Silabi i rokovi › Silabi: zimski semestar
12. 10. 2020.

Hrvatski govori kroz frazeologiju

Nositelj: doc. dr. sc. Marija Malnar Jurišić

Izvođač: doc. dr. sc. Marija Malnar Jurišić

ECTS: 5

Jezik: hrvatski

Trajanje: 1 semestar

Status: izborni kolegij u 1. semestru preddiplomskoga studija

Oblik nastave: 2P/1S

Uvjeti: nema

Ispit: pisana izrada seminarskoga rada i usmeno izlaganje

Literatura

Obavezna

 • Menac, Antica. 2007. Hrvatska frazeologija. Zagreb: Knjigra
 • Menac, Antica, Željka Fink Arsovski i Radomir Venturin. 2014. Hrvatski frazeološki rječnik. Zagreb: Ljevak
 • Fink Arsovski, Željka. 2002. Poredbena frazeologija – pogled izvana i iznutra. Zagreb: FF PRESS
 • Menac-Mihalić, Mira. 2005. Frazeologija novoštokavskih ikavskih govora u Hrvatskoj. Zagreb: Školska knjiga
 • Maresić, Jela i Mira Menac-Mihalić. 2008. Frazeologija križevačko-podravskih kajkavskih govora s rječnicima. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
 • Menac-Mihalić, Mira. 2011. Frazeologija splitskoga govora s rječnicima. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Dodatna

 • Fink, Željka, 2000a: Tipovi frazema-fonetskih riječi, Riječki filološki dani 3 (glavni urednik DianaStolac), Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 93–98.
 • Frančić, Anđela, 1997: Iz frazeologije međimurske kajkavštine, Riječ: časopis za slavensku filologiju, god. 3, sv. 1, Hrvatsko filološko društvo Rijeka, Rijeka, 7–13.
 • Frančić, Anđela i Mira Menac-Mihalić, 2013: Istraživanje i leksikografska obrada hrvatske dijalektne frazeologije, A tko to ide? Ахтотамiдзе? Hrvatski prilozi XV. međunarodnom slavističkom kongresu (ur. Marija Turk), Hrvatska sveučilišna naklada –Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 67–84.
 • Hrnjak, Anita, 2001b: O utjecaju stranih jezika na stvaranje novih frazema hrvatskog jezika, Riječ: časopis za slavensku filologiju, god. 7, sv. 1, Hrvatsko filološko društvo Rijeka, Rijeka, 25–34.
 • Kovačević, Barbara i Martina Bašić, 2012: Crikvenički poredbeni frazemi i njihovi ekvivalenti u hrvatskome jezičnom standardu, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 38/2, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 357–384.
 • Kovačević,Barbara i Ermina Ramadanović, 2013a: Frazemske polusloženice (od rječnika preko tvorbe do pravopisa i obratno), Rasprave : Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 39/1, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 271–291.
 • Malnar Jurišić, Marija. 2017. "Tijelo u hrvatskoj dijalektnoj frazeologiji". U Zbornik radova 45. seminara Zagrebačke slavističke škole: Tijelo u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi, ur. Brković, Ivana i Tatjana Pišković, 75–99. Zagreb: FFpress / Zagrebačka slavistička škola.
 • Malnar Jurišić, Marija. 2015. "O frazeološkim istraživanjima u hrvatskoj dijalektologiji". Naučni trudove 53 (1, B): 86–96.
 • Matešić, Josip, 1978a: O poredbenom frazemu u hrvatskom jeziku, Filologija, 8, JAZU, Razred za filolologiju, Zagreb, 211–217.
 • Matešić, Josip, 1982/1983: Frazem kao posljedica značenjske preinake riječi, Filologija, 11, JAZU, Razred za filologiju, Zagreb, 405–414.
 • Matešić, Mihaela, 2006: Frazeologija mjesnoga govora Vrbovskoga, Fluminensia: časopis za filološka istraživanja, god. 18, br. 2, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 37–81.
 • Menac-Mihalić, Mira i Marija Malnar Jurišić. 2018. "Hrvatski dijalektni frazemi sa sastavnicama – nepromjenjivim vrstama riječi". U Hrvatski prilozi 16. međunarodnom slavističkom kongresu, ur. Botica, Stipe et al., 115–127. Zagreb: Hrvatsko filološko društvo.
 • Menac-Mihalić, Mira, 2002: Problemi izrade višedijalektnoga frazeološkog rječnika, Filologija, 38–39, HAZU, Razred za filološke znanosti, Zagreb, 49–55.
 • Menac-Mihalić, Mira, 2003/2004: Hrvatski dijalektni frazemi s antroponimom kao sastavnicom, Folia onomastica Croatica, 12–13, HAZU, Zagreb, 361–385.

Sadržaj po tjednima

 1. Uvodno predavanje: upoznavanje s planom nastave i obvezama
 2. Odnos standardni jezik – narječje – dijalekt – mjesni govor
 3. Dijalektologija i frazeologija (definiranje disciplina i pojmova; odgovaranje na pitanje zašto frazeologija u dijalektologiji)
 4.  Frazem/usporedba
 5.  O dosadašnjim istraživanjima u frazeologiji
 6.  Metodologija prikupljanja frazeološke dijalektne građe
 7.  O transkripciji dijalektne frazeološke građe
 8.  Frazemi prema rasprostranjenosti
 9.  Varijacije frazema
 10. Strukturna obrada dijalektnih frazema
 11. Semantička obrada dijalektnih frazema
 12. Konceptualna obrada dijalektnih frazema
 13. Leksikografska obrada frazeološke dijalektne građe
 14. Kartografiranje dijalektnih frazema
 15. Frazemi u kulturi i medijima