Kroatistika › Nastavnici
Katedra za hrvatski standardni jezik

Prof. dr. sc. Bernardina Petrović

, 01/4092-070

Vrijeme primanja: utorkom 13:00–14:00, B-107

Biografija

petrovic

Rođena je 24. prosinca 1965. u Vinkovcima. Studij kroatistike završila je 1991., magistrirala je 1999., a doktorirala 2003. U istraživačko je zvanje asistentice izabrana 1999., u zvanje više asistentice 2003., u znanstveno-nastavno zvanje docentice 2004., izvanredne profesorice 2010., a redovite profesorice 2016. Od 1991. do 1993. radila je kao profesorica hrvatskoga jezika i književnosti u osnovnoj i srednjoj školi. Od 1993. do 2004. zaposlena je u Zavodu za lingvistička istraživanja HAZU, a od 2004. na Katedri za hrvatski standardni jezik Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na Preddiplomskome studiju kroatistike Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predaje obvezatni kolegij Hrvatski standardni jezik – Fonologija i morfonologija. Na Diplomskome studiju kroatistike Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predaje izborne kolegije Tekstna lingvistika, Semantika hrvatskoga jezika i Hrvatski jezik za nastavnike. Izvodi nastavu na doktorskim studijima kroatistike i hrvatske kulture, a izvodila je in a studiju lingvistike. U akademskoj godini 2006./2007. predavala je kolegij Hrvatski standardni jezik na Učiteljskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U akademskoj godini 2007./2008. gostujućom je profesoricom u okviru CEEPUS-ove stipendije na Institutu za slavistiku Sveučilišta u Grazu. Od akademske godine 2008./2009. nositeljicom je i s dr. sc. Milicom Mihaljević izvoditeljicom izbornoga kolegija Hrvatski jezik u inženjerskoj praksina Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.

Objavila je četiri knjige, šezdesetak radova u znanstvenim časopisima i zbornicima radova sa znanstvenih skupova te sudjelovala izlaganjima na šezdesetak međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova. Bila je tajnica uredništva Filologije (od 1999. do 2004.) i predsjednica  Državnoga povjerenstva u Natjecanju u poznavanju hrvatskoga jezika (od 2012. do 2017.). Aktivno je sudjelovala u organizaciji nekoliko znanstvenih skupova i u uređivanju znanstvenih i stručnih publikacija. Održala je šezdesetak pozvanih predavanja na stručnim skupovima i seminarima, ljetnim školama i znanstvenopopularnim tribinama. U ak. god. 2014./2015. i 2015./2016. bila je pročelnica Odsjeka za kroatistiku.

Članica je Hrvatskoga filološkog društva. Bila je potpredsjednica Ogranka Matice hrvatske u Velikoj Gorici (2008. – 2018.).

Bibliografija (izbor)

Knjige

 • Vulić, Sanja – Petrović, Bernardina (1999). Govor Hrvatskoga Groba u Slovačkoj, Zagreb : Korabljica, knj. 5, god. IX, Sekcija Društva hrvatskih književnika i Hrvatskog centra PEN-a za proučavanje književnosti u hrvatskom iseljeništvu (ur. Stjepan Šešelj), 120 str.
 • Petrović, Bernardina (2005). Sinonimija i sinonimičnost u hrvatskome jeziku, Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 281 str.
 • Tekstom o tekstu : Zbornik studentskih radova s kolegija Tekstna lingvistika (2012) [ur. Bernardina Petrović], Zagreb : FF-press, 490 str.
 • Frančić, Anđela – Petrović, Bernardina (2013). Hrvatski jezik i jezična kultura, Zagreb : Visoka poslovna škola „Adam Baltazar Krčelić”, 325 str.

