Silabi i rokovi › Silabi: zimski semestar
17. 9. 2012.

Hrvatski standardni jezik – Fonologija i morfonologija

Izvedbeni nastavni plan (silab) za kolegij Hrvatski standardni jezik – Fonologija i morfonologija

Preddiplomski studij kroatistike

Ak. god. 2014/2015.

Opis kolegija

Predmet: Hrvatski standardni jezik

Kolegij: Fonologija i morfonologija

Šifra: 52515

Nositelj: Dr. sc. Ivan Marković, doc.

Izvođač: Dr. sc. Ivan Marković, doc.

ECTS: 5 bodova

Jezik: Hrvatski

Trajanje: 1 semestar, III. (zimski)

Status: Obavezan kolegij za studente III. semestra jednopredmetnog i dvopredmetnog studija kroatistike.

Uvjet za upis: Položen ispit iz kolegija Jezične vježbe 1 i Jezične vježbe 2.

Cilj kolegija: Usvajanje temeljnih znanja o općoj fonologiji te o fonetici, fonologiji i morfonologiji hrvatskoga standardnog jezika.

Oblik nastave: Predavanja i seminari (2P + 2S).

Praćenje i ocjenjivanje studenata: Studenti sudjeluju u svim oblicima nastave, na seminarima aktivno; konačna ocjena oblikuje se na završnom ispitu.

Način polaganja ispita: Pismeno.

Literatura

I. Obavezna

  • Badurina, Lada – Ivan Marković – Krešimir Mićanović. 2008. Hrvatski pravopis: §§ 1–67. Drugo izdanje. Zagreb: Matica hrvatska.
  • Marković, Ivan. 2013. Hrvatska fonetika i fonologija. Skripta. Omega.
  • Marković, Ivan. 2013. Hrvatska morfonologija. Zagreb: Disput.

