Kroatistika › Nastavnici
Katedra za staroslavenski jezik i hrvatsko glagoljaštvo

Izv. prof. dr. sc. Tanja Kuštović

, 01/4092-083

Vrijeme primanja: četvrtkom 10:30-11:30, B120

U vrijeme kada se izvodi on-line nastava, molim studente da mi se jave mailom kako bismo dogovorili e-konzultacije.

Biografija

kustovic1971. rođena u Zagrebu

1990. završila srednjoškolski Centar za odgoj i obrazovanje u kulturi i upisala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu studij kroatistike

1996. diplomirala te stekla zvanje profesora hrvatskog jezika i književnosti

1996.-1997. godine radi u Knjižnicama grada Zagreba

1997. postaje znanstvena novakinja na Filozofskom fakultetu, na Odsjeku za kroatistiku, pri Katedri za staroslavenski jezik i hrvatsko glagoljaštvo i sudjeluje na projektu Enciklopedija hrvatskog glagolizma, pod vodstvom akademika Stjepana Damjanovića

2001. magistrirala s temom Jezik Šimuna Kožičića Benje prema njegovim jezikoslovnimkoncepcijama u djelu "Knižice od žitiê rimskihь arhierêovь i cesarovь", te stekla naziv: Magistar humanističkih znanosti, znanstveno polje: jezikoslovlje, grana: kroatistika

2001. u Puli drži seminar iz staroslavenskog jezika za pulske studente

2000.-2004. radi kao lektor u Sveučilišnoj školi hrvatskog jezika za strance

2002, 2004., 2005, 2008, 2009 na Zagrebačkoj slavističkoj školi u Dubrovniku drži seminar za strane slaviste iz staroslavenskog jezika

2008. na Zagrebačkoj slavističkoj školi u Dubrovniku drži predavanje: Prilozi za izražavanje prostora

2009. na Zagrebačkoj slavističkoj školi u Dubrovniku donosi Novosti iz jezikoslovne kroatistike

2005. doktorirala je s temom Prilozi u hrvatskoglagoljskim tekstovima 14. i 15. stoljeća, te stekla akademski stupanj doktor znanosti, iz znanstvenog polja humanističkih znanosti, znanstveno polje: filologija, znanstvena grana: kroatistika

2007. postaje docentica na Katedri za staroslavenski jezik i hrvatsko glagoljaštvo

2021. izabrana je u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti - polje filologija

2021. izabrana je u znanstveno- nastavno zvanje izvanredne profesorice.

Bibliografija

I. Magisterij i doktorat

 1. Jezik Šimuna Kožičića Benja prema njegovim jezikoslovnim koncepcijama u djelu "Knjižice od žitija rimskih arhiereov i cesarov" / magistarski rad. Zagreb : Filozofski fakultet, 22.2. 2000, 167 str. Voditelj: Damjanović, Stjepan
 2. Prilozi u hrvatskoglagoljskim tekstovima 14. i 15. stoljeća / doktorska disertacija. Zagreb : Filozofski fakultet, 28.12. 2005, 463 str. Voditelj: Damjanović, Stjepan.

II. Znanstveni radovi

Tomašić, Tanja; Kuzmić, Boris. 2000. Prinos Branka Fučića istraživanju Bašćanske ploče, 900 godina Bašćanske ploče (zbornik radova sa znanstvenoga skupa), Baška, str. 249-256. ISBN 953-6081-18-0

Tomašić, Tanja. 2001. Jezikoslovni stavovi i jezična praksa Šimuna Kožičića Benje, Zbornik radova Drugog slavističkog kongresa ur. Sesar, Dubravka, Zagreb: Hrvatsko filološko društvo, str. 275-282 ISBN: 953-1751-14-5

Kuštović, Tanja. 2003. Glagoljaška djelatnost Šimuna Kožičića Benje.  Blgari i Hrvati prez vekovete / Božilova, Rumjana (ur.), Sofija : Bugarska akademija nauka, str. 58-65. ISBN 954-9943-51-8

Damjanović, Stjepan; Jurčević, Ivan; Kuštović, Tanja; Kuzmić, Boris; Lukić, Milica; Žagar, Mateo (2004), Mali staroslavensko-hrvatski rječnik, Matica hrvatska, Zagreb, str. 321. ISBN 953-150-558-6