Znanstveni radovi u časopisima i zbornicima radova

 • Petrović, Bernardina (1997). Leksik Relkovićeva Kućnika, Filologija, 29, 139­–154.
 • Petrović, Bernardina (1997). Nadređenice i podređenice u leksiku i rječniku, Suvremena lingvistika, 43/44, sv. 1–2, 241–250.
 • Petrović, Bernardina (1997). O frazeologiji Josipa Kozarca, Riječ, god. 3, sv. 1, 88–106.
 • Petrović, Bernardina (1998). Izbor i obradba građe za sinonimni rječnik, Filologija, 30–31,105–112.
 • Vulić, Sanja – Petrović, Bernardina (1998). Slovački elementi u čakavskim govorima Hrvata u Slovačkoj, Riječ, god. 4, sv. 1, 83–88.
 • Petrović, Bernardina (1999). Struktura rječničkoga članka u sinonimnim rječnicima, Filologija, 32, 167–182.
 • Petrović, Bernardina (2000). Frazeologija u Srijemskim pričama Ise Velikanovića, Riječ, god. 6, sv. 2, 63–76.
 • Petrović, Bernardina (2000). Leksikografski rad Ise Velikanovića, Zbornik radova 5. Dani Josipa i Ivana Kozarca, (ur. Helena Sablić-Tomić i Martin Grgurovac), Vinkovci : Privlačica, 89-103.
 • Petrović, Bernardina (2002). Uputnice u dvojezičnicima s hrvatskim kao polaznim jezikom, Filologija, 38–39, 125–135.
 • Petrović, Bernardina (2001). Leksikografska obradba sinonima, Drugi hrvatski slavistički kongres, Zbornik radova I. (ur. Dubravka Sesar i Ivana Vidović Bolt), Zagreb : Hrvatsko filološko društvo
 • Petrović, Bernardina (2003). Hrvatski leksik u Deutsch-kroatisches Wörterbuch Vinka i Ivana Esiha, Riječ, god. 9, sv. 1, 56–66.
 • Petrović, Bernardina (2004). Leksičke osobitosti mjesnih govora slavonskoga dijalekta u vinkovačkome kraju, Šokačka rič 1 : Zbornik radova sa Znanstvenoga skupa Slavonski dijalekt s posebnim naglaskom na lokalnim govorima vinkovačkoga i županjskoga kraja održanoga u Vinkovcima 14. studenoga 2003. (ur. Anica Bilić), Vinkovci : Zajednica kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije, 65–81.
 • Petrović, Bernardina (2005). Leksikografska obradba Relkovićeva Satira, Šokačka rič 2 : Zbornik radova sa Znanstvenoga skupa Slavonski dijalekt s posebnim naglaskom na posavskom poddijalektu održanoga u Vinkovcima 26. i 27. studenoga 2004. (ur. Anica Bilić), Vinkovci : Zajednica kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije, 99–118.
 • Petrović, Bernardina (2006). A Methodological Framework for Making a Dictionary of Discriminative Synonymies in Croatian, in: Proceedings XII Euralex International Congress, Torino, Italia, September 6th–9th, 2006. (eds. Elisa Corino, Carla Marello and Cristina Onesti), Vol. I, European Association for Lexicography, 295–299.
 • Petrović, Bernardina (2006). Hrvatska jednojezična leksikografija u XX. stoljeću, Hrvatski jezik u XX. stoljeću : Zbornik radova sa znanstvenog skupa što je održan u Palači Matice hrvatske 20–21. siječnja 2005. (ur. Marko Samardžija i Ivo Pranković). Zagreb : Matica hrvatska, 463–490.
 • [5] Petrović, Bernardina (2006). Pacelov prinos hrvatskoj sinonimici, Riječki filološki dani 6 : Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani održanog u Rijeci od 18. do 20. studenoga 2004. (ur. Ines Srdoč-Konestra i Silvana Vranić), Rijeka : Filozofski fakultet, 41–56.
 • Petrović, Bernardina (2006). Dijalektizmi u komediografskom opusu Ise Velikanovića, Šokačka rič 3 : Zbornik radova Znanstvenoga skupa Slavonski dijalekt održanoga u Vinkovcima 11. i 12. studenoga 2005. (ur. Anica Bilić), Vinkovci : Zajednica kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije, 69–87.
 • Petrović, Bernardina (2007). Jonkeov prinos hrvatskoj leksikografiji, Jezik, god. 54, br. 5, 173–182.
 • Petrović, Bernardina (2007). Razvijanje kolokacijske kompetencije u hrvatskom kao drugom i stranom jeziku, Strani jezici, god. 36, br. 1, 31–38.
