Kroatistika › Nastavnici
Katedra za stariju hrvatsku književnost

Prof. dr. sc. Davor Dukić

, 01/4092-075

Vrijeme primanja: utorkom od 12:30 do 14 sati, kabinet B-112.

Životopis

dukicRođen u Zadru 1964. godine. Diplomirao komparativnu književnost i povijest na zagrebačkom Filozofskom fakultetu. Na istom fakultetu magistrirao 1993 i doktorirao 1998. Od 1989. do 1993. radio u Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu, a od zimskog semestra 1993/1994. zaposlen na Katedri za stariju hrvatsku književnost Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Od 1999. do 2001. bio lektor hrvatskog jezika na Sveučilištu u Bonnu. Dobio je nekoliko stipendija za istraživački i nastavnički rad na stranim sveučilištima, među kojima i Herderovu stipendiju (Sveučilište u Beču, akademska godina 1991/1992) te Humboldtovu stipendiju (Institut za slavensku filologiju, Sveučilište u Münchenu, akademska godina 2005/2006). Bio je voditelj projekta "Imagološka istraživanja hrvatske književnosti od 16. do 19. stoljeća" (2007–2013) te glavni urednik časopisa Umjetnost riječi (2013–2020). Od 2022. predsjednik je Hrvatskog filološkog društva.

I.1. Autorske knjige

1. Figura protivnika u hrvatskoj povijesnoj epici. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada. 1998. 206 str.

2. Poetike hrvatske epike 18. stoljeća. Split: Književni krug. 2002. 207 str.

3. Sultanova djeca: predodžbe Turaka u hrvatskoj književnosti ranog novovjekovlja. Zadar: Thema. 2004. 230 str.

4. Tematološki ogledi. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada. 2008. 127 str.

I.2. Priređene knjige

1. Zmaj, junak, vila, Antologija usmene epike iz Dalmacije. Split: Književni krug. 1992. 376 str.

2. Hrvatske narodne epske pjesme. Vinkovci: Riječ. 1997. 198 str. (Croatica: hrvatska književnost u 100 knjiga, knj. 1)

3. Andrija Kačić Miošić: Razgovor ugodni; Korabljica (izbor). Zagreb: Erasmus naklada. 1997. 139 str. (Školska knjižnica: hrvatska književnost od Baščanske ploče do naših dana; knj. 27)

4. Usmene epske pjesme I i II. Zagreb: Matica hrvatska. 2004. 448 i 356 str. (Stoljeća hrvatske književnosti)

5. Pučka krv, plemstvo duha: Zbornik radova o Nikoli Nalješkoviću. Zagreb: Disput. 2005. 445 str.

6. Način u jeziku / Književnost i kultura pedesetih. Ur. K. Bagić, D. Dukić, K. Mićanović, I. Pranjković, I. Vidović Bolt. Zagreb: Zagrebačka slavistička škola. 2008. 152 str. [D. Dukić uredio tematski blok "Hrvatska književnost i kultura pedesetih", str. 61-120]

7. Prostor u jeziku / Književnost i kultura šezdesetih. Ur. T. Bogdan, D. Duki, K. Mićanović I. Pranjković, A Ryznar. Zagreb: Zagrebačka slavistička škola. 2009. 152 str. [D. Dukić uredio tematski blok "Hrvatska književnost i kultura šezdesetih", str. 77-135]

8. Kako vidimo strane zemlje: Uvod u imagologiju. Prir. D. Dukić, Z. Blažević. L. Plejić Poje, I. Brković. Zagreb: Srednja Europa. 2009. 203. str.

9. Knjige poštujući, knjigama poštovan: Zbornik o 70. rođendanu Josipa Bratulića. Ur. D. Dukić i M. Žagar. Zagreb: Matica hrvatska. 210. 574 str.

10. Imagology today: Achievements, Challenges, Perspectives. Ur. D. Dukić. Bonn: Bouvier. 2012. 335 str. (Aachener Beiträge zur Komparatistik 10)

11. Perivoj od slave: Zbornik Dunje Fališevac. Ur. T. Bogdan, I. Brković, D. Dukić, L. Plejić-Poje. Zagreb: FF-press. 2012. 540 str.