Kuštović, Tanja. 2004. Prilozi u Istarskom razvodu u: Glagoljica i hrvatski glagolizam: Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa povodom 100. obljetnice Staroslavenske akademije i 50. obljetnice Staroslavenskog instituta (Zagreb-Krk 2.-6. listopada 2002.) / Dürrigl, Marija Ana ; Mihaljević, Milan ; Velčić, Franjo (ur.) Zagreb – Krk : Staroslavenski institut i Krčka biskupija, str. 617-624. ISBN 953-6080-05-2

Kuštović, Tanja. 2005. Vremenski prilozi u staroslavenskom jeziku i hrvatskoglagoljskim tekstovima u: Drugi Hercigonjin zbornik / Damjanović, Stjepan (ur.). Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, str. 199- 210.  ISBN 953-169-108-8

Kuštović, Tanja. 2006. Homonimni prilozi, Fluminensia 1/ 2006, str. 1-14. ISSN 0353-4642

Kuštović, Tanja. 2007. Tobožnji prilozi u Slovniku jazyka staroslovenskeho U službi jezika. Zbornik u čast Ive Lukežić, Rijeka: Filozofski fakultet u Rijeci , str. 193-205 ISBN: 978-953-6104-56-7

Kuštović, Tanja. 2008. Prilozi mjesta i smjera u staroslavenskom jeziku i hrvatskoglagoljskim tekstovima 14. i 15. stoljeća, Slovo Časopis Staroslavenskog instituta u Zagrebu, 56-57, str. 269-286 ISSN 0583-6255

Kuštović, Tanja. Prilozi za izražavanje prostora. 2009. u: Prostor u jeziku/ Književnost i kultura šezdesetih, Mićanović, Krešimir (ur.). Zagreb: Filozofski fakultet, Zagrebačka slavistička škola, str. 21-30. ISBN 978-953-175-337-1

Kuštović, Tanja. 2010. Podsjetnik na djelo Vinka Premude. U: Knjigama poštujući, knjigama poštovan. Zbornik Josipu Bratuliću o 70. rođendanu. Zagreb: Matica hrvatska. ISBN 978-953-150-906-0

Kuštović, Tanja; Kuzmić, Boris. 2011. Branko Fučić i Bašćanska ploča. u: Az grišni diak Branko pridivkom Fučić. Radovi međunarodnoga znanstvenog skupa o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920. – 1999.) / Galović, Tomislav (ur.).Malinska – Rijeka – Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i dr., str. 615-620. ISBN 978-953-6106-90-5

Damjanović, Stjepan; Kuštović, Tanja. Stjepan Ivšić, Josip Hamm. Rasprave i članci. 2012. Stoljeća hrvatske književnosti, kn. 114. Zagreb: Matica hrvatska. 682 str.; predgovor str. 339-357 ISBN 978-953-150-317-4

Kuštović, Tanja. Lične zamjenice u Misalu hruackom (1531) Šimuna Kožičića Benje. 2012. Fluminensia : časopis za filološka istraživanja, 1, str. 125-141 ISSN 0353-4642

Kuštović, Tanja. 2013. Nepromjenjive riječi u Ivančićevu zborniku // Zadarski filološki dani 4; str. 207-228. ISBN 978-953-7237-530

Kuštović, Tanja. Prilozi količine u staroslavenskom jeziku i u hrvatskoglagoljskim neliturgijskim tekstovima 14. i 15. stoljeća. 2013. u: Tuzla. Grad na zrnu soli. Zbornik radova 1, str. 211-227. ISSN 2303-4157

Kuštović, Tanja. 2014. Prilozi u hrvatskoglagoljskim tekstovima, Zagreb: Matica hrvatska (monografija), str. 353. ISBN 978-953-150-973-2

Kuštović, Tanja. Jezik hrvatskog protestantskog ćiriličkog Novog zavjeta (1563.) prema hrvatskoglagoljskoj tradiciji. 2014. Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 62, str. 115-129. ISSN 0449-363X31582

Kuštović, Tanja. 2015. Fonološka adaptacija imena u Kožičićevu Misalu hruackom. u: Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju; Badurina Stipčević, Vesna, Požar, Sandra, Velčić, Franjo (ur.) Zagreb: Staroslavenski institut; str. 577-594. ISBN: 978-953-6080-205