 • Petrović, Bernardina (2008). Glagoli emocionalnih stanja u kolokacijskim strukturama i leksikografskom opisu, Riječki filološki dani 7 : Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani održanog u Rijeci od 16. do 18. studenoga 2006. (ur. Ines Srdoč-Konestra i Silvana Vranić), Rijeka : Filozofski fakultet, 589–599.
 • Petrović, Bernardina (2008). Nacrtak za Kolokacijski rječnik hrvatskoga jezika, Vidjeti Ohrid : Referati hrvatskih sudionica i sudionika za XIV. Međunarodni slavistički kongres (Ohrid, 10.–16. rujna 2008.) (ur. Marko Samardžija), Zagreb : Hrvatsko filološko društvo – Hrvatska sveučilišna naklada, 225–235.
 • Petrović, Bernardina – Brač, Ivana (2008). Slavonski dijalekt u nastavi hrvatskoga jezika i književnosti, Hrvatski, god. 5, br. 2, 173–184.
 • Petrović, Bernardina – Marčić, Tonka (2008). Prevođenje u vidokrugu Antuna Branka Šimića, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa o hrvatskom književniku Antunu Branku Šimiću, Drinovci, 5. i 6. rujna 2008. (ur. Vlado Pandžić), Drinovci : Matica hrvatska Grude, 397–406.
 • Petrović, Bernardina – Pavlinušić, Eva (2009). Imenice sa slogotvornim r u hrvatskim imeničkim sklonidbama, Hrvatski, god. VIII, br. 1, 143–172.
 • Frančić, Anđela – Petrović, Bernardina (2010). Onomastičko nazivlje u suvremenim hrvatskim jednojezičnicima, Riječki filološki dani 8 : Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani održanog u Rijeci od 6. do 8. studenoga 2008. (ur. Lada Badurina), Rijeka : Filozofski fakultet, 525–535.
 • Petrović, Bernardina – Hudi Hitrec, Marija (2011). Referencijska kohezivna sredstva u Srijemskim pričama Ise Velikanovića, Šokačka rič 8: Zbornk radova sa znanstvenoga skupa održana 12. i 13. studenoga 2010. u Vinkovcima (ur. Anica Bilić i Ljiljana Kolenić), Vinkovci : ZAKUD, 273–292.
 • Petrović, Bernardina – Brač, Ivana (2011). Leksik slavonskoga dijalekta u recepciji zagrebačkih studenata kroatistike, Šokačka rič 8: Zbornk radova sa znanstvenoga skupa održana 12. i 13. studenoga 2010. u Vinkovcima (ur. Anica Bilić i Ljiljana Kolenić), Vinkovci : ZAKUD, 315–332.
 • Petrović, Bernardina – Brač, Ivana (2012). Osnovna obilježja jednosložnih imenica u hrvatskome jeziku, Bosanskohercegovački slavistički kongres I : zbornik radova (knjiga 1) [gl. ur. Senahid Halilović], Sarajevo : Slavistički komitet, 587–596.
 • Frančić, Anđela – Petrović, Bernardina (2012). Ljevorubnice u Kućniku Josipa Stipana Relkovića, Nova Croatica, 6, 249–274.
 • Frančić, Anđela – Petrović, Bernardina (2012). Imena blagdana u Relkovićevu Kućniku, Šokačka rič 9 : Zbornik radova sa Znanstvenoga skupa Slavonski dijalekt 2011. održana 11. i 12. studenoga 2011. u Vinkovcima [ur. Anica Bilić], Vinkovci : ZAKUD, 259–278.
 • Petrović, Bernardina – Šćukanec, Darija (2012). Sufiksalne imeničke izvedenice u Kućniku Josipa Stipana Relkovića, Šokačka rič 9 : Zbornik radova sa Znanstvenoga skupa Slavonski dijalekt 2011. održana 11. i 12. studenoga 2011. u Vinkovcima [ur. Anica Bilić], Vinkovci : ZAKUD, 279–294.
 • Petrović, Bernardina – Petranović, Ivana (2013). Turcizmi u djelima triju požeških pisaca, Lingua Montenegrina, god. VI./1, br. 11, 15–40.
 • Petrović, Bernardina – Nosić, Ivana (2013). Naglasna kolebanja u priručnicima hrvatskoga jezika, Lingua Montenegrina, god. VI./1, br. 11, 97–136.
 • Petrović, Bernardina – Gazdić-Alerić, Tamara – Vranašević, Dunja (2013). Supstitutivna kohezivna sredstva u hrvatskome dnevnom tisku, Obdobja, 32, 299–305. http://www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp32/zbornik/Petrovic.pdf.
