Silabi i rokovi › Silabi: zimski semestar
29. 9. 2016.

Hrvatski roman i popularna kultura od socijalizma do tranzicije

Predmet: izborni predmet

Kolegij: Hrvatski roman i popularna kultura od socijalizma do tranzicije 

Nastavnica i nositeljica kolegija: doc. dr. sc. Maša Kolanović

ECTS: 4

Jezik: hrvatski

Trajanje: 1 (jedan) semestar: I. (zimski) semestar, diplomskog studija

Status: Izborni kolegij za studentice i studente I. (zimskog) semestra jednopredmetnog i dvopredmetnog diplomskog studija kroatistike. Kolegij je kroz vanjsku izbornost također ponuđen studenticama i studentima drugih odsjeka i fakulteta.

Uvjet za upis: upisan I. semestar diplomskog studija

Broj studenata na kolegiju: 25

Cilj kolegija: Cilj kolegija jest upoznavanje međupovezanosti dinamike književnog,  popularno-kulturnog, medijskog i društveno-političkog polja nakon završetka Drugog svjetskog rata do tekućih procesa tranzicije na temelju analize reprezentativnih romana i odabranih medijskih tekstova.  Posebna pozornost na kolegiju bit će usmjerena na educiranje, osposobljavanje i poticanje studenata za samostalno istraživanje, interdisciplinarni pristup građi, kritičko promišljanje analizirane literature i građe te razvijanje vještina i strategija akademskog pisanja.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Kolegij se bavi kulturološkom čitanjem novije povijesti hrvatske književnosti i razmatra pitanja odnosa romana, popularne kulture, svakodnevice, rodne politike i ideologije u drugoj polovici 20. st. do neposredne suvremenosti. Kolegij je zamišljen kao platforma za razvijanje samostalnog istraživačkog rada, interdisciplinarnog proučavanja socijalizma i postsocijalizma te kritičkog promišljanja i usavršavanja strategija akademskog i drugog stručnog pisanja u društveno-humanističkim znanostima.

Oblik nastave: Predavanja i seminari.

Korištene metode: Poučavanje, rasprava, različiti oblici multimedijalne prezentacije, terenska nastava, dijaloška nastava, kolegijalna recenzija ili tzv. peer review, rad na tekstu, rad u grupama, istraživački rad.

Praćenje i ocjenjivanje studenata: Studenti su dužni redovito dolaziti na nastavu (moguća 2 izostanka u semestru) i u njoj aktivno sudjelovati i čitati materijale koji se obrađuju na satu. Konačnu ocjenu studenti će dobiti predajom završnog seminarskog rada od 10 kartica na temu koju će odabrati sami ili uz pomoć nastavnice. Seminarske radove studenti mogu izraditi pojedinačno ili u manjoj istraživačkoj grupi (do troje studenata). Za temu seminarskog rada studenti ne bi trebali odabrati tekstove koji se obrađuju na satu, već neki drugi književni ili kulturni predložak za analizu koji, dakako, mogu komparativno usporediti s građom obrađenom na predavanjima i seminarima. Studenti trebaju nastavnici poslati rad na e-mail () najkasnije 6 dana prije prijavljenog ispitnog roka (u suprotnom, upis ocjene će biti prebačen tjedan dana kasnije od prijavljenog roka). Prati se i procjenjuje aktivnost studenata tijekom nastavnog procesa. Svaki od programom predviđenih zadataka sudjeluje u formiranju konačne ocjene.

Način polaganja ispita: Usmeni (rasprava na nastavi tijekom semestra) i pismeni (završni seminarski rad).

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Studentska anketa na kraju semestra.

Sadržaj kolegija po tjednima

1. Uvod u proučavanje popularne kulture u socijalizmu (12. listopada):
Definicije popularne kulture, teorijske škole i pristupi u drugoj polovici 20. st. do danas. Pregled pristupa socijalizmu u suvremenoj humanistici. Upoznavanje s načinom rada na kolegiju.

2. Pristupi popularnoj kulturi u kontekstu jugoslavenskog socijalizma I. (19. listopada):
Jovan Popović: "Crnobrezijanska erzac-roba na književnom tržištu", 1946

3. Pristupi popularnoj kulturi u kontekstu jugoslavenskog socijalizma II. (26. listopada):
Viktor Žmegač: "Kritički pristup trivijalnoj književnosti", 1976.

