Silabi i rokovi › Silabi: zimski semestar
19. 10. 2017.

Lik žene i žene autorice u starijoj hrvatskoj književnosti

Naziv predmeta: Starija hrvatska književnost

Naziv kolegija: Lik žene i žene autorice u starijoj hrvatskoj književnosti

ECTS-bodovi: 4

Jezik: hrvatski

Trajanje: 1 semestar (1. i 3. semestar diplomskog studija)

Status: izborni, diplomski

Oblik nastave: 2 sata seminara i 1 sat seminara ili individualnih konzultacija

Uvjeti: upisan diplomski studij

Provjera znanja: kraći eseji, seminarski rad, usmeni ispit

Opis kolegija: Na izabranim i žanrovski različitim tekstovima (hagiografija, mirakuli, lirska pjesma, eruditna komedija, pastorala, tragedija, barokna religiozna poema, satirička poezija, melodrama, povijesni i religiozni ep) analizirat će se različite koncepcije i razumijevanje žene i ženskog lika od srednjega vijeka pa sve do kraja 18. stoljeća u hrvatskoj književnosti. S druge strane, na kolegiju će se obrađivati književnopovijesni izvori o ženama autoricama u staroj hrvatskoj književnisti (C. Zuzorić, Julija i Nada Bunić) kao i djela ženskih autora u starijoj hrvatskoj književnosti (Lukrecija Bogašinović, Marija Dimitrović Bettera, Anica Bošković, Benedikta Gradić, Ana Katarina Zrinski, Katarina Patačić). Istraživat će se odnos njihovih djela prema reprezentativnim djelima muških autora.

Cilj: Na kolegiju će se s pozicija rodnih koncepcija osvijetliti razumijevanje žene u različitih autora i analizirati modusi predstavljanja ženskih likova te pokušati odrediti status ženskog bića u odnosu prema muškom u staroj hrvatskoj književnoj kulturi, kao i u drugim europskim književnim kulturama, kako bi se pokazala razina otvorenosti i demokratičnosti odnosno konzervativnosti pojedinih razdoblja, žanrova i djela hrvatske ranonovovjekovne književnosti.

Korištene metode: Podučavanje i rasprava, individualan rad sa studentima, njihovo aktivno sudjelovanje u analizi i interpretaciji djela koja oblikuju lik žene (M. Marulić, M. Držić, I. Gundulić) ili djela koje su napisale žene (Lukrecija Bogašinović, Anica Bošković, Ana Katarina Zrinski, Katarina Patačić).

