigan, Ann Arbor i U of Stanford).

2. Zaposlenje ̶  Dvije godine radila je kao srednjoškolski profesor (MIOC,  Centar za kulturu i umjetnost). Od 1983. radi na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, najprije kao asistent na Odsjeku za fonetiku pa znanstveni asistent u Centru za strane jezike i probleme govora. Od 1990. radi na Katedri za hrvatski standardni jezik, na Odsjeku za kroatistiku, sada kao redoviti profesor u trajnome zvanju. Tri godine bila je prodekan za znanost i međunarodnu suradnju matičnoga fakulteta.

3. Stručno usavršavanje  ̶  Stručno se usavršavala na različitim radionicama, skupovima i stručnim boravcima u zemlji i inozemstvu (SAD, Mađarska, Španjolska, Italija, Austrija, Njemačka, Irska, Francuska, Grčka, Japan, Australija, Češka, Rumunjska), posebno u području lingvistike, kroatistike, jezičnoga obrazovanja (dvojezičnost, strani jezik, drugi jezik, nasljedni jezik, srodni jezici), procjenjivanja jezičnoga znanja (izrada ispita za hrvatski jezik, ispitivanje jezičnih djelatnosti i vještina, vrjednovanje).

4. Nastavno iskustvo
4.1. Nastava na dodiplomskom i diplomskom studiju  ̶  Na kroatistici je držala obavezne seminare iz predmeta Hrvatskoga standardnoga jezika na svim godinama (fonetika i fonologija, morfologija, sintaksa, semantika), potom predavanja i seminare na obaveznim kolegijima Uvod u lingvistiku, Teorija jezika, Fonologija i morfonologija hrvatskoga jezika.
     Sada osim na obaveznomu kolegiju Teorija jezika održava i nastavu na vlastitim izbornim kolegijima Uvod u materinski i inojezični hrvatski (preddiplomski)i Prijevodne inačice Biblije (diplomski studij).
    Održavala je izbornu nastavu i na sedam drugih vlastitih kolegija (Poredbena fonetika i fonologija, Hrvatski kao strani jezik, Morfologija hrvatskoga kao stranoga jezika, Hrvatski kao materinski i strani jezik, Uvod u hrvatski kao drugi i strani jezik, Procjenjivanje znanja hrvatskoga jezika, Razlike među hrvatskim sinonimima), neke i za studente drugih filoloških odsjeka, posebno fonetike, i tako počela studente obrazovati u hrvatskome kao inome jeziku (stranome, drugome, nasljednome). Bila je mentor u izradi šezdesetak diplomskih radova.
    Na Sveučilišnoj školi hrvatskoga jezika i kulture predavala je hrvatski kao ini jezik na svim jezičnim razinama te dva druga predmeta (Croatian grammar te Uvod u inojezični hrvatski za učitelje hrvatskoga).

4.2. Nastava na poslijediplomskomu studiju  ̶   Održava nastavu i na nekoliko doktorskih studija Sveučilišta u Zagrebu, na Lingvistici (Uvod u morfologiju hrvatskoga kao stranoga jezika, sada Fonologija), Kroatistici (Uvod u semantiku, Hrvatska sinonimija), Glotodidaktici (Izrada znanstvenoga rada - obavezni predmet, Prijamni pristup u ovladavanju stranim jezikom, Istraživanja primanja i proizvodnje stranoga jezika) i Hrvatskoj kulturi (Jezik: značenje i kultura), na matičnome fakultetu te na interdisciplinarnome doktorskome studiju Jezik i kognitivna neuroznanost (Odabrana poglavlja lingvistike - obavezni predmet, Dvojezičnost, prije Temelji lingvistike, Drugi jezik), u čijemu je osnivanju sudjelovala.
    Bila je mentor u izradi devetnaest doktorskih radova i dva znanstvena magistarska rada. Sada je mentor jednoj doktorandici. Od 2013. voditelj je Poslijediplomskoga doktorskoga studija Glotodidaktika.
   Predaje i na kolegiju Kulturološki i civilizacijski aspekti prevođenja poslijediplomskoga specijalističkoga studija Konferencijskoga prevođenja.

4.3. Gostujući profesor u Hrvatskoj  ̶  Održavala je predavanja i seminare i na drugim odsjecima Sveučilišta u Zagrebu: Odsjeku za novinarstvo FPN-a (Kultura govora), Odsjeku za logopediju ERF-a (Osnove fonetike i jezične strukture, Uvod u opće i hrvatsko jezikoslovlje, Uvod u materinski i inojezični hrvatski, Temelji hrvatskoga jezika, Temelji jezikoslovlja), Dramskome odsjeku Akademije za kazalište, film i televiziju (Fonetika); na Hrvatskim studijima (Uvod u opće i hrvatsko jezikoslovlje).
    Godinu dana bila je gostujući profesor na Sveučilištu u Zadru, na Odjelu za izobrazbu učitelja (Hrvatski standardni jezik, Norme hrvatskoga standardnoga jezika).