4. Kultura za mase – popularna kultura u razdoblju  socrealizma (2. studenog):
Josip Barković: Sinovi Slobode

5. Socijalizam i popularna kultura zapadnjačke provenijencije: oponiranje i pregovaranje (9. studenog)
Alojz Majetić: Čangi off Gottoff

6. Akademsko pismo: strategije i perspektive (16. studenog)
Predavanje i rasprava na temu strategija pisanja završnog  seminarskog rada: odabir teme, struktura rada, pristup građi i literaturi, daljnje perspektive rada i dr.

7. Gostujuće predavanje dr. sc. Reane Senjković (23. studenog): Kultura i književnost omladinskih radnih akcija
Pero Zlatar: Bintage mirno!

8. Kodifikacija popularnokulturnog otpora u socijalizmu (30. studenog):
Zvonimir Majdak: Kužiš, stari moj

9. Roman, film i socijalistička svakodnevica (7. prosinca):
Rajko Grlić: U raljama života (projekcija filma)

10. Ženska popularna kultura u socijalizmu (i njezino naslijeđe u tranziciji) (14. prosinca):
Dubravka Ugrešić: Štefica Cvek u raljama života   

11. Dekadentni socijalizam, prolog tranziciji (21.  prosinca):
Borivoj Radaković: Sjaj epohe

12. Rasprava o prijavljenim temama seminarskog rada I. (11. siječnja):
Rad u grupama: komentiranje i kolegijalna rasprava (tzv. peer review) prijavljenih tema za seminarske radove

13. Rasprava o prijavljenim temama seminarskog rada II. (18. siječnja):
Rad u grupama: komentiranje i kolegijalna rasprava (tzv. peer review) prijavljenih tema za seminarske radove

14. Predrok (25. siječnja)

Literatura

Obavezna literatura

Studenti tijekom kolegija trebaju kontinuirano čitati romane i ostale kraće tekstove predviđene za raspravu (u silabusu zacrnjeni naslovi). Prilikom izrade završnog seminarskog rada na odabranu temu povezanu s problematikom kolegija, studenti su dužni konzultirati najmanje 7 bibliografskih jedinica relevantne akademske i stručne literature (knjiga/poglavlje knjige/članak iz časopisa) iz predloženog popisa izborne literature ili nekih drugih znanstveno i stručno relevantnih izvora ovisno o temi rada koju će odabrati.

Dodatna izborna literatura za izradu seminarskog rada

Studenti u konzultaciji s nastavnicom biraju neke od predloženih naslova, ovisno o temi koju su odabrali za svoj završni seminarski rad. Uz dolje predloženu izbornu literaturu, studenti, dakako, mogu sami potražiti dodatnu literaturu koja će odgovarati njihovoj specifičnoj temi.