12. Helmut Keipert. Obzori preporoda: kroatističke rasprave. Ur. T. Bogdan, D. Dukić. Zagreb: FFpress. 2014. 265 str.

13. History as a Foreign Country: Historical Imagery in South-Eastern Europe. Ur. Z. Blažević, I. Brković, D. Dukić. Bonn: Bouvier. 2015. 530 str. (Aachener Beiträge zur Komparatistik 11)

14. Splitski epik Jerolim Kavanjin. O 300. obljetnici smrti. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa održanog u Splitu 22. rujna 2014. Ur. B. Lučin, D. Dukić, Split: Književni krug Split. 2018.

I.3. Znanstveni radovi:

1. "Katančićev deseterac". Narodna umjetnost, 27, Zagreb1990. 121-140.

2. "O usmenoj epici u Dalmaciji". Zmaj, junak, vila, Antologija usmene epike iz Dalmacije. Odabrao i uredio Davor Dukić. Split: Književni krug. 1992. 5-55.

3. "Tradicijski izvori književnog folklora male seoske zajednice (Gdinj na Hvaru)". Ethnologica Dalmatica,1, Split 1992. 117-125.

4. "Božićna pastorala u Dubrovniku". Hrvatska književnost 18. stoljeća: tematski i žanrovski aspekti. Split: Književni krug. 1995. 212-223. ("Dani hvarskog kazališta. Građa i eseji o hrvatskoj poeziji", XXI)

5. "Povijesna epika u slavonskoj književnosti 18. stoljeća". Ključevi raja. Hrvatski književni barok i slavonska književnost 18. stoljeća. Ur. J. Matanović. Zagreb: Meandar. 1995. 31-47.

6. "Promišljanje književne historiografije u hrvatskoj znanosti o književnosti". Trag i razlika. Čitanja suvremene hrvatske književne teorije. Ur. V. Biti, N. Ivić, J. Užarević. Zagreb: Naklada MD, HUDHZ. 1995. 39-56.

7. "Razotkrivanje epskoga života - Murkov pristup južnoslavenskoj narodnoj epici". Razvoj slovenske etnologije od Štreklja in Murka do sodobnih etnoloških prizadevanj. Ur. R. Muršič i M. Ramšak. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo. 1995. 51-57.

8. "Epske pjesme Mateše Antuna Kuhačevića". Hrvatska književnost 18. stoljeća: tematski i žanrovski aspekti. Split: Književni krug. 1996. 186-195. ("Dani hvarskog kazališta. Građa i eseji o hrvatskoj poeziji", XXII)

9. "Aksiologija epskoga svijeta Osvetnika Fra Grge Martića". Fra Grgo Martić i njegovo doba. Zagreb: Alfa. 1996. 149-166.

10. "Turci u hrvatskoj književnosti 18. stoljeća". Prvi hrvatski slavistički kongres. Zbornik radova. Ur. J. Bratulić, S. Damjanović, K. Nemec, M. Samardžija. Zagreb: Hrvatsko filološko društvo. 1997. 133-142.

- "Turcy w literaturze chorwackiej XVIII Wieku". Pamietnik Slowianski, XLV/XLVI, 1995./1996. 87-100 (poljska verzija)

11. "Turska tema u preporodnoj drami". Hrvatska književnost u doba preporoda (ilirizam, romantizam). Split: Književni krug. 1998. 316-325. ("Dani hvarskog kazališta. Građa i eseji o hrvatskoj poeziji", XXIV)

12. "Grabovčev Cvit razgovora i usmenoepska tradicija". Fra Filip Grabovac u kontekstu hrvatske kulture (zbornik radova sa skupa). Ur. N. Strukan. Sinj, Vrlika: Poglavarstvo grada Vrlike, Matica hrvatska Vrlika, Matica hrvatska Sinj. 1998. 113-121.

13. "Starija hrvatska književnost u novijim književnopovijesnim sintezama". Prvo slovensko-hrvaško slavistično srečanje. Ur. V. Požgaj Hadži. Ljubljana 2001. 99-108.

