Silabi i rokovi › Silabi: zimski semestar
19. 9. 2017.

Metodika nastave hrvatskoga jezika 2

Obvezni kolegij za studente 1. godine diplomskoga studija

Nositelj i izvođač: izv. prof. dr. sc. Marko Alerić

Bodovna vrijednost: 3 ECTS boda

Predavanje: ponedjeljkom od 8,00 do 8,45

Seminar: ponedjeljkom od 8,45 do 9,30 ili od 9,30 do 10,15

Konsultacije: ponedjeljkom od 10,15 do 12,00 i četvrtkom od 10,15 do 11,00, soba B-108

Opis predmeta

Studenti će u okviru predmeta biti upoznati s nastavnim satom Hrvatskoga jezika, njegovim oblikovanje i vreenovanjem, s učenjem i poučavanjem normativne gramatike, sa sadržajem i obilježjima pojmova imanentna i normativna gramatika, primarni i sekundardni jezični osjećaj, s problemima koji se javljaju prilikom opisa i tumačenja gramatičke i pravopisne norme, s odstupanjima u primjeni gramatičke i pravopisne norme, sa sadržajem i obilježjima pojmova razlikovna gramatika i normativni uzorak, s vrednovanjem u nastavi hrvatskoga jezika, s ispitima znanja i tipovima zadataka koji služe za vrednovanje obrazovnih postignuća, s oblikovanjem zadataka u nastavi hrvatskoga jezika. Studenti će imati prilike uvježbati sastavljanje kvalitetnih zadataka za provjeru ovladavanja sadržajem osnovnoškolskih i srednjoškolskih učenika.

Teme nastavnih jedinica

 1. Nastavni sat u nastavi Hrvatskoga jezika – 26. veljače 2018.
 2. Oblikovanje i vrednovanje nastavnog sata – 5. ožujka 2018.
 3. Imanentna i normativna gramatika – sadržaj i obilježja – 12. ožujka 2018.
 4. Primarni i sekundarni jezični osjećaj – 19. ožujka 2018.
 5. Učenje i poučavanje normativne gramatike – 26. ožujka 2018.
 6. Uskrsni ponedjeljak, nema nastave – 2. travnja 2018.
 7. Problem opisa i tumačenja gramatičke i pravopisne norme – 9. travnja 2018.
 8. Odstupanja u primjeni gramatičke norme – 16. travnja 2018.
 9. Odstupanja u primjeni pravopisne norme – 23. travnja 2018.
 10. Razlikovna gramatika i normativni uzorak – 30. travnja 2018.
 11. Vrednovanje u nastavi hrvatskoga jezika – 7. svibnja 2018.
 12. Ispiti znanja i tipovi zadataka u nastavi Hrvatskoga jezika – 14. svibnja 2018.
 13. Oblikovanje zadataka za provjeru znanja u nastavi Hrvatskoga jezika – 21. svibnja 2018.
 14. Provjera kvalitete zadataka u ispitima znanja – 28. svibnja 2018.
 15. Ispravljanje učeničkih pisanih radova – 4. lipnja 2018.

Obvezna literatura

(poglavlja povezana sa sadržajem kolegija)

 • Težak, Stjepko (1996): Teorija i praksa nastave hrvatskoga jezika 1, Zagreb
 • Pandžić, Vlado (2001): Govorno i pismeno izražavanje u srednjoj školi, Zagreb

Dopunska (neobvezna) literatura

 • Alerić, Marko (2009): Normativna morfologija u nastavi hrvatskoga jezika (Imanentna gramatika u nastavi normativne morfologije), doktorski rad, Zagreb
 • Alerić, Marko (2006): Imanentna gramatika u ovladavanju standardnojezičnom morfologijom. Lahor; časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik. 1, 2, Zagreb
 • Alerić, Marko (2009): Jezični osjećaj kao kriterij u normiranju standardnog jezika. Poglavlje u knjizi Jezična politika i jezična stvarnost / Language Policy and Language Reality. Granić, Jagoda (ur.). Zagreb: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku – HDPL; 105-116.
 • Alerić, Marko; Gazdić-Alerić, Tamara (2009): Pozitivan stav prema hrvatskome standardnom jeziku kao uvjet njegova uspješnijega ovladavanja. Lahor. 4. 7. Zagreb: Hrvatsko filološko društvo; 5-24.
 • Alerić, Marko (2007): Jezični osjećaj i ovladavanje standardnojezičnom kompetencijom. Zbornik radova s međunarodnoga stručnoga i znanstvenoga skupa Dijete i jezik danas, Čakovec – Osijek: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Središte u Čakovcu – Učiteljski fakultet u Osijeku; 10-26
 • Alerić, Marko; Gazdić-Alerić, Tamara (2013): Čestotni pristup poučavanju padežnoga sustava hrvatskoga standardnog jezika (Fre – uency Approach in the Teaching of the Standard Language Case System). U: Current Issues in Linguistic Research, Section 1; Savremeni tokovi u lingvističkim istraživanjima, knjiga 1. Polovina, V.; Vučo, J. (ur.). Republika Srbija, Beograd; 507-521. ISBN: 978-86-6153-123-1
 • Alerić, Marko; Gazdić-Alerić, Tamara (2013): Prohodnost teksta Andrićeva djela "Na Drini ćuprija" (Patency Andric's text "Bridge on the Drina"). U: Andrićeva ćuprija / Andrićs Brücke. Tošović, B. (ur.). Republika Austrija, Srbija i Republika Srpska, Graz-Beograd-Banjaluka: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz-Beogradska knjiga-Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske-Svet knjige; 139-151. ISBN: 978-99938-30-62-7
 • Težak, Stjepko – Babić, Stjepan (1992): Gramatika hrvatskoga jezika, Zagreb
 • Peko, Anđelko – Pintarić, Ana (1999): Uvod u didaktiku hrvatskoga jezika, Osijek
 • Titone, Renzo (1977), Primijenjena lingvistika, Zagreb
 • Pintarić, Ana, Didaktika hrvatskoga jezika
 • Bežen, Ante, (2008). Metodika: znanost o poučavanju nastavnog predmeta. Zagreb: Učiteljski fakultet i Profil

Studentske obveze

Prisustvovanje predavanjima i seminarima, napisati kraći referat i usmeno izložiti obrađenu temu, položiti završni pismeni ispit.

Teme seminarskih izlaganja:

Pronaći, istražiti i opisati 50-ak odstupanja u primjeni gramatičke ili pravopisne norme