Silabi i rokovi › Silabi: zimski semestar
30. 9. 2012.

Poetičke mijene u hrvatskoj lirici od 1950. do 2000.

Predmet: Novija hrvatska književnost

Kolegij: Poetičke mijene u hrvatskoj lirici od 1950. do 2000.

Nastavnik: Dr. sc. Tvrtko Vuković, docent

ECTS: 5 bodova

Jezik: hrvatski

Trajanje: 1 (jedan) semestar: IV. (zimski) semestar, III. godina studija

Status: Izborni kolegij za studente IV. (zimskog) semestra jednopredmetnog i dvopredmetnog studija kroatistike

Uvjet za upis: Upisan IV. semestar

Cilj kolegija

U širem smislu, usvajanje svjetonazornih, idejnih i stilskih posebnosti lirike što nastaje u razdoblju od II. svjetskog rata do danas. U užem smislu, proučavanje generacijskih i pojedinačnih poetika koje su oblikovale polje suvremene hrvatske lirike. Posebno će se ispitati razlika između modernističkoga i postmodernističkoga shvaćanja književnosti, umjetnosti i svijeta što za posljedicu ima otvaranje ne samo važnih estetičkih nego i nekih etičkih i političkih pitanja.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu

Proučavanje suvremene hrvatske lirike, njezinih stilskih, estetičkih, filozofskih, kulturoloških i drugih posebnosti koje su od presudne važnosti za razumijevanje kako toga dijela korpusa novije hrvatske književnosti, tako i estetičkih, etičkih i političkih značajki koje se njime oblikuju i predstavljaju.

Oblik nastave: Predavanja i seminari

Korištene metode: Rasprava, rad na tekstu, samostalna analiza problema, provjera znanja

Sadržaj po tjednima

1. Uvod I: problem poetika

Teorijski pregled problema. Poetika, književna povijest, tipologizacija, teorijski pristupi lirici.

2. Uvod II: naraštajne poetike 50-ih i 60-ih. Teorijski, filozofski, svjetonazorski i društveni kontekst.

Opis naraštajnih poetika pedesetih i šezdesetih s obzirom na prevladavajuće teorijske, filozofske i druge utjecaje. Čitanje glavnih ekspozitornih teorijskih iautopoetičkih tekstova.

3. Uvod III: naraštajne poetike 70-ih i 80-ih. Teorijski, filozofski, svjetonazorski i društveni kontekst.

Opis naraštajnih poetika sedamdesetih i osamdesetih s obzirom na prevladavajuće teorijske, filozofske i druge utjecaje. Čitanje glavnih ekspozitornih teorijskih i autopoetičkih tekstova.

4. Uvod IV: ogledna interpretacija.

Na primjeru jednog teksta ili više tekstova pokazati mogući način pristupa lirskome tekstu. Formalni, semantički i teorijski aspekti analize.

5. Mihalić

Mihalićeva egzistencijalistička poetika. Usporedba njegovih ranih radova iz Komorne muzike i Puta u nepostojanje te kasnijih iz Klopke za uspomene. Odnos svijeta umjetnosti i svijeta stvarnosti.

6. Slamnig

Slamnigova prva faza; egzistencijalizam. Umjetnost kao spas, rasap identiteta. Slamnigova druga faza; postmodernizam. Propitivanje velikih priča umjetnosti.

7. Pupačić/Petrak/Ganza/Horvatić

Pupačićev modernizam. Antropološki mit harmonije i njegova umjetnička destrukcija. Heideggerovo poimanje pjesništva i razlogaško filozofsko pjesništvo.

8. Dragojević

Dragojevićevo fenomenologijsko pjesništvo; Kornjača i drugi predjeli.

9. Dragojević

Dragojevićevo postmodernističko “pjesništvo”; Rasuti teret i Razdoblje karbona.

10. Rogić/Mrkonjić/Stojević

Prema postmodernizmu. Pitanjaška de/konstrukcija stvarnosti. Rogićev jezični vitalizam. Mrkonjićev sonetizam. Stojevićev konkretizam.

