Silabi i rokovi › Silabi: zimski semestar
25. 9. 2018.

Hrvatski roman i popularna kultura od socijalizma do tranzicije

Predmet: izborni predmet

Kolegij: Hrvatski roman i popularna kultura od socijalizma do tranzicije 

Nastavnica i nositeljica kolegija: doc. dr. sc. Maša Kolanović

ECTS: 4

Jezik: hrvatski

Trajanje: 1 (jedan) semestar: I. (zimski) semestar, diplomskog studija

Status: Izborni kolegij za studentice i studente I. (zimskog) semestra jednopredmetnog i dvopredmetnog diplomskog studija kroatistike. Kolegij je kroz vanjsku izbornost također ponuđen studenticama i studentima drugih odsjeka i fakulteta.

Uvjet za upis: upisan I. semestar diplomskog studija

Broj studenata na kolegiju: 25

Cilj kolegija: Cilj kolegija jest upoznavanje međupovezanosti dinamike književnog,  popularno-kulturnog, medijskog, ekonomskog i društveno-političkog polja nakon završetka Drugog svjetskog rata do tekućih procesa tranzicije na temelju analize reprezentativnih romana i odabranih medijskih tekstova.  Posebna pozornost na kolegiju bit će usmjerena na educiranje, osposobljavanje i poticanje studenata za samostalno istraživanje, interdisciplinarni pristup građi, kritičko promišljanje analizirane literature i građe te razvijanje vještina i strategija akademskog pisanja.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Kolegij se bavi kulturološkom čitanjem novije povijesti hrvatske književnosti i razmatra pitanja odnosa romana, popularne kulture, svakodnevice, rodne politike i ideologije u drugoj polovici 20. st. do neposredne suvremenosti. Kolegij je zamišljen kao platforma za razvijanje samostalnog istraživačkog rada, interdisciplinarnog proučavanja socijalizma i postsocijalizma te kritičkog promišljanja i usavršavanja strategija akademskog pisanja u društveno-humanističkim znanostima.

Oblik nastave:Predavanja i seminari.

Korištene metode: Poučavanje, rasprava, različiti oblici multimedijalne prezentacije, terenska nastava, dijaloška nastava, kolegijalna recenzija ili tzv. peer review, rad na tekstu, rad u grupama, istraživački rad.

Praćenje i ocjenjivanje studenata: Studenti su dužni redovito dolaziti na nastavu (moguća 3 izostanka u semestru) i u njoj aktivno sudjelovati i čitati materijale koji se obrađuju na satu. Konačnu ocjenu studenti će dobiti predajom kraćeg eseja na početku semestra (1, 5 kartica teksta), izradom i izlaganjem sinopsisa završnog seminara (2 kartice teksta) te predajom teksta završnog seminarskog rada od 7 do maksimalno 10 kartica na temu koju će odabrati sami ili uz pomoć nastavnice. Seminarske radove studenti mogu izraditi pojedinačno ili u manjoj istraživačkoj grupi (do troje studenata pri čemu se povećava broj zadanih kartica). Za temu seminarskog rada studenti ne bi trebali odabrati tekstove koji se obrađuju na satu i tako ponavljati već utvrđene analize, već se preporuča da to bude neki drugi književni ili kulturni predložak za analizu koji, dakako, mogu komparativno usporediti s građom obrađenom na predavanjima i seminarima. Studenti trebaju nastavnici poslati rad na e-mail () najkasnije tjedan dana prije prijavljenog ispitnog roka. Prati se i procjenjuje aktivnost studenata tijekom nastavnog procesa. Svaki od programom predviđenih zadataka sudjeluje u formiranju konačne ocjene.

Način polaganja ispita: Usmeni (rasprava na nastavi tijekom semestra; izlaganje sinopsisa završnog seminara) i pismeni (završni seminarski rad).

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Studentska anketa na kraju semestra.

