Kroatistika › Nastavnici
Katedra za stariju hrvatsku književnost

Izv. prof. dr. sc. Lahorka Plejić Poje

, 01/4092-077

Vrijeme primanja: četvrtkom 16,00:00-17:00, B-114

Biografija

Rođena 1969. u Novoj Gradiški. Osnovnu i srednju školu završila u Zagrebu. Na zagrebačkom Filozofskom fakultetu studirala Kroatistiku i južnoslavenske filologije. Diplomirala 1994. Od 1. rujna 1994. zaposlena na Filozofskome fakultetu, na Katedri za stariju hrvatsku književnost. Magistrirala 1998., doktorirala 2006. god. Od 1998. asistentica, od 2007. viša asistentica, od 2008. docentica.

Bibliografija

  • »O petstotoj obljetnici Držićeva rođenja«, u: Četrto slovensko-hrvaško slavistično srečanje. Četvrti hrvatsko-slovenski slavistički skup. Zbornik referatov s Četrtega slovensko-hrvaškega slavističnega srečanja, ki je bilo v Jeruzalemu v Slovenskih goricah 13.-14. junija 2008. Ur. Miran Hladnik. Ljubljana 2009, 7-12.
  • »Mizoginija, mizandrija, satira. Bilješke uz tri pjesme iz starije hrvatske književnosti«, Nova Croatica, Zagreb, II (2008) 2: 27-42. ISSN 1846-8292
  • »Počeci satire u hrvatskoj književnosti«, u: Dani Hvarskoga kazališta. Počeci u hrvatskoj književnosti i kazalištu. HAZU, Književni krug, Zagreb, Split, 2008, str. 47-58, ISBN 978-953-154-815-1 (HAZU), 978-953-163-163-1 (Književni krug)
  • »Menčetićeve pjesme o Kotoru i Zadru«, u: Zbornik radova sa znanstvenoga skupa Zbornik Nikše Ranjine. O 500. obljetnici (1507. – 2007.), Zagreb, 21. i 22. studenog 2007., ur. D. Fališevac i N. Batušić, Zagreb, HAZU 2009. (p. o. časopisa Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, knj. 502, Razred za književnost, knj. 28), str. 137-147; ISBN 978-953-154-858-8.
  • Kako vidimo strane zemlje. Uvod u imagologiju. Prir. D. Dukić, Z. Blažević, L. Plejić Poje, I. Brković, Srednja Europa, Zagreb 2009.
  • Prijevod teksta Joepa Leerssena »Odjeci i slike: refleksije o stranom prostoru«, str. 83-97.
  • O ženama, o djeci: marginalije uz čitanje Lukrecije Bogašinović i Pjesnikinjâ starog Dubrovnika, u zborniku: Knjige poštujući, knjigama poštovan. Zbornik Josipu Bratuliću o 70. rođendanu, ur. Davor Dukić i Mateo Žagar, Matica hrvatska, Zagreb 2010, str. 395-406, ISBN 978-953-150-906-0
  • Tko doma ne sidi, a tko sidi? Tema putovanja i ženski likovi u ranonovovojekovnoj književnosti. U. Dani Hvarskoga kazališta. Putovanje, lutanje i bijeg u hrvatskoj književnosti i kazalištu. Ur. N. Batušić et al. HAZU, KK Split, Zagreb – Split 2010., 72-87.
  • Zaman će svaki trud. Ranonovovjekovna satira na hrvatskom jeziku u Dubrovniku, Zagreb 2012.
  • Pjesni slane. Satirični spjevovi Antuna Gleđevića, Zagreb 2013.