Kroatistika › Nastavnici
Katedra za stariju hrvatsku književnost

Izv. prof. dr. sc. Lahorka Plejić Poje, predstojnica Katedre

, 01/4092-077

Vrijeme primanja: ponedjeljkom 12,30-13,30, B-114

Biografija

Rođena 1969. u Novoj Gradiški. Osnovnu i srednju školu završila u Zagrebu. Na zagrebačkom Filozofskom fakultetu studirala Kroatistiku i južnoslavenske filologije. Diplomirala 1994. Od 1. rujna 1994. zaposlena na Filozofskome fakultetu, na Katedri za stariju hrvatsku književnost. Magistrirala 1998, doktorirala 2006. god. Od 1998. asistentica, od 2007. viša asistentica, od 2008. docentica, od 2014. izvanredna profesorica.

Bibliografija

 • »O petstotoj obljetnici Držićeva rođenja«, u: Četrto slovensko-hrvaško slavistično srečanje. Četvrti hrvatsko-slovenski slavistički skup. Zbornik referatov s Četrtega slovensko-hrvaškega slavističnega srečanja, ki je bilo v Jeruzalemu v Slovenskih goricah 13.-14. junija 2008. Ur. Miran Hladnik. Ljubljana 2009, 7-12.
 • »Mizoginija, mizandrija, satira. Bilješke uz tri pjesme iz starije hrvatske književnosti«, Nova Croatica, Zagreb, II (2008) 2: 27-42.
 • »Počeci satire u hrvatskoj književnosti«, u: Dani Hvarskoga kazališta. Počeci u hrvatskoj književnosti i kazalištu. HAZU, Književni krug, Zagreb, Split, 2008, str. 47-58.
 • »Menčetićeve pjesme o Kotoru i Zadru«, u: Zbornik radova sa znanstvenoga skupa Zbornik Nikše Ranjine. O 500. obljetnici (1507. – 2007.), Zagreb, 21. i 22. studenog 2007., ur. D. Fališevac i N. Batušić, Zagreb, HAZU 2009. (p. o. časopisa Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, knj. 502, Razred za književnost, knj. 28), str. 137-147.
 • Kako vidimo strane zemlje. Uvod u imagologiju. Prir. D. Dukić, Z. Blažević, L. Plejić Poje, I. Brković, Srednja Europa, Zagreb 2009.
 • Prijevod teksta Joepa Leerssena »Odjeci i slike: refleksije o stranom prostoru«, str. 83-97.
 • O ženama, o djeci: marginalije uz čitanje Lukrecije Bogašinović i Pjesnikinjâ starog Dubrovnika, u zborniku: Knjige poštujući, knjigama poštovan. Zbornik Josipu Bratuliću o 70. rođendanu, ur. Davor Dukić i Mateo Žagar, Matica hrvatska, Zagreb 2010, str. 395-406.
 • Tko doma ne sidi, a tko sidi? Tema putovanja i ženski likovi u ranonovovojekovnoj književnosti. U: Dani Hvarskoga kazališta. Putovanje, lutanje i bijeg u hrvatskoj književnosti i kazalištu. Ur. N. Batušić et al. HAZU, KK Split, Zagreb – Split 2010, 72-87.
 • Tridentska baština. Katolička obnova i konfesionalizacija u hrvatskim zemljama. Ur. Zrinka Blažević i Lahorka Plejić Poje, Zagreb, Matica hrvatska, 2016.
 • Lukrecija Bogašinović, Djela (uvodna studija i transkripcija rukopisa), Zadar, Thema, 2007. 
 • Zaman će svaki trud. Ranonovovjekovna satira na hrvatskom jeziku u Dubrovniku, Zagreb, Disput, 2012.
 • Pjesni slane. Satirični spjevovi Antuna Gleđevića, Zagreb, HSN, 2013.
 • Pjesmarica Nikole Šafrana (priređivačka knjiga - transkripcija + uvodna studija, u suautorstvu s Jasminom Lukec), Zagreb, Matica hrvatska, 2020.
 • Predmet: Hrvatski. Ur. Ana Ćavar i Lahorka Plejić Poje, Zagreb, FF press, 2021.