Kroatistika › Nastavnici
Katedra za staroslavenski jezik i hrvatsko glagoljaštvo

Prof. dr. sc. Mateo Žagar, predstojnik Katedre

, 01/4092-072

Vrijeme primanja: ponedjeljkom 11:45–12:45, B109

Biografija

zagarRođen 14. veljače 1965. u Zagrebu. Osnovnu i srednju školu završio u Zagrebu. Diplomirao 1990. g. studij hrvatskoga jezika i jugoslavenskih književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, iste godine upisao poslijediplomski studij iz lingvistike na istom fakultetu. Od siječnja 1991. godine zaposlen kao znanstveni novak na Katedri za staroslavenski jezik i hrvatsko glagoljaštvo na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost.

Pohađao ljetne slavističke škole: u Ljubljani (1989), Sofiji (1990) i Ohridu (1991).

Magistarski rad („Koherencija natpisa Bašćanske ploče“) obranio 1993. g.

Od samoga početka zaposlenja vodio seminare, kasnije i predavanja, iz staroslavenskoga jezika, osim na FF u Zagrebu, i na FF u Puli, te na Hrvatskim studijima u Zagrebu.

Kao predavač gostovao na stranim sveučilištima: u Budimpešti 1994. i 2011., u Udinama 1998, u Ljubljani 1997, 1999, 2000, Londonu 2001, Würzburgu 2002, Heidelbergu 2003, Oslu 2008, Grazu 2008, Tuzli 2010, Rimu 2012, Skoplju 2013, Kopenhagenu 2013, Beču 2013.

Višegodišnji suradnik Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža (pri izradi natuknica za Hrvatsku enciklopediju i Hrvatsku književnu enciklopediju).

Kao dugogodišnji suradnik na Zagrebačkoj slavističkoj školi (ljetnom slavističkom seminaru hrvatskog jezika, književnosti i kulture), vodio tečajeve hrvatskoga jezika za strance, kao i tečajeve staroslavenskoga i starohrvatskoga jezika, te predavao. Od 1993. do 1996. bio zamjenik ravnatelja ZSŠ-e

Koordinator CEEPUS-a, pri Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta, mreža HR-13 (kojoj je i osnivač) i A-4, od 1994. do 1999, preko koje je omogućeno stotinama studenata kroatistike i slavistike, te desecima profesora, da ostvare mjesečne i višemjesečne stipendije u inozemstvu.

Doktorirao 2000. g. tezom „Osnovne smjernice grafetičkog uređivanja hrvatskoglagoljskih tekstova XII. i XIII. st.“ G. 2002. promaknut u znanstveno-nastavno zvanje docenta. G. 2006. stekao znanstveno-nastavno zvanje izvanrednoga profesora, a 2010. zvanje redovnoga profesora.

Na znanstvenom usavršavanju u inozemstvu, na Institutu za slavistiku Sveučilišta u Beču, boravio triput na višemjesečnim stipendijama: 1996, 1998, 2001.

U ak. godinama 2001/2002. i 2002/2003. radio kao lektor hrvatskoga jezika na Sveučilištu u Bonnu, te iskorištava to vrijeme za znanstveno usavršavanje.

Kao voditelj za kroatističko područje sudjeluje u pripremanju i provođenju interkulturalnog poslijediplomskoga studija medievistike pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu (voditelj prof. dr. Neven Budak). Sudjeluje i u nastavi poslijediplomskoga studija kroatistike (voditelj prof. dr. Vinko Brešić), povijesti hrvatskoga jezika na Riječkom sveučilištu te kroatologije na Hrvatskim studijima.

Suradnik je na projektu prof. dr. Stjepana Damjanovića „Enciklopedija hrvatskoga glagoljaštva“, na kojemu organizira istraživanja jezika „Misala hruackoga“ Š. Kožičića Benje (1531).

Od 2008. do 2010. g. zamjenik pročelnice Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, a od 2010. do 2012. pročelnik Odsjeka.