Sadržaj kolegija po tjednima

1. Uvod u proučavanje popularne kulture u socijalizmu (9. 10.):

Definicije popularne kulture, teorijske škole i pristupi u drugoj polovici 20. st. do danas. Pregled pristupa socijalizmu u suvremenoj humanistici. Upoznavanje s načinom rada na kolegiju.

2. Socijalizam danas. Radionica sa studentima Sveučilišta u Varšavi (Važno: 10. 10 . – ODRADA NASTAVE U DRUGOM TERMINU)

3. Posjet izložbama ''Kad spomenici ožive'' u Galeriji Nova i Srpskom narodnom vijeću uz stručno vodstvo kustosice Davorke Perić (Važno: UTORAK, 15. 10 . – ODRADA NASTAVE U DRUGOM TERMINU)

4. Socijalizam danas. Rasprava na temu odabranog kulturnog uzorka artikulacije socijalizma u suvremenoj kulturi. (16.10.)

5. Pristupi popularnoj kulturi u kontekstu jugoslavenskog socijalizma I.: (23.10)

Antony Easthope: Visoka kultura/popularna kultura: ''Srce tame'' i ''Tarzan među majmunima'' u.: Politika teorije. Zbornik rasprava iz kulturalnih studija (Dean, Duda, prir.), Disput, Zagreb, 2006., str. 221-247.
Jovan Popović: ''Crnobrezijanska erzac-roba na književnom tržištu'', 1946

6. Pristupi popularnoj kulturi u kontekstu jugoslavenskog socijalizma II.: (30. 10.)

Viktor Žmegač: ''Kritički pristup trivijalnoj književnosti'', 1976

7. Gostujuće predavanje prof. dr. sc. Alle Tatarenko sa Sveučilišta u Lavovu (Ukrajina): "Zagrebački tekst" u suvremenoj hrvatskoj književnosti" (6. 11)

8. Kultura za mase –popularna kultura u razdoblju  socrealizma (13.11):

Josip Barković: Sinovi Slobode

9.  Akademsko pismo: strategije i perspektive (Važno: 14. 11 . – ODRADA NASTAVE U DRUGOM TERMINU)

Predavanje i rasprava na temu strategija pisanja završnog  seminarskog rada: odabir teme, struktura rada, pristup građi i literaturi, daljnje perspektive rada i dr.

20. i 27. listopada zbog odlaska na službeni put neću održati nastavu. Odrada nastave je naznačena u silabusu.

10. Socijalizam i popularna kultura zapadnjačke provenijencije: oponiranje i pregovaranje 

Alojz Majetić: Čangi off Gottoff (4.12.)

11.Kodifikacija popularnokulturnog otpora u socijalizmu (11.12.):

Zvonimir Majdak: Kužiš, stari moj

12. Roman, film i socijalistička svakodnevica (18.12.):

Rajko Grlić: U raljama života

13. Dekadentni socijalizam, prolog tranziciji. (8.1.)

Dubravka Ugrešić: Štefica Cvek u raljama života   (usporedna analiza romana i filma)

14. Rasprava o prijavljenim temama seminarskog rada (15.1.):
Rad u grupama: komentiranje i kolegijalna rasprava (tzv. peer review) prijavljenih tema za seminarske radove

15. 22. siječnja - predrok

Literatura

Obavezna literatura

Studenti tijekom kolegija trebaju kontinuirano čitati romane i ostale kraće tekstove predviđene za raspravu (u silabusu zacrnjeni naslovi). Prilikom izrade završnog seminarskog rada na odabranu temu povezanu s problematikom kolegija, studenti su dužni konzultirati najmanje 7 bibliografskih jedinica relevantne akademske i stručne literature (knjiga/poglavlje knjige/članak iz časopisa) iz predloženog popisa izborne literature ili nekih drugih znanstveno i stručno relevantnih izvora ovisno o temi rada koju će odabrati.