14. "Jezik i književnost u Dubrovniku u 16. i 17. stoljeću (kontinuitet i promjene)". GraLis (Grazer Linguistische Slawistentage), Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz. 2002. (17 računalnih stranica)

<http://www-gewi.uni-graz.at/gralis-alt/4.Gralisarium/GraLiS%202002/Dukic%202002.htm>

15. "Contemporary Wars in the Dalmatian Literary Culture of the 17th and 18th Centuries". Narodna umjetnost, 40/1, 2003, 129-158.

16. "Nacionalna vs. komparativna povijest književnosti: Pretpostavke za kritičko propitivanje komparativne kroatistike i hrvatske komparatistike". Umjetnost riječi, XLVII (2003), 1-2, 3-26.

17. "Hrvatska književnost: neke temeljne značajke". Hrvatska i Europa: kultura, znanost i umjetnost, sv. 3. Barok i prosvjetiteljstvo (XVII-XVIII. stoljeće). Ur. I. Golub. Zagreb: HAZU, Školska knjiga. 2003. 487-499.

18. "Pučka književnost prosvjetiteljstva u Dalmaciji i Dubrovniku". Kolo. XIV (2003), br. 4, 144-165.

19. "Predgovor". Usmene epske pjesme, I. Ur. D. Dukić. Zagreb: Matica hrvatska. 2004. 9-59.

20. "Problem privatnosti u Nalješkovićevu kanconijeru". Pučka krv, plemstvo duha: Zbornik radova o Nikoli Nalješkoviću. Ur. D. Dukić. Zagreb: Disput. 2005. 125-137.

21. "Hungarophilie in der kroatischen Literatur der Frühen Neuzeit". Neohelicon. XXII (2005), 2, 469-482.

- "Ugrofilstvo u hrvatskoj književnosti ranoga novovjekovlja". Kulturni stereotipi: Koncepti identiteta u srednjoeuropskim književnostima. Ur. D. Oraić Tolić, E. Kulcsár Szabó. Zagreb: FFpress. 2006. 93-109.

22. "Hrvatska ranonovovjekovna ljubavna lirika i folklorno pjesništvo". Petrarca i petrarkizam u hrvatskoj književnosti. Ur. B. Lučin i M. Tomasović. Split: Književni krug. 2006. 175-191.

23. "Tragovi (jednog) pograničnog mentaliteta u Grabovčevu Cvitu razgovora". Čovjek, prostor, vrijeme: Književnoantropološke studije iz hrvatske književnosti. Ur. Ž. Benčić i D. Fališevac. Zagreb: Disput. 2006. 191-210.

24. "Dvije ilirske Turske: Imagološki pogled na Novine i Danicu od 1835. do 1839." Kolo XVI/2006, 2, 233-249.

25. "Rana Völkerpsychologie i proučavanje književnosti i kulture". Poetika pitanja. Ur. G. Slabinac, A. Zlatar, D. Duda, Zagreb: FFpress. 2006. 211-228.

26. "Josip Pavišević o Sedmogodišnjem ratu: Kratkopis poglavitiji događaja sadašnje vojske". Zbornik radova o Josipu Paviševiću. Ur. A. Pintarić i F. E. Hoško. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Filozofski fakultet. 2006. 283-293.

27. "Osmanizam u hrvatskoj književnosti od 15. do sredine 19. stoljeća". Jezik književnosti i književni ideologemi. Zbornik radova 35. seminara Zagrebačke slavističke škole. Ur. K. Bagić. Zagreb: Filozofski fakultet u Zagrebu; Zagrebačka slavistička škola. 2007. 87-103.

28. "Andrija Kačić Miošić i književnost Makarskog primorja". Fra Andrija Kačić Miošić i kultura njegova doba. Ur. D. Fališevac. Zagreb: HAZU. 2007. 79-90.

29. "Kultur – ein vernachlässigter Begriff am Anfang der modernen kroatischen Literaturwissenschaft". Kultur in Reflexion: Beiträge zur Geschichte der mitteleuropäischen Literaturwissenschaften. Ur. E. Kulcsár Szabó; D Oraić Tolić. Wiener Arbeiten zur Literatur, 24/2008. 57-69.

- "Kultura – zapostavljen pojam u počecima moderne hrvatske znanosti o književnosti". Umjetnost riječi LIII (2009), 3-4, 137-152.

