Kroatistika › Nastavnici
Katedra za hrvatski standardni jezik

Dr. sc. Helena Delaš, viša lektorica

, 01/4092-070

Vrijeme primanja: srijedom od 14:45 do 15:45, B123

Biografija

Rođena 1973. godine u Vinkovcima. Osnovnu školu završila u Jarmini, matematičku gimnaziju u Vinkovcima, a u Osijeku srednju glazbenu školu. Studirala jednopredmetnu kroatistiku na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala 1999. (profesor hrvatskoga jezika i književnosti), magistrirala 2003. na Poslijediplomskome znanstvenom studiju kroatistike jezičnoga smjera, doktorirala 2009. na Doktorskome studiju kroatistike. 2002. godine izabrana u zvanje mlađeg asistenta na Katedri za hrvatski jezik i književnost u Odsjeku za izobrazbu učitelja Učiteljske akademije Sveučilišta u Zagrebu. 2003. godine izabrana u nastavno zvanje lektora za predmet Jezične vježbe na Katedri za hrvatski standardni jezik u Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U skladu sa svojim znanstvenim i stručnim interesom diplomirala, magistrirala i doktorirala na temama iz akcentologije hrvatskoga jezika (tema diplomskoga rada: Jedan ogled naglaska posavskoga govora; tema magistarskoga rada: Silazni naglasci na nepočetnim slogovima riječi, tema doktorskoga rada: Hrvatska standardna prozodija s obzirom na usporedbu dvaju naglašivanja: Starčevićeva i Daničićeva).

 

Bibliografija

Silazni naglasci na nepočetnim slogovima riječi, Zagreb, 2003 (magistarski rad).

Kako govore novinari i spikeri HT-a? Školske novine, br. 13, Zagreb, 2003.

Odstupanja od naglasne norme u informativnim emisijama Hrvatske televizije,                 Metodika, br. 7, Zagreb, 2003.

Naglasak na proklitici, Raspr. Inst. hrvat. jez. jezikosl., knj. 29, Zagreb, 2003.

Proučavanje hrvatske prozodije u 20. stoljeću, Hrvatski jezik u XX. stoljeću: zbornik, Matica hrvatska,  Zagreb, 2006.

Naglasna obilježja Relkovićeve i Brlićeve gramatike u svjetlu standardnoga naglašivanja, Šokačka rič 4: zbornik radova Znanstvenoga skupa Slavonski dijalekt, Vinkovci, 2007.

Bilješke o naglasku Starčevićeve gramatike, Lahor, god. 5, sv. 1, br. 9, HFD, Zagreb, 2010.

Prozodija Šime Starčevića, Pergamena, Zagreb, 2012. (znanst. monografija);

Hrvatska preskriptivna akcentologija, Pergamena, Zagreb, 2013. (znanst. monografija).