Dodatna izborna literatura za izradu seminarskog rada

Studenti u konzultaciji s nastavnicom biraju neke od predloženih naslova, ovisno o temi koju su odabrali za svoj završni seminarski rad. Uz dolje predloženu izbornu literaturu, studenti, dakako, mogu sami potražiti dodatnu literaturu koja će odgovarati njihovoj specifičnoj temi.

 • Archer, Rory, Duda, Igor, Stubbs, Paul (2016), ur.: Social Inequalities and Discontent in Yugoslav Socialism, London: Routledge
 • Bagić, Krešimir i dr., ur. (2008): Način u jeziku/Književnost i kultura pedesetih. Zbornik radova 36. seminara Zagrebačke slavističke škole, Zagreb: Zagrebačka slavistička škola
 • Bagić, Krešimir ur.(2006): Raslojavanje jezika i književnosti. Zbornik radova XXXIV. Seminara Zagrebačke slavističke škole, Zagreb: FF press, str. 159-183.
 • Bartlett, Djurdja (2010): Fashion East. The Spectre that Haunted Socialism, Cambridge, Massachusetts, London: The MIT press
 • Bavoljak, Jasmina, ur. (2012): Refleksije vremena 1945-1955, Zagreb: Galerija Klovićevi dvori
 • Bren, Paulina i Neuburger, Mary (2012): Communism Unwrapped: Consumption in Cold War Eastern Europe, New York: Oxford University Press
 • Crowley, David i Reid E. Susan, ur. (2000): Style and Socialism: Modernity and Material Culture in Post-War Eastern Europe, Oxford-New York: Berg
 • Crowley, David i Reid E. Susan, ur. (2002): Socialist Spaces. Sites of Everyday Life in the Eastern Bloc, Oxford i New York: Berg
 • Crowley, David i Reid, Susan E. (2010), ur.: Pleasures in Socialism. Leisure and Luxury in the Eastern Bloc, Nortwestern University Press.
 • Čale-Feldman, Lada i Prica, Ines, ur. (2006): Devijacije i promašaji: etnografija domaćeg socijalizma, Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku.
 • de Certeau, Michel (2003): Invencija svakodnevice, Naklada MD: Zagreb; prijevod Gordana Popović
 • Dijanić, Dijana ...et.al. (2004): Ženski biografski leksikon. Sjećanje žena na život u socijalizmu, Zagreb: Centar za ženske studije
 • Draginčić, Slavko i Zupan, Zdravko, ur. (1986): Istorija Jugoslovenskog stripa, Forum-Marketprint: Novi Sad
 • Duda, Dean (2002): Kulturalni studiji: ishodišta i problemi, AGM: Zagreb
 • Duda, Dean (2010): Hrvatski književni bajkomat, Zagreb: Disput
 • Duda, Dean, ur. (2006): Politika teorije, zbornik rasprava iz kulturalnih studija, Zagreb: Disput
 • Duda, Igor (2005): U potrazi za blagostanjem: o povijesti dokolice i potrošačkog društva u Hrvatskoj 1950-ih i 1960-ih, Zagreb : Srednja Europa
 • Duda, Igor (2010): Pronađeno blagostanje: svakodnevan život i potrošačka kultura u Hrvatskoj 1970-ih i 1980-ih, Zagreb: Srednja Europa
 • Duda, Igor (2015): Danas kada postajem pionir. Djetinjstvo i ideologija jugoslavenskog socijalizma, Zagreb – Pula: Srednja Europa, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli i Centar za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma
 • Duraković, Lada i Matošević, Andrea (2013): Socijalizam na klupi: Jugoslavensko društvo očima nove postjugoslavenske humanistike, Pula-Zagreb: Srednja Europa, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Sa(n)jam knjige u Istri