30. "The Concept of the Cultural Imagery: Imagology with and not against the early Völkerpsychologie". Discontinuities and Displacements: Studies in Comparative Literature. Ur. E. F. Coutinho. ("Proceedings of the XVIII. Congress of the ICLA"). Rio de Janeiro: aeroplano editora. 2009. 71-80.

31. "Nekoliko imagoloških opaski o Zimskom ljetovanju i Desničinim susretima". Desničini susreti 2005.–2008. Zbornik radova. Ur. D. Roksandić i I. Cvijović Javorina. Zagreb: Filozofski fakultet u Zagrebu, Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije; Plejada. 2010. 149-156.

32. "Franjo Fancev i ilirizam iz (jedne) današnje perspektive". Knjige poštujući, knjigama poštovan: Zbornik o 70. rođendanu Josipa Bratulića. Ur. D. Dukić i M. Žagar. Zagreb: Matica hrvatska. 2010. 453-467.

33. "Jerolim Kavanjin als ein Beispiel der komplexen dalmatinischen Identität in der Frühen Neuzeit". Dalmatien als europäischer Kulturraum. Beiträge zu den Internationalen wissenschaftlichen Symposien "Dalmatien als Raum europäischer Kultursynthese" (Bonn, 6.–10. Oktober 2003) und "Städtische Kultur in Dalmatien. Die Genese eines europäischen Kulturraums" (Bonn, 9.–13. Oktober 2006). Ur. W. Potthoff, A. Jakir, M. Trogrlić i N. Trunte. Split: Filozofski fakultet u Splitu – Odsjek za povijest. 2010. 285-295.

34. "Das Türkenbild in der kroatischen literarischen Kultur des 18. Jahrhunderts". Europa und die Türkei im 18. Jahrhundert / Europe and Turkey in the Eighteenth Century. Grenzüberschreitungen in kosmopolitischer Zeit. Ur. B. Schmidt-Haberkamp. Göttingen, Bonn: V & R Unipress, Bonn University Press. 2011. 109-120.

35. "Todesenthebung aus dem Sterbezimmer: Koncepti ideologije i vlasti u recepciji Desničinih Proljeća Ivana Galeba". Desničini susreti 2010: Ideologija vlasti i ideologičnost teksta: zbornik radova. Ur. D. Roksandić i I. Cvijović Javorina. Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu, Plejada , 2011. 62-77. [koautorstvo s Gorankom Šutalo]

36. "The Syndrome of Aboutness as Caring about: Imagology vs. Thematology.". Imagology today: Achievements, Challenges, Perspectives. Ur. D. Dukić. Bonn: Bouvier. 2012. 115-126.

37. "The Long Dark Night (A. Vrdoljak) as a National Epic". Balkan Memories: Media Constructions of National and Transnational History. Ur. T. Zimmermann. Bielefeld: transcript Verlag. 2012. 57-64.

38. "U dobrom društvu: Minderwertigkeitsgefühl Barakovićeva subjekta". Perivoj od slave: Zbornik Dunje Fališevac. Ur. T. Bogdan, I. Brković, D. Dukić, L. Plejić-Poje. Zagreb: FF-press. 2012. 99-112.

39. "Iščitavanje srdžbe i straha u hrvatskoj antiturskoj epici XVI. stoljeća". Poj željno! Iskazivanje i poimanje emocija u hrvatskoj pisanoj kulturi srednjega i ranoga novoga vijeka. Ur. A. Kapetanović. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 2012. 217-242.

40. "Logik der interkulturellen Handlung(en) in Ivo Andrićs Roman Die Brücke über die Drina (1945)". Andrićeva ćuprija = Andrićs Brücke. Ur. Branko Tošović. Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität; Banja Luka: Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske; Beograd: Beogradska knjiga. 2013. 241-254.

41. "Das Türkenbild in der kroatischen literarischen Kultur vom 15. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts". Osmanen und Islam in Südosteuropa. Ur. Reinhard Lauer, Hans Georg Majer. Berlin: De Gruyter. 2014. 157-191.