   II. Dopunska

    • Babić, Stjepan – Dalibor Brozović – Ivo Škarić – Stjepko Težak [Babić et al.] 2007. Glasovi i oblici hrvatskoga književnoga jezika. Velika hrvatska gramatika. Knjiga prva. Zagreb: Nakladni zavod Globus.
    • Babić, Stjepan – Milan Moguš. 2010. Hrvatski pravopis: §§ 1–73. Zagreb: Školska knjiga.
    • Barić, Eugenija – Mijo Lončarić – Dragica Malić – Slavko Pavešić – Mirko Peti – Vesna Zečević – Marija Znika. 1995; 2005. Hrvatska gramatika: 39–93 [Fonetika i fonologija]. Zagreb: Školska knjiga.
    • Brozović, Dalibor. 2006. Neka bitna pitanja hrvatskoga jezičnog standarda. Zagreb: Školska knjiga.
    • Brozović, Dalibor. 2007. Fonologija hrvatskoga književnog jezika. Zagreb: Nakladni zavod Globus. [Ili: Babić et al. 2007: 159–257.]
    • Chomsky, Noam – Morris Halle. 1968. The sound pattern of English. New York: Harper & Row.
    • Delaš, Helena. 2013. Hrvatska preskriptivna akcentologija. Zagreb: Pergamena.
    • Garde, Paul. 1993 [1968]. Naglasak. Prev. D. Raguž. Zagreb: Školska knjiga.
    • Handbook of the International Phonetic Association: A guide to the use of the international phonetic alphabet. 2007 [1999]. 8th printing. Cambridge: Cambridge University Press.
    • Jakobson, Roman. 2008 [1990]. O jeziku. Prir. L. R. Waugh – M. Monville-Burston. Prev. D. Lalović. Zagreb: Disput.
    • Jakobson, Roman – Morris Halle. 1988 [1956]. Fonologija i fonetika. U: Temelji jezika: 5–49. Prev. I. Martinčić. Zagreb: Globus.
    • Jelaska, Zrinka. 2004. Fonološki opisi hrvatskoga jezika: Glasovi, slogovi, naglasci. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.
    • Lass, Roger. 1984. Phonology: An introduction to basic concepts. Cambridge: Cambridge University Press.
    • Mandić, David. 2005. Metrička fonologija. Suvremena lingvistika, Zagreb, 59–60: 81–101.
    • Martinet, André. 1982 [1960]. Osnove opće lingvistike. Prev. A. Kovačec. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske.
    • Mihaljević, Milan. 1991. Generativna i leksička fonologija. Zagreb: Školska knjiga.
    • Muljačić, Žarko. 1972. Opća fonologija i fonologija suvremenoga talijanskog jezika. Drugo izdanje. Zagreb: Školska knjiga.
    • Odden, David. 2008 [2005]. Introducing phonology. 6th printing. Cambridge: Cambridge University Press.
    • Silić, Josip. 1992. Status skupova št i žd u hrvatskom jeziku. Suvremena lingvistika, Zagreb, 34: 262–280.
    • Silić, Josip – Ivo Pranjković. 2005. Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka učilišta: 11–33 [Fonologija]. Zagreb: Školska knjiga.
    • Simeon, Rikard. 1969. Enciklopedijski rječnik lingvističkih naziva. Knjiga I–II. Zagreb: Matica hrvatska.
    • Škarić, Ivo. 2006. Hrvatski govorili! Zagreb: Školska knjiga.
    • Škarić, Ivo. 2009. Hrvatski izgovor. Zagreb: Nakladni zavod Globus. [Ili: Babić et al. 2007: 15–157.]
    • Težak, Stjepko. 2007. Morfonologija: Glasovne promjene u hrvatskome književnome jeziku. U: Babić et al. 2007: 259–276.
    • Trask, Robert Lawrence. 1996. A dictionary of phonetics and phonology. London – New York: Routledge.
    • Trask, Robert Lawrence. 2005. Temeljni lingvistički pojmovi. Prev. B. Perak. Zagreb: Školska knjiga.
    • Turk, Marija. 1992. Fonologija hrvatskoga jezika (raspodjela fonema). Rijeka – Varaždin: Izdavački centar Rijeka – Tiskara Varaždin.
    • Vukušić, Stjepan – Ivan Zoričić – Marija Grasselli-Vukušić. 2007. Naglasak u hrvatskome književnom jeziku. Velika hrvatska gramatika. Knjiga četvrta. Zagreb: Nakladni zavod Globus.

     Red predavanja po tjednima

     1. Uvod. Uvod u opće te fonetiku, fonologiju i morfonologiju hrvatskoga jezika.

     2. Artikulacije. Odredbena obilježja ljudskoga jezika. Raščlanjivost ili artikuliranost.

     3. Morfonologija I. Uvod u morfonologiju. Tipologija glasovnih promjena.

     4. Morfonologija II. Hrvatske glasovne promjene I. Asimilacije. Ispadanja. Umetanja. Prijeglasi.

     5. Morfonologija III. Hrvatske glasovne promjene II. Palatalizacije. Sibilarizacije. Jotacije. Prijevoj.

     6. Fonetika I. Uvod u fonetiku. Fon. Alofon. Transkripcija. IPA.

     7. Fonetika II. Hrvatski fonovi. Transfonemizacija.

     8. Fonologija I. Alfabet. Fonem. Razlikovna obilježja. Strukturalistička. Generativna. Autosegmentalna.

     9. Fonologija II. Hrvatski fonemi I.

     10. Fonologija III. Hrvatski fonemi II. Kriteriji fonemskosti i suvremeni hrvatski jat.

     11. Slog I. Uvod u slog i slogovanje. Zvonkost. Stopa.

     12. Slog II. Hrvatski slogovni obrazac i podobrasci. Hrvatska fonotaktička ograničenja.

     13. Prozodija I. Uvod u prozodiju i naglasne sustave.

     14. Prozodija II.  Osnove hrvatskoga naglasnog sustava i naglasnih tipova. Norma. Uzus. Izgledi.

     15. Zaključak. Sabiranje i zaokruživanje gradiva.