Kroatistika › Nastavnici
Katedra za staroslavenski jezik i hrvatsko glagoljaštvo

Dr. sc. Mateo Žagar, redoviti profesor u trajnom zvanju

ffzg.hr 01/4092-072

Vrijeme primanja: prema najavi e-poštom, B109

Biografija

zagarRođen 14. veljače 1965. u Zagrebu. Osnovnu i srednju školu završio u Zagrebu. Diplomirao 1990. g. studij hrvatskoga jezika i jugoslavenskih književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, iste godine upisao poslijediplomski studij iz lingvistike na istom fakultetu. Od siječnja 1991. godine zaposlen kao znanstveni novak na Katedri za staroslavenski jezik i hrvatsko glagoljaštvo na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost.

Pohađao ljetne slavističke škole: u Ljubljani (1989), Sofiji (1990) i Ohridu (1991).

Magistarski rad (Koherencija natpisa Bašćanske ploče) obranio 1993. g.

Od samoga početka zaposlenja vodio seminare, kasnije i predavanja, iz staroslavenskoga jezika, osim na FF u Zagrebu, i na FF u Puli, te na Hrvatskim studijima u Zagrebu.

Kao predavač gostovao na stranim sveučilištima: u Budimpešti 1994. i 2011., u Udinama 1998, u Ljubljani 1997, 1999, 2000, Londonu 2001, Würzburgu 2002, Heidelbergu 2003, Oslu 2008, Grazu 2008, Tuzli 2010, Rimu 2012, Skoplju 2013, Kopenhagenu 2013, Firenci 2014, Bernu 2018.

Dugogodišnji suradnik Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža (pri izradi natuknica za Hrvatsku enciklopediju iHrvatsku književnu enciklopediju).

Kao dugogodišnji suradnik na Zagrebačkoj slavističkoj školi (ljetnom slavističkom seminaru hrvatskog jezika, književnosti i kulture), vodio tečajeve hrvatskoga jezika za strance, kao i tečajeve staroslavenskoga i starohrvatskoga jezika, te predavao. Od 1993. do 1996. bio zamjenik ravnatelja ZSŠ-e.

Koordinator CEEPUS-a pri Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta, mreža HR-13 (kojoj je bio i osnivač) i A-4, od 1994. do 1999, preko koje je omogućeno stotinama studenata kroatistike i slavistike, te desecima profesora, da ostvare mjesečne i višemjesečne stipendije u inozemstvu.

Doktorirao 2000. g. tezom „Osnovne smjernice grafetičkog uređivanja hrvatskoglagoljskih tekstova XII. i XIII. stoljeća“ G. 2002. promaknut u znanstveno-nastavno zvanje docenta. G. 2006. stekao znanstveno-nastavno zvanje izvanrednoga profesora, a 2010. zvanje redovitoga profesora.

Na znanstvenom usavršavanju u inozemstvu, na Institutu za slavistiku Sveučilišta u Beču, boravio triput na višemjesečnim stipendijama: 1996, 1998, 2001.

U ak. godinama 2001/2002. i 2002/2003. radio kao lektor hrvatskoga jezika na Sveučilištu u Bonnu, te se ondje znanstveno usavršavao.

Kao voditelj za kroatističko područje sudjeluje u pripremanju i provođenju interkulturalnog poslijediplomskoga studija medievistike pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu (voditelj prof. dr. Neven Budak). Sudjeluje i u nastavi poslijediplomskoga studija kroatistike (voditelj prof. dr. Vinko Brešić; prof. dr. Krešimir Mićanović), povijesti hrvatskoga jezika na Riječkom FF te kroatologije na Hrvatskim studijima. Mentor (sumentor) sedam obranjenih disertacija: Almira Džanić, Ivana Eterović, Kristijan Paskojević, Mehmed Kardaš, Kristijan Kuhar, Vera Blažević Krezić.

Suradnik je na projektu prof. dr. Stjepana Damjanovića „Enciklopedija hrvatskoga glagoljaštva“, na kojemu organizira istraživanja jezika „Misala hruackoga“ Š. Kožičića Benje (1531).

Od 2008. do 2010. g. zamjenik pročelnice Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, od 2010. do 2012. pročelnik Odsjeka.

Godine 2008. dobio Godišnju nagradu HAZU za znanost za knjigu Grafolingvistika srednjovjekovnih tekstova.

Od 2008. g. član Upravnog vijeća Staroslavenskoga instituta.

Član međunarodnog znanstvenog savjeta časopisa Ricerche slavistiche (ur. Mario Capaldo) od 2008. g.

Član organizacijskog odbora Međunarodnog znanstvenog skupa „Hrvatska ćirilična baština“, koji je priredila HAZU u studenome 2013. g. 

Od 2012. do 2014. prodekan Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Od 2014. član suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Od 2014. član Znanstvenog odbora Znanstvenog centra izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo koji je uspostavljen pri Staroslavenskom institutu u Zagrebu.

Za godinu 2014. dobitnik je godišnje Državne nagrade za znanost za knjigu Uvod u glagoljsku paleografiju 1, Zagreb 2014.

Od 2015. glavni urednik časopisa Croatica, koji izdaje Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatsko filološko društvo.

U studenome 2015. u povodu 140 godina predavanja hrvatskoga jezika na zagrebačkom sveučilištu organizirao znanstveni skup Zaboravljeni počeci. Hrvatska filologija u interdisciplinarnoj humanistici i bio mu na čelu organizacijskog odbora.

Od 2015. do 2019. g. voditelj projekta Jezik izdanja Hrvatske protestantske tiskare u kontekstu književnojezičnih smjernica XVI. st. koji podupire Hrvatska zaklada za znanost.

Od 2015. redoviti profesor u trajnom zvanju.