42. "Juraj Šižgorić and the Ottomans: the Image of the Other in a Late Medieval Dalmatian Commune", Association Internationale d'Études du Sud-Est Européen – Revue, vol. 40-44 (2010-2014), Bucarest 2014. 97-112. [koautorstvo s Borislavom Grginom]

43. "Wesire und Konsuln – eine imagologische Analyse". Andrićeva Hronika = Andrićs Chronik. Ur. Branko Tošović. Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität; Banja Luka: Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske – Svet knjige; Beograd: Beogradska knjiga. 2014. 165-179.

44. "Ćud srdito kripka / un carattere di feroce energia: Osmansko Carstvo u Kraljskom Dalmatinu". Književna smotra XLVII (2014), br. 173 (3). 129-136.

45. "Prosvjetiteljstvo u hrvatskoj književnoj historiografiji – sadržaj i opseg pojma". Hrvati i Srbi u Habsburškoj Monarhiji u 18. stoljeću: Interkulturni aspekti "prosvijećene" modernizacije. Ur. Drago Roksandić. Zagreb: Ffpress. 2014. 91-103. [koautorstvo s Gorankom Šutalo]

46. "Prorok Muhamed u ranonovovjekovnoj hrvatskoj književnosti". Forum Bosnae 66/2014. 170-184.

47. "Imagotype Zeiträume". History as a Foreign Country: Historical Imagery in South-Eastern Europe. Ur. Z. Blažević, I. Brković, D. Dukić. Bonn: Bouvier. 2015. 31-47.

48. "Die Dissertation von Ivo Andrić – eine Interpretation im postimperialen Kontext". Narrative im (post-)imperialen Kontext. Literarische Identitätsbildung als Potential im regionalen Spannungsfeld zwischen Habsburg und Hoher Pforte in Mittel- und Südosteuropa. Ur. Matthias Schmidt, Daniela Finzi, Milka Car, Wolfgang Müller-Funk, Marijan Bobinac. Tübingen: Francke Verlag 2015. 191-203.

49. "Vasta, abbandonata, sventurata / prostarta, zapuštena, nevoljna. Das oktroyierte Selbstbild Dalmatiens in Il Regio Dalmata / Kraglski Dalmatin (1806–1810)". Ein Land mit Eigenschaften: Sprache, Literatur und Kultur in Ungarn in transnationalen Kontexten. Zentraleuropäische Studien für Andrea Seidler. Ur. M. Csire, E. Erlinghangen, Zs. Gáti, B. Pesti, W. Müller-Funk. Wien: Praesens Verlag. 2015. 153-163.

50. "Der verdammte Hof: Auf der Suche nach ästhetischer Unvollkommenheit und semantischer Unbestimmtheit". Andrićeva avlija = Andrićs Hof. Ur. Branko Tošović. Graz: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität; Banja Luka: Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske; Beograd: Svet knjige / nmlibris. 2015. 231-240.

51. "Die Karlstädter Zeitschrift 'Der Pilger' (1841–1847): 'Provinz-Journal' aus imagologischer Sicht – ein Forschungsentwurf". Zagreber Germanistische Beiträge 24/2015. 149–168.

52. "Illyrozentrismus: ein verborgenes Konzept". Konzepte des Slawischen. Ur. Tomáš Glanc i Christian Voß. Leipzig: Biblion Media. 2016. 251–264. Kraća hrvatska verzija: "Ilirocentrizam i intranacionalna komparatistika: prolegomena za reviziju književnopovijesnog narativa o 1830-im i 1840-im godinama". Transmisije kroatistike. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Poznanju 9. i 10. prosinca 2013. Ur. Krystyna Pieniążek-Marković i Tvrtko Vuković. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za kroatistiku. 2015. 87–100.

53. "Karakterološka autopredodžba: 'naši ljudi' u Andrićevim Znakovima". Andrićevi Znakovi. / Andrićs Zeichens. Ur. Branko Tošović. Grac – Beograd – Banjaluka: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske – Svet knjige – nmlibris. 2016. 185–201.

54. "Das Geschriebene und das Verschwiegene: Venedig in der Literatur kroatischer Länder vor der Entstehung des modernen Nationalismus". Wiener Slawistischer Almanach 78/2016. 5–30.

55. "Ivan Mažuranić’s The Death of Smail-aga Čengić (1846): The Controversial Reception of an Epic Poem". Narrative(s) in Conflict. Ur. W. Müller Funk, C. Ruthner. Berlin/Boston: De Gruyter. 2017. 31–39.

