Silabi i rokovi › Silabi: zimski semestar
3. 10. 2017.

Čitanje književnog teksta

Naziv kolegija: Čitanje književnog teksta (1P+2S)

Nositeljica kolegija: doc. dr. sc. Zrinka Božić Blanuša

Kolegij izvode: dr. sc. Andrea Milanko, poslijedoktorandica; Zvonimir Glavaš, asistent

ECTS-bodovi: 4

Jezik: hrvatski

Trajanje: jedan semestar, zimski

Status: obavezan kolegij za jednopredmetne studente u 3., a dvopredmetne u 5. semestru studija.

Oblik nastave: predavanje, seminar

Uvjeti za upis kolegija: odslušan Uvod u teoriju književnosti

Očekivani ishodi učenja:

 1. Prepoznati, objasniti i upotrijebiti osnovne književnoteorijske pojmove nužne za proučavanje književnih tekstova.
 2. Razlikovati, usporediti i razmotriti različite pristupe čitanju književnih tekstova.
 3. Raspravljati o književnim tekstovima i različitim književnoteorijskim pristupima.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Ovaj kolegij proširuje znanje stečeno na  kolegiju Uvod u teoriju književnosti.

Korištene metode: predavanja, dijaloška nastava, rad na tekstovima, povremene provjere znanja.

Raspored rada

Prvi tjedan

Predavanje: Tekst i djelo.

Seminar: Rad na tekstu Wolfganga Isera „Proces čitanja. Jedan fenomenološki pristup”, poglavlju iz knjige Nova čitanja: poststrukturalistička čitanka.

Drugi tjedan

Predavanje: Čitatelj.

Seminar: Rad na tekstu Rite Felski„Prepoznavanje“, poglavljeiz knjige Namjene književnosti.

Treći tjedan

Predavanje: Mimeza i dijegeza; showing/ telling.

Seminar: Rad na tekstu Jonathana Cullera „Priča i diskurs u analizi pripovjednog teksta“.

Četvrti tjedan

Predavanje: Priča, pripovijedanje i pripovjedač. Dijegetički univerzum i njegove razine.

Seminar: Rad na tekstu Gérarda Genettea, „Tipovi fokalizacije i njihova postojanost“ iz knjige Suvremena teorija pripovijedanja.

Peti tjedan

Predavanje: Pripovjedna komunikacija i autor.

Seminar: Rad na književnom predlošku.

Šesti tjedan

Predavanje: Žanr.

Seminar: Rad na književnom predlošku.

Sedmi tjedan

Predavanje: Književnost i zbilja (tekstualnost i intertekstualnost).

Seminar: Rad na tekstu Dietricha Schwanitza „Autoreferencijalnost pripovijedanja“, poglavlje iz knjige Teorija sistema i književnost.

Osmi tjedan

Predavanje: Performativni obrat teorije pripovijedanja.

Seminar: Rad na tekstu Shoshane Felman „Izvrtanje obećanja: Don Juan i književna izvedba“, poglavlje iz knjige Skandal tijela u govoru.

Deveti tjedan

Predavanje: Polifonijska teorija iskazivanja.

Seminar: Rad na tekstu Mihaila Mihajloviča Bahtina „Polifonijski roman Dostojevskoga i osvetljavanje toga romana u kritičkoj literaturi“, poglavlje iz knjige Problemi poetike Dostojevskog.

Deseti tjedan

Predavanje: Poststrukturalistička kritika naratologije I.

Seminar: Rad na tekstu Marka Currieja „Istinite laži“, poglavlje iz knjige Politika i etika pripovijedanja.

Jedanaesti tjedan

Predavanje: Poststrukturalistička kritika naratologije II.

Seminar: Rad na književnom predlošku.

Dvanaesti tjedan

Predavanje: Čitanje lirike I: lirski subjekt, stih i ritam.

Seminar: Rad na književnom predlošku.

Trinaesti tjedan

Predavanje: Čitanje lirike II: kompozicija, semantika i metametričnost.

Seminar: Rad na književnom predlošku.

Četrnaesti tjedan

Predavanje: Lirika: povijest žanra i pregled pristupa pjesništvu.

Seminar: Rad na književnom predlošku.

Petnaesti tjedan

Seminar: Predrok.

Literatura

Obavezna

 • Bahtin, Mihail Mihajlovič 1967. „Polifonijski roman Dostojevskoga i osvetljavanje toga romana u kritičkoj literaturi“, Problemi poetike Dostojevskog, Beograd.
 • Culler, Jonathan 1984. „Priča i diskurs u analizi pripovjednog teksta“, Republika, 2-3: 130-145.
 • Currie, Mark 2002. „Istinite laži“, Biti, Vladimir, ur., Politika i etika pripovijedanja, Zagreb
 • Felman, Shoshana 1993. „Izvrtanje obećanja: Don Juan i književna izvedba“, Skandal tijela u govoru, Zagreb.
 • Felski, Rita. 2016. „Prepoznavanje“, u: Namjene književnosti, Zagreb.
 • Genette, Gêrard 1992. „Tipovi fokalizacije i njihova postojanost“, Suvremena teorija pripovijedanja, Zagreb.
 • Iser, Wolfgang 2003. “Proces čitanja. Jedan fenomenološki pristup”, Lešić, Zdenko ur. Nova čitanja: poststrukturalistička čitanka, Sarajevo.
 • Schwanitz, Dietrich 2000. „Autoreferencijalnost pripovijedanja“, u: Teorija sistema i književnost, Zagreb.

Sekundarna

 • Barthes, Roland 1986. „Teorija o tekstu“, Republika, God. XLII, Br. 9-10.
 • Biti, Vladimir 2002. “Pojmovnik suvremene književne i kulturne teorije”, natuknice: alegorija, analiza, apostrofa, čitanje, fikcija, interpretacija, intertekstualnost, vjerodostojnost
 • Rabinowitz, Peter 1988. „Polazišta za jednu teoriju čitanja“, Republika, God. XLIV, Br. 9-10.
 • Culler, Jonathan 2001. “Retorika, poetika i poezija” u: Književna teorija: vrlo  kratak uvod, Zagreb.
 • Davis, Lennard J. 1992. „Zgusnuti zapleti: povijest i fikcija“, Biti, Vladimir, ur., Suvremena teorija pripovijedanja, Zagreb.
 • Fish, Stanley 2010. “Postoji li tekst u ovome kolegiju?”, Quorum: časopis za književnost, 3–4.
 • Greimas, Algirdas Julien 1979. „Aktanti, akteri i figure“, Revija, XIX.
 • Hutcheon, Linda 2002. „Postmodernistički prikaz“, Biti, Vladimir, ur., Politika i etika pripovijedanja, Zagreb.
 • Jakobson, Roman 1966. „Lingvistika i poetika“, u: Lingvistika i poetika, Beograd.
 • Stanzel, Franz 1992. „Pripovjedni tekst u prvom i pripovjedni tekst u trećem licu“, Biti, Vladimir, ur., Suvremena teorija pripovijedanja, Zagreb.

Način polaganja ispita: kolokvij i pismeni ispit.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: pismene i usmene provjere znanja, seminarska izlaganja.