Godine 2008. dobio Godišnju nagradu HAZU za znanost za knjigu "Grafolingvistika srednjovjekovnih tekstova".

Od 2008. g. član Upravnog vijeća Staroslavenskoga instituta.

Član međunarodnog znanstvenog savjeta časopisa "Richerche slavistiche" (ur. Mario Capaldo) od 2008. g.

Član organizacijskog odbora Međunarodnog znanstvenog skupa „Hrvatska ćirilična baština“, koji je priredila HAZU u studenome 2013. g. Od 2012. do 2014. prodekan Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Od 2014. član suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Od 2014. zamjenik voditelja Znanstvenog centra izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo koji je registriran pri Staroslavenskom institutu u Zagrebu.

Za godinu 2014. dobitnik je godišnje Državne nagrade za znanost za knjigu „Uvod u glagoljsku paleografiju 1“, Zagreb 2014.

Od 2015. glavni urednik časopisa Croatica, koji izdaje Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatsko filološko društvo.

U studenome 2015. u povodu 140 godina predavanja hrvatskoga jezika na zagrebačkom sveučilištu organizirao sam znanstveni skup Zaboravljeni počeci. Hrvatska filologija u interdisciplinarnoj humanistici i bio mu na čelu organizacijskog odbora.

Od 1. listopada 2015. g. voditelj projekta Jezik izdanja Hrvatske protestantske tiskare u kontekstu književnojezičnih smjernica XVI. st. koji podupire Hrvatska zaklada za znanost.

Od 2015. redoviti profesor u trajnom zvanju.

Bibliografija

Objavljene knjige

 1. Žagar, Mateo: Kako je tkan tekst Bašćanske ploče, Znanstvena biblioteka HFD, HFD-Matica hrvatska-Povijesno društvo otoka Krka, Zagreb 1997, 157 str.
 2. Žagar, Mateo: Grafolingvistika srednjovjekovnih tekstova, MH, Zagreb 2007, 530 str.

U suautorstvu

 1. Žagar, Mateo i dr.: Hrvatski jezični savjetnik (u suautorstvu), slova H (str. 575-593), Nj (str. 921-922), pa-pinceta (str. 1029-1053), presbiro-PVC (str. 1151-1234), Ž (str. 1638-1646); Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje – Pergamena – Školske novine, Zagreb 1999.
 2. Damjanović, Stjepan; Jurčević, Ivan; Kuštović, Tanja; Kuzmić, Boris; Lukić, Milica; Žagar, Mateo. Mali staroslavensko - hrvatski rječnik . Zagreb : Matica hrvatska, 2004 (u redakciji S. Damjanovića i M. Žagara), 321 str.
 3. Franolić, Branko; Žagar, Mateo: An Historical outline of literary
 4. Croatian; The Glagolitic heritage of croatian culture, Erasmus Publisher, CSYPN, London/Zagreb 2008, 111 str.
 5. 6. Badurina Stipčević, Vesna; Kuštović, Tanja; Žagar, Mateo: Novi testament. 1562. Latinički prijepis glagoljskog izvornika. Zagreb: Adventističko teološko visoko učilište ; Filozofski fakultet ; Školska knjiga, 2013 (monografija); koncepcija transliteracije i transliteracija, te autor poglavlja “Slovopis i ortografija u glagoljičkom Novom testamentu (1562.) (487-493)

Uredio

 1. Dukić, Davor – Mateo Žagar (ur): Knjige poštujući, knjigama poštovan, Zbornik o 70. rođendanu Josipa Bratulića, Zagreb 2010.
 2. Žagar, Mateo (ur): Nova Croatica, broj posvećen Stjepanu Damjanoviću, VI, 6, Zagreb 2012.

