Silabi i rokovi › Silabi: zimski semestar
27. 7. 2021.

Hrvatska usmena književnost u 19. stoljeću

Naziv kolegija: Hrvatska usmena književnost u 19. stoljeću

ETCS-bodovi: 4

Jezik: hrvatski

Trajanje: 1 semestar (zimski)

Status: obvezatni za jednopredmetne studente i izborni za dvopredmetne studente diplomskoga studija kroatistike

Oblik nastave: predavanje i seminar (2+1)

Ispit: usmeni, seminarski rad

Sadržaj: Predromantičarske tenzije u hrvatskoj književnosti (narodnoj i pisanoj). Hrvatski kulturni preporod na svršetku 18. i početku 19. st. Vrhovčeva okružnica i stanje književnosti i kulture. Stanje uoči preporoda. Narodna književnost u ilirizmu. Usmenoknjiževna teorija i praksa u ilirskim publikacijama (Danica Ilirska, Zora Dalmatinska, Kolo, Kalendari...).

Sustavne zapisivačke akcije i značajni kvestijunari. Odnos prema djelu i djelovanju Vuka Stefanovića Karadžića. Svjetski odjek hrvatske usmene književnosti.

Rukopisne zbirke u 19. stoljeću. Otisnute zbirke usmene književnosti (Luka Ilić Oriovčanin, Ivan Kukuljević Sakcinski, Matija Valjavec, Ivan Fran Jukić i Grgo Martić...). Otisnute zbirke od 60-ih godina. Velike sakupljačke akcije do svršetka stoljeća. Stručna valorizacija hrvatske usmene književnosti. Interferencija usmene i pisane hrvatske književnosti.

Cilj: Osposobiti studente/ice za samostalan istraživački rad na korpusu tekstova zapisanih u određenom književnopovijesnom razdoblju. Stjecanje stručnoga znanja za postavljanje u suodnos usmene i pisane hrvatske književnosti. Interpretacija odabranih tekstova na temelju stečenih znanja.

Pregled po tjednima

1. tjedan

Predromantičarske tendencije u hrvatskoj književnosti (usmenoj i pisanoj) na svršetku 18. stoljeća.

2. tjedan

Status usmene književnosti u drugoj polovici 18. stoljeća (Kačić, Relković, Katančić); rukopisne zbirke.

3. tjedan

Predilirsko doba u Hrvatskoj. Maksimilijan Vrhovac. Fran Miklošič.

4. tjedan

Djelatnost Vuka Stefanovića Karadžića i hrvatska tradicijska kultura.

5. tjedan

Europska romantičarska recepcija hrvatske i južnoslavenske narodne književnosti.

6. tjedan

Ilirsko razdoblje i zanimanje za narodnu književnost.

7. tjedan

Usmena književnost u „Danici”. Utjecaj usmene poetike na pisanu književnost.

8. tjedan

Usmena književnost u ostalim ilirskim časopisima („Zora dalmatinska”, „Kolo”, Kalendari...).

9. tjedan

Luka Ilić Oriovčanin i njegovo djelo.

10. tjedan

Ivan Kukuljević Sakcinski. Matija Valjavec. Fran Kurelac.

11. tjedan

Mihovil Pavlinović i njegove zbirke.

12. tjedan

Hrvatska usmena književnost u Bosni i Hercegovini; franjevačka djelatnost. Ivan Frano Jukić i Grga Martić.

13. tjedan

JAZU i Matica hrvatska u prikupljanju narodne književnosti. Strossmayer.

14. tjedan

Interferencija usmene i pisane književnosti u 19. stoljeću.

15. tjedan

Velike sakupljačke akcije do svršetka stoljeća. Matičina edicija.

Literatura

 • Bošković-Stulli, Maja. 1978. „Usmena književnost u hravtskom narodnom preporodu”. U Povijest hrvatske književnosti, knjiga 1. Zagreb: Liber – Mladost, str. 275–323.
 • Botica, Stipe. 1978. „Usmenoknjiževna teorija i praksa preporodnog doba”. U Godišnjak Instituta za književnost, knj. XVI, Sarajevo, str. 29–49.
 • Kekez, Josip. 1992. „Kroz devetnaesto stoljeće”. U Hrvatski književni oikotip. Zagreb: Zavod za znanost o književnosti, str. 111–179.
 • Nemec, Krešimir. 2000. „Poetika hajdučko-turske novelistike”. U Mogućnosti tumačenja. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, str. 5–19.

Dopunska literatura

 • Burke, Peter. 1991. Junaci, nitkovi i lude. Narodne kultura predindustrijske Evrope. Preveli Borko Auguštin i Dunja Rihtman-Auguštin. Zagreb: Školska knjiga.
 • Coha, Suzana. 2015. „Usmeno, umjetničko, pučko”. U Medij, kultura, nacija. Poetika i politika Gajeve Danice. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, str. 238–255.
 • Protrka, Marina. 2008. „Kanon pučki i dubrovački” i „Narodno, izvorno, estetsko”. U Stvaranje književne nacije. Oblikovanje kanona u hrvatskoj književnoj periodici 19. stoljeća. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, str. 68–84; 193–198.
 • Dukić, Davor. 1998. Figura protivnika u hrvatskoj povijesnoj epici. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.
 • Tatarin, Milovan. 2006. „Uloga pučkih kalendara u stvaranju hrvatske čitateljske publike”. U Raslojavanje jezika i književnosti. Zbornik radova 34. seminara Zagrebačke slavističke škole. Zagreb: FF–press, str. 107–142.
 • Delić, Simona. 2001. Između klevete i kletve. Tema obitelji u hrvatskoj usmenoj baladi. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada
 • Zima, Luka. 1880. Figure u našem narodnom pjesništvu. Zagreb: JAZU. Pretisak Zagreb: Globus, 1988.
 • Otisnute zbirke:
 • Ilić Oriovčanin, Luka. Narodni slavonski običaji sabrani i popisani po Luki Iliću Oriovčaninu. Zagreb 1846., pretisak Novska, 1997. (Dostupno na Google books)
 • Kračmanov Valjavec, Matija. Narodne pripovjedke sakupio u i oko Varaždina Matija Kračmanov Valjavec. Varaždin, 1858. (Dostupno na Google books)
 • Kurelac, Fran. Jačke ili narodne pjesme prostoga i neprostoga puka hrvatskoga. Zagreb, 1871.
 • Murat, Andro. Narodne pjesme iz Luke na Šipanu. Priredila Tanja Perić-Polonijo. Zagreb: Matica hrvatska, 1996. (dostupno na http://www.matica.hr/knjige/999/)
 • Pavlinović, Mihovil. Hrvatske narodne pjesme. Prirediostipe Botica. Split: Književni krug Split. 2007. knjiga prva; 2008. knjiga druga. (Odabrati jednu knjigu)
 • Tordinac, Nikola. Hrvatski narodni običaji, pjesme i pripovijetke iz Pečuha i okolice /Seoske bajke i baja-lice – crtice. Priredili Đuro Franković i Mirko Ćurić. Đakovo-Pečuh, 2010.
 • Kamenar, Đuro. Narodne pjesme, pripoviedke, poslovice i zagonetke. Kupio ih oko Vrhovca u Hrvatskoj Gjuro Kamenar. 1878. Priredila Sanja Benković-Marković. Zagreb: Matica hrvatska, 2013.
 • Mikuličić, Fran. Narodne pjesme iz Hrvatskog primorja, Bakra, Novog vinodolskog i Krasice. Priredila Tanja Perić-Polonijo. Zagreb: Matica hrvatska, 2007.