Silabi i rokovi › Silabi: zimski semestar
8. 3. 2021.

Hrvatski standardni jezik – Sintaksa

Nositelj kolegija: Doc. dr. sc. Iva Nazalević Čučević

Kolegij izvodi: Doc. dr. sc. Iva Nazalević Čučević

ECTS: 5

Jezik: Hrvatski

Trajanje: 1, V. (zimski)

Status: Obvezni kolegij za studente V. semestra Jednopredmetnoga i Dvopredmetnoga studija kroatistike.

Oblik nastave: 2P/2S

Uvjeti za upis kolegija: Položen ispit iz kolegija Hrvatski standardni jezik – Fonologija i morfonologija i Hrvatski standardni jezik – Morfologija.

Cilj kolegija: Ovladavanje osnovama hrvatske sintakse.

Studentske obveze: Redovito pohađanje nastave (dopuštena tri izostanka sa seminara i predavanja), aktivno sudjelovanje na seminarima i završni ispit.

Sadržaj kolegija po tjednima

 1. Uvod u kolegij. Pojam i predmet sintakse. Sintaktičke jedinice – riječ, spoj riječi, rečenica, tekst. Sintaktičko-semantički odnosi među jedinicama. Pregled pristupa i literature.
 2. Riječ I. Suznačne i samoznačne riječi I. Sintaktičke službe i značenja suznačnih i samoznačnih glagola. Sintaktičke službe i značenja ličnih i neličnih glagolskih oblika.
 3. Riječ II. Suznačne i samoznačne riječi II. Sintaktičke službe imenskih riječi. Sintaktičke službe i značenja priloga, čestica i uzvika.
 4. Spojevi riječi (sintagmemi). Gramatičke veze među spojevima riječi. Funkcionalna svojstva spojeva riječi. Vezani i nevezani spojevi riječi. Spojevi riječi po sastavu. Sintagmem i sintagma.
 5. Sintaksa padeža I. Prototipno značenje. Sintaktičke službe i (prototipna) značenja kosih padeža I – genitiv, dativ i akuzativ. Dimenzionalni i nedimenzionalni prijedlozi.
 6. Sintaksa padeža II. Sintaktičke službe i (prototipna) značenja kosih padeža II – lokativ i instrumental. Dimenzionalni i nedimenzionalni prijedlozi.
 7. Sintaksa padeža III. Sintaktičke službe i značenja nominativa. Vokativ.
 8. Jednostavna rečenica I. Gramatičko ustrojstvo rečenice I. Predikat. Predikatne kategorije. Glagolski i imenski predikat. Predikatni proširak.
 9. Jednostavna rečenica II. Gramatičko ustrojstvo rečenice II. Subjekt. Gramatička svojstva subjekta.
 10. Jednostavna rečenica III. Gramatičko ustrojstvo rečenice III.  Objekt – direktni i indirektni.
 11. Jednostavna rečenica IV. Gramatičko ustrojstvo rečenice IV. Priložna oznaka. Priložna oznaka i objekt.
 12. Jednostavna rečenica V. Gramatičko ustrojstvo rečenice V. Atribut – sročni i nesročni. Apozicija.
 13. Složena rečenica I. Vrste složenih rečenica s obzirom na sklapanje i odnos. Vezna sredstva složenih rečenica (konjunktori i subjunktori). Nezavisnosložene rečenice (koordinacija). Sastavna, suprotna i rastavna eksplicitna i implicitna koordinacija.
 14. Složena rečenica II.  Zavisnosložene rečenice (subordinacija) I. Funkcionalna klasifikacija zavisnosloženih rečenica I – predikatne, subjektne, objektne, priložne i atributne rečenice. Eksplicitna i implicitna subordinacija.
 15. Tekst. Rečenica i iskaz. Obavijesno ustrojstvo iskaza. Ustrojstvo teksta. Vezna sredstva na razini teksta (konektori). Tekst i diskurs.