 • Džamić, Lazar (2012): Cvjećarnica u Kući cveća: kako smo usvojili i živeli Alana Forda, Zagreb: Naklada Jesenski i Turk; Smederevo: Heliks
 • Easthope, Antony (1991): Literary into Cultural Studies, London i New York: Routledge (prevedeno poglavlje ''Visoka kultura/popularna kultura: 'Srce tame' i 'Tarzan među majmunima' u.: Politika teorije. Zbornik rasprava iz kulturalnih studija (Dean, Duda, prir.), Disput, Zagreb, 2006., str. 221-247.)
 • Fiske, John (1991): Understanding Popular Culture, London: Routledge
 • Flaker, Aleksandar (1983): Proza u trapericama, Zagreb: Sveučilišna naklada Liber
 • Galjer, Jasna (2004): Dizajn pedesetih u Hrvatskoj : od utopije do stvarnosti = Design of the Fifties in Croatia : from Utopia to Reality, Zagreb: Horetzky
 • Goulding, Daniel J. (2004): Jugoslavensko filmsko iskustvo 1945.-2001.: oslobođeni film, Zagreb: V.B.Z. Preveo Luka Bekavac
 • Grandits, Hannes i Taylor, Karin (2010): Yugoslavia’s Sunny Side: a History of Tourism in Socialism (1950s-1980s), Budapest i New York: Central European University Press
 • Horvat, Srećko i Baras, Dora, ur. (2010): Art Dossier Socijalizam, Up & Underground, br. 17/18
 • Horvat-Pintarić, Vera (1979): Od kiča do vječnosti, Zagreb: Centar društvenih djelatnosti Saveza socijalističke omladine Hrvatske
 • Ignjatović, Srba (1979): Poetizam stripa, Osijek: Izdavački centar Revija Radničkog sveučilišta "Božidar Maslarić"
 • Jakiša, Miranda i Gilić, Nikica (2015), ur.: Partisans in Yugoslavia: Literature, Film and Visual Culture, Bielefeld: Transcript Verlag
 • Jakovina, Tvrtko (2002): Socijalizam na američkoj pšenici, Zagreb: Matica hrvatska
 • Jakovina, Tvrtko (2003): Američki komunistički saveznik: Hrvati, Titova Jugoslavija i Sjedinjene Američke Države 1945.-1955., Zagreb: Profil International
 • Jameson, Fredric (1988): ''Postmodernizam ili kulturna logika kasnog kapitalizma'' u: Postmodrena: Nova epoha ili zabluda?; prijevod: Srđan Dvornik, Zagreb: Naprijed, str. 187-232.
 • Janjetović, Zoran (2011): Od "Internacionale" do komercijale: Popularna kultura u Jugoslaviji 1945-1991., Beograd: Institut za noviju historiju Srbije
 • Jelača, Dijana (2016): Dislocated Screen Memory. Narrating Trauma in Post-Yugoslav Cinema, New York and Hampshire: Palgrave Macmillan
 • Jelača, Dijana, Kolanović, Maša i Lugarić, Danijela (2017), ur.: The Cultural of Capitalism in Yugoslavia: (Post)Socialism and its Other, New York: Palgrave Macmillan
 • Jukić, Tatjana (2011): Revolucija i melankolija. Granice pamćenja hrvatske književnosti, Zagreb: Naklada Ljevak
 • Klasić, Hrvoje (2012): Jugoslavija i svijet 1968., Zagreb: Naklada Ljevak
 • Kolanović, Maša (2011): Udarnik! Buntovnik? Potrošač..., Zagreb: Naklada Ljevak
 • Kolanović, Maša, ur. (2013): Komparativni postsocijalizam: slavenska iskustva, Zagrebačka slavistička škola – FF press, Zagreb
 • Kolešnik, Ljiljana (2006): Između Istoka i Zapada. Hrvatska umjetnost i likovna kritika 50-ih godina, Zagreb: Institut za povijest umjetnosti
 • Kolešnik, Ljiljana, ur. (2012): Socijalizam i modernost: umjetnost, kultura, politika 1950.-1974., Zagreb: Institut za povijest umjetnosti i Muzej suvremene umjetnosti