Kao predavač gostovao na stranim sveučilištima: u Budimpešti 1994. i 2011., u Udinama 1998, u Ljubljani 1997, 1999, 2000, Londonu 2001, Würzburgu 2002, Heidelbergu 2003, Oslu 2008, Grazu 2008, Tuzli 2010, Rimu 2012, Skoplju 2013, Kopenhagenu 2013, Firenci 2014, Bernu 2018 (...).Predsjednik organizacijskog odbora još dvaju znanstvenih skupova koji su se održali na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu: Jezik izdanja Hrvatske protestantske tiskare u kontekstu književnojezičnih smjernica XVI. st(rujan 2019); 500 godina Libra. Kolokvij u povodu visoke obljetnice Libra od mnozijeh razloga, Dubrovnik 1520. (listopad 2020).

Godine 2021. dobitnik Nagrade grada Zagreba, zajedno s 42 suradnika na izdavačkom projektu „Povijest hrvatskoga jezika od srednjega vijeka do 21. stoljeća“ (gl. urednika Ante Bičanića). 

Predsjednik organizacijskog odbora još dvaju znanstvenih skupova koji su se održali na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu: Jezik izdanja Hrvatske protestantske tiskare u kontekstu književnojezičnih smjernica XVI. st (rujan 2019); 500 godina Libra. Kolokvij u povodu visoke obljetnice Libra od mnozijeh razloga, Dubrovnik 1520. (listopad 2020).

Godine 2021. dobitnik Nagrade grada Zagreba, zajedno s 42 suradnika na izdavačkom projektu „Povijest hrvatskoga jezika od srednjega vijeka do 21. stoljeća“ (gl. urednika Ante Bičanića).

Član Znanstvenog odbora časopisa Ricerche Slavistiche (gl. urednica Monika Wozniak), Universita Sapienza – Universita di Roma.

Član Znanstvenog odbora serijske edicije Europe in between. Histories, cultures and languages from Central Europe to the Eurasian Steppes  (gl. urednik Marcello Garzaniti), Firenze University Press. Član Uredničkog odbora serijske edicije Medieval Textual Cultures of Central and Southeast Europe (gl. urednik Julia Verkholantzev), University of Pennsilvania. Član sam Znanstvenog centra izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo pri Staroslavenskom institutu Sveučilišta u Zagrebu.

CROSBI Profil: 30166, Matični broj znanstvenika: 188885.

Bibliografija

Objavljene knjige

 1. Žagar, Mateo: Kako je tkan tekst Bašćanske ploče, Znanstvena biblioteka HFD, HFD-Matica hrvatska-Povijesno društvo otoka Krka, Zagreb 1997, 157 str.
 2. Žagar, Mateo: Grafolingvistika srednjovjekovnih tekstova, MH, Zagreb 2007, 530 str.
 3. Žagar, Mateo: Uvod u glagoljsku paleografiju 1, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb 2013.

U suautorstvu

 1. Žagar, Mateo i dr.: Hrvatski jezični savjetnik (u suautorstvu), slova H (str. 575-593), Nj (str. 921-922), pa-pinceta (str. 1029-1053), presbiro-PVC (str. 1151-1234), Ž (str. 1638-1646); Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje – Pergamena – Školske novine, Zagreb 1999.
 2. Damjanović, Stjepan; Jurčević, Ivan; Kuštović, Tanja; Kuzmić, Boris; Lukić, Milica; Žagar, Mateo. Mali staroslavensko - hrvatski rječnik . Zagreb : Matica hrvatska, 2004 (u redakciji S. Damjanovića i M. Žagara), 321 str.
 3. Franolić, Branko; Žagar, Mateo: An Historical outline of literary Croatian; The Glagolitic heritage of croatian culture, Erasmus Publisher, CSYPN, London/Zagreb 2008, 111 str.

Uredio

 1. Dukić, Davor – Mateo Žagar (ur): Knjige poštujući, knjigama poštovan, Zbornik o 70. rođendanu Josipa Bratulića, Zagreb 2010.
 2. Žagar, Mateo (ur): Nova Croatica, broj posvećen Stjepanu Damjanoviću, VI, 6, Zagreb 2012.
 3. Žagar, Mateo – Antonija Zaradija Kiš (ur.). Glagoljaška Muka Kristova, odabrane kulturološko-filološke studije. Hrvatska sveučilišna naklada, Državni arhiv u Pazinu, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb 2014.
 4. Žagar, Mateo (ur): Misal hruacki Šimuna Kožičića Benje, 1531. faksimilno izdanje; Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb 2016.
 5. Žagar, Mateo (ur). Jezik Misala hruackoga, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 2016, zbornik radova.
 6. Žagar, Mateo – Ivan Ferenčak (ur.). Ofičje Blažene Djeve Marije i Petnaest molitava Svete Bridžide. Latinički prijepis ćirilskoga izvornika. Zagreb 2016.  (uvodna rasprava)
 7. Žagar, Mateo – Tanja Kuštović (ur.) Meandrima hrvatskoga glagoljaštva. Zbornik posvećen akademiku Stjepanu Damjanoviću o 70. rođendanu, Hrvatska sveučilišna naklada 2017.
 8. Žagar, Mateo (ur.). Artikuli ili deli stare krstjanske vere 1562, faksimilno izdanje glagoljskog izvornika s latiničkom transliteracijom i usporedbom s usporednim ćiriličkim izdanjem, ur. Mateo Žagar, Nacionalna i sveučilišna knjižnica Zagreb i Visoko evanđeosko teološko učilište Osijek, Zagreb 2017.
 9. Spovid i spoznanie prave krstijanske vire, Urach 1564. (latinicom prepisali Vera Blažević Krezić, Ivana Eterović, Tanja Kuštović, Mateo Žagar); uredio i uvod napisao M. Žagar). Hrvatska sveučilišna naklada, Adventističko teološko visoko učilište, Zagreb 2020. 
 10. Stumačeno pravo i razumno. Studije o jeziku knjiga hrvatskih protestanata 16. stoljeća. (ur. Tanja Kuštović, Mateo Žagar). Hrvatska sveučilišna naklada, Adventističko teološko visoko učilište, Zagreb 2020. 
 11. Libro od mnozijeh razloga. Latinički prijepis s komentarima. (ur. Mateo Žagar; uvodnu raspravu napisali Dolores Grmača, Mateo Žagar). Matica hrvatska. Zagreb 2020. 
 12. Libro od mnozijeh razloga. Preslik izvornika. (ur. Mateo Žagar). Matica hrvatska. Zagreb 2020.