Sadržaj kolegija po tjednima

1. Uvod: pregled teorijske literature relevantne za kolegij

2. Oblikovanje i razumijevanje žene u hrvatskom srednjovjekovlju

3. Koncepcije ženskog bića u hrvatskoj renesansnoj lirici

4. Likovi žena u Marulićevim djelima

5. Likovi žena u Držićevim djelima

6. Ženski likovi u baroknim plačevima

7. Ženski likovi u baroknoj epici

8. Ženski likovi u Palmotićevim melodramama

9. Polemike o ženskom biću (Marija Gundulić, I. Ivanišević i J. Armolušić)

10. Dubrovačke pjesnikinje 18. stoljeća

11. Marija Dimitrović Bettera, Lukrecija Bogašinović i Anica Bošković

12. Ana Katarina Zrinski i ozaljski književni krug; Katarina Patačić

13. Sinteza 

Primarna literatura

 • Ženska ljubav, Šibenska molitva, Spasi, Marije, tvojih vernih; Muka sv. Margarite; Djela Pavla i Tekle, O prekrasnom Josipu; O djevojci bez ruku, Djevojka bez očiju, Grešna redovnica, Sakristanka; Legenda o Ivanu Zlatoustom, Život sv. Katarine, Život Marije Magdalene, Život svete Marije Egipatske, Od Svete Julijane Dive, Od Svete Eufrosine, Legenda o Svetoj Margareti; Barlaam i Jozafat. U: Hrvatska književnost srednjega vijeka: od XII. do XVI. stoljeća, Pet stoljeća hrvatske književnosti, knjiga 1, Zora – Matica hrvatska, Zagreb, 1969. Hrvatsko srednjovjekovno pjesnišvo: pjesme, plačevi i prikazanja na starohrvatskom jeziku, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2010. Hrvatska srednjovjekovna proza I: legende i romani, Matica hrvatska, Zagreb, 2013; Hrvatska srednjovjekovna proza II.: apokrifi, vizije, prenja, Marijini mirakuli, Matica hrvatska, Zagreb, 2013.
 • Marulić, Marko, 2001. Judita, Suzana, Anka satira, Poklad i Korizma, Spovid koludric od sedam smrtnih grihov, u: Duhom do zvijezda, Mozaik knjiga, Zagreb.
 • Marulić, Marko, 1986. Pouke za čestit život s primjerima, Globus, Zagreb.
 • Držić, Marin, 1987. Djela, Zagreb.
 • Gundulić, Ivan, Suze sina razmetnoga, Osman.
 • Bunić Vučić, Dživo, Mandalijena pokornica.
 • Đurđević, Ignjat, Uzdasi Mandalijene pokornice.
 • Palmotić, Junije, 1995. Izabrana djela, priredio Rafo Bogišić, Stoljeća hrvatske književnosti, Matica hrvatska, Zagreb.
 • Gučetić, Nikola Vitov, 2008. Dialogo della Bellezza / Dijalog o ljepoti. Dialogo d'Amore / Dijalog o ljubavi, prir. Lj. Schiffler, prev. s talijanskog N. Badurina, Stoljeća hrvatske književnosti, Zagreb.
 • Slava ženska i protivni odgovor Jakova Armolušića Šibenčanina cvitu šestomu, priredili Dunja Fališevac i Stjepan Damjanović, Gradska knjižnica Juraj Šižgorić, Šibenik, 1993.
 • Dimitrović-Bettera, Marija, 1973. Anđeli uče malahnicu Mariju, Pet stoljeća hrvatske književnosti, knjiga 19, Zora – Matica hrvatska, Zagreb.
 • Bogašinović, Lukrecija, 2007. Posluh Abrama patrijarke, Život Tobije, Život Jozefa patrijarke, Razgovor pastirski vrhu porođenja Gospodinova, u: Djela, priredila Lahorka Plejić Poje, Thema, Zadar.
 • Bošković, Anica, 1973. Razgovor pastirski (odlomci), Prolaznost ljepote, Pismo bratu Ruđi, u: Pet stoljeća hrvatske književnosti, knjiga 19, Zora – Matica hrvatska, Zagreb.
 • Pjesmarica Ane Katarine Zrinske, 2014. Priredio Josip Bratulić, Matica hrvatska, Zagreb.
 • Pesme horvatske Katarine Patačić (1781.), 1991. [pretisak], priredio i pogovor napisao Alojz Jembrih, Kajkaviana – Nacionalna i sveučilišna biblioteka, Donja Stubica–Zagreb.