 • Komelj, Miklavž (2009): Kako misliti partizansko umetnost?, Ljubljana: Založba Cf. Ljubljana
 • Krulčić, Veljko (1984), prir.: Hrvatski poslijeratni strip, Pula: Istarska naklada
 • Kostelnik, Branko i Vukić, Feđa (2015), ur.: Osamdesete! Slatka dekadencija postmoderne, Zagreb: Hrvatsko društvo likovnih umjetnika i Društvo za istraživanje popularne kulture
 • Lugarić, Danijela (2011): Ruski bardi: Popularno u poeziji Bulata Okudžave i Vladimira Vysockog, Zagreb: Naklada Ljevak
 • Luthar, Breda i Pušnik, Maruša, ur. (2010): Remembering Utopia: The Culture of Everyday Life in Socialist Yugoslavia, Washington DC: New Academia Publishing
 • Macan, Darko (2007): Hrvatski strip 1945.-54., Zagreb: Mentor
 • Mandić, Igor (1973): Gola masa: (podlisje), Zagreb: Znanje
 • Mataga, Vojislav (1995): Književna kritika i ideologija, Zagreb: Školske novine.
 • Matošević, Andrea, ur. (2014): Socijalizam na klupi: kulturološke i povijesne interpretacije jugoslavenskoga i postjugoslavenskih društava – tematski blok u časopisu Narodna umjetnost br. 2/2014, str. 69-206.
 • Matošević, Andrea (2015): Socijalizam s udarničkim licem: etnografija radnog pregalaštva, Zagreb: Institut za etnologiju  i folkloristiku; Pula: Sveučilište Jurja Dobrile
 • Mićanović, Krešimir, ur. (2009): Prostor u jeziku ; Književnost i kultura šezdesetih : zbornik radova 37. seminara Zagrebačke slavističke škole, Zagreb: Filozofski fakultet, Zagrebačka slavistička škola, Hrvatski seminar za strane slaviste
 • Mićanović, Krešimir, ur. (2010): Povijest hrvatskoga jezika ; Književne prakse sedamdesetih : zbornik radova 38. seminara Zagrebačke slavističke škole, Zagreb: Filozofski fakultet, Zagrebačka slavistička škola, Hrvatski seminar za strane slaviste
 • Mićanović, Krešimir, ur. (2011): Sintaksa hrvatskoga jezika/Književnost i kultura osamdesetih : zbornik radova 39. seminara Zagrebačke slavističke škole, Zagreb: Filozofski fakultet, Zagrebačka slavistička škola, Hrvatski seminar za strane slaviste
 • Munitić, Ranko (2010): Strip-deveta umjetnost, Zagreb: Udruga za popularizaciju hrvatskog stripa ART
 • Najbar-Agičić, Magdalena (2013): Kultura, znanost, ideologija : prilozi istraživanju politike komunističkih vlasti u Hrvatskoj od 1945. do 1960. na polju kulture i znanosti, Zagreb: Matica hrvatska
 • Nemec, Krešimir (2003): Povijest hrvatskog romana III., Zagreb: Školska knjiga
 • Oraić-Tolić, Dubravka (2005): Muška moderna i ženska postmoderna, Zagreb: Naklada Lijevak
 • Patterson Hyder, Patrick (2011): Bought and Sold: Living and Losing the Good Life in Socialist Yugoslavia, Ithaca: Cornell University Press
 • Pavičić, Jurica (2011): Postjugoslavenski film: stil i ideologija, Zagreb: Hrvatski filmski savez
 • Perković, Ante (2011): Sedma republika: pop kultura u YU raspadu, Zagreb i Beograd: Novi liber i Službeni glasnik
 • Peruško, Ivana (2015): ‘'Čudovišni SSSR i mitska zemlja Jugoslavija'’, http://philologicalstudies.org/index.php?option=com_content&task=view&id=479&Itemid=187&lang=hr 
 • Petrović, Tanja (2012): YUROPA: Jugoslovensko nasleđe i politike budućnosti u postjugoslovenskim društvima, Beograd: Reč
