Kroatistika › Nastavnici
Katedra za hrvatski standardni jezik

Dr. sc. Iva Nazalević Čučević, poslijedoktorandica

, 01/4092-074

Vrijeme primanja: ponedjeljkom od 11 do 12 u B124

Biografija

nazalevicRođena je 1979. u Banjoj Luci. Od 1992. živi u Zagrebu gdje je završila osnovnu školu i opću gimnaziju. Diplomirala je kroatistiku i južnu slavistiku (makedonistiku i slovenistiku) 2005. na Filozofskome fakultetu u Zagrebu gdje je 2009. upisala Poslijediplomski doktorski studij kroatistike.

Od 1. veljače 2009. zaposlena je kao znanstvena novakinja na Odsjeku za kroatistiku pri Katedri za hrvatski standardni jezik (znanstveni projekt Metodologija i izrada udžbenika i testiranja za hrvatski kao drugi/strani jezik). Izvodi seminare iz kolegija Sintaksa hrvatskoga standardnog  jezika i predavanja i seminare iz kolegija Sintaksa padeža. Godine 2015. obranila je doktorsku disertaciju pod nazivom Kontrastivna analiza sintaktičke negacije u hrvatskome i makedonskome jeziku. Otada je u statusu znanstvene novakinje-poslijedoktorandice. U srpnju 2017. izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti – polje filologija.

Od 2005. do 2007. radila je kao lektorica hrvatskoga jezika i književnosti na Filološkome fakultetu Blaže Koneski Sveučilišta Sv. Kiril i Metodij u Skoplju.

Sudjelovala je i u projektu Međunarodnoga suradnoga skupa Prvi, drugi, ini jezik: hrvatsko-makedonske usporedbe koji su provodili Filozofski fakultet u Zagrebu i Filološki fakultet Blaže Koneski u Skoplju, a pokrovitelj je bila Nacionalna zaklada za znanost, visoko obrazovanje i tehnologijski razvoj RH.

Izvodila je lektorske vježbe u Croaticumu - Centru za hrvatski kao drugi i strani jezik (2005, 2007-2011), na Zagrebačkoj slavističkoj školi (2005) i na Sveučilišnoj školi hrvatskoga jezika i kulture (od 2008).

Od jeseni 2009. tajnica je Lahora: časopisa za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik čiji je izdavač Hrvatsko filološko društvo.

Bavi se hrvatskom sintaksom te usporednim proučavanjima sintakse hrvatskoga i makedonskoga jezika. Znanstveni joj je fokus na temama iz područja rečenične i parcijalne negacije u dvama južnoslavenskim jezicima, što je tema njezine doktorske disertacije, članaka i knjige Sintaktička negacija: usporedna analiza sintaktičke negacije u hrvatskome i makedonskome jeziku (Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2016). Njezin je znanstveno-stručni fokus i na sintaksi padeža. Usmjerena je i na ovladavanje hrvatskim kao inim. Suurednica je priručnika Hrvatski B1: Opisni okvir referentne razine B1 (FF Press, Zagreb, 2013, s M. Gulešić Machata i Anom Grgić).

Bibliografija

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=316163