Transliteracije

 1. Kuštović, Tanja; Badurina Stipčević, Vesna; Žagar, Mateo Novi testament. I. dio, 1562. Latinički prijepis glagoljskog izvornika, Zagreb: Adventističko teološko visoko učilište ; Filozofski fakultet ; Školska knjiga, 2013.
 2. Badurina Stipčević, Vesna; Kuštović, Tanja; Žagar Mateo Novi testament. II. dio, 1563. Latinički prijepis glagoljskog izvornika, Zagreb: Adventističko teološko visoko učilište ; Školska knjiga ; Filozofski fakultet, 2015.
 3. Badurina Stipčević, Vesna; Botica, Ivan; Dimitrova, Margaret; Dürrigl, Marija-Ana; Hristova Šomova, Iskra; Kovačević, Ana; Kuhar, Kristijan; Mihaljević, Milan; Mokrović, Ljiljana; Požar, Sandra et al. Preslovljeni Temporal Drugoga beramskog (ljubljanskog) brevijara, 2015. 
 4. Ceković, Blanka; Eterović, Ivana; Kuštović, Tanja; Žagar, Mateo Misal hruacki Šimuna Kožičića Benje: Transliteracija i komentari, Zagreb, Rijeka: Nacionalna i sveučilišna knjižnica Zagreb ; Sveučilišna knjižnica Rijeka, 2016. 
 5. Žagar, Mateo, Blanka Ceković, Ivana Eterović, Tanja Kuštović Artikuli ili deli stare krstjanske vere 1562, faksimilno izdanje glagoljskog izvornika s latiničkom transliteracijom i usporedbom s usporednim ćiriličkim izdanjem, ur. Mateo Žagar, Nacionalna i sveučilišna knjižnica Zagreb i Visoko evanđeosko teološko učilište Osijek, Zagreb 2017.
 6. Badurina Stipčević, Vesna; Botica, Ivan; Dürrigl, Marija-Ana; Mihaljević, Milan; Mokrović, Ljiljana; Požar, Sandra; Radošević, Andrea; Šimić, Ana; Šimić, Marinka; Vela, Jozo et al. Preslovljeni sanktoral Drugoga beramskog (ljubljanskog) brevijara, 2018. 
 7. Badurina Stipčević, Vesna; Botica, Ivan; Dürrigl, Marija-Ana; Mihaljević, Milan; Požar, Sandra; Radošević, Andrea; Šimić, Ana; Šimić, Marinka; Vela, Jozo; Vince, Jasna et al. Drugi beramski brevijar: hrvatskoglagoljski rukopis 15. stoljeća, 2. dio, sv. 2: transliteracija, Zagreb: Staroslavenski institut, 2019.