 • Rusinow, Dennison (1977): The Yugoslav Experiment, 1948-74, Berkeley: University of California Press
 • Šakić, Tomislav (2004): ''Hrvatski film klasičnog razdoblja: ideologizirani filmski diskurz i modeli otklona'' u: Hrvatski filmski ljetopis br. 38, str. 6-33.
 • Šakić, Tomislav (2016): Modernizam u hrvatskom igranom filmu: nacrt tipologije, Zagreb: Disput
 • Scribner, Charity (2003): Requiem for Communism, London, Cambridge i Massachusetts: The MIT Press
 • Senjković, Reana (2008): Izgubljeno u prijenosu: pop iskustvo soc kulture, Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku
 • Senjković, Reana (2016): Svaki dan pobjeda. Kultura omladinskih radnik akcija, Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku i Srednja Europa
 • Slapšak, Svetlana ur. (1987): Trivijalna književnost: zbornik tekstova, Beograd: Studentski izdavački centar UK SSO: Institut za književnost i umetnost
 • Škokić, Tea i Prica, Ines, ur. (2011): Horor, porno, ennui: kulturne prakse postsocijalizma, Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku
 • Škreb, Zdenko (1981): ''Trivijalna književnost'' u: isti: Književnost i povijesni svijet, Zagreb: Školska knjiga
 • Solar, Milivoj (1995): Laka i teška književnost: predavanja o postmodernizmu i trivijalnoj književnosti, Zagreb: Matica Hrvatska
 • Šprah, Andrej, ur.(2010): Partizanski film, Ljubljana: Društvo za širenje filmske kulture KINO!
 • Storey, John (2003): Inventing Popular Culture: From Folklore to Globalization, Malden, Oxford, Melbourne, Berlin: Blackwell Publishing
 • Todorova, Maria i Guille, Zsuzsa, ur. (2010): Post-Communist Nostalgia, New York i Oxford: Berghahn Books
 • Todorova, Maria, ur. (2010) : Remembering Communism: Genres of Representation, New York: Social Science Research Council
 • Versaci, Rocco (2008): This Book Contains Graphic Language. Comics as Literature, New York i London: Continuum
 • Vindakijević-Peruško, Ivana (2018): Od Oktobra do otpora. Mit o sovjetsko-jugoslavenskom bratstvu u Hrvatskoj i Rusiji kroz književnost, karikaturu i film (1917.–1991.), Zagreb: Fraktura
 • Vladanović, Matko (2013): Izdevetane domaćice: kritički ogledi o hrvatskom stipu, Zagreb: Mentor
 • Vučetić, Radina (2012): Koka kola socijalizam, Beograd: Službeni glasnik
 • Yurchak, Alexei (2006): Everything Was Forever, Until It Was No More: the Last Soviet Generation, Princeton: Princeton University Press
 • Žikić, Aleksandar (1999): Fatalni ringišpil. Hronika beogradskog rokenrola 1959-1979, Beograd: Geopoetika
 • Žmegač, Viktor (1976): ''Kategorije kritičkog pristupa trivijalnoj književnosti'' u: isti: Književno stvaralaštvo i povijest društva, Zagreb: Sveučilišna naklada Liber, str. 157-180.

Pomoćna literatura o strategijama akademskog pisanja:

 • Badeley, Graham (2009): ''Academic writing as shaping and re-shaping’’ u: Teaching in Higher Education, sv. 14, br. 2, travanj 2009, str. 209-219.
 • Jović, Dejan: Kako napisati dobar esej?
 • Oraić-Tolić, Dubravka (2011): Akademsko pismo. Strategije i tehnike klasične retorike za suvremene studentice i studente, Naklada Ljevak, Zagreb
 • O plagiranju - upute za studente.