Literatura

A. Obvezna

 • Radoslav Katičić: Sintaksa hrvatskoga književnog jezika, Globus i HAZU, Zagreb, 1986, 21991.
 • Josip Silić i Ivo Pranjković: Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka učilišta, Školska knjiga, Zagreb, 2005, 22007.

B. Dopunska

 • Eugenija Barić i dr.: Hrvatska gramatika, Školska knjiga, Zagreb, 1997.
 • Lada Badurina: Između redaka: Studije o tekstu i diskursu, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, Rijeka, 2008.
 • Branimir Belaj, Goran Tanacković Faletar: Kognitivna gramatika hrvatskoga jezika.
 • Knjiga druga: Sintaksa jednostavne rečenice, Disput, Zagreb, 2014.
 • Branimir Belaj, Goran Tanacković Faletar: Kognitivna gramatika hrvatskoga jezika. Knjiga druga: Sintaksa  jednostavne rečenice, Disput, Zagreb, 2017.
 • Branimir Belaj, Goran Tanacković Faletar: Kognitivna gramatika hrvatskoga jezika. Knjiga treća: Sintaksa  složene rečenice, Disput, Zagreb, 2020.
 • Ivana Brač: Instrumental u kopulativnim rečenicama, Fluminensia, 29, 1, str. 29–45, 2017.
 • Noam Chomsky: Syntactic Structures, Mouton Publishers, The Hague – Paris, 1957.
 • Talmy Givón: Syntax: An introduction. Volume I, II. John Benjamins Publishing Company. Amsterdam – Philadelphia, 2001.
 • Igor Marko Gligorić: Uzvik i veznik: vrste riječi i (nad)rečenične službe, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, Osijek, 2018.
 • Zrinjka Glovacki-Bernardi: O tekstu, Školska knjiga, Zagreb, 2004.
 • Snježana Kordić: Relativna rečenica, HFD, Matica hrvatska. Zagreb, 1995.
 • Ronald W. Langacker: Cognitive Grammar. A Basic Introduction. Oxford University Press. New York, 2008.
 • Ronald W. Langacker: Investigations in Cognitive Grammar, Mouton de Gruyter. Berlin – New York, 2009.
 • Ivan Marković: Uvod u pridjev, Disput, Zagreb, 2010.
 • Ivan Marković: Uvod u jezičnu morfologiju, Disput, Zagreb, 12012, 22013, 32018.
 • Iva Nazalević Čučević: Predikat u hrvatskome jeziku // HINIZ - Hrvatski inojezični / Jelaska, Zrinka ; Gligorić, Igor Marko (ur.). Zagreb; Klagenfurt: Hrvatsko filološko društvo, Filozofski fakultet u Zagrebu; Institut za slavistiku Sveučilišta u Klagenfurtu, 2020. str. 195–221.
 • Iva Nazalević Čučević: Sintaktička negacija: usporedna analiza sintaktičke negacije u hrvatskome i makedonskome jeziku, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2016.
 • Mirko Peti: Predikatni proširak, Hrvatsko filološko društvo, 1979.
 • Ivo Pranjković: Koordinacija u hrvatskom književnom jeziku, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1984.
 • Ivo Pranjković: Hrvatska skladnja: rasprave iz sintakse hrvatskoga standardnog jezika, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 1993, 22002.
 • Ivo Pranjković: Druga hrvatska skladnja: sintaktičke rasprave, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2001.
 • Ivo Pranjković: Gramatička značenja, Matica hrvatska, Zagreb, 2013.
 • Ivo Pranjković: Gramatika u riječima i riječi u gramatici, Matica hrvatska, Zagreb, 2016.
 • Dragutin Raguž: Praktična hrvatska gramatika, Medicinska naklada, Zagreb, 11997, 22010 (vlastita naklada).
 • Josip Silić: Od rečenice do teksta, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1984.
 • Marija Znika: Kategorija brojivosti u hrvatskome jeziku, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2002.