4.4. Gostujući profesor u inozemstvu  ̶  Dva je puta po godinu dana kao Fulbrightov stipendist predavala hrvatski jezik u SAD (Odsjek za lingvistiku Sveučilišta Connecticut i Odsjek za slavistiku Sveučilišta Michigan), a dvije godine u na Slavističkome institutu Sveučilišta u Kölnu, uključujući i izborne kolegije (Hrvatski jezik između gramatike i svijeta, Semantika hrvatskih glagola, Značenjski odnosi hrvatskih riječi). Održala je pozvana predavanja  u SAD na Sveučilištu Indianna, Bloomington i Sveučilištu Cornell; u Makedoniji na Fakultetu Blaže Koneski, Sveučilište Kiril i Metod, Skoplje; u Njemačkoj na Sveučilištu Justusu Liebig Giessen i na Sveučilištu Regensburg. Pet godina bila je gostujući profesor na Sveučilištu u Mostaru u BiH (Hrvatski standardni jezik, Fonetika i fonologija, Leksikologija), uključujući i poslijediplomski studij (Fonetika i fonologija).

5. Znanstveni i stručni rad
Znanstvena su joj istraživanja usmjerena na hrvatski jezik u okviru nekoliko lingvističkih, psiholingvističkih i interdisciplinarnih područja: fonologiju, morfologiju, semantiku (posebno sinonime i bliske značenjske odnose), rječnik boja,  jezični razvoj od prijerodnoga razdoblja, ovladavanje inim jezikom (stranim, nasljednim, drugim), višejezičnost, hrvatske biblijske prijevode, jezično obrazovanje i procjenjivanje jezičnoga znanja. Objavila je četrnaest knjiga i više od stotinu znanstvenih radova.

5.1. Objavljene knjige i poglavlja u knjigama  ̶  Objavila je četrdesetak knjiga. Od toga je sama napisala njih pet: dvije znanstvene monografije (Generativni opis konjugacijskih oblika, Fonologija hrvatskoga jezika: glasovi, slogovi, naglasci), uvod u gramatiku hrvatskoga jezika za inojezične govornike (Basic Croatian Grammar: Sounds, Forms, Word Classes), udžbenik Fonetika i fonologija hrvatskoga jezika, vježbenicu iz Fonetike i fonologije. U suautorstvu je napisala prvu knjigu o inojezičnomu hrvatskomu Hrvatski kao drugi i strani jezik i Hrvatsko-njemački rječnik školskoga jezika. Kao autor i (su)urednik objavila je pet znanstvenih knjiga (HINIZ- hrvatski inojezični / Croatian as L2; Bibliana - hrvatski biblijski prijevodi, HINIJ - hrvatski i ini jezici / Croatian and other languages, Pedeset godina hrvatskih odjeka - ishodišta i dosezi; U Duhu i jeziku živjeti hrvatski); jednu znanstveno-stručnu (Postira u vrtlogu nasilja XX. stoljeća), osam rječnika, i to jedan višedijalektni: Zaviri - mali zavičajni rječnik hrvatskoga jezika; sedam dvojezičnih e-rječnika: šest uz početni udžbenik hrvatskoga kao stranoga jezika (hrvatski s engleskim, talijanskim, njemačkim, španjolskim, slovačkim i poljskim) te jedan za početnike (hrvatsko-francusko-hrvatski); ispitni katalog Hrvatski kao ini jezik, ljestvice za procjenjivanje dječjega jezika Komunikacijske razvojne ljestvice - Koralje, a surađivala je na izradi dvaju trojezičnih rječnika i jednoj enciklopediji. Objavila je i pet skripta za učenje hrvatskoga kao inoga jezika. Uredila je deset knjiga koje su napisali drugi, stručnih, umjetničkih i duhovnih, a suuredila i napisala predgovore još petnaest.
Objavila je  devedeset poglavlja u trideset i dvije inozemne i domaće knjige koje su uredili drugi (od toga na engleskome u pet inozemnih knjiga uglednih izdavača i jedno na njemačkome).

5.2.Objavljeni  znanstveni radovi  ̶   Objavila je devedeset znanstvenih članaka u hrvatskim i inozemnim časopisima (pedesetak) i zbornicima (četrdesetak).

5.3. Objavljeni  stručni radovi  ̶  Uredila je sedamdesetak stručnih radova (članci, prikazi, natuknice u enciklopediji).

5.4. Znanstveni skupovi  ̶  Održala je više od dvjesto izlaganja (četrdesetak na engleskome) na znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu (od toga pedesetak pozvanih).
Bila je član organizacijskoga odbora tridesetak znanstvenih skupova. Osnovala je i HIDIS, prvi međunarodni znanstveni skup posvećen inojezičnome hrvatskome koji se održava svake treće godine te u suradnji skup Hrvatski prijevodi Biblije.