56. "Tolike su prepreke u svetu, tata – Što je Gospođica Gospođici?". Andrićeva Gospođica / Andrićs Fräulein. Ur. Branko Tošović. Graz – Beograd – Banjaluka: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske – Svet knjige – nmlibris. 2017. 237–248. [koautorstvo s Patricijom Marušić]

57. "Pjesme Ane Katarine Zrinski – Poetika i kontekst". Croatica XLI (2017), 61. 273–294. [koautorstvo s Jasminom Lukec]

58. "The Zrinski-Frankopan conspiracy as a national sacrificial narrative". Frontiers of Narrative Studies 4/2018, 1, 146–157.

59. "Aksiološko čitanje Kavanjinove Povijesti vanđelske". Splitski epik Jerolim Kavanjin. O 300. obljetnici smrti. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa održanog u Splitu 22. rujna 2014. Ur. B. Lučin, D. Dukić, Split: Književni krug Split. 2018. 31–50.

60. "Lica renegata: hibridno u romanu Omerpaša Latas". Andrićev Latas. Ur. Branko Tošović. Graz – Banjaluka – Beograd: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske – Svet knjige – nmlibris. 2018. 265–279. [koautorstvo s Patricijom Marušić]

61. "Motiv sunčeve svjetlosti u djelu Ive Andrića: neki semantički aspekti". Andrićeva sunčana strana / Andrićs Sonnenseite. Ur. Branko Tošović. Graz – Banjaluka – Beograd: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske – Svet knjige – nmlibris. 2019. 275–288 [koautorstvo s Patricijom Marušić]

62. "Mehrsprachigkeit in Nordkroatien in der Zeit der illyrischen Bewegung". Mehrsprachigkeit in Imperien / Multilingualism in Empires. Ur. M. Bobinac, W. Müller-Funk, J. Spreicer. Zagreb: Leykam international. 2019. 107–126.

63. "Snaga, nasilje i revolucija u ranom djelu Ive Andrića (1918-1924)". Književna smotra, Vol. 52 No. 196(2), 2020, 15–27.

64. "Zanos in trpljenje Alije Đerzeleza: problem znotrajtekstualnega vrednotenja pripovedne proze". Slavistična revija, 68/2020, št. 4, 693–709. (https://srl.si/ojs/srl/article/view/3908)

65. "Der Erste Weltkrieg im Frühwerk von Ivo Andrić". Europa im Schatten des Ersten Weltkriegs: Kollabierende Imperien, Staatenbildung und politische Gewalt. Ur. M. Bobinac, W. Müller-Funk, A. Seidler, J. Spreicer, A. Urválek. Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag. 2021. 213–229.

66. "History, Politics and Wars in Croatian Sixteenth- and Seventeenth-Century Epic : An Overview". Le Recueil Ouvert [En ligne], mis à jour le : 12/10/2021, URL : http://ouvroir-litt-arts.univ-grenoble-alpes.fr/revues/projet-epopee/350-history-politics-and-wars-in-croatian-sixteenth-and-seventeenth-century-epic-an-overview

67. "Još jednom o problemima književne historije: Vodička – Guillén – Perkins". Теорија и интерпретација, Зборник радова у част професора др Александра Илића. Ur. M. Loma. Beograd: Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu i Dosije studio. 2021. 44–59. http://doi.fil.bg.ac.rs/pdf/eb_book/2021/tii_a_ilic/tii_a_ilic-2021-ch3.pdf

68. "Axiological Foundations of Imagology". New Perspectives on Imagology. Ur. K. Edtstadler, S. Folie, G. Zocco. Leiden – Boston: Brill. 2022. 70–92.

69. "Tomaš Mikloušić und Ignac Kristijanović im Kontext des kroatischen Landespatriotismus", Schnittstelle Germanistik, 2 (2022), 2, 97-114. (https://sger.winter-verlag.de/article/SGER/2022/2/9)

70. "Povijesne teme u Danici ilirskoj i Zori dalmatinskoj: prema rekonstrukciji imaginarijā preporodnog razdoblja". Dani Hvarskoga kazališta : Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu, 49 (2023), 266–296. (https://hrcak.srce.hr/clanak/436032)

71. "Dva kajkavska prijevoda prve drame Karla von Eckartshausena". Slavistična revija, 71/2023, št. 3, 257–275. (https://srl.si/ojs/srl/article/view/4123)

I.4. Stručni radovi:

1. "Granice imanentnosti u književnoj historiji. Feliks Vodička, Problemi književne istorije, Književna zajednica Novog Sada, Novi Sad 1987." Kulturni radnik, XLI, 1, Zagreb 1988. 151-157.

