Kroatistika › Nastavnici
Katedra za hrvatsku usmenu književnost

Dr. sc. Davor Nikolić, docent

, 01/4092-079

Vrijeme primanja: ponedjeljkom 11:00–12:00, srijedom 10:00-11:00, B116

Biografija

nikolicRođen u Zenici 27. studenog 1981. Opću gimnaziju završio u Mostaru, a studij kroatistike i fonetike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Poslijediplomski doktorski studij hrvatske kulture upisao je u srpnju 2006., a od 2007. godine zaposlen je kao znanstveni novak/asistent na Katedri za hrvatsku usmenu književnost (znanstveni projekt Novi zapisi hrvatske usmene književnosti (sistematizacija i valorizacija) voditelja prof. dr. sc. Stipe Botice). U listopadu 2013. godine obranio je doktorsku disertaciju Fonostilistički opis hrvatske usmenoknjiževne retorike, a u srpnju 2014. izabran je u zvanje znanstvenoga suradnika. Od srpnja 2017. zaposlen je kao docent na Katedri za hrvatsku usmenu književnost. Voditelj je Poslijediplomskoga doktorskoga studija hrvatske kulture od lipnja 2018.

Od godine 2007. redovito izvodi seminarsku nastavu na Odsjeku za kroatistiku, a od ljetnoga semestra akademske godine 2013./14. uključen je u rad Poslijediplomskoga doktorskoga studija hrvatske kulture unutar doktorskih radionica. Sudjelovao je u brojnim terenskim istraživanjima Katedre za hrvatsku usmenu književnost, kao i u organizaciji stručnih putovanja Odsjeka za kroatistiku i Poslijediplomskoga doktorskoga studija hrvatske kulture. Bio je suvoditelj projekta digitalizacije Arhiva rukopisnih zbirki Katedre za hrvatsku usmenu književnost koji se provodio uz potporu Sveučilišta u Zagrebu. Na Odsjeku za kroatistiku obavljao je dužnosti ISVU i MOZVAG koordinatora za preddiplomski i diplomski studij te Poslijediplomski doktorski studij hrvatske kulture.

Objavio je više od dvadeset autorskih i suautorskih radova iz područja folkloristike, retorike, stilistike i teorije argumentacije u inozemnim i hrvatskim znanstvenim časopisima, zbornicima sa skupova, u stručnoj periodici te u inozemnim publikacijama. Suurednik je (sa S. Boticom, J. Tomašić i I. Vidović Bolt) Zbornika radova Šestoga hrvatskoga slavističkoga kongresa u dva sveska (Zagreb, 2016. i 2018.), (sa S. Boticom, M. Malnar Jurišić, J. Tomašić i I. Vidović Bolt) zbornika Hrvatski prilozi 16. međunarodnom slavističkom kongresu (Zagreb, 2018.) i (s E. Rudan i J. Tomašić) zbornika u čast Stipi Botici Tragovi tradicije, znakovi kulture (Zagreb, 2018.). Sudjelovao je s izlaganjem na više od dvadeset međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova te je održao pet javnih predavanja.

Član je Hrvatskoga filološkoga društva (od 2007. tajnik, od 2014. potpredsjednik) i Matice hrvatske. Uz članstva u organizacijskim odborima nekoliko znanstvenih skupova bio je glavnim tajnikom Šestoga hrvatskoga slavističkoga kongresa (Vukovar i Vinkovci, 10. – 13. rujna 2014.) i predsjednikom Organizacijskoga odbora Dana Ive Škarića – Treće međunarodne znanstvene konferencije o retorici (Postira, 20. – 23. travnja 2016.).

Od 2003. do 2012. bio je 18 puta mentorom na Govorničkoj školi „Ivo Škarić”, a radionice na temu retorike, argumentacije i govorničkih vještina, između ostalog, držao je i studentima Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te studentima Sveučilišta u Dubrovniku, na Tečaju za moderatore i komentatore vojnih vježbi u Obučnom središtu za međunarodne vojne operacije u Rakitju te za nastavnike hrvatskoga jezika u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje. Surađuje u programima Hrvatske radiotelevizije vezanima uz popularizaciju znanosti, s temama o književnosti, usmenoj tradiciji i kulturi javnoga govora.

Bibliografija