Kuštović, Tanja. 2016. Filološka proučavanja hrvatskih protestantskih tekstova. u: Meandrima hrvatskoga glagoljaštva: Zbornik posvećen akademiku Stjepanu Damjanoviću o 70. rođendanu. ur. Tanja Kuštović i Mateo Žagar. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, str. 237-250. ISBN 978-953-169-348-6

Kuštović, Tanja. Nepromjenjive riječi u hrvatskoglagoljskim brevijarima. 2016. Romanoslavica, LII. 2; str. 291-304. ISSN 2537 – 4214

Kuštović, Tanja. Nepromjenjive riječi u protestantskim Artikulima 2016. Ricerche slavistiche 14; str. 179-203. ISSN 0391-4127

Kuštović, Tanja. Glagolski oblici u protestantskom izdanju Artikuli ili deli prave stare krstianske vere (1562.) 2017. Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu, 67; str. 91-112. ISSN: 0583-6255

Kuštović, Tanja. 2019. „Jezik u Novom testamentu u odnosu na jezik u Lekcionaru Bernardina Splićanina i njegovo odnošenje prema srednjojezičnom razdoblju“, u: Dubravka Božić Bogović (ur.), Reformacija u Europi i njezini odjeci: povodom 500. obljetnice Lutherovih teza. Osijek: Filozofski fakultet i Visoko evanđeosko teološko učilište, str. 97-116. ISBN 978-953-8102-32-5

Kuštović, Tanja; Žagar, Mateo. 2019. Jezične usporednice u Muci po Mateju u glagoljskom Novom testamentu (1562.) i u kodeksima Bartola Krbavca. u: Muka kao nepresušno nadahnuće kulture – Pasionska baština Like, Zbornik radova 12. međunarodnog znanstvenog simpozija održanog  u Gospiću i Ličkom Osiku 7.- 10.lipnja 2018.). Zagreb. Udruga Pasionska baština, str. 172- 229. ISSN 1334-8264

Kuštović, Tanja. 2020. Odjeci djelovanja Ćirila i Metoda u Viencu, radovi  sa Znanstveno- stručnog skupa u povodu 150 godina od prvog broja Vienca ; Kolo : časopis Matice hrvatske, XXX, 1; str. 93-96  ISSN 1334-0522

Kuštović, Tanja. Prijevod uraškog glagoljskog Novog testamenta i mogući utjecaji jezika istarskih crkvenoslavenskih kodeksa (na primjeru Drugog beramskog brevijara). 2020. Slovo: časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu, str. 243- 264. ISSN: 0583-6255 

III. Stručni radovi (nakon 2007)

Kuštović, Tanja. 2010. Glagoljički  spomenici otoka Krka. Samosvojno i osebujno hrvatsko pismo. EuroCity. Putna revija HŽ Putničkog prijevoza 2/2010; str. 44-56 (na hrv.  i njem. jeziku) ISSN 1330- 0555

Kuštović, Tanja; Poljanec, Martina. 2011. Višepismenost i višejezičnost hrvatskoga u prošlosti: benediktinci i Pravilo sv. Benedikta iz 14. stoljeća. Lahor : časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik, Vol. 1 No. 11; str. 88-96. ISSN 1846-2197

Kuštović, Tanja. 2012. Udžbenici i priručnici profesora Damjanovića. Nova croatica, časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, 6 (2012), 6; str. 19-28 (ISSN 1846- 8282)

Kuštović, Tanja. 2015. Iz suvremenih tekstoloških proučavanja glagoljskih tekstova, Croatica: Časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, XXXIX/59. Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, Hrvatsko filološko društvo i FF-press Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, Zagreb, str. 121-135. ISSN 1849-1111

Kuštović, Tanja. 2015. Srednjovjekovna književnost unutar makedonske književnosti, Hrvatsko-makedonske književne, jezične i kulturne veze Zbornik radova s Petoga međunarodnoga znanstvenoga skupa održana u Rijeci 6. i 7. listopada 2017. Knjiga V. / Durić, Dejan ; Zubčić, Sanja (ur.). Rijeka: Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, str. 29-36 (ISBN 978-953-7975-79-1)

Kuštović, Tanja. 2020. Ksaver- čuvar glagoljaškoga blaga iz davnih vremena. Vjesnik franjevaca trećoredaca, 57/20, 1-2, str. 68-77 (ISSN 1332-7658)

Knjige u suautorstvu:

Badurina Stipčević, Vesna; Kuštović, Tanja; Žagar, Mateo. 2013. Novi testament. I. dio, 1562. Latinički prijepis glagoljskog izvornika, Zagreb: Adventističko teološko visoko učilište; Filozofski fakultet; Školska knjiga. (monografija) Str. 555. ISBN 978-953-6033-21-8

Badurina Stipčević, Vesna; Kuštović, Tanja; Žagar Mateo. 2015. Novi testament. II. dio, 1563. Latinički prijepis glagoljskog izvornika, Zagreb: Adventističko teološko visoko učilište; Školska knjiga ; Filozofski fakultet, (monografija); str. 482. ISBN 978-953-6033-27-0

Ceković, Blanka; Eterović, Ivana; Kuštović, Tanja; Žagar, Mateo. 2016. Misal hruacki Šimuna Kožičića Benje: Transliteracija i komentari, Zagreb, Rijeka: Nacionalna i sveučilišna knjižnica Zagreb ; Sveučilišna knjižnica Rijeka, (monografija); str. 721. ISBN: 978-953-500-149-2

Ceković, Blanka; Eterović, Ivana; Kuštović, Tanja; Žagar, Mateo. 2017. Artikuli ili deli stare krstjanske vere Urach 1562. u redakciji Stipana Istrijana i Antona Dalmatina, Zagreb, Osijek: Nacionalna i sveučilišna knjižnica Zagreb; Visoko evanđeosko teološko učilište u Osijeku, (monografija), str. 297. ISBN 978-953-500-163-8

Blažević Krezić, Vera; Eterović, Ivana; Kuštović, Tanja; Žagar, Mateo. 2020. Spovid i spoznanie prave krstijanske vire. Urach 1564. ur. Mateo Žagar. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada; Adventističko teološko visoko učilište. str. 247. ISBN: 978-953-6033-34-8 (ATVU), 978-953-169-439-1 (HNS)

Uredništvo u knjigama:

Kuštović, Tanja; Mateo Žagar (ur.). 2016. Meandrima hrvatskoga glagoljaštva: zbornik posvećen akademiku Stjepanu Damjanoviću o 70. rođendanu. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada. str. 638. ISBN: 978-953-169-348-6

Kuštović, Tanja; Mateo Žagar (ur.). 2020. Stumačeno pravo i razumno. Studije o jeziku knjiga hrvatskih protestanata 16. stoljeća. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, Adventističko teološko visoko učilište str. 846. ISBN 978-953-6033-33-1 (ATVU); 978-953-169-423-0 (HNS)

IV. Prikazi

Kulturološki eseji o počecima hrvatskog jezika (Stjepan Damjanović: Slovo iskona), Kolo, Zagreb, 2002; 277-281.

O jeziku glagoljaša. (Stjepan Damjanović: Jezik hrvatskih glagoljaša), Kolo : časopis Matice hrvatske. 2 (2009) , 3-4; 190-194

Kuštović, Tanja i Kuzmić, Boris: Prinos Branka Fučića istraživanju Bašćanske ploče// 900 godina Bašćanske ploče / Dujmović, Milivoj (ur.) Rijeka, Baška : Povijesno društvo otoka Krka, 2000. 249-256.

Spovid općena.Vijenac. VII (1999) , 132; 29.

Georgius Sisgoreus Sibenicensis. Vijenac. VII (1999) , 136; 46.

Kuštović, Tanja i Kuzmić, Boris: Branko Fučić i Bašćanska ploča, „Az grišni diak Branko pridivkom Fučić“, ur. Tomislav Galović, Malinska- Rijeka- Zagreb, 2011., str. 615-620