Izvorni znanstveni radovi

 1. Žagar, Mateo: “Prinos Šimuna Kožičića Benje uređenju jezika hrvatskoglagoljske neliturgijske književnosti (na fonološkom i grafemskom sustavu Knižica od žitija rimskih arhierjeov i cesarov”, u: Croatica 37/38/39, godište XXIII/XXIV, Zagreb 1993, str. 467-487.
 2. Žagar, Mateo: “Neka grafijska rješenja u najstarijem hrvatskom i crnogorskom tisku”, u: Zborniku radova “Pola milenijuma Crnojevića štamparije”, Zagreb 1996, str. 161-171
 3. Žagar, Mateo: “Neka grafetička ujednačavanja u hrvatskoglagoljskim tiskanim misalima”, u: Croatica 42/43/44, godište XXVI, Zagreb1996, str. 453-468
 4. Žagar, Mateo: “Konektori u tekstu Bašćanske ploče”, u: Hungaro-slavica 1997, Budimpešta 1997, str. 358-362
 5. Žagar, Mateo: “Gruzijska epizoda glagoljske paleografije”, u: Kolo 1, godište IX, Zagreb 1999, str. 259-271
 6. Žagar, Mateo: “Neke grafetičke osebujnosti u najstarijim hrvatskoglagoljskim tekstovima (s posebnim obzirom na raspored bjelina)”, u: Zbornik radova “Glagolitica: Zum Ursprung der slavischen Schriftkultur”, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, philosophisch-historische Klasse, Schriften der Balkan-Kommission (ur. Heinz Miklas), Beč 2000, str. 164-174
 7. Žagar, Mateo: “Ortografija natpisa Bašćanske ploče”, Krčki zbornik, svezak 42, posebno izdanje 36, Rijeka-Baška 2000, str. 211-225.
 8. Žagar, Mateo: “Hrvatskoglagoljske ligature XII. i XIII. st.”, Dometi 7-12, godina IX – 1999, Rijeka 2000, str. 39-45
 9. Žagar, Mateo (s Nikom Kapetanićem): “Najjužniji hrvatski glagoljski natpis”, Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU, sv. XXXIX, Zagreb-Dubrovnik 2001, str. 9-48
 10. Žagar, Mateo: “Grafetičke funkcije jerova u najstarijim hrvatskoglagoljskim fragmentima”, u: Zbornik Drugog slavističkog kongresa / Sesar, Dubravka (ur.),Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2001, str. 309-318 
 11. Žagar, Mateo: “Karakteristična grafijska rješenja u Muci Hrvojeva misala” u: Muka kao nepresušno nadahnuće kulture, Zbornik radova međunarodnog znastrvenog simpozija, Zadar-Preko 2000, Zagreb 2001, str. 231-248
 12. Žagar, Mateo: ”Punktuacija u najstarijim hrvatskoglagoljskim tekstovima”. // Croatica. Prinosi proučavanju hrvatske književnosti. XXX (Zagreb 2002 - godina izlaska iz tiska; 2000. - godina na koricama), 31-65 
 13. Žagar, Mateo: «Osnovni procesi konstituiranja ustavne glagoljice”, u: B'lgari i H'rvati prez vekovete, Božilova, Rumjana (ur.) Sofija 2003, 31-42
 14. Žagar, Mateo – Milan Paun): “Slavonski glagoljski natpisi”, u: Zbornik sa znanstvenog skupa Glagoljica i hrvatski glagolizam, održanog u Krku 2002, Zagreb 2004, 271-284
 15. Žagar, Mateo. «Jezikoslovni temelji paleografije: glagoljičko motrište”, u: Drugi Hercigonjin zbornik / Damjanović, Stjepan (ur.), Zagreb 2005, 23-42
 16. Žagar, Mateo: «Grafolingvistika i stari tekstovi: osebujnosti pisanog jezika” , u: Od fonetike do etike (zbornik), Pranjković, Ivo (ur.). Zagreb 2005, 223-258
 17. Žagar, Mateo: «Grafolingvistički opis Bečkih listića», u: Raukarov zbornik, Budak, Neven (ur), Zagreb 2005, 637-650
 18. Žagar, Mateo: Rešetarove paleslavističke teme: s margina, u: Zbornik o Milanu Rešetaru, Maštrović, Tihomil (ur.), Zagreb 2005, 295-304
 19. Žagar, Mateo: «Aoristno bisi za 3. lice jednine u hrvatskim glagoljskim tekstovima», u: Die Welt der Slaven, Sammelbande: Festschrift fur Helmut Keipert zum 65. Geburtstag , ur. Bunčić, Daniel i Trunte, Nikolaos; Munchen 2006, 157-163
 20. Zaradija-Kiš, Antonija; Žagar, Mateo: «Muka po Mateju u Parčićevu misalu», u: Muka kao nepresušno nadahnuće kulture; Boka kotorska – jedno od izvorišta hrvatske pasionske baštine, Zagreb 2007, 153-189
 21. Žagar, Mateo: «Struktura Jagićeve glagoljske paleografje», u: Zbornik o Vatroslavu Jagiću, Hrvatski književni povjesničari, Znanstveni zbornici 10/1; Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2007, 117-128
 22. Žagar, Mateo: «Grafetičke posebnosti tekstova istočne grane hrvatskoga glagoljaštva», u Slovo 56-57 (Zbornik Anice Nazor); Zagreb 2008, 695-708
 23. Žagar, Mateo: «Ustanovljivanje kurzivne glagoljice u XIV. st», u: Vidjeti Ohrid, Referati hrvatskih sudionica i sudionika na XIV. međunarodnom slavističkom kongresu (ur. Marko Samardžija), Ohrid, 10-16. rujna 2008, Zagreb 2008, 141-170
 24. Žagar, Mateo: "Die glagolitische Schriftreform des 13. Jahrhunderts im Kontext der lateinischen Schriftreform", Dalmatien als europaeischer Kulturraum (ur. W. Potthoff, A. Jakir, M. Trogrlić, N. Trunte), Split 2010, 163-180
 25. Žagar, Mateo: "Reforma glagoljičkog pisanja u 13. stoljeću u svjetlu latiničkih reformi", Knjige poštujući, knjigama poštovan, Zbornik o 70. rođendanu Josipa Bratulića, Zagreb 2010, 171-183
 26. Zaradija Kiš, Antonija; Žagar Mateo "Muka po Mateju" u Hrvojevu misalu i Hvalovu zborniku: kulturološke, tekstološke, jezične i ortografske odrednice // Muka kao nepresušno nadahnuće kulture. Pasionska baština Bosne i Hercegovine, 6 (2010), 82-102
 27. Žagar, Mateo: «Grafija hrvatskoglagoljskih tekstova XIV. st. između grčkih temelja i latinskih slojeva (na primjeru Regule Svetog Benedikta)», u: Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa «Vizantija i slavjanite», Sofija 12-14 svibnja 2006; Godišnik na Sofijskija universitet „Sv. Kliment Ohridski“ i Cent'r za slavjano-vizantijski proučvanija „Ivan Dujčev“, Sofija 2011, 333-342
 28. Ceković, Blanka – Sanković, Ivana – Žagar, Mateo: „Jezik Misala hruackoga Šimuna Kožičića Benje: glagolski oblici“, Slovo 60, 2010, 133-166
 29. Žagar, Mateo: „Paleografske smjernice glagoljske epigrafike u znanstvenom djelu Branka Fučića”, Az grišni diak Branko pridivkom Fučić, Zbornik sa znanstvenoga skupa u čast Branku Fučiću, Malinska-Rijeka-Zagreb 2011, 621-626.
 30. Žagar, Mateo: “Hrvatska pisma u srednjem vijeku” u: Povijest hrvatskog jezika, ur. Bićanić, Ante (ur), Zagreb 2009, 107-220