 • Bagić, Krešimir i dr., ur. (2008): Način u jeziku/Književnost i kultura pedesetih. Zbornik radova 36. seminara Zagrebačke slavističke škole, Zagreb: Zagrebačka slavistička škola
 • Bagić, Krešimir ur.(2006): Raslojavanje jezika i književnosti. Zbornik radova XXXIV. Seminara Zagrebačke slavističke škole, Zagreb: FF press, str. 159-183.
 • Bartlett, Djurdja (2010): Fashion East. The Spectre that Haunted Socialism, Cambridge, Massachusetts, London: The MIT press
 • Bavoljak, Jasmina, ur. (2012): Refleksije vremena 1945-1955, Zagreb: Galerija Klovićevi dvori
 • Bren, Paulina i Neuburger, Mary (2012): Communism Unwrapped: Consumption in Cold War Eastern Europe, New York: Oxford University Press
 • Crowley, David i Reid E. Susan, ur. (2000): Style and Socialism: Modernity and Material Culture in Post-War Eastern Europe, Oxford-New York: Berg
 • Crowley, David i Reid E. Susan, ur. (2002): Socialist Spaces. Sites of Everyday Life in the Eastern Bloc, Oxford i New York: Berg
 • Crowley, David i Reid, Susan E. (2010), ur.: Pleasures in Socialism. Leisure and Luxury in the Eastern Bloc, Nortwestern University Press.
 • Čale-Feldman, Lada i Prica, Ines, ur. (2006): Devijacije i promašaji: etnografija domaćeg socijalizma, Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku.
 • de Certeau, Michel (2003): Invencija svakodnevice, Naklada MD: Zagreb; prijevod Gordana Popović
 • Dijanić, Dijana ...et.al. (2004): Ženski biografski leksikon. Sjećanje žena na život u socijalizmu, Zagreb: Centar za ženske studije
 • Draginčić, Slavko i Zupan, Zdravko, ur. (1986): Istorija Jugoslovenskog stripa, Forum-Marketprint: Novi Sad
 • Duda, Dean (2002): Kulturalni studiji: ishodišta i problemi, AGM: Zagreb
 • Duda, Dean (2010): Hrvatski književni bajkomat, Zagreb: Disput
 • Duda, Dean, ur. (2006): Politika teorije, zbornik rasprava iz kulturalnih studija, Zagreb: Disput
 • Duda, Igor (2005): U potrazi za blagostanjem: o povijesti dokolice i potrošačkog društva u Hrvatskoj 1950-ih i 1960-ih, Zagreb : Srednja Europa
 • Duda, Igor (2010): Pronađeno blagostanje: svakodnevan život i potrošačka kultura u Hrvatskoj 1970-ih i 1980-ih, Zagreb: Srednja Europa
 • Duda, Igor (2015): Danas kada postajem pionir. Djetinjstvo i ideologija jugoslavenskog socijalizma, Zagreb – Pula: Srednja Europa, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli i Centar za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma
 • Duraković, Lada i Matošević, Andrea (2013): Socijalizam na klupi: Jugoslavensko društvo očima nove postjugoslavenske humanistike, Pula-Zagreb: Srednja Europa, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Sa(n)jam knjige u Istri
 • Džamić, Lazar (2012): Cvjećarnica u Kući cveća: kako smo usvojili i živeli Alana Forda, Zagreb: Naklada Jesenski i Turk; Smederevo: Heliks
 • Easthope, Antony (1991): Literary into Cultural Studies, London i New York: Routledge
 • Fiske, John (1991): Understanding Popular Culture, London: Routledge
 • Flaker, Aleksandar (1983): Proza u trapericama, Zagreb: Sveučilišna naklada Liber
 • Galjer, Jasna (2004): Dizajn pedesetih u Hrvatskoj : od utopije do stvarnosti = Design of the Fifties in Croatia : from Utopia to Reality, Zagreb: Horetzky
 • Goulding, Daniel J. (2004): Jugoslavensko filmsko iskustvo 1945.-2001.: oslobođeni film, Zagreb: V.B.Z. Preveo Luka Bekavac
 • Grandits, Hannes i Taylor, Karin (2010): Yugoslavia’s Sunny Side: a History of Tourism in Socialism (1950s-1980s), Budapest i New York: Central European University Press
 • Horvat, Srećko i Baras, Dora, ur. (2010): Art Dossier Socijalizam, Up & Underground, br. 17/18
