Silabi i rokovi › Silabi: zimski semestar
29. 9. 2014.

Hrvatski standardni jezik – Fonologija i morfonologija

Studij: Preddiplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij kroatistike

Predmet: Hrvatski standardni jezik

Kolegij: Fonologija i morfonologija

Nositeljica: izv. prof. dr. sc. Bernardina Petrović

Izvoditeljica: izv. prof. dr. sc. Bernardina Petrović

ECTS: 5

Jezik: hrvatski

Trajanje: jedan semestar, III. (zimski)

Status kolegija: Obvezan kolegij za studente III. semestra jednopredmetnoga i dvopredmetnoga studija kroatistike.

Uvjet za upis: Položen ispit iz kolegija Jezične vježbe 1 i Jezične vježbe 2.

Cilj kolegija: usvajanje fundamentalnih znanja iz fonologije i morfonologije s osobitim obzirom na fonološku i morfonološku razinu hrvatskoga standardnog jezika.

Oblik nastave: predavanja i seminari (30P + 30S u semestru, odnosno 2P + 2S tjedno)

Praćenje i ocjenjivanje studenata: Kontinuirano praćenje aktivnoga sudjelovanja u nastavi. Konačna se ocjena oblikuje na završnom ispitu.

Način polaganja ispita: pismeni

Red predavanja po tjednima

1. Uvod u fonetiku, fonologiju i morfonologiju.

2. Jezik i govor. Govorne vrednote.

3. Glas. Fon. Alofon. Transkripcija. Transfonemizacija.

4. Fonološki sustav hrvatskoga jezika.

5. Razlikovna obilježja.

6. Slogovna struktura hrvatskoga standardnog jezika (I.)

7. Slogovna struktura hrvatskoga standardnog jezika (II.)

8. Fonotaktička pravila

10. Raspodjela fonema na morfemskim granicama (I.)

11. Raspodjela fonema na morfemskim granicama (II.)

12. Raspodjela fonema na morfemskim granicama (III.)

13. Prozodijski sustav hrvatskoga standardnog jezika (I.)

14. Prozodijski sustav hrvatskoga standardnog jezika (II.)

15. Prozodijski sustav hrvatskoga standardnog jezika (III.)

Literatura

I. Obvezna

 1. Barić, Eugenija – Lončarić, Mijo – Malić, Dragica – Pavešić, Slavko – Peti, Mirko – Zečević, Vesna – Znika, Marija. 1995. (i kasnija izdanja) Hrvatska gramatika // poglavlja: Fonologija, str. 39–93, Morfologija, str. 95–284 i i Tvorba riječi, str. 285–389 //, Zagreb : Školska knjiga : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.
 2. Brozović, Dalibor – Babić, Stjepan – Težak, Stjepko – Škarić, Ivo. 2007. Glasovi i oblici hrvatskoga književnoga jezika // poglavlja: Dalibor Brozović: Fonologija hrvatskoga standardnog jezika, str. 161–257, Stjepko Težak: Morfonologija : Glasovne promjene u hrvatskome književnom jeziku, str. 261–276 i Stjepko Težak i Stjepan Babić: Morfologija : Oblici riječi u hrvatskome književnom jeziku, str. 277–579//, Zagreb : Nakladni zavod Globus. /Poglavlje Fonologija hrvatskoga standardnoga jezika Dalibora Brozovića objavljeno je u monografiji: Brozović, Dalibor. 2007. Fonologija hrvatskoga standardnog jezika. Zagreb : Nakladni zavod Globus, 109 str. /
 3. Jelaska, Zrinka. 2004. Fonološki opis hrvatskoga jezika : Glasovi, slogovi, naglasci. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada.
 4. Jakobson, Roman − Halle, Morris. 1988. Temelji jezika [preveli Ivan Martinčić i Ante Stamać], Zagreb : Globus.
 5. Marković, Ivan. 2013. Hrvatska morfonologija, Zagreb : Disput.
 6. Mihaljević, Milan. 1991. Generativna i leksička fonologija, Zagreb : Školska knjiga.
 7. Silić, Josip – Pranjković, Ivo. 2005. Gramatika hrvatskoga jezika : za gimnazije i visoka učilišta //poglavlja: Fonologija, str. 11–33 i Morfologija, str. 37–180//, Zagreb : Školska knjiga.

II. Dopunska

 1. Babić, Stjepan. 32002. Tvorba riječi u hrvatskom književnom jeziku. Zagreb : Nakladni zavod Globus : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.
 2. Brozović, Dalibor – Babić, Stjepan – Težak, Stjepko – Škarić, Ivo. 2007. Glasovi i oblici hrvatskoga književnoga jezika // poglavlje: Ivo Škarić: Fonetika hrvatskoga književnoga jezika, str. 17–157 //, Zagreb : Nakladni zavod Globus.
 3. Delaš, Helena. 2013. Hrvatska preskriptivna akcentologija. Zagreb: Pergamena.
 4. Frančić, Anđela – Petrović, Bernardina. 2013. Hrvatski jezik i jezična kultura // poglavlje: III. Norme hrvatskoga standardnog jezika, potpoglavlja: 1. Pravopisna norma, str. 56–93, 2. Fonološka i morfonološka norma, str. 93–110, 3. Morfološka norma, str. 111–167, 4. Rječotvorna norma, str. 168–173 //, Zaprešić : Visoka škola za poslovanje i upravljanje “Baltazar Adam Krčelić”.
 5. Garde, Paul. 1993 [1968]. Naglasak [prev. Dragutin Raguž]. Zagreb: Školska knjiga.
 6. Mandić, David. 2005. Autosegmentna fonologija i naglasak, Jezikoslovlje, god. 6, br. 2, 171−193.
 7. Mandić, David. 2005. Metrička fonologija, Suvremena lingvistika, 59–60, 81–101.
 8. Muljačić, Žarko. 1972. Opća fonologija i fonologija suvremenoga talijanskog jezika, Zagreb : Školska knjiga.
 9. Silić, Josip. 1998. (i kasnija izdanja). Hrvatski jezik 1 : udžbenik za prvi razred gimnazije, Zagreb : Školska knjiga.
 10. Tekavčić, Pavao. 1979. Uvod u lingvistiku za studente talijanskoga jezika i književnosti // poglavlje: Fonologija − strukturalizam − elementi drugih suvremenih lingvističkih teorija, str. 37−81//, Zagreb : Sveučilišna naklada Liber.
 11. Turk, Marija. 1992. Fonologija hrvatskoga jezika : raspodjela fonema. Rijeka : Izdavački centar Rijeka, 164 str.
 12. Vukušić, Stjepan – Zoričić, Ivan – Grasselli-Vukušić, Marija. 2006. Naglasak u hrvatskome književnom jeziku. Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti : Nakladni zavod Globus, 685 str.