Izvorni znanstveni radovi

 1. Žagar, Mateo: “Prinos Šimuna Kožičića Benje uređenju jezika hrvatskoglagoljske neliturgijske književnosti (na fonološkom i grafemskom sustavu Knižica od žitija rimskih arhierjeov i cesarov”, u: Croatica 37/38/39, godište XXIII/XXIV, Zagreb 1993, str. 467-487.
 2. Žagar, Mateo: “Neka grafijska rješenja u najstarijem hrvatskom i crnogorskom tisku”, u: Zborniku radova “Pola milenijuma Crnojevića štamparije”, Zagreb 1996, str. 161-171
 3. Žagar, Mateo: “Neka grafetička ujednačavanja u hrvatskoglagoljskim tiskanim misalima”, u: Croatica 42/43/44, godište XXVI, Zagreb1996, str. 453-468
 4. Žagar, Mateo: “Konektori u tekstu Bašćanske ploče”, u: Hungaro-slavica 1997, Budimpešta 1997, str. 358-362
 5. Žagar, Mateo: “Gruzijska epizoda glagoljske paleografije”, u: Kolo 1, godište IX, Zagreb 1999, str. 259-271
 6. Žagar, Mateo: “Neke grafetičke osebujnosti u najstarijim hrvatskoglagoljskim tekstovima (s posebnim obzirom na raspored bjelina)”, u: Zbornik radova “Glagolitica: Zum Ursprung der slavischen Schriftkultur”, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, philosophisch-historische Klasse, Schriften der Balkan-Kommission (ur. Heinz Miklas), Beč 2000, str. 164-174
 7. Žagar, Mateo: “Ortografija natpisa Bašćanske ploče”, Krčki zbornik, svezak 42, posebno izdanje 36, Rijeka-Baška 2000, str. 211-225.
 8. Žagar, Mateo: “Hrvatskoglagoljske ligature XII. i XIII. st.”, Dometi 7-12, godina IX – 1999, Rijeka 2000, str. 39-45
 9. Žagar, Mateo (s Nikom Kapetanićem): “Najjužniji hrvatski glagoljski natpis”, Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU, sv. XXXIX, Zagreb-Dubrovnik 2001, str. 9-48
 10. Žagar, Mateo: “Grafetičke funkcije jerova u najstarijim hrvatskoglagoljskim fragmentima”, u: Zbornik Drugog slavističkog kongresa / Sesar, Dubravka (ur.), Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2001, str. 309-318
 11. Žagar, Mateo: “Karakteristična grafijska rješenja u Muci Hrvojeva misala” u: Muka kao nepresušno nadahnuće kulture, Zbornik radova međunarodnog znastrvenog simpozija, Zadar-Preko 2000, Zagreb 2001, str. 231-248
 12. Žagar, Mateo: ”Punktuacija u najstarijim hrvatskoglagoljskim tekstovima”. // Croatica. Prinosi proučavanju hrvatske književnosti. XXX (Zagreb 2002 - godina izlaska iz tiska; 2000. - godina na koricama), 31-65
 13. Žagar, Mateo: «Osnovni procesi konstituiranja ustavne glagoljice”, u: B'lgari i H'rvati prez vekovete, Božilova, Rumjana (ur.) Sofija 2003, 31-42
 14. Žagar, Mateo (s Milanom Paunom): “Slavonski glagoljski natpisi”, u: Zbornik sa znanstvenog skupa Glagoljica i hrvatski glagolizam, održanog u Krku 2002, Zagreb 2004, 271-284
 15. Žagar, Mateo. «Jezikoslovni temelji paleografije: glagoljičko motrište”, u: Drugi Hercigonjin zbornik / Damjanović, Stjepan (ur.), Zagreb 2005, 23-42
 16. Žagar, Mateo: «Grafolingvistika i stari tekstovi: osebujnosti pisanog jezika” , u: Od fonetike do etike (zbornik), Pranjković, Ivo (ur.). Zagreb 2005, 223-258
 17. Žagar, Mateo: «Grafolingvistički opis Bečkih listića», u: Raukarov zbornik, Budak, Neven (ur), Zagreb 2005, 637-650
 18. Žagar, Mateo: Rešetarove paleslavističke teme: s margina, u: Zbornik o Milanu Rešetaru, Maštrović, Tihomil (ur.), Zagreb 2005, 295-304