 • Horvat-Pintarić, Vera (1979): Od kiča do vječnosti, Zagreb: Centar društvenih djelatnosti Saveza socijalističke omladine Hrvatske
 • Ignjatović, Srba (1979): Poetizam stripa, Osijek: Izdavački centar Revija Radničkog sveučilišta "Božidar Maslarić"
 • Jakiša, Miranda i Gilić, Nikica (2015), ur.: Partisans in Yugoslavia: Literature, Film and Visual Culture, Bielefeld: Transcript Verlag
 • Jakovina, Tvrtko (2002): Socijalizam na američkoj pšenici, Zagreb: Matica hrvatska
 • Jakovina, Tvrtko (2003): Američki komunistički saveznik: Hrvati, Titova Jugoslavija i Sjedinjene Američke Države 1945.-1955., Zagreb: Profil International
 • Jameson, Fredric (1988): "Postmodernizam ili kulturna logika kasnog kapitalizma" u: Postmodrena: Nova epoha ili zabluda?; prijevod: Srđan Dvornik, Zagreb: Naprijed, str. 187-232.
 • Janjetović, Zoran (2011): Od "Internacionale" do komercijale: Popularna kultura u Jugoslaviji 1945-1991., Beograd: Institut za noviju historiju Srbije
 • Jelača, Dijana (2016): Dislocated Screen Memory. Narrating Trauma in Post-Yugoslav Cinema, New York and Hampshire: Palgrave Macmillan
 • Jukić, Tatjana (2011): Revolucija i melankolija. Granice pamćenja hrvatske književnosti, Zagreb: Naklada Ljevak
 • Klasić, Hrvoje (2012): Jugoslavija i svijet 1968., Zagreb: Naklada Ljevak
 • Kolanović, Maša (2011): Udarnik! Buntovnik? Potrošač..., Zagreb: Naklada Ljevak
 • Kolanović, Maša, ur. (2013): Komparativni postsocijalizam: slavenska iskustva, Zagrebačka slavistička škola – FF press, Zagreb
 • Kolešnik, Ljiljana (2006): Između Istoka i Zapada. Hrvatska umjetnost i likovna kritika 50-ih godina, Zagreb: Institut za povijest umjetnosti
 • Kolešnik, Ljiljana, ur. (2012): Socijalizam i modernost: umjetnost, kultura, politika 1950.-1974., Zagreb: Institut za povijest umjetnosti i Muzej suvremene umjetnosti
 • Krulčić, Veljko (1984), prir.: Hrvatski poslijeratni strip, Pula: Istarska naklada
 • Lugarić, Danijela (2011): Ruski bardi: Popularno u poeziji Bulata Okudžave i Vladimira Vysockog, Zagreb: Naklada Ljevak
 • Luthar, Breda i Pušnik, Maruša, ur. (2010): Remembering Utopia: The Culture of Everyday Life in Socialist Yugoslavia, Washington DC: New Academia Publishing
 • Macan, Darko (2007): Hrvatski strip 1945.-54., Zagreb: Mentor
 • Mandić, Igor (1973): Gola masa: (podlisje), Zagreb: Znanje
 • Mataga, Vojislav (1995): Književna kritika i ideologija, Zagreb: Školske novine.
 • Matošević, Andrea, ur. (2014): Socijalizam na klupi: kulturološke i povijesne interpretacije jugoslavenskoga i postjugoslavenskih društava – tematski blok u časopisu Narodna umjetnost br. 2/2014, str. 69-206.
 • Matošević, Andrea (2015): Socijalizam s udarničkim licem: etnografija radnog pregalaštva, Zagreb: Institut za etnologiju  i folkloristiku; Pula: Sveučilište Jurja Dobrile
 • Mićanović, Krešimir, ur. (2009): Prostor u jeziku ; Književnost i kultura šezdesetih : zbornik radova 37. seminara Zagrebačke slavističke škole, Zagreb: Filozofski fakultet, Zagrebačka slavistička škola, Hrvatski seminar za strane slaviste
 • Mićanović, Krešimir, ur. (2010): Povijest hrvatskoga jezika ; Književne prakse sedamdesetih : zbornik radova 38. seminara Zagrebačke slavističke škole, Zagreb: Filozofski fakultet, Zagrebačka slavistička škola, Hrvatski seminar za strane slaviste
 • Mićanović, Krešimir, ur. (2011): Sintaksa hrvatskoga jezika/Književnost i kultura osamdesetih : zbornik radova 39. seminara Zagrebačke slavističke škole, Zagreb: Filozofski fakultet, Zagrebačka slavistička škola, Hrvatski seminar za strane slaviste
 • Munitić, Ranko (2010): Strip-deveta umjetnost, Zagreb: Udruga za popularizaciju hrvatskog stripa ART