 31. Žagar, Mateo: „Zadaci i perspektive istraživanja jezika glagoljskih tiskanih izdanja Šimuna Kožičića Benje“, Fluminensia 24 (2012), 1, 111-123
 32. Žagar, Mateo: „Strategija leksičkog odabiranja u Misalu hruackom Šimuna Kožičića Benje (1531)“, Schnittpunkt Slavistik. Ost und West Im Wissenschaftlichen Dialog II (ur. I. Podtergera), Bonn-Goettingen 2012, 251-262
 33. Žagar, Mateo: „Prinos tipologiziranju pisma i pisanja dubrovačkih srednjovjekovnih ćiriličkih isprava“, A tko to ide, prilozi hrvatskih slavista na Međunarodnom slavističkom kongresu u Minsku, 20-26. 8. 2013 (ur. Marija Turk ), Hrvatska sveučilišna naklada i Hrvatsko filološko društvo, Zagreb 2013, 25-35.
 34. Žagar, Mateo: "Slovopis i ortografija u glagoljičkom Novom testamentu (1562): načela latiničkog prijepisa", u: Matak Dragutin (ur), Novi testament S. Konzula i A. Dalmatina, Zagreb 2013, 487-493
 35. Žagar Mateo: "Hrvatska pisma i pravopisi u 17. i 18. st.", Povijest hrvatskoga jezika, 3. knjiga: 17. i 18. stoljeće, (ur. Ante Bićanić), Zagreb 2013, 343-369
 36. Žagar, Mateo: „Bosančica Divkovićevih izdanja između ustava, minuskule i brzopisa“. Zbornik radova sa Znanstvenog skupa Matija Divković i kultura pisane riječi (ur. M. Karamatić), Sarajevo 2014, 147-171
 37. Žagar, Mateo – Kristian Paskojević. „Ćiriličke isprave dubrovačke kancelarije između minuskule i kurziva“, Filologija 62. 2014. 221-247 
 38. Zaradija Kiš, Antonija; Žagar, Mateo Muka po Mateju u Hrvojevu misalu i Hvalovu zborniku: kulturološke, tekstološke, jezične i ortografske odrednice // Glagoljaška Muka Kristova: odabrane kulturološko-filološke studije / Zaradija Kiš, Antonija ; Žagar, Mateo (ur.).Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, Državni arhiv u Pazinu, Institut za etnologiju i folkloristiku, 2014. str. 91-137
 39. Žagar, Mateo – Nataša Dimitrijević: „Najstarije štokavske inovacije u glagolskoj morfologiji ćiriličkih isprava Dubrovačkog arhiva“, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 41/2 (2015), Zagreb 2015, 263-283.
 40. Ceković, Blanka – Ivana Eterović – Mateo Žagar: „Grafematika i grafetika Kožičićeva misala“, Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju (ur. V. Badurina Stipčević, S. Požar, F. Velčić), Zagreb 2015, 321-338.
 41. Žagar, Mateo: „Paleografska analiza Prozorske povelje iz 1366. godine“, Bosanski ban Tvrtko 'pod Prozorom u Rami' (ur. Tomislav Brković), Prozor-Sarajevo-Zagreb 2016, 33-60.
 42. Žagar, Mateo: „Metodološke pretpostavke paleografskog opisa hrvatske liturgijske glagoljice XIV. i XV. st.“ Romanoslavica LII, 2 (2016), 451-461.
 43. Žagar, Mateo: „Grafetički postav glagoljičkog izdanja Artikula (Tübingen/Urach 1562.)“, u: Meandrima hrvatskoga glagoljaštva (ur. Tanja Kuštović, M. Žagar), Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 2017, 585-606. 
 44. Grmača, Dolores – Mateo Žagar: „Prva bosanična početnica u Divkovićevu malom Nauku“, Zbornik radova sa znanstvenog skupa Matija Divković i kultura pisane riječi 2, Kulturno-povijesni institut Bosne Srebrene, Sarajevo; Hrvatska sveučilišna naklada, 2017, Zagreb, 159-194.
 45. Žagar, Mateo: „The Written Croatian Vernacular in the Middle Ages between Church Slavonic and Latin“, Anfangsgeschichten / Origin Stories (ur. N. Kössinger, E. Krotz, S. Müler, P. Rychterová) Mittelalterstudien des Instituts zur Interdisziplinären Erforschung des Mittelalters und seines Nachwirkens, Paderborn 2018., 185-197
 46. Žagar, Mateo: „Elementi leksičkog odabiranja u izdanjima hrvatskih protestanata (Urach, 1561-1564): kontekst i metodološke pretpostavke“, Hrvatski prilozi 16. međunarodnom slavističkom kongresu, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb 2018, 213-224
 47. Žagar, Mateo: „The Baška Tablet and the Charter of Ban Kulin – what do they mean to each other?“, The oldest linguistic attestations and texts in the Slavic languages (ur. A. Kapetanović), Vienna 2018, 44-57
 48. Žagar, Mateo: „The language Concept in the Glagolitic and Cyrillic Editions of the New Testament (Urach 1562/1563)“. Kulturelle Wirkungen der Reformation Kongressdokumentation Lutherstadt Wittenberg August 2018, sv. II (ur. Klaus Fitschen i dr.). Leucorea-Studien zur Geschichte der Reformation und der Lutherischen Orthodoxie, sv. 37. Leipzig 2017, 365-371
 49. Žagar, Mateo: „Tipologija jezičnih razlika među novozavjetnim tekstovima hrvatskih protestanata“. Verba volant – scripta manent. Zbornik u čast akademika Stjepana Krasića OP, Split 2019, 845-864
 50. Žagar, Mateo: „Što su Jovan Maleševac i Matija Popović radili, a što uradili, s jezikom protestantskih tiskanih knjiga (Urach 1562/1563)? Metodološke pretpostavke, mogućnosti i ograničenja filološkoga pristupa. Što sanjamo. Knjiga radova povodom 70. rođendana profesora Dušana Marinkovića. (ur. Dubravka Bogutovac i dr.). Zagreb 2019, 190-207.
 51. Žagar, Mateo – Tanja Kuštović Jezične usporednice u Muci po Mateju u glagoljskom Novom testamentu (1562.) i u kodeksima Bartola Krbavca. // Muka kao nepresušno nadahnuće kulture – Pasionska baština Like, Zbornik radova 12. međunarodnog znanstvenog simpozija održanog u Gospiću i Ličkom Osiku 7.- 10.lipnja 2018.) / Čikeš, Jozo (ur.). Zagreb: Udruga Pasionska baština, 2019. str. 172-229
 52. Žagar, Mateo. „Orthographic Solutions at the Onset of Early Modern Croatian. An Application Of The Grapholinguistic Method“. Advances in Historical Orthography, c. 1500-1800 (ed. Marco Condorelli), Cambridge University Press, 2020, 176-190
 53.  Žagar, Mateo – Vesna Badurina Stipčević – Kristian Paskojević. „Londonski odlomak glagoljskoga brevijara o Svetoj Apoloniji – tekstološki, paleografski i jezični opis“. Slovo 71, 191-140.
 54. Blažević Krezić, Vera – Tanja Kuštović – Mateo Žagar. „Biblijskih tekstovi uraških protestantskih tekstova u suodnosu“ Bibliana - Hrvatski prijevodi Biblije, Hrvatsko filološko društvo, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 161-176.

