Silabi i rokovi › Silabi: zimski semestar
9. 10. 2014.

Književnost zapadnog kruga I

Izborni kolegij na diplomskom studiju Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, zimski semestar akademske godine 2014/15.

Nastavnik: dr. sc. Suzana Coha, doc., Katedra za noviju hrvatsku književnost

Sadržaj kolegija (sažetak): Na kolegiju se daje dijakronijski pregled korpusa svjetske književnosti od najranijih njezinih ostvarenja do početka novoga vijeka, što podrazumijeva prikaz pripadajućih književnopovijesnih razdoblja, njihovih dominantnih poetika, paradigmatskih žanrova, reprezentativnih autora i kanonskih djela, izbor kojih se obrađuje na seminarima. U obzir se uzima šira kulturna povijest, posebice povijest komunikacije i ideja koje su utjecale na obrađivane književnopovijesne procese i činjenice ili su proizlazile iz njih. Naglasak se stavlja na oblikovanje i institucionalizaciju stožernih fenomena, koncepata i principa na temelju kojih se izgradio sustav tzv. svjetske književnosti odnosno književnosti zapadnoga kruga, poglavito iz hrvatske (kroatističke i komparatističke) vizure. Obrada konkretnih djela uključit će i analizu i interpretaciju pripadajućih intertekstualnih i intermedijalnih aspekata i mreža, sukladno čemu će se prema dogovoru sa studentima u nastavu uključiti i relevantni primjeri iz drugih medija (npr. kazališta, glazbe, likovne umjetnosti, filma).

Broj ECTS bodova: 5

Studentske obaveze:

 1. Redovito pohađanje nastave – 1 bod
 2. Redovito čitanje i pisanje domaćih zadaća uz aktivno sudjelovanje u seminarskim raspravama – 1 bod (za svaki sat treba pročitati predloženu seminarsku literaturu te odgovoriti na zadatke za usmjereno čitanje)
 3. Izrada i referiranje semestralnoga seminarskog rada – 2 boda (seminarski rad piše se na temelju jedne od tema iz programa ili po izboru)
 4. Pismeni ispit (u slučaju granične ocjene i usmeni) – 1 bod

Ocjenjivanje: Svaka od navedenih komponenti studentskih obaveza ocjenjuje se zasebno, a konačna ocjena izvodi se kao njihov prosjek.

Obavezna literatura: lektire (cjeloviti tekstovi ili pojedini ulomci, ovisno o konkretnim naslovima) i sekundarna literatura koja se obrađuju na seminarima

Izborna literatura: naslovi koji se izlože na predavanjima i naslovi koji se biraju analogno odabiru seminarske teme; za izradu seminarske teme dodatno se propisuju metodološki priručnici, a  ovisno o odabiru teme može se proširiti i izborna, lektirna, književnopovijesna i teorijska literatura

*u slučajevima u kojima postoji više izdanja predloženih naslova, moguće je koristiti bilo koje, tj. ne nužno ona izdanja koja se navode u popisu literature

Popis tema

1. Upoznavanje studenata sa sadržajem kolegija i metodama rada; inicijalna anketa

2. Predavanje: Svjetska književnost u hrvatskoj kulturi (kanon i njegova tradicija; kulturne institucije i metaknjiževni žanrovi; književnohistoriografske metode i koncepti)

Seminar: Svjetska književnost u akademskoj (kroatističkoj) nastavi (problemi i perspektive)

3. Predavanje: Fenomen književnosti zapadnoga kruga

Seminar: Tradicija pojma književnosti i književne znanosti (Aristotel: O pjesničkom umijeću)

4. Predavanje: Grčka književnost I. (razdoblja; autori; poetike; žanrovi)

Seminar: Od mita do epa  (Homer: Ilijada)

5. Predavanje: Grčka književnost II. Lirika i drama

Seminar: Svrha i funkcije žanra (Alkej; Sapfa; Anakreont; Sofoklo: Kralj Edip)

6. Predavanje: Rimska književnost I. (razdoblja; autori; poetike; žanrovi)

Seminar: Poezija: lirska i epska (Lukrecije; Katul; Vergilije; Horacije; Ovidije;  Tibul; Propercije; Marcijal – izbor tekstova)