 • Petrović, Bernardina – Vignjević, Jelena (2013). Jezičnometodički prinos Grigora Viteza, Veliki Vidar – stoljeće Grigora Viteza : zbornik radova sa znanstvenoga skupa održana 24. i 25. studenoga 2011. u Zagrebu [ur. Marina Protrka Štimec, Diana Zalar, Dubravka Zima], 127–139.
 • Frančić, Anđela – Petrović, Bernardina (2014). Osobna imena u Velikomerječnikustranih riječi, izraza i kratica (41966) Bratoljuba Klaića, Rasprave, 40, 2, 275–287. [6] Petrović, Bernardina – Vranešević, Dunja (2014). Glagolske natuknice u prvim četirima izdanjima (11951., 21958., 31962., 41966.) Rječnika stranih riječi Bratoljuba Klaića, Rasprave, 40, 2, 435–452.
 • Petrović, Bernardina – Vignjević, Jelena (2015). Ovladavanje sinonimima u školskome razdoblju jezičnoga razvoja govornika hrvatskoga jezika, Jezik, 62, 1, 15–28.
 • Frančić, Anđela – Petrović, Bernardina (2014). Podrubnice u Kućniku Josipa Stipana Relkovića, Riječkifilološkidani 9 : Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani održanoga u Rijeci od 22. do 24. studenoga 2012. [ur. Diana Stolac], Rijeka : Filozofski fakultet, 329-344.
 • Petrović, Bernardina – Vranešević, Dunja (2015). Kvantitativna raščlamba Šegrta Hlapića, Zbornik radova „Šegrt Hlapić” od čudnovatog do čudesnog [ur. Berislav Majhut, Smiljana Narančić Kovač i Sanja Lovrić Kralj], Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti – Ogranak Matice hrvatske Slavonski Brod, Zagreb – Slavonski Brod, 251–267.
 • Frančić, Anđela – Petrović, Bernardina (2016). Transilvanija u hrvatskim rječnicima, Romanoslavica, god. 52, br. 2, 33–52.
 • https://drive.google.com/file/d/0B_uQ9vm9C5K6b3JLcXRaRWczeXM/view, 4. veljače 2017.
 • Frančić, Anđela – Petrović, Bernardina (2016). Kratak pogled u Zrinsku sibilu i njezinu frazeologiju, Naučni trudove, tom 53, knjiga 1, zbornik C, Paisijevi četenija, Slavistika, Plovdiv: Plovdivski universitet „Paisij Hilendarski”, 58–69.
 • Frančić, Anđela – Petrović, Bernardina (2016). Osobna imena u Němačko-hrvatskome rěčniku Bogoslava Šuleka (1860), Bogoslav Šulek a jeho filologiské dilo / Bogoslav Šulek i njegov filološki rad [ur. Pavel Krejči i Elena Krejčová], Brno: Česká asociace slavistů : Ústav slavistiky FF MU, 95–106. 
 • Vraneša, Ana – Petrović, Bernardina (2016). Primjenjivost Šulekovih metodoloških načela na usustavljivanje hrvatskoga nazivlja molekularne i stanične biologije, Bogoslav Šulek a jeho filologiské dilo / Bogoslav Šulek i njegov filološki rad [ur. Pavel Krejči i Elena Krejčová], Brno: Česká asociace slavistů : Ústav slavistiky FF MU, 129–137.
 • Frančić, Anđela – Petrović, Bernardina (2016). Važnija fonološka i morfološka obilježja Zrinske sibile, Riječki filološki dani 10 : Zbornik radova s Desetoga znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem održana u Rijeci od 27. do 29. studenoga 2014.  [ur. Lada Badurina], Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 425–436. 
 • Frančić, Anđela – Petrović, Bernardina (2016). Osobna imena u suvremenim hrvatskim gramatikama, Šesti hrvatski slavistički kongres : Zbornik radova sa znanstvenoga skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanoga u Vukovaru i Vinkovcima od 10. do 13. rujna 2014. [ur. Stipe Botica, Davor Nikolić, Josipa Tomašić i Ivana Vidović-Bolt], Zagreb : Hrvatsko filološko društvo – Hrvatski slavistički odbor, 289–297.
 • Gazdić-Alerić, Tamara; Petrović, Bernardina; Alerić, Marko (2017). The Semantic Concept of Cohesion in the Public Discourse: On the Example of Assertive Texts in the Media-Transmitted Public Discourse, International Journal of Arts and Sciences, 9, 4, 423–432.   http://www.universitypublications.net/ijas/0904/pdf/R6ME413.pdf

