Silabi i rokovi › Silabi: zimski semestar
21. 7. 2016.

Normativne razine hrvatskoga standardnog jezika

Predmet: Hrvatski standardni jezik

Kolegij: Normativne razine hrvatskoga standardnog jezika

Nositeljica: prof. dr. sc. Bernardina Petrović

Izvoditeljica: prof. dr. sc. Bernardina Petrović

ECTS: 4

Jezik: hrvatski

Trajanje: jedan semestar, I. i III. (zimski)

Status (obvezatni ili izborni): izborni kolegij za studente I. i III. semestra preddiplomskoga jednopredmetnog studija kroatistike

Stupanj izbornosti: A

Uvjeti za upis kolegija: nema uvjeta za upis

Oblik nastave: (P+S+V): 30+15+0

Praćenje i ocjenjivanje studenata: kontinuirano praćenje aktivnoga sudjelovanja u nastavi (konačna se ocjena oblikuje nakon ispunjenja svih zadanih obveza na kolegiju)

Način provjere znanja: pismeni ispit na kraju semestra

Ciljevi kolegija (očekivane kompetencije): razumjeti osnovne normativne teme i probleme,  argumentirano objasniti koja su normativna rješenja prijeporna i ponuditi vlastito viđenje optimalnoga rješenja, teorijske pretpostavke znati primijeniti u praksi

Okvirni sadržaj kolegija: Na kolegiju će se razmatrati normativne razine hrvatskoga standardnog jezika – pravopisna, fonološka, morfološka, tvorbena, sintaktička i leksička. Problematizirat će se pojedina dvostruka i višestruka rješenja koja nudi normativistička literatura i nastojat će se odrediti kojemu bi se rješenju trebala dati prednost. Upoznat će se s normativnim priručnicima i njihovom ulogom u jezičnoj standardizaciji. Radom na tekstu utvrdit će se stečena znanja, a seminarskim radovima dati podrobniji pregled razmatrane problematike.

Izvedbeni plan kolegija

 1. Hrvatski jezik – geneza, povijest i zbilja
 2. Standardizacija hrvatskoga jezika
 3. Hrvatski standardni jezik u javnoj i službenoj komunikaciji
 4. Norme i normiranje hrvatskoga standardnog jezika
 5. Normativni priručnici – pravopisi
 6. Normativni priručnici – gramatike
 7. Normativni priručnici – rječnici
 8. Normativni priručnici – jezični savjetnici
 9. Jezična norma i varijeteti
 10. Jezična norma i jezična uporaba
 11. Teorijsko-metodološki problemi hrvatske pravopisne norme
 12. Pravogovorna norma između propisa i uporabe
 13. Gramatička norma između propisa i uporabe
 14. Leksička norma između propisa i uporabe
 15. Najčešća odstupanja od hrvatske standardnojezične norme

Literatura

Navode se samo polazni naslovi obvezne literature i polazište dopunske literature. Popis će se literature dopunjavati na predavanjima i seminarima i to u skladu s pristupom i načinom obradbe nastavne jedinice.

Polazna literatura

 1. Frančić, Anđela – Petrović, Bernardina. 2013. Hrvatski jezik i jezična kultura, Zaprešić : Visoka škola za poslovanje i upravljanje “Baltazar Adam Krčelić”.
 2. Oczkowa,Barbara.2010. Hrvati i njihov jezik: Iz povijesti kodificiranja književnojezične norme, Školska knjiga, Zagreb.
 3. Opačić, Nives. 2009. Reci mi to kratko i jasno : hrvatski za normalne ljude, Novi Liber, Zagreb.
 4. Samardžija, Marko. (ur.) 1999. Norme i normiranje hrvatskoga standardnoga jezika, Matica hrvatska, Zagreb. (odabrani članci)
 5. Samardžija, Marko, Pranjković, Ivo (ur.). 2006. Hrvatski jezik u XX. stoljeću, Matica hrvatska, Zagreb.

Jezikoslovni priručnici

Odabrani hrvatski normativni priručnici (pravopisi, gramatike, jezični savjetnici: popis dostupan internetskim stranicama Zagrebačke slavističke škole).