Pregledni radovi

 1. Žagar, Mateo: “Kako je tkan tekst Bašćanske ploče (kontinuitet iščitavanja)”, u: Riječ1, sv 1-2, Rijeka 1995, str. 89-100
 2. Žagar, Mateo: “Il plurilinguismo nell’ opera di Šimun Kožičić Benja / Simone Kožičić Begna (1460-1536)”, u: Documenti letterari del plurilinguismo, Rim 2000, str. 411-424
 3. Žagar, Mateo: “Plurilingvizam u djelu Šimuna Kožičića Benje (1460-1536)”, u: Kolo X, 4, 2000, 41-51 (prijevod talijanskog izvornika: Žagar, Mateo: “Il plurilinguismo nell’ opera di Šimun Kožičić Benja / Simone Kožičić Begna (1460-1536)”, u: Documenti letterari del plurilinguismo, Rim 2000, str. 411-424
 4. Žagar, Mateo: «Josip Hamm i najstariji hrvatski glagoljski tekstovi», u: Josip Hamm i njegovo djelo; Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenoga skupa povodom 100. obljetnice rođenja Josipa Hamma, Zagreb 2007, 257-263
 5. Žagar, Mateo: »Između slavonskih korijena i slavističkih obzora – Opus akademika Stjepana Damjanovića«, Bibliografija Stjepana Damjanovića, u povodu 65. godišnjice života i 40. obljetnice rada (ur. Anita Šikić), Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 2011, 7-21
 6. Žagar, Mateo: „Profesor Damjanović i njegov odsjek“, Nova Croatica 6, 6, Zagreb 2012, 2-6
 7. Žagar, Mateo: „Staroslavenski ideologemi u hrvatskoj kulturi XX. st“, II Meždunarodnyj naučnyj simpozium Slavjanskie jazyki i kul'tury v sovremennom mire, 21-24. 3. 2012; Trudy i materialy (ur. O. V. Dedova i dr), Moskva 2012.
 8. Žagar, Mateo: "Lovranski glagoljski abecedariji", Zbornik Lovranšćine (ur. I. Eterović), knj. 3, Lovran 2014, 67-76
 9. Žagar, Mateo: „Filološka zanovijetanja: Ogled o žarištima krize suvremene kroatistike“ Transmisije kroatistike. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa održanog u Poznanju 9. i 10. prosinca 2013 (ur. Krystyna Pieniąžek-Marković, Tvrtko Vuković), Zagreb 2015, 269-288.
 10. Žagar, Mateo: „Suvremene metode kontrastivnog paleografskog opisa (Drugi beramski brevijar, XV. st : Brevijar Vida Omišljanina, 1396.)“,  Materialy meždunarodnoj naučnoj konferencii, Desjatye Zagrebynskie čtenija (29-30. oktjabra 2015 goda), Sankt-Peterburg 2016, 195-198.
 11. Hančić, Nenad – Mateo Žagar: „Koncepcijske smjernice pri izradi fonta za hrvatsku ćirilicu po uzoru na Divkovićev tisak“, Zbornik radova sa znanstvenog skupa Matija Divković i kultura pisane riječi 2, Kulturno-povijesni institut Bosne Srebrene, Sarajevo 2017; Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 641-652. 
 12. Žagar, Mateo. „Nahtigalovi doprinosi u okvirima glagoljske paleografije XX. stoljeća“, Rajko Nahtigal in 100 let slavistike na Univerzi v Ljubljani. Monografija ob 100. obletnici nastanka Oddelka za slavistiko Filozofske fakultete UL. (ur. Petra Stankovska, Aleksandra Derganc, Alenka Šivic-Dular), Ljubljana 2019, 125-134)
 13. Žagar, Mateo. „Misal kneza Novaka (1368) u kontekstu hrvatskoga glagoljaštva“ / „The missal of Duke Novak (1368) in the context of Croatian Glagolitic literacy,, Misal kneza Novaka (1368.), znanstveni i stručni prilozi uz faksimil Misala, Katedra Čakavskog sabora Roč, Staroslavenski institut, Mozaik knjiga, Zagreb 2020, 8-23, 84-98.

Stručni radovi

 1. Žagar, Mateo: “Ćirilica”, natuknica u Hrvatskoj enciklopediji, II. svezak, Hrvatski leksikografski zavod, Zagreb 2000.
 2. Žagar, Mateo: “Dž”, “Dj”, “E”, “F”, “Frьtь”, “Fučić, Branko”, natuknice u Hrvatskoj enciklopediji, III. svezak, Hrvatski leksikografski zavod 2001 (u tisku)
 3. Žagar, Mateo: “G”, “Glagoljo”, “H”, “hjer”, “I”, “Glagoljica”, “Glagoljaštvo”, “Grdoselski odlomak”, “Hilandarski odlomci”, “Hrvojev misal”, natuknice u Hrvatskoj enciklopediji, IV. svezak, Hrvatski leksikografski zavod Miroslav Krleža 2001
 4. Žagar, Mateo: «I», «Ižica», «Istarski razvod»,»J», «jat», «L», Ljudje», «M», «Marijinsko evanđelje», natuknice u Hrvatskoj enciklopediji, V. svezak, Hrvatski leksikografski zavod Miroslav Krleža
 5. Žagar, Mateo: «Mihanović odlomak apostola, Milčetić Ivan, Miroslavljevo evanđelje, Misal kneza Novaka, mislite, Mošin Vladimir, n, naš, Nazor, Anica, nestorijanci, Nikoljsko evanđelje, nun, nj, o, on», u Hrvatskoj enciklopediji, VI. svezak, Hrvatski leksikografski zavod Miroslav Krleža
 6. Žagar, Mateo: «Ot, p, pe, pismo, pokoj, Plominski natpis, poluglas (staroslavenski), poljičica, Poljički statut, Povaljska listina, Povaljski prag, Praški listići», u Hrvatskoj enciklopediji, VII. svezak, Hrvatski leksikografski zavod Miroslav Krleža
 7. Žagar, Mateo: «Paleografija, epigrafika, ćirilica, Hrvojev misal, Šimun Klimantović, Stjepan Damjanović, Eduard Hercigonja, Dragutin Antun Parčić, Rumanac trojski, Prepiranje duše i dijela, Antonija Zaradija Kiš» u: Hrvatskoj književnoj enciklopediji, Hrvatski leksikografski zavod Miroslav Krleža
 8. Žagar, Mateo: «Q, R, recenzija, redakcija, Reimski evanđelistar, reš, rukopis, S, sa, sigla, sin, slogovno pismo, slovo, spojnica, Stički rukopis, Suprasaljski zbornik, šin, šta», u VIII. i IX. svesku Hrvatske enciklopedije
 9. Žagar, Mateo Čitanje i pisanje u pravilima redovničkoga života // Vijenac, XVI (2005), 327; 11-11 
 10. Žagar, Mateo. Die Tafel von Baška // Europa erlesen: Kvarner / Okuka, Milos ; Fischer, Gero (ur.) Klagenfurt/Celovec: Wieser Verlag, 2007. str. 219-223
 11. Damjanović, Stjepan; Kuzmić, Boris; Mihaljević, Milan; Žagar, Mateo. Antologija hrvatskih srednjovjekovnih djela // Povijest hrvatskoga jezika . 1. knjiga: Srednji vijek / Bićanić, Ante (ur.).Zagreb: Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti Croatica, 2009. str. 457-541.