7. Predavanje: Rimska književnost II. Proza i drama

Seminar: Karakter i duh (Plaut: Ćup; Apulej: Zlatni magarac)

8. Predavanje: Biblija kao književnost

Seminar: Bog i svijet (izbor biblijskih tekstova)

9. Predavanje: Kasna antika i srednji vijek: razgraničenja i povezanosti

Seminar: Sveto i svjetovno: na tragu antike; u okrilju kršćanstva (Augustin: Ispovijesti; trubadurska poezija; Tristan i Izolda)

10. Predavanje: Od srednjeg vijeka prema renesansi: tradicija i inovacija

Seminar: Od Beatrice do Laure; Od Božanstvene do "ljudske" komedije (Dante: Božanstvena komedija; Petrarca: Kanconijer; Boccaccio: Decameron)

11. Studentski referati; završna anketa

12. Ispit

Literatura

a) Obavezna

 1. Bahtin, Mihail: O romanu, Beograd, 1975. (dijelovi)
 2. Culler, Jonathan: Teorija književnosti. Vrlo kratak uvod, prev. F. i M. Hameršak, Zagreb, 2001. (dijelovi)
 3. Curtius, Ernst R.: Europska književnost i latinsko srednjovjekovlje, Zagreb, 1998. (dijelovi)
 4. Čale, Frano: Petrarca i petrarkizam, Zagreb, 1971. (dijelovi)
 5. Dukat, Zdeslav: Grčka tragedija, Zagreb, 1996. (dijelovi)
 6. Frye, Northrop: Veliki kod(eks), prev. N. Milić; D. Kujundžić, Beograd, 1985. (dijelovi)
 7. Harrington, Wilfrid J.: Uvod u Bibliju – Spomen objave, prev. M. Zovkić, Zagreb, 1995. (dijelovi)
 8. Pavis, Patrice: Pojmovnik teatra, prev. J. Rajak, Zagreb, 2004. (izabrane natuknice)
 9. Slamnig, Ivan: Svjetska književnost zapadnoga kruga. Od srednjega vijeka do današnjih dana, Zagreb, 1973; 1999; 2001. (dijelovi)
 10. Solar, Milivoj: Edipova braća i sinovi, Zagreb, 1998. (dijelovi)
 11. Solar, Milivoj: Povijest svjetske književnosti. Kratki pregled, Zagreb, 2003; 2011. (dijelovi)
 12. Zamarovský, Vojtech: Bogovi i junaci antičkih mitova, Zagreb, 2004. (izabrani tekstovi)