2. "Folklor i povijesni proces". Etnološka tribina, 12, Zagreb 1989. 71-83.

3. "Foley, J. M.: The Theory of Oral Composition, History and Methodology, Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis 1988.", Narodna umjetnost, 27, Zagreb 1990. 291-293.

4. "Maglajlić, M.: Usmeno pjesništvo od stvaralaca do sakupljača, Univerzal, Tuzla 1989." Narodna umjetnost, 27, Zagreb 1990. 298-299.

5. "Na margini domaće historiografije, Miroslav Bertoša, Zlikovci i prognanici". Quorum, 5-6, Zagreb 1990. 396-398.

6. "Epske pjesme Bože Domnjaka Bojana, (izbor), [priredio] Ivan Mimica, Književni krug, Split 1990.", Narodna umjetnost, 28, Zagreb 1991. 399-400.

7. "Protiv jednog povijesnog mita, Ivo Banac, Sa Staljinom protiv Tita, Globus, Zagreb, 1990", Gordogan, XII, 34-35, Zagreb 1991. 175-179.

8. "The Bugarštica, A Bilingual Anthology of the Earliest Extant South Slavic Folk Narrative Song, Edition, Verse Translation, Introduction, and Bibliography John S. Miletich, University of Illinois, Urbana and Chicago 1990.". Narodna umjetnost, 28, Zagreb 1991. 400-402.

9. "Bošković-Stulli, M. Pjesme, priče, fantastika, Nakladni zavod Matice hrvatske, Zavod za istraživanje folklora, Zagreb 1991.". Narodna umjetnost, 29, Zagreb 1992. 349-351.

10. "Usmena književnost u Sumartinu". Sumartin, zbornik radova. Ur. J. A. Soldo. Sumartin, Split: Zbornik "Kačić". 1992. 291-308.

11. "An Overview of Important Events in Croatian History". Fear, Death and Resistance, An ethnography of war, Croatia 1991-1992. Edited by I. Prica, L. Čale Feldman, R. Senjković. Zagreb: Institute of Ethnology and Folklore Research, Matrix Croatica, X-Press. 1993. 241-254.

12. "Croatica, XXIII/XXIV, 1992/1993, 37/38/39, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb 1993", Narodna umjetnost, 31, Zagreb 1994. 290-292.

13. "Žena i obiteljski odnosi u usmenoj epici (Elka Agoston - Nikolova: Representations of Family Relationship in Balkan Slavic Oral Poetry)". Glasje, II, br. 3/4, Zadar 1995. 181-184.

14. "Andrija Kačić Miošić (1704.-1760)". Andrija Kačić Miošić, Razgovor ugodni; Korabljica (izbor). Prir. D. Dukić. Zagreb: Erasmus naklada. 1997. 5-18 (predgovor). (Školska knjižnica: hrvatska književnost od Baščanske ploče do naših dana; knj. 27)

15. "Predgovor". Hrvatske narodne epske pjesme. Prir. D. Dukić. Vinkovci: Riječ. 1997. 5-13. (Croatica: hrvatska književnost u 100 knjiga, knj. 1)

16. "Mala djela velikoga žanra. Hrvatska epika do preporoda, priredila i predgovor napisala Dunja Fališevac, Ersamus naklada, edicija Školska knjižnica, Zagreb 1998.". Vijenac, god. VII, br. 129, 1999. 11.

17. "Dar njemačke slavistike. Đuro Ferić: Slavica Poematia latine reddita. Eine frühe südslavische Volkskliedsammlung, priredila Gudrun Wirtz, Böhlau, Köln-Weimar-Wien, 1997, 592 str." Zarez, god. I, br. 3, 1999. 42.