Radovi u ostalim publikacijama

 • Petrović, Bernardina (1998). Prinos Josipa Stipana Relkovića hrvatskoj leksikografiji, Godišnjak Matice hrvatske Vinkovci,16, Vinkovci : Matica hrvatska, 57–76.
 • Petrović, Bernardina (1999). Nacrtak za “Frazeološki rječnik Josipa Kozarca”, Godišnjak Matice hrvatske Vinkovci, 17, Vinkovci : Matica hrvatska, 87–101.
 • Vulić, Sanja - Petrović, Bernardina (2000). Slovački elementi u čakavskim govorima Hrvata u Slovačkoj, Panonska ljetna knjiga 2000 (ur. Robert Hajszan), Pinkovac-Güttenbach : Panonski institut-Pannonisches Institut, 464–469.
 • Petrović, Bernardina (2002). Govori slavonskoga dijalekta u vinkovačkome kraju, Godišnjak za kulturu, umjetnost i društvena pitanja Matice hrvatske Vinkovci, 20, Vinkovci : Matica hrvatska, 11–32.
 • Petrović, Bernardina (2008). Leksičko izražavanje poredbenih i načinskih odnosa u hrvatskome jeziku, Način u jeziku / Književnost i kultura pedesetih : Zbornik radova 36. seminara Zagrebačke slavističke škole (ur. Krešimir Bagić), Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 49–60.
 • Petrović, Bernardina (2012). Znanstveni, stručni i književni rad Milana Šenoe, Luč: Glasilo Ogranka Matice hrvatska Velika Gorica, god. 1, br. 1. 97–111.
 • Stanić, Saša – Petrović, Bernardina (2017). Obljetnički zbornik Filoloških dana u Rijeci (Riječki filološki dani : Zbornik radova s Desetoga znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem, Rijeka; Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2016.,ur. Lada Badurina), Fluminensia, 29, 1, 156–167.
 • Petrović, Bernardina (2017). Reforma nije kurikularna, Kašić : časopis za učitelje hrvatskoga jezika, god. I., br. 1, 186–188. [19] Petrović, Bernardina. 2017. Reforma nije kurikularna, Kašić : časopis za učitelje hrvatskoga jezika, god. I., br. 1, 186–188.
 • Petrović, Bernardina (2018). O stovarištu riječi i o njihovim sjenama (Nives Opačić, Osjenčane riječi, Zagreb : Matica hrvatska, 2017.), Vijenac, god. XXVI, br. 625, 15. veljače 2018., str. 10 http://www.matica.hr/vijenac/625/o-stovaristu-rijeci-i-o-njihovim-sjenama-27532/, 20. 2. 2018.