 19. Žagar, Mateo: «Aoristno bisi za 3. lice jednine u hrvatskim glagoljskim tekstovima», u: Die Welt der Slaven, Sammelbande: Festschrift fur Helmut Keipert zum 65. Geburtstag , ur. Bunčić, Daniel i Trunte, Nikolaos; Munchen 2006, 157-163
 20. Zaradija-Kiš, Antonija; Žagar, Mateo: «Muka po Mateju u Parčićevu misalu», u: Muka kao nepresušno nadahnuće kulture; Boka kotorska – jedno od izvorišta hrvatske pasionske baštine, Zagreb 2007, 153-189
 21. Žagar, Mateo: «Struktura Jagićeve glagoljske paleografje», u: Zbornik o Vatroslavu Jagiću, Hrvatski književni povjesničari, Znanstveni zbornici 10/1; Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2007, 117-128
 22. Žagar, Mateo: «Grafetičke posebnosti tekstova istočne grane hrvatskoga glagoljaštva», u Slovo 56-57 (Zbornik Anice Nazor); Zagreb 2008, 695-708
 23. Žagar, Mateo: «Ustanovljivanje kurzivne glagoljice u XIV. st», u: Vidjeti Ohrid, Referati hrvatskih sudionica i sudionika na XIV. međunarodnom slavističkom kongresu (ur. Marko Samardžija), Ohrid, 10-16. rujna 2008, Zagreb 2008, 141-170
 24. Žagar, Mateo: "Die glagolitische Schriftreform des 13. Jahrhunderts im Kontext der lateinischen Schriftreform", Dalmatien als europaeischer Kulturraum (ur. W. Potthoff, A. Jakir, M. Trogrlić, N. Trunte), Split 2010, 163-180
 25. Žagar, Mateo: "Reforma glagoljičkog pisanja u 13. stoljeću u svjetlu latiničkih reformi", Knjige poštujući, knjigama poštovan, Zbornik o 70. rođendanu Josipa Bratulića, Zagreb 2010, 171-183
 26. Žagar, Mateo: «Grafija hrvatskoglagoljskih tekstova XIV. st. između grčkih temelja i latinskih slojeva (na primjeru Regule Svetog Benedikta)», u: Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa «Vizantija i slavjanite», Sofija 12-14 svibnja 2006; Godišnik na Sofijskija universitet „Sv. Kliment Ohridski“ i Cent'r za slavjano-vizantijski proučvanija „Ivan Dujčev“, Sofija 2011, 333-342
 27. Ceković, Blanka – Sanković, Ivana – Žagar, Mateo: „Glagolski oblici u Kožičićevu Misalu hruackom: metodološke pretpostavke poredbenog opisa“, Slovo 60, 2010, 133-166.
 28. Žagar, Mateo: „Paleografske smjernice glagoljske epigrafike u znanstvenom djelu Branka Fučića”, Az grišni diak Branko pridivkom Fučić, Zbornik sa znanstvenoga skupa u čast Branku Fučiću, Malinska-Rijeka-Zagreb 2011, 621-626
 29. Žagar, Mateo: “Hrvatska pisma u srednjem vijeku” u: Povijest hrvatskog jezika, ur. Bićanić, Ante (ur), Zagreb 2009, 107-220
 30. Žagar, Mateo: „Zadaci i perspektive istraživanja jezika glagoljskih tiskanih izdanja Šimuna Kožičića Benje“, Fluminensia 24 (2012), 1, 111-123
 31. Žagar, Mateo: „Strategija leksičkog odabiranja u Misalu hruackom Šimuna Kožičića Benje (1531)“, Schnittpunkt Slavistik. Ost und West Im Wissenschaftlichen Dialog II (ur. I. Podtergera), Bonn-Goettingen 2012, 251-262
 32. Žagar, Mateo: „Prinos tipologiziranju pisma i pisanja dubrovačkih srednjovjekovnih ćiriličkih isprava“, A tko to ide, prilozi hrvatskih slavista na Međunarodnom slavističkom kongresu u Minsku, 20-26. 8. 2013 (ur. Marija Turk ), Hrvatska sveučilišna naklada i Hrvatsko filološko društvo, Zagreb 2013, 25-35
 33. Žagar, Mateo: "Slovopis i ortografija u glagoljičkom Novom testamentu (1562): načela latiničkog prijepisa", u: Matak Dragutin (ur), Novi testament S. Konzula i A. Dalmatina, Zagreb 2013, 487-493
 34. Žagar Mateo: "Hrvatska pisma i pravopisi u 17. i 18. st.", Povijest hrvatskoga jezika, 3. knjiga: 17. i 18. stoljeće, (ur. Ante Bićanić), Zagreb 2013, 343-370