 • Najbar-Agičić, Magdalena (2013): Kultura, znanost, ideologija : prilozi istraživanju politike komunističkih vlasti u Hrvatskoj od 1945. do 1960. na polju kulture i znanosti, Zagreb: Matica hrvatska
 • Nemec, Krešimir (2003): Povijest hrvatskog romana III., Zagreb: Školska knjiga
 • Oraić-Tolić, Dubravka (2005): Muška moderna i ženska postmoderna, Zagreb: Naklada Lijevak
 • Patterson Hyder, Patrick (2011): Bought and Sold: Living and Losing the Good Life in Socialist Yugoslavia, Ithaca: Cornell University Press
 • Pavičić, Jurica (2011): Postjugoslavenski film: stil i ideologija, Zagreb: Hrvatski filmski savez
 • Perković, Ante (2011): Sedma republika: pop kultura u YU raspadu, Zagreb i Beograd: Novi liber i Službeni glasnik
 • Peruško, Ivana (2015): ‘'Čudovišni SSSR i mitska zemlja Jugoslavija'’ 
 • Petrović, Tanja (2012): YUROPA: Jugoslovensko nasleđe i politike budućnosti u postjugoslovenskim društvima, Beograd: Reč
 • Šakić, Tomislav (2004): "Hrvatski film klasičnog razdoblja: ideologizirani filmski diskurz i modeli otklona" u: Hrvatski filmski ljetopis br. 38, str. 6-33.
 • Šakić, Tomislav (2016): Modernizam u hrvatskom igranom filmu: nacrt tipologije, Zagreb: Disput
 • Scribner, Charity (2003): Requiem for Communism, London, Cambridge i Massachusetts: The MIT Press
 • Senjković, Reana (2008): Izgubljeno u prijenosu: pop iskustvo soc kulture, Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku
 • Senjković, Reana (2016): Svaki dan pobjeda. Kultura omladinskih radnik akcija, Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku i Srednja Europa
 • Škokić, Tea i Prica, Ines, ur. (2011): Horor, porno, ennui: kulturne prakse postsocijalizma, Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku
 • Škreb, Zdenko (1981): "Trivijalna književnost" u: isti: Književnost i povijesni svijet, Zagreb: Školska knjiga
 • Slapšak, Svetlana ur. (1987): Trivijalna književnost: zbornik tekstova, Beograd: Studentski izdavački centar UK SSO: Institut za književnost i umetnost
 • Solar, Milivoj (1995): Laka i teška književnost: predavanja o postmodernizmu i trivijalnoj književnosti, Zagreb: Matica Hrvatska
 • Šprah, Andrej, ur.(2010): Partizanski film, Ljubljana: Društvo za širenje filmske kulture KINO!
 • Storey, John (2003): Inventing Popular Culture: From Folklore to Globalization, Malden, Oxford, Melbourne, Berlin: Blackwell Publishing
 • Todorova, Maria i Guille, Zsuzsa, ur. (2010): Post-Communist Nostalgia, New York i Oxford: Berghahn Books
 • Todorova, Maria, ur. (2010) : Remembering Communism: Genres of Representation, New York: Social Science Research Council
 • Versaci, Rocco (2008): This Book Contains Graphic Language. Comics as Literature, New York i London: Continuum
 • Vladanović, Matko (2013): Izdevetane domaćice: kritički ogledi o hrvatskom stipu, Zagreb: Mentor
 • Vučetić, Radina (2012): Koka kola socijalizam, Beograd: Službeni glasnik
 • Yurchak, Alexei (2006): Everything Was Forever, Until It Was No More: the Last Soviet Generation, Princeton: Princeton University Press
 • Žikić, Aleksandar (1999): Fatalni ringišpil. Hronika beogradskog rokenrola 1959-1979, Beograd: Geopoetika
 • Žmegač, Viktor (1976): "Kategorije kritičkog pristupa trivijalnoj književnosti" u: isti: Književno stvaralaštvo i povijest društva, Zagreb: Sveučilišna naklada Liber, str. 157-180.

Pomoćna literatura o strategijama akademskog pisanja

 • Badeley, Graham (2009): "Academic writing as shaping and re-shaping" u: Teaching in Higher Education, sv. 14, br. 2, travanj 2009, str. 209-219.
 • Jović, Dejan: Kako napisati dobar esej?
 • Oraić-Tolić, Dubravka (2011): Akademsko pismo. Strategije i tehnike klasične retorike za suvremene studentice i studente, Naklada Ljevak, Zagreb