5.5. Znanstveni i stručni projekti  ̶  Sudjelovala je u tridesetak projekata, od toga je bila voditeljicom ili suvoditeljicom šest znanstvenih projekata: tri MZOŠ s temom hrvatskoga jezika, kao materinskoga i inoga jezika, jednoga sveučilišnoga projekta i dva međunarodna, bilateralna. Sudjelovala je u osam međunarodnih projekata i još sedamnaest domaćih, od koji trenutačno sudjeluje na dva. s

6. Uredništva i voditeljstva

6.1. Uredništvo časopisa i knjiga  ̶  Članica je uredništva Suvremene lingvistike od 1991, Strani jezici od 2018. Godine 2005. osnovala je Lahor: časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik, jedini časopis koji je od početka usmjeren (i) na hrvatski kao ini jezik i njegova je glavna urednica.
Osnovala je i Biblioteku Kroatini (HFD) s dva niza, u prvome (KROATtini) urednicom je Hrvatsko-njemačkome rječniku jezikoslovnih naziva i Njemačko-hrvatskome rječniku jezikoslovnih naziva, hrvatsko-njemačkome rječniku školskoga jezika, hrvatsko-talijanskome rječniku školskoga jezika te jedne znanstvene knjige, a u drugome (KroatINI) početni leksički priručnik, nekoliko dvojezičnih e-rječnika uz njega i vježbenice, vježbenicu za njemačke studente hrvatskoga i srpskoga,  jednu znanstvenu knjigo o istraživanjima hrvatskoga kao inoga jezika te spomenutu gramatiku hrvatskoga na engleskome. Osnovala je i Odjel za hrvatski kao ini jezik 2014.

6.2. Sveučilišna škola hrvatskoga jezika i kulture ̶  Voditeljica je Sveučilišne škole hrvatskoga jezika i kulture (kraticom UNISOCLAC) Sveučilišta u Zagrebu od 1993, u kojoj se poučava hrvatski kao ini jezik. Školu je ustrojila na nov način, uvela nove sadržaje  i pristupe na temelju istraživanja te posebno ocjenjivanje svake od četiri jezične djelatnosti: slušanja, govorenja, čitanja i pisanja. Osim Ljetne škole, Zimske škole, jesenskih i proljetnih tečajeva u Školi se održava se i e-nastava za učenike hrvatskoga iz inozemstva, na online tečajevima HiT-1 i Hej.

7. Članstva

7.1. Stručna društva ̶  Članica je Hrvatskoga filološkoga društva (HFD), četiri je godine bila njegovom predsjednicom, a sada je predsjednica Odjela za kulturu hrvatskoga jezika. Osnovala je i Odjel za hrvatski kao ini jezik. Članica je i Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku (HDPL). Sada je ili je bila članica i nekoliko međunarodnih društava: SLE, SCLA, AILA, EUROSLA.

7.2. Povjerenstva  ̶  Članica je Povjerenstva za doktorske teme i programe Sveučilišta u Zagrebu, bila je tri godine članica njegova Vijeća Društveno-humanističkoga područja. Bila je član ili predsjednica brojnih stručnih tijela za hrvatski jezik MZOŠ-u, NCVVO, AZOO (Odbor za lektorate, Vijeće za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Državno povjerenstva za natjecanje iz hrvatskoga jezika, HNOS, Državna matura - radna skupina za Hrvatski jezik, Stručna radna skupina za vanjsko vrjednovanje osnovna škola, Skupina za izradu Plana i programa hrvatskoga jezika, Povjerenstvo za jezično-komunikacijsko područje NOK-a, Vijeće za nacionalni kurikulum, Stručna radna skupina za izradu nacionalne procjene postignuća iz Hrvatskoga jezika, Program hrvatskoga za azilante, Povjerenstva za izradu ispita INI B2 za upis inojezičnih govornika na hrvatske studijske programe, Savjet za jezik i govor HRT, Vijeće za učenje i poučavanje hrvatskoga kao drugoga, stranog i nasljednog jezika...).

8. Popularizacija znanosti
8.1. Javna predavanja u inozemstvu 
̶  Održala je trinaest javnih predavanja u inozemstvu, od toga pet pozvanih: Sveučilište Bloomington u SAD-u, Sveučilište Cornell u SAD-u; skopsko Sveučilište Kiril i Metod u Makedoniji, Sveučilište Justusa Liebiga u Giessenu u Njemačkoj, Sveučilište Regensburg u Njemačkoj.

8.2. Javna predavanja u Hrvatskoj  ̶  Održala je stodvadesetak javnih predavanja i izlaganja u Hrvatskoj: Zagrebački lingvistički krug, vijeća i savjetovanja profesora hrvatskoga jezik, katehetske škole, knjižnice, muzeji.

8.3. Javna predavanja u Hrvatskoj ̶  Na HRT-u povremeno surađuje gostovanjima ili prilozima te kao jezični savjetnik.

9. Strani jezici i prevođenje  ̶  Govori engleski i njemački, služi se francuskim, švedskim, talijanskim, srpskim, češkim i slovačkim. Prevodila je stručne tekstove, filmove, tv-serije. Povremeno je naizmjenično i istovremeno prevodila s engleskoga.