Pregledni radovi

 1. Žagar, Mateo: “Kako je tkan tekst Bašćanske ploče (kontinuitet iščitavanja)”, u: Riječ 1, sv 1-2, Rijeka 1995, str. 89-100
 2. Žagar, Mateo: “Il plurilinguismo nell’ opera di Šimun Kožičić Benja / Simone Kožičić Begna (1460-1536)”, u: Documenti letterari del plurilinguismo, Rim 2000, str. 411-424
 3. Žagar, Mateo: “Plurilingvizam u djelu Šimuna Kožičića Benje (1460-1536)”, u: Kolo X, 4, 2000, 41-51 (prijevod talijanskog izvornika: Žagar, Mateo: “Il plurilinguismo nell’ opera di Šimun Kožičić Benja / Simone Kožičić Begna (1460-1536)”, u: Documenti letterari del plurilinguismo, Rim 2000, str. 411-424
 4. Žagar, Mateo: «Josip Hamm i najstariji hrvatski glagoljski tekstovi», u: Josip Hamm i njegovo djelo; Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenoga skupa povodom 100. obljetnice rođenja Josipa Hamma, Zagreb 2007, 257-263
 5. Žagar, Mateo: »Između slavonskih korijena i slavističkih obzora – Opus akademika Stjepana Damjanovića«, Bibliografija Stjepana Damjanovića, u povodu 65. godišnjice života i 40. obljetnice rada (ur. Anita Šikić), Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 2011, 7-21
 6. Žagar, Mateo: „Profesor Damjanović i njegov odsjek“, Nova Croatica 6, 6, Zagreb 2012, 2-6
 7. Žagar, Mateo: „Staroslavenski ideologemi u hrvatskoj kulturi XX. st“, II Meždunarodnyj naučnyj simpozium Slavjanskie jazyki i kul'tury v sovremennom mire, 21-24. 3. 2012; Trudy i materialy (ur. O. V. Dedova i dr), Moskva 2012.
 8. Žagar, Mateo: "Lovranski glagoljski abecedariji", Zbornik Lovranšćine (ur. I. Eterović), knj. 3, Lovran 2014, 67-76

Stručni radovi (stručni i pregledni)