b) Izborna

 1. Auerbach, Erich: Mimeza. Prikaz zbilje u zapadnoeuropskoj književnosti, prev. A. Jelčić, Zagreb, 2004.
 2. Bošnjak, Branko: Filozofija od Aristotela do renesanse i odabrani tekstovi filozofa, Zagreb, 1957.
 3. Burckhardt, Jacob: Povijest grčke kulture, prev. O. Kostrešević, Zagreb, 2001; 2003.
 4. Delumeau, Jean: Strah na zapadu, prev.Z. Stojanović, Novi Sad, 1982.
 5. Delumeau, Jean: Greh i strah, prev. Z. Stojanović, Novi Sad, 1986.
 6. Delumeau, Jean: Civilizacija renesanse, prev. Z. Stojanović, Novi Sad, 1989.
 7. De Sanctis, Francesco: Povijest talijanske književnosti, prev. I. Frangeš, Zagreb, 1975.
 8. Detoni-Dujmić, Dunja (gl. ur.): Leksikon svjetske književnosti. Pisci, Zagreb, 2001; 2005.
 9. Detoni-Dujmić, Dunja (gl. ur.): Leksikon svjetske književnosti. Djela, Zagreb, 2004.
 10. Duda, Dean et al.: Lektira na dlanu, Zagreb, 2002.
 11. Dukat, Zdeslav: Homersko pitanje, Zagreb, 1985.
 12. Dupont, Florence: Aristotel ili vampir zapadnog pozorišta, prev. M. Miočinović, Beograd, 2011.
 13. Frenzel, Elisabeth: Motive der Weltliteratur, Stuttgart, 1992.
 14. Friedell, Egon: Povijest grčke kulture, prev. N. Petrak, Zagreb, 2001.
 15. Hunziga, Johan: Jesen srednjeg vijeka, prev. D. Perković, Zagreb, 1991.
 16. Kušar, Stjepan: Srednjovjekovna filozofija, Zagreb, 1996
 17. Ježić, Slavko (ur.): Antologija svjetske lirike, Zagreb, 1965.
 18. Košutić-Brozović, Nevenka: Čitanka iz stranih književnosti. 1, Zagreb, god. ovisno o izdanju
 19. Lauer, Reinhard: Povijest ruske književnosti, prev. M. Car; D. Zima, Zagreb, 2009.
 20. Le Goff, Jacques: Intelektualci u srednjem vijeku, prev. N. Grujić, Zagreb, 1982.
 21. Le Goff, Jacques: Srednjovjekovni imaginarij. Eseji, prev. M. Svetl, Zagreb, 1993.
 22. Le Goff, Jacques: Civilizacija srednjovjekovnog Zapada, prev. G. V. Popović, Zagreb, 1998.
 23. Lesky, Albin: Povijest grčke književnosti, Zagreb, 2001.
 24. Lešić, Zdenko: Teorija drame kroz stoljeća I, Sarajevo, 1977.
 25. Lešić, Zdenko: Književnost i njena istorija, Sarajevo, 1985.
 26. Lešić, Zdenko: Teorija književnosti, Sarajevo, 2005.
 27. Lozovina, Vinko: Povijest talijanske književnosti. 1. dio, Zagreb, 1909.
 28. Milićević, Nikola (ur.): Latinska poezija, Zagreb, 1964.
 29. Milićević, Nikola: Antologija svjetske ljubavne poezije, Zagreb, 1968.
 30. Milićević, Nikola: Izabrani prepjevi, Zagreb, 1997.
 31. Mrkonjić, Zvonimir; Tomasović, Mirko: Trubaduri, Zagreb, 2012.
 32. Musić, August: Povijest grčke književnosti. I i II, Zagreb, 1893; 1900.
 33. Pandžić, Vlado: Putovima školske recepcije književnosti, Zagreb, 2001.
 34. Pandžić, Vlado; Novaković, Goran: Hrvatska čitanka iz svjetskih književnosti.
 35. Priručnik za srednjoškolce i studente. 1, Zagreb, 2010.
 36. Perkins, David: Is literary history possible, Baltimore, London, 1992.
 37. Petrović, Svetozar et. al. (ur.): Povijest svjetske književnosti u osam knjiga. Zagreb, 1973-.
 38. Rac, Koloman: Primjeri iz rimske književnosti u hrvatskom prijevodu, Zagreb, 1910.
 39. Rougemont, Denis de: Ljubav i zapad, prev. M. Dobrović, Zagreb, 1974.
 40. Schein, Seth: Smrtni junak, prev. Z. Dukat, Zagreb, 1989.
 41. Schwab, Gustav: Najljepše priče klasične starine, prev. S. Hosu, Zagreb, 1985.
 42. Sironić, Milivoj: Rasprave o helenskoj književnosti, Zagreb, 1995.
 43. Solar, Milivoj: Teorija književnosti, Zagreb, god. ovisno o izdanju .
 44. Škiljan, Dubravko: Rimski cvjetovi. Prepjevi, Zagreb, 2009.
 45. Škiljan, Tamara (prir.): Izbor iz antičke poezije. Rim, Zagreb, 1997.
 46. Škiljan, Tamara (prir.): Izbor iz antičke poezije. Grčka, Zagreb, 1998.
 47. Šoljan, Antun: 100 najvećih djela svjetske književnosti, Zagreb, 1962.
 48. Šoljan, Antun (ur.): 100 pjesnika svijeta, Zagreb, 1971.
 49. Šrepel, Milivoj: O najstarijoj lirskoj i epskoj poeziji latinskoj. S komparativnoga gledišta, Zagreb, 1899.
 50. Tronski, I. M.: Povijest antičke književnosti, prev. M. Kravar, Zagreb, 1951.
 51. Uskoković, Davor; Merkler, Dunja: Vodič kroz lektiru za srednje škole, Zagreb, 1999.
 52. Žmegač, Viktor et al. (ur.): Strani pisci. Književni leksikon, Zagreb, 1961; 1968.
 53. Žmegač, Viktor (ur.): Povijest njemačke književnosti, Zagreb, 2003.