11. Maleš

Između modernističkog eksperimenta i elitizma te posmodernističke dedoksifikacije uvriježenih istina.

12. Žagar/Mićanović

Jezična konstrukcija stvarnosti. Žagaričina apostrofa. Svijet kao tekst. Mićanovićev konstruktivizam.

14. Čegec

Čegec: kultura i prikazivanje. Povijest i identitet. Bagić: postmodernistički subjekt i problem reprezentacije.

15. Devedesete

Ratno pjesništvo i stvarnosno pjesništvo.

Literatura

Obavezna predmetna

 • S. Mihalić: Komorna muzika [u cijelosti u PSHK], Klopka za uspomene [izbor u PSHK]
 • I. Slamnig: Aleja poslije svečanosti, Odron, Analecta, Dronta, Sed Scholae [sve u Sabranim pjesmama]
 • J. Pupačić: Mladići, Moj križ svejedno gori
 • Danijel Dragojević, Kornjača i drugi predjeli, Rasuti teret, Razdoblje karbona
 • I. R. Nehajev, Lučke pjesme za pjevanje i druge nerazumljive pjesme
 • Z. Mrkonjić: Mješte hljeba
 • B. Maleš, Sjajno ništa [Izabrane pjesme]
 • A. Žagar: Išla i sve zaboravila, Guar rosna životinja, Stišavanje izvora
 • B. Čegec: Eros-Europa-Arafat, Zapadno-istočni spol, Melankolični ljetopis, Ekrani praznine
 • K Bagić: Krošnja, Bršljan, Jezik za svaku udaljenost

Obavezna opća

 • K. Bagić: Praznina u suvremenom hrvatskom pjesništvu, Kolo, Zagreb 1996, broj 1.
 • K. Bagić: Živi jezici, Zagreb 1994.
 • M. Beker: Semiotika (lirskog) pjesništva, u: Uvod u semiotiku, Zagreb 1991.
 • V. Biti: Vjera u sud: ili kritika suvremenog hrvatskog pjesništva, u Suvremeno hrvatsko pjesništvo, Zagreb 1988.
 • H. Fridrich: Struktura moderne lirike, Zagreb 1989.
 • C. Milanja: Doba razlika, Zagreb 1991.
 • C. Milanja: Slijepe pjege postmoderne, Zagreb 1996.
 • C. Milanja: Hrvatsko pjesništvo od 1950. do 2000. I, Zagreb 2000.
 • C. Milanja: Hrvatsko pjesništvo od 1950. do 2000. II, Zagreb 2001.
 • C. Milanja: Hrvatsko pjesništvo od 1950. do 2000. III, Zagreb 2003.
 • Z. Mrkonjić: Suvremeno hrvatsko pjesništvo, razdioba, Zagreb 1971.
 • P. Pavličić: Moderna hrvatska lirika, Zagreb 1999.
 • P. Pavličić: Mala tipologija moderne hrvatske lirike, Zagreb 2008.
 • A. Stamać: Slikovno i pojmovno pjesništvo, Zagreb 1977.
 • Umetnost tumačenja poezije, Beograd 1979.
 • J. Užarević: Kompozicija lirske pjesme, Zagreb 1991.
 • J. Užarević: Prvo stanje, O mikroeseju Danijela Dragojevića, u Između tropa i priče, Zagreb 2002.

Dopunska

 • T. Eagleton, Književna teorija, Zagreb 1987.
 • L. Hutcheon: Poetike postmodernizma, Novi Sad 1996.
 • Postmoderna nova epoha ili zabluda, uredili Ivan Kuvačić i Gvozden Flego, Zagreb 1988.
 • Umetnost tumačenja poezije, Beograd 1979.

Praćenje i ocjenjivanje studenata: studenti su dužni sudjelovati u svim oblicima nastave. Prati se i procjenjuje njihova aktivnost tijekom zajedničkoga rada u seminaru. Svaki od programom predviđenih zadataka sudjeluje u formiranju konačne ocjene.

Način polaganja ispita: rad u seminaru i usmeni ispit

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: studentska anketa na kraju semestra