Leksikografska obrada

 1. Žagar, Mateo: “Ćirilica”, natuknica u Hrvatskoj enciklopediji, II. svezak, Hrvatski leksikografski zavod, Zagreb 2000.
 2. Žagar, Mateo: “Dž”, “Dj”, “E”, “F”, “Frьtь”, “Fučić, Branko”, natuknice u Hrvatskoj enciklopediji, III. svezak, Hrvatski leksikografski zavod 2001 (u tisku)
 3. Žagar, Mateo: “G”, “Glagoljo”, “H”, “hjer”, “I”, “Glagoljica”, “Glagoljaštvo”, “Grdoselski odlomak”, “Hilandarski odlomci”, “Hrvojev misal”, natuknice u Hrvatskoj enciklopediji, IV. svezak, Hrvatski leksikografski zavod Miroslav Krleža 2001
 4. Žagar, Mateo: «I», «Ižica», «Istarski razvod»,»J», «jat», «L», Ljudje», «M», «Marijinsko evanđelje», natuknice u Hrvatskoj enciklopediji, V. svezak, Hrvatski leksikografski zavod Miroslav Krleža
 5. Žagar, Mateo: «Mihanović odlomak apostola, Milčetić Ivan, Miroslavljevo evanđelje, Misal kneza Novaka, mislite, Mošin Vladimir, n, naš, Nazor, Anica, nestorijanci, Nikoljsko evanđelje, nun, nj, o, on», u Hrvatskoj enciklopediji, VI. svezak, Hrvatski leksikografski zavod Miroslav Krleža
 6. Žagar, Mateo: «Ot, p, pe, pismo, pokoj, Plominski natpis, poluglas (staroslavenski), poljičica, Poljički statut, Povaljska listina, Povaljski prag, Praški listići», u Hrvatskoj enciklopediji, VII. svezak, Hrvatski leksikografski zavod Miroslav Krleža
 7. Žagar, Mateo: «Paleografija, epigrafika, ćirilica, Hrvojev misal, Šimun Klimantović, Stjepan Damjanović, Eduard Hercigonja, Dragutin Antun Parčić, Rumanac trojski, Prepiranje duše i dijela, Antonija Zaradija Kiš» u: Hrvatskoj književnoj enciklopediji, Hrvatski leksikografski zavod Miroslav Krleža
 8. Žagar, Mateo: «Q, R, recenzija, redakcija, Reimski evanđelistar, reš, rukopis, S, sa, sigla, sin, slogovno pismo, slovo, spojnica, Stički rukopis, Suprasaljski zbornik, šin, šta», u VIII. i IX. svesku Hrvatske enciklopedije

Komentari uz kritička izdanja, katalozi

 1. Žagar, Mateo: “I… Turci nalegoše na jazik hrvatski”, katalog izložbe “Krbavska bitka i glagoljske knjige” (Pula, rujan 1993), Međunarodni slavistički centar Republike Hrvatske1993, Zagreb 1993, str. 3-18
 2. Žagar, Mateo: “Senjski trijumf pomičnih slova”, katalog istoimene izložbe (Pula, rujan 1994), Međunarodni slavistički centar Republike Hrvatske, Zagreb 1994, str. 3-17
 3. Žagar, Mateo: Transkripcija s komentarom “Razgovor duhovni od Svetoga Bone Mučenika” (pretisak), Gradski muzej Vukovar u Zagrebu, Zagreb 1994, str. 5-36
 4. Žagar, Mateo: “Djelovanje Dragutina Antuna Parčića na Krku”, u: Slovo 44-46 (prilozi: Staroslavenska akademija i njezino značenje), (1994-1996) Zagreb 1996, str. 406-412
 5. Žagar, Mateo: «Čitanje i pisanje u pravilima redovničkoga života», u: Vijenac, 327/XIV, str. 11
 6. Žagar, Mateo: «Die Tafel von Baška», u: Fischer, G. – Okuka, M (ur): Europa erlesen: Kvarner, Klagenfurt/Celovec 2007, 219-223
 7. Žagar, Mateo: «500 godina Veprinačkog zakona», deplijan uz marku br. 0643: Veprinački zakon 15007-2007, Zagreb 2007