V. Recenzije i osvrti

 1. Kroatistička smotra.(Prvi hrvatski slavistički kongres, zbornik radova I. i II.) Hrvatsko slovo. (1998), 157; 14.
 2. O piscima i čitateljima. (Petar Runje: O knjigama hrvatskih glagoljaša). Vijenac. VII. (1998), 119-120; 17.
 3. Vječne priče. (Ivana Brlić- Mažuranić: Priče iz davnine). Vijenac VII (1999), 141-142; 30.
 4. Poznati Petrinjci. (Ivica Golec: Petrinjski biografski leksikon). Vijenac. VII. (1999), 143; 16.
 5. Dometi. (Dometi 1-6). Vijenac. VIII (2000), 155; 37.
 6. Vrela. (Vrela 15-16). Vijenac. VIII (2000), 155; 37.
 7. Klasje naših ravni. (Klasje naših ravni 2). Vijenac. VIII (2000), 155; 37.
 8. Od povijesnica do aktualnosti. (Motrišta, 17/2000). Vijenac. VIII (2000), 155; 45.
 9. Hod stoljetni. (Renata Husinec, Petar Delić: Gimnazija u Križevcima). Vijenac. VIII (2000), 156; 36.)
 10. Tuđmanovi dosjei. (Motrišta 15/2000) Vijenac. VIII (2000), 160; 46.
 11. Poticaj etnolozima. (Ivan Zovko: Uvjerice). Vijenac. VIII (2000), 162; 46.
 12. Matica ide dalje. (Izvješće s glavne skupštine Matice hrvatske: Tanja Kuštović i Boris Kuzmić). Vijenac. VIII (2000), 164; 3-4.
 13. Mučenici iz Košica. (Stanislav Stolárik: Humenski zavod i trojica košičkih mučenika). Vijenac. VIII (2000), 172; 45.
 14. Zvučna cjelina. (Govor, 1). Vijenac. VIII (2000), 173; 17.
 15. Starosjediocima i putnicima. (Hrvoje Miletić: Đakovštinom utjelovljeni). Vijenac. VIII (2000), 174; 45.
 16. Znanstveno i toplo (Stjepan Damjanović: Filološki razgovori). Kolo, časopis Matice hrvatske. 1/2000 (2000) ; 510.
 17. Kulturološki eseji o počecima hrvatskog jezika (Stjepan Damjanović: Slovo iskona), Kolo, Zagreb, 2002; 277-281.
 18. O jeziku glagoljaša. // Kolo : časopis Matice hrvatske. 2 (2009) , 3-4; 190-194 (prikaz, ostalo).
 19. Svečani kolokvij u čast 56. rođendana profesora Stjepana Damjanovića (Zagreb, 4.XI.2011.g.), Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu, 62. (2012)., str. 376-379.
 20. Veliki zbornik. (Zbornik: Az grišni diak Branko pridivkom Fučić.) Zadarska smotra : časopis za kulturu, znanost i umjetnost, 61 (2012), 3-4; str. 279-282 (prikaz)
 21. Oživljeni Agram (Zrinjka Glovacki-Bernardi: Agramer), (2014). Vijenac, 524., str. 13. (prikaz)
 22. Glagoljaška Muka Kristova, odabrane kulturološko-filološke studije (ur. Antonija Zaradija Kiš; Mateo Žagar) (2015)  // Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, 52, 2; str. 330-332 (prikaz)
 23. Otkrivanje glagoljaškoga blaga (Petar Runje, Fra Šimun Klimantović u svom vremenu),Vijenac  572 (2016), str. 29 (prikaz)
 24. Indira Šabić: Toponimija i antroponimija bosanskoga srednjovjekovlja,  Folia onomastica Croatica, 27 (2018), 219-224 (prikaz)
 25. Jezik s početka. (Milan Mihaljević: Jezik najstarijih hrvatskoglagoljskih rukopisa), Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, XLIV (2020), 64; 117-123 (prikaz)
 26. Ceković, Blanka; Kuštović, Tanja: Međunarodni znanstveni skup »Jezik hrvatskih protestantskih izdanja u kontekstu hrvatskih i europskih književnojezičnih koncepcija XVI. stoljeća« (Zagreb, 20. Rujna 2019.), (2020). Slovo 70, str. 330-333.
 27. Glagoljaško blago na Ksaveru. Vijenac, 12. ožujka 2020, br. 679., str. 14.
 28. U potrazi za novim odgovorima. (Stjepan Damjanović: Izabrani filološki razgovori) Vijenac: novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost, 28 (2020), 687; 30 (prikaz)
 29. Zapis svega što čovjeku za život treba // Vijenac : novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost, 696 (2020), 18-18 (prikaz, ostalo)

 30. Stjepan DAMJANOVIĆ, Crtice o hrvatskom glagoljaštvu. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu, 71 (2021), 71; 278-283 (podatak o recenziji nije dostupan, prikaz, ostalo)
 31. Vrijedni naši glagoljaši // Kolo : časopis Matice hrvatske, 2020 (2020), 4; 127-134 (podatak o recenziji nije dostupan, prikaz, ostalo)