Kroatistika › Nastavnici
Katedra za hrvatsku usmenu književnost

Dr. sc. Davor Nikolić, docent

, 01/4092-079

Vrijeme primanja: srijedom 12:30-13:30, petkom 11:00-12:00, B116

Biografija

nikolicRođen u Zenici 27. studenog 1981. Opću gimnaziju završio u Mostaru, a studij kroatistike i fonetike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Poslijediplomski doktorski studij hrvatske kulture upisao je u srpnju 2006., a od 2007. godine zaposlen je kao znanstveni novak/asistent na Katedri za hrvatsku usmenu književnost (znanstveni projekt Novi zapisi hrvatske usmene književnosti (sistematizacija i valorizacija) voditelja prof. dr. sc. Stipe Botice). U listopadu 2013. godine obranio je doktorsku disertaciju Fonostilistički opis hrvatske usmenoknjiževne retorike, a u srpnju 2014. izabran je u zvanje znanstvenoga suradnika. Od srpnja 2017. zaposlen je kao docent na Katedri za hrvatsku usmenu književnost. Voditelj je Poslijediplomskoga doktorskog studija hrvatske kulture od lipnja 2018. U rujnu 2021. izabran je u zvanje višega znanstvenog suradnika.

Od godine 2007. redovito izvodi seminarsku nastavu na Odsjeku za kroatistiku, a od ljetnoga semestra akademske godine 2013./14. uključen je u rad Poslijediplomskoga doktorskog studija hrvatske kulture unutar doktorskih radionica. Sudjelovao je u brojnim terenskim istraživanjima Katedre za hrvatsku usmenu književnost, kao i u organizaciji stručnih putovanja Odsjeka za kroatistiku i Poslijediplomskoga doktorskoga studija hrvatske kulture. Bio je suvoditelj projekta digitalizacije Arhiva rukopisnih zbirki Katedre za hrvatsku usmenu književnost koji se provodio uz potporu Sveučilišta u Zagrebu. Na Odsjeku za kroatistiku obavljao je dužnosti ISVU i MOZVAG koordinatora za preddiplomski i diplomski studij te Poslijediplomski doktorski studij hrvatske kulture.

Objavio je više od dvadeset autorskih i suautorskih radova iz područja folkloristike, retorike, stilistike i teorije argumentacije u inozemnim i hrvatskim znanstvenim časopisima, zbornicima sa skupova, u stručnoj periodici te u inozemnim publikacijama. Godine 2019. objavljuje autorsku monografiju pod naslovom Između zvuka i značenja: fonostilistički pristup hrvatskim usmenoretoričkim žanrovima u nakladi izdavačke kuće Disput iz Zagreba. Suurednik je (sa S. Boticom, J. Tomašić i I. Vidović Bolt) Zbornika radova Šestoga hrvatskoga slavističkoga kongresa u dva sveska (Zagreb, 2016. i 2018.), (sa S. Boticom, M. Malnar Jurišić, J. Tomašić i I. Vidović Bolt) zbornika Hrvatski prilozi 16. međunarodnom slavističkom kongresu (Zagreb, 2018.) i (s E. Rudan i J. Tomašić) zbornika u čast Stipi Botici Tragovi tradicije, znakovi kulture (Zagreb, 2018.). Sudjelovao je s izlaganjem na više od dvadeset međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova te je održao više javnih predavanja.

Član je Hrvatskoga filološkog društva (od 2007. tajnik, od 2014. potpredsjednik), Matice hrvatske i Međunarodnoga društva za proučavanje usmenih priča (ISFNR – International Society for Folk Narrative Research). Uz članstva u organizacijskim odborima nekoliko znanstvenih skupova (Dani Ive Škarića 2012, 2014. i 2020. u Postirima; hrvatska delegacija na Međunarodnome slavističkome kongresu 2018. u Beogradu; Sedmi hrvatski slavistički kongres 2019. u Šibeniku; 18. međunarodna konferencija ISFNR-a u rujnu 2021. u Zagrebu) bio je glavni tajnik Šestoga hrvatskog slavističkog kongresa (Vukovar i Vinkovci, 10. – 13. rujna 2014.) i predsjednik Organizacijskoga odbora Dana Ive Škarića – Treće međunarodne znanstvene konferencije o retorici (Postira, 20. – 23. travnja 2016.).

Od 2003. do 2012. bio je 18 puta mentor na Govorničkoj školi „Ivo Škarić”, a radionice na temu retorike, argumentacije i govorničkih vještina, između ostalog, držao je i studentima Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te studentima Sveučilišta u Dubrovniku, na Tečaju za moderatore i komentatore vojnih vježbi u Obučnom središtu za međunarodne vojne operacije u Rakitju te za nastavnike hrvatskoga jezika u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje. Surađuje u programima Hrvatske radiotelevizije vezanima uz popularizaciju znanosti, s temama o književnosti, usmenoj tradiciji i kulturi javnoga govora.

Bibliografija