Komentari uz kritička izdanja, katalozi

 1. Žagar, Mateo: “I… Turci nalegoše na jazik hrvatski”, katalog izložbe “Krbavska bitka i glagoljske knjige” (Pula, rujan 1993), Međunarodni slavistički centar Republike Hrvatske1993, Zagreb 1993, str. 3-18
 2. Žagar, Mateo: “Senjski trijumf pomičnih slova”, katalog istoimene izložbe (Pula, rujan 1994), Međunarodni slavistički centar Republike Hrvatske, Zagreb 1994, str. 3-17
 3. Žagar, Mateo: Transkripcija s komentarom “Razgovor duhovni od Svetoga Bone Mučenika” (pretisak), Gradski muzej Vukovar u Zagrebu, Zagreb 1994, str. 5-36
 4. Žagar, Mateo: “Djelovanje Dragutina Antuna Parčića na Krku”, u: Slovo 44-46 (prilozi: Staroslavenska akademija i njezino značenje), (1994-1996) Zagreb 1996, str. 406-412
 5. Žagar, Mateo: «Čitanje i pisanje u pravilima redovničkoga života», u: Vijenac, 327/XIV, str. 11
 6. Žagar, Mateo: «Die Tafel von Baška», u: Fischer, G. – Okuka, M (ur): Europa erlesen: Kvarner, Klagenfurt/Celovec 2007, 219-223
 7. Žagar, Mateo: «500 godina Veprinačkog zakona», deplijan uz marku br. 0643: Veprinački zakon 15007-2007, Zagreb 2007