Recenzije i prikazi

 1. Žagar, Mateo: “Istarski razvod”, Radovi Zavoda za slavensku filologiju, 25, 1990.
 2. Žagar, Mateo. :”Otkrivanje baštine”, Republika 5-6, 1991.
 3. Žagar, Mateo: “Biskup Kožičić budi savjest Evrope”, Vjesnik 14. siječnja 1992.
 4. Žagar, Mateo: “O Kožičiću Benji, biskupu modruškome i piscu”, Republika 1-2, 1992.
 5. Žagar, Mateo: “Znanost i sjećanje”, Encyclopedia moderna, (1) 37, 1992.
 6. Žagar, Mateo: “Bolje glagoljica nego hijeroglifi”, Večernji list, 9. kolovoza 1992.
 7. Žagar, Mateo: “Jedanaest stoljeća nezaborava; S. Damjanović (…)”, Suvremena lingvistika 33, 1992
 8. Žagar, Mateo: “Pohvala filologiji”, Republika 4-6, 1994
 9. Žagar, Mateo: “Milan Mihaljević: Generativna fonologija hrvatske redakcije crkvenoslavenskog jezika”, Slovo 41-43, 1993
 10. Žagar, Mateo: “Od početka hrvatske knjige do jezičnog standarda”, Republika 11-12, 1993.
 11. Žagar, Mateo: “Aleja glagoljaša, krajolik hrvatske pisane riječi”, Hrvatsko slovo, 20. X. 1995.
 12. Žagar, Mateo: “Pluralizam književnih izvorišta”, Encyclopedia moderna, 46, 1996.
 13. Žagar, Mateo: “Što je nama jazik otačaski?”, Republika 5-6, 1995
 14. Žagar, Mateo: “Glagoljaši našeg doba”, Republika 7-8, 1996.
 15. Žagar, Mateo: “Miljokazi jezične i književne povijesti”, Republika 11-12, 1995.
 16. Žagar, Mateo: “Mjerila hrvatske slavistike”, Republika 11-12, 1995
 17. Žagar, Mateo: “Hercigonjino zborište”, Republika 3-4, 1996
 18. Žagar, Mateo: “Vrtovi filoloških znanja” (prikaz knjige Stjepana Damjanovića Filološki razgovori), u: Republika 7-9, 2000
 19. Žagar, Mateo: “Prikaz knjige Benedikte Zelić-Bućan Bosančica ili hrvatska ćirilica u srednjoj Dalmaciji”, u: Čakavska rič XXVIII (2000), br. 1-2 (1-214), Split 2001.
 20. Žagar, Mateo: “Temeljitost, pouzdanost, svestranost – Eduard Hercigonja”, Vijenac IX, 1992, 12. srpnja 2001.
 21. Žagar, Mateo: «Petar Runje: Školovanje glagoljaša, Matica hrvatska Ogulin, 2003» (recenzija), u: Vjesnik franjevaca trećoredaca 40/2003, 4, str. 205-208
 22. Žagar, Mateo: «Povijest knjige; recenzija istoimene knjige A. Stipčevića», u: Vijenac 323-325, Zagreb 2006.
 23. Žagar, Mateo: „Organizmi hrvatske srednjovjekovne književnosti; prikaz knjige E. Hercigonje: Na temeljima hrvatske književne kulture“, Forum 77, Zagreb 2006.
 24. Žagar, Mateo: «Osebujna povijest hrvatske pisanje riječi; prikaz knjige S. Damjanovića i J. Bratulića: Hrvatska pisana kultura», u: Hrvatski jezik III, 1-2, 142-145, Zagreb 2007
 25. Žagar, Mateo: „Anica Nazor, Knjiga o hrvatskoj glagoljici: Ja slovo znajući govorim“ Slovo 59/2009, 375-384
 26. Žagar, Mateo: „Glagoljaški udio hrvatske jezične povijesti: Stjepan Damjanović – Jezik hrvatskih glagoljaša, Zagreb, Matica hrvatska“, Filologija 53, 2009, 109-116
 27. Žagar, Mateo: „Carstvo glagoljice; E. Hercigonja: Tisućljeće hrvatskoga glagoljaštva, Zagreb 2009“, Vijenac 417/ g. XVIIII, 25. II. 2010, str. 11
 28. Žagar, Mateo: „Zrinko Mičetić, Praputnjak i Vinodolski zakon, Praputnjak 2009“, Slovo 61, 2011, 341-346
 29. Žagar, Mateo: „Marinka Šimić, Jezik srednjovjekovnih kamenih natpisa iz Hercegovine, Matica hrvatska, Sarajevo 2009“, Slovo 61, 347-356.
 30. Žagar, Mateo: „Riječka dionica glagoljaštva: Darko Deković, Istraživanja o riječkome glagoljaškom krugu. Priredio Stjepan Damjanović, Matica hrvatska, Zagreb 2011“, Slovo 62, 2012, 309-318