Sekundarna literatura

 • Anić, Jadranka Rebeka, 2011. Ljudska prava žena u kršćanstvu, u: Ljudska prava žena, ur. I. Radačić i J. Vince Pallua. Zagreb, 59–80.
 • Bogdan, Tomislav, 2002. Ženski glas hrvatskih petrarkista, Republika, 3–4: 113–120.
 • Bogdan, Tomislav, 2012. Ljubavi razlike. Tekstualni subjekt u hrvatskoj ljubavnoj lirici 15. i 16. stoljeća. Zagreb.
 • Bogdan, Tomislav, 2012. Pesme horvatske i predlošci strani, u: Perivoj od slave: zbornik Dunje Fališevac, Zagreb, 13–26.
 • Čale Feldman, Lada, 2001. Žensko za muško i muško za žensko u starijoj hrvatskoj dramatici i kazalištu, u: Euridikini osvrti. O rodnim izvedbama u teoriji, folkloru, književnosti i kazalištu, Zagreb, 147–186.
 • Čale Feldman, Lada i Ana Tomljenović, 2012. Uvod u feminističku književnu kritiku. Zagreb.
 • Fališevac, Dunja, 1995. Muško pismo Šibenčanina Jakova Armolušića: Slava ženska, u: Smiješno & ozbiljno u staroj hrvatskoj književnosti, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 77–104.
 • Fališevac, Dunja, 1995. Pesme horvatske Katarine Patačić kao zbornik rokoko-popijevaka, u: Smiješno i ozbiljno u starijoj hrvatskoj književnosti, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 105–125.
 • Fališevac, Dunja, 1995–96. Žena u hrvatskoj književnoj kulturi. Gordogan, 41–42: 123-146.
 • Fališevac, Dunja. 2010. Sveta Katarina – prva učena žena u hrvatskoj književnoj kulturi, Slovo, 60, str. 255–277.
 • Fališevac, Dunja. 2013. Jesu li Držićeve žene imale renesansu?, u: Slike starog Dubrovnika. Filološke i književnoatropološke studije. Zagreb, 135 – 204.
 • Gabrielli, Francesca Maria. 2015. Sestra sestri: bilješke o kanconijeru Nade Bunić (Speranze di Bona). Građa za povijest književnosti hrvatske 38: 83–126.
 • Grmača, Dolores, 2010. Držićevi grijesi u tri prizora, u: Marin Držić. 1508–2008. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog 5–7. studenoga 2008. u Zagrebu, ur. Nikola Batušić i Dunja Fališevac. Zagreb: HAZU, 247–279.
 • Gulin Zrnić, Valentina. 2006. O jednom pristupu drugom spolu u tri čina. Kaleidoskop ženskih slika u Dubrovniku 15. i 16. stoljeća, u: Čovjek, prostor, vrijeme. Književnoantropološke studije iz hrvatske književnosti, ur. Ž. Benčić i D. Fališevac, Zagreb.
 • Janeković Römer, Zdenka, 1994. Rod i grad: dubrovačka obitelj od XIII. do XV. stoljeća. Dubrovnik: HAZU, Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku.
 • Janeković Römer, Zdenka, 2004. Marija Gondola Gozze: La querelle des femmes u renesansnom Dubrovniku, u: Žene u Hrvatskoj: ženska i kulturna povijest, uredila Andrea Feldman, Ženska infoteka, Zagreb, str. 105–123.
 • Marković, Zdenka, 1970. Pjesnikinje starog Dubrovnika od sredine XVI do svršetka XVIII stoljeća u kulturnoj sredini svoga vremena, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Odjel za suvremenu književnost, Zagreb.
 • Moi, Toril: Seksualna/tekstualna politika. Feministička književna teorija, prev. M. Grdešić, Zagreb 2007.
 • Novak, Slobodan Prosperov, 1990. Ideja o ženi u hrvatskoj renesansnoj književnosti, Dubrovnik 1–2: 158–175.
 • Plejić Poje, Lahorka, 2007. Ženski pjesnik i muški likovi, u: Bogašinović, Lukrecija, 2007. Djela, priredila Lahorka Plejić Poje, Thema, Zadar, 5–31.
 • Plejić Poje, Lahorka, 2008. Mizoginija, mizandrija, satira. Bilješke uz tri pjesme iz starije hrvatske književnosti, u: Nova Croatica 2: 27–42.
 • Stojan, Slavica, 2003. Vjerenice i nevjernice. Žene u svakodnevici Dubrovnika (1600-1815), Prometej, Zagreb–Dubrovnik.
 • Stojan, Slavica, 1999. Anica Bošković, Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, Dubrovnik.
 • Stojan, Slavica, 1996. U salonu Marije Giorgi Bona, Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, Dubrovnik.
 • Tatarin, Milovan, 2010. Uskraćeni užitak: o spolnim zabranama u hrvatskoj srednjovjekovnoj i ranonovovjekovnoj književnoj kulturi, u: Povijest hrvatskoga jezika. Književne prakse sedamdesetih. Zbornik radova 38. seminara Zagrebačke slavističke škole. Zagreb, 223–255.

Dodatna literatura

 • Banić-Pajnić, Erna, 2004. Žena u renesansnoj filozofiji, Prilozi 59-60.
 • Bloch, Howard, 1991. Medieval Misogyny and the Invention of Western Romantic Love. Chicago-London.
 • Duby, Georges i Michelle Perrot: Storia delle donne in Occidente; Dal Rinascimento all'età moderna, Roma-Bari 1995.
 • Delumeau, Jean (Delimo, Žan), 1987. Sotonini pomagači (III – žena), u: Strah na zapadu: (od XIV do XVIII veka): opsednuti grad, knj. 2, Novi Sad, str. 423–477.
 • iz srednjovjekovnog Dubrovnika, Zagreb.
 • Gučetić, Nikola Vitov, 1998. Upravljanje obitelji, Biblioteka Scopus, Zagreb.
 • Janeković Römer, Zdenka, 2007. Maruša ili suđenje ljubavi. Bračno-ljubavna priča iz srednjovjekovnog Dubrovnika. Algoritam, Zagreb.
 • Kotruljević, Beno, 2005. Knjiga o umijeću trgovanja, Binoza press, Zagreb.
 • Le Goff, Jacques, 1993. Tijelo i ideologija na srednjovjekovnom zapadu; Uskraćivanje užitka, u:  Srednjovjekovni imaginarij: eseji. Anitbarbarus, Zagreb, 131–134; 143–153.
 • Perrot, Michelle, 2009. Moja povijest žena, Ibis grafika, Zagreb.
 • Rafolt, Leo, 2006. Ženski identitet u četirima dubrovačkim renesansnim tragedijama (ulomak iz veće cjeline), u: Dani Hvarskog kazališta 32: Prostor i granice hrvatske književnosti i kazališta, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti–Književni krug, Zagreb–Split, 82–104.
 • Tatarin, Milovan, 2003. Bludnica i svetica (Starohrvatska legenda o Mariji Egipćanki), Naklada Ljevak, Zagreb.
 • Zagorac, Ivana, 2007. Nikola Vitov Gučetić: o ljepoti, ljubavi i ženama, u: Filozofska istraživanja, 27/3: 613–627.