Kroatistika › Nastavnici
Katedra za hrvatsku usmenu književnost

Dr. sc. Davor Nikolić, docent

, 01/4092-079

Vrijeme primanja: utorkom 17:00–17:45, petkom 11:00–12:00, B116

Biografija

nikolicRođen u Zenici 27. studenog 1981. Opću gimnaziju završio u Mostaru, a studij kroatistike i fonetike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Poslijediplomski doktorski studij hrvatske kulture upisao je u srpnju 2006., a od 2007. godine zaposlen je kao znanstveni novak/asistent na Katedri za hrvatsku usmenu književnost (znanstveni projekt Novi zapisi hrvatske usmene književnosti (sistematizacija i valorizacija)). U listopadu 2013. godine obranio je doktorsku disertaciju Fonostilistički opis hrvatske usmenoknjiževne retorike, a u srpnju 2014. izabran je u zvanje znanstvenoga suradnika. Od srpnja 2017. zaposlen je kao docent na Katedri za hrvatsku usmenu književnost.

Od godine 2007. redovito izvodi seminarsku nastavu na Odsjeku za kroatistiku, a od ljetnoga semestra akademske godine 2013./14. uključen je u rad Poslijediplomskoga doktorskoga studija hrvatske kulture, gdje izvodi vježbe i seminarsku nastavu za doktorande unutar doktorskih radionica. Sudjelovao je u brojnim terenskim istraživanjima Katedre za hrvatsku usmenu književnost, kao i u organizaciji stručnih putovanja Odsjeka za kroatistiku i Poslijediplomskoga doktorskoga studija hrvatske kulture. Bio je suvoditelj projekta digitalizacije Arhiva rukopisnih zbirki Katedre za hrvatsku usmenu književnost koji se provodio uz potporu Sveučilišta u Zagrebu. Na Odsjeku za kroatistiku obavljao je ili još obavlja dužnosti ISVU i MOZVAG koordinatora za preddiplomski i diplomski studij te Poslijediplomski doktorski studij hrvatske kulture.

Objavio je više od dvadeset autorskih i suautorskih radova iz područja folkloristike, retorike, stilistike i teorije argumentacije u inozemnim i hrvatskim znanstvenim časopisima, zbornicima sa skupova, u stručnoj periodici te u inozemnim publikacijama. Sa S. Boticom, J. Tomašić i I. Vidović Bolt urednik je Zbornika radova Šestoga hrvatskoga slavističkoga kongresa u dva sveska (Zagreb, 2016. i 2017.). Sudjelovao je s izlaganjem na više od dvadeset međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova te je održao pet javnih predavanja.

Član je Hrvatskoga filološkoga društva (od 2007. tajnik, od 2014. potpredsjednik) i Matice hrvatske. Uz članstva u organizacijskim odborima nekoliko znanstvenih skupova bio je glavnim tajnikom Šestoga hrvatskoga slavističkoga kongresa (Vukovar i Vinkovci, 10. – 13. rujna 2014.) i predsjednikom Organizacijskoga odbora Dana Ive Škarića – Treće međunarodne znanstvene konferencije o retorici (Postira, 20. – 23. travnja 2016.).

Od 2003. do 2012. bio je 18 puta mentorom na Govorničkoj školi „Ivo Škarić”, a radionice na temu retorike, argumentacije i govorničkih vještina, između ostalog, držao je i studentima Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te studentima Sveučilišta u Dubrovniku, na Tečaju za moderatore i komentatore vojnih vježbi u Obučnom središtu za međunarodne vojne operacije u Rakitju te za nastavnike hrvatskoga jezika u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje. Surađuje u programima Hrvatske radiotelevizije vezanima uz popularizaciju znanosti, s temama o književnosti, usmenoj tradiciji i kulturi javnoga govora.

Bibliografija