Recenzije i prikazi

 1. Žagar, Mateo: “Istarski razvod”, Radovi Zavoda za slavensku filologiju, 25, 1990.
 2. Žagar, Mateo. :”Otkrivanje baštine”, Republika 5-6, 1991.
 3. Žagar, Mateo: “Biskup Kožičić budi savjest Evrope”, Vjesnik 14. siječnja 1992.
 4. Žagar, Mateo: “O Kožičiću Benji, biskupu modruškome i piscu”, Republika 1-2, 1992.
 5. Žagar, Mateo: “Znanost i sjećanje”, Encyclopedia moderna, (1) 37, 1992.
 6. Žagar, Mateo: “Bolje glagoljica nego hijeroglifi”, Večernji list, 9. kolovoza 1992.
 7. Žagar, Mateo: “Jedanaest stoljeća nezaborava; S. Damjanović (…)”, Suvremena lingvistika 33, 1992
 8. Žagar, Mateo: “Pohvala filologiji”, Republika 4-6, 1994
 9. Žagar, Mateo: “Milan Mihaljević: Generativna fonologija hrvatske redakcije crkvenoslavenskog jezika”, Slovo 41-43, 1993
 10. Žagar, Mateo: “Od početka hrvatske knjige do jezičnog standarda”, Republika 11-12, 1993.
 11. Žagar, Mateo: “Aleja glagoljaša, krajolik hrvatske pisane riječi”, Hrvatsko slovo, 20. X. 1995.
 12. Žagar, Mateo: “Pluralizam književnih izvorišta”, Encyclopedia moderna, 46, 1996.
 13. Žagar, Mateo: “Što je nama jazik otačaski?”, Republika 5-6, 1995
 14. Žagar, Mateo: “Glagoljaši našeg doba”, Republika 7-8, 1996.
 15. Žagar, Mateo: “Miljokazi jezične i književne povijesti”, Republika 11-12, 1995.
 16. Žagar, Mateo: “Mjerila hrvatske slavistike”, Republika 11-12, 1995
 17. Žagar, Mateo: “Hercigonjino zborište”, Republika 3-4, 1996
 18. Žagar, Mateo: “Vrtovi filoloških znanja” (prikaz knjige Stjepana Damjanovića Filološki razgovori), u: Republika 7-9, 2000
 19. Žagar, Mateo: “Prikaz knjige Benedikte Zelić-Bućan Bosančica ili hrvatska ćirilica u srednjoj Dalmaciji”, u: Čakavska rič XXVIII (2000), br. 1-2 (1-214), Split 2001.
 20. Žagar, Mateo: “Temeljitost, pouzdanost, svestranost – Eduard Hercigonja”, VijenacIX, 1992, 12. srpnja 2001.
 21. Žagar, Mateo: «Petar Runje: Školovanje glagoljaša, Matica hrvatska Ogulin, 2003» (recenzija), u: Vjesnik franjevaca trećoredaca 40/2003, 4, str. 205-208
 22. Žagar, Mateo Osebujna povijest hrvatske pisane riječi // Hrvatski, časopis za teoriju i praksu nastave hrvatskoga jezika, književnosti, govornoga i pismenoga izražavanja te medijske kulture, III. (2005), 1-2; 142-145
 23. Knjiga za radni stol; recenzija knjige „Tropismena i trojezična kultura hrvatskoga srednjovjekovlja“ Eudarda Hercigonje, Zagreb  // Vijenac, XIV (2005), 327; 9-9 
 24. Žagar, Mateo Pjesme starih (istarskih) Slavena; recenzija knjige „Istria glagoljušta“  Igora Grbića // Književna republika, IV, 5-6 (2005), 208-211 
 25. Žagar, Mateo: «Povijest knjige; recenzija istoimene knjige A. Stipčevića», u: Vijenac 323-325, Zagreb 2006.
 26. Žagar, Mateo: „Organizmi hrvatske srednjovjekovne književnosti; prikaz knjige E. Hercigonje: Na temeljima hrvatske književne kulture“, Forum 77, Zagreb 2006.
 27. Žagar, Mateo: «Osebujna povijest hrvatske pisanje riječi; prikaz knjige S. Damjanovića i J. Bratulića: Hrvatska pisana kultura», u: Hrvatski jezik III, 1-2, 142-145, Zagreb 2007
 28. Žagar, Mateo: „Anica Nazor, Knjiga o hrvatskoj glagoljici: Ja slovo znajući govorim“ Slovo 59/2009, 375-384 
 29. Žagar, Mateo: „Glagoljaški udio hrvatske jezične povijesti: Stjepan Damjanović – Jezik hrvatskih glagoljaša, Zagreb, Matica hrvatska“, Filologija 53, 2009, 109-116 
 30. Žagar, Mateo: „Carstvo glagoljice; E. Hercigonja: Tisućljeće hrvatskoga glagoljaštva, Zagreb 2009“, Vijenac 417/ g. XVIIII, 25. II. 2010, str. 11 
 31. Žagar, Mateo: „Zrinko Mičetić, Praputnjak i Vinodolski zakon, Praputnjak 2009“, Slovo 61, 2011, 341-346
 32. Žagar, Mateo: „Marinka Šimić, Jezik srednjovjekovnih kamenih natpisa iz Hercegovine, Matica hrvatska, Sarajevo 2009“, Slovo 61, 347-356.
 33. Žagar, Mateo: „Riječka dionica glagoljaštva: Darko Deković, Istraživanja o riječkome glagoljaškom krugu. Priredio Stjepan Damjanović, Matica hrvatska, Zagreb 2011“, Slovo 62, 2012, 309-318
 34. Žagar, Mateo: „Rukopisi i tiskopisi hrvatskoglagoljskih brevijara“. Vijenac 546, 5. II. 2015.
 35. Žagar, Mateo: „Fototipsko i kritičko izdanje Vrutočkoga evanđelja (Vrutočko bosansko četveroevanđelje. Uredila Lejla Nakaš. Forum Bosnae 67-68/15, Sarajevo 2014),“ Slovo 65, Zagreb 2015, 239-243.
 36. Žagar, Mateo: „Emilija Crvenkovska, Staroslavenska čitanka. Univerzitet Sv. Kiril i Metodij u Skoplju, Filološki fakultet Blaže Koneski, Skopje 2015“, Slovo 65, Zagreb 2015, 244-246. 
 37. Žagar, Mateo: „Milan Mihaljević: Slavenska poredbena gramatika, 2. dio: Morfologija, Prozodija, Slavenska pradomovina, Školska knjiga, Zagreb 2014“, prikaz knjige, Filologija 65, Zagreb 2016, 157-166.
 38. Žagar, Mateo: „Kultura i kult Svetoga Martina“, Vijenac XXV, 597, str. 11. 
 39. Žagar, Mateo: „I u stanu i u dućanu. Stipo Manđeralo, Pismo za puk i gospodu. Prilozi proučavanju bosančice, Sarajevo 2015“, Slovo 66, Zagreb 2016., 282-288. 
 40. Žagar, Mateo: „Benedikta Zelić Bučan“, Croatica et Slavica Iadertina, 11/2, 11, Zadar 2016, 496-500. 
 41. Žagar, Mateo: „Učitelj staroslavenske riječi (Stjepan Damjanović)“, Bašćina 18, Zagreb 2017, 48-51.
 42. Žagar, Mateo: „Filološkim strujama i rukavcima“, prikaz knjige Stjepana Damjanovića „Izvori i rukavci“, Vijenac XXV, 602, 30. ožujka 2017, str. 10.
 43. Žagar, Mateo: „Novo ruho stare filologije“, prikaz knjige Vuka Tadije Barbarića „Nastajanje i jezično oblikovanje hrvatskih lekcionara“, Vijenac XXVI, 636-638, 19. srpnja 2018., str. 22. 
 44. Žagar, Mateo. „Arhitekt nacionalne filologije. O 90. rođendanu akademika Eduarda Hercigonje“. Vijenac 667, 26. IX. 2019., str. 13. 
 45. Žagar, Mateo. „Slavonski korijeni, slavistički obzori“ (Opus akademika Stjepana Damjanovića). u: Damjanović, Stjepan. Izabrani filološki radovi. Cetinje 2019.
 46. Žagar, Mateo. Vanja Stanišić, Pis'mo meždu jazykom i kul'turoj, Mir filosofii, Moskva 2018., 2019., 255 str. Slovo 69, 243-246, 2019.
 47. Žagar, Mateo. Korizmenjak, Senj 1508; Latinična transkripcija glagoljskoga teksta (s uvodom i rječnikom); priredila Anica Nazor; Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Grad Senj; Slovo70, 2020, 323-325.
 48. Žagar, Mateo. „Lejla Nakaš, Paratekstualnost u bosanskoj srednjovjekovnoj književnosti“, Forum Bosnae 83-84/18, Sarajevo: Međunarodni forum Bosna 2019, 120 str., Slovo 70, 2020, 314-319. 
 49. Žagar, Mateo. „Cvijet s filološkog razmeđa (Antonija Zaradija Kiš, Marinka Šimić: Cvijet kreposti ili o naravi ljudskoj kroz narav životinjsku)“ Vijenac, 697, 19. XI. 2020, str. 16.