18. "Lokalna povijesna predaja i narodna epska pjesma o braći Crnomirima". Zbornik Čare. Ur. M. Foretić. Čara 1999. 319-346.

19. "Katičić, Radoslav: Literatur- und Geistesgeschichte des kroatischen Frühmittelalters. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 1999. VIII, 665 S. (Schriften der Balkan-Kommission, Philologische Abteilung, 40)". Zeitschrift für Slavische Philologie, Band 60, Heft 1, 2001. 181-186.

20. "Pjesme Petra Bašića o Katarini Velikoj i 'turskom ratu'". Hrvatska književna baština. Knj. I. Ur. D. Fališevac, J. Lisac, D. Novaković. Zagreb: Ex libris. 2002. 403-428.

21. "Pjesma Stjepana Rusića posvećena Anici Bošković". Hrvatska književna baština. Knj. II. Ur. D. Fališevac, J. Lisac, D. Novaković. Zagreb: Ex libris. 2003. 211-215.

22. "Dvije hrvatske pjesme Petra Kanavelića o opsadi Beča 1683. godine". Hrvatska književna baština. Knj. IV. Ur. D. Fališevac, J. Lisac, D. Novaković. Zagreb: Ex libris. 2004. 421-451.

23. "Izbor pučkih ljubavnih pjesama iz rukopisnih zbirki Šime Ljubića". Petrarca i petrarkizam u hrvatskoj književnosti. Ur. B. Lučin i M. Tomasović. Split: Književni krug. 2006. 192-217. [dodatak znanstvenom radu pod br. 23]

24. "Ulomak iz Paviševićeva Kratkopisa". Zbornik radova o Josipu Paviševiću. Ur. A. Pintarić i F. E. Hoško. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Filozofski fakultet. 2006. 294-304. [dodatak znanstvenom radu pod br. 27]

25. "Problem početka sadašnjosti ili kako misliti pedesete". Način u jeziku / Književnost i kultura pedesetih. Ur. K. Bagić, D. Dukić, K. Mićanović, I. Pranjković, I. Vidović Bolt. Zagreb: Zagrebačka slavistička škola. 2008. 63-67.

26. "Kritička nostalgija ili zašto se sjećamo šezdesetih". Prostor u jeziku / Književnost i kultura šezdesetih. Ur. T. Bogdan, D. Dukić, K. Mićanović, I. Pranjković, A. Ryznar. Zagreb: Zagrebačka slavistička škola. 2009. 79-81.

27. "Rađanje Slavenske renesanse. Slobodan Prosperov Novak: Slaveni u renesansi, Matica hrvatska, Zagreb, 2009.". Vijenac, br. 415, 28. siječnja 2010.

http://www.matica.hr/Vijenac/vijenac415.nsf/AllWebDocs/Radjanje_slavenske_renesanse

28. "Priručnik i prijatelj. Dubravka Oraić Tolić, Akademsko pismo: Strategije i tehnike klasične retorike za suvremene studentice i studente, Zagreb: Naklada Ljevak 2011. 681 str.". Hrvatska revija, br. 3-4, 2011, 122-123.

29. "Kako je Držić postao Držić. Prva povijest kanonizacije najvećeg hrvatskog komediografa". Vijenac, br. 488, 15. studenog 2011.

http://www.matica.hr/vijenac/488/Kako je Držić postao Držić/

30. "Putovanje u (neke) ilirske zemlje. Mirna Zeman, Reise zu den „Illyriern“: Kroatienstereotype in der deutschsprachigen Reiseliteratur und Statistik (1740–1809). München: Oldenburg Verlag. 2013. 376 str.". Umjetnost riječi XLII (2013), 3-4, 317-323.

31. "Stihovi iz krletke u pjesmarici Katarine Zrinske. Uz novu knjigu Matice hrvatske Pjesmarica Ane Katarine Zrinske, prir. Josip Bratulić". Vijenac, br. 548, 5. ožujka 2015.

http://www.matica.hr/vijenac/548/Stihovi iz krletke u pjesmarici Katarine Zrinske/

32. "Žanrovi i institucije književnog života. Vinko Brešić, hrvatska književnost 19. stoljeća, Alfa, Zagreb, 2015". Croatica et Slavica Iadertina XII, II (2016), 655–657.