Kroatistika › Nastavnici
Katedra za hrvatsku usmenu književnost

Dr. sc. Davor Nikolić, poslijedoktorand

, 01/4092-079

Vrijeme primanja: četvrtkom 11:00–12:00, petkom 11:00–12:00, B116

Biografija

nikolicRođen u Zenici 27. studenog 1981. Opću gimnaziju završio u Mostaru, a studij kroatistike i fonetike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Poslijediplomski doktorski studij hrvatske kulture upisao je u srpnju 2006., a od 2007. godine zaposlen je kao znanstveni novak/asistent na Katedri za hrvatsku usmenu književnost (znanstveni projekt Novi zapisi hrvatske usmene književnosti (sistematizacija i valorizacija)). U listopadu 2013. godine obranio je doktorsku disertaciju Fonostilistički opis hrvatske usmenoknjiževne retorike, a u srpnju 2014. izabran je u zvanje znanstvenoga suradnika. Sudjelovao je u brojnim terenskim istraživanjima Katedre za hrvatsku usmenu književnost, kao i u organizaciji stručnih putovanja Odsjeka za kroatistiku i Poslijediplomskoga doktorskoga studija hrvatske kulture. Autorske i suautorske radove iz područja folkloristike, retorike, stilistike i teorije argumentacije objavio je u zbornicima sa skupova, u stručnoj periodici te u inozemnim publikacijama. Sudjelovao je s izlaganjem na više od petnaest međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova te je održao dva javna predavanja.

Od 2003. do 2012. bio je 18 puta mentorom na Govorničkoj školi „Ivo Škarić”. Od listopada 2007. do rujna 2014. bio je tajnikom, a u rujnu 2014. izabran je za potpredsjednika Hrvatskoga filološkoga društva. Bio je glavnim tajnikom Šestoga hrvatskoga slavističkoga kongresa (Vukovar i Vinkovci, 10. – 13. rujna 2014.).

Bibliografija