Silabi i rokovi › Silabi: zimski semestar
27. 9. 2012.

Teorija nastave književnosti I

Nositelj predmeta: dr. sc. Dean Slavić, doc.

Godina studija: 4. ( 1. godina diplomskoga studija)

Naziv predmeta: Teorija nastave književnosti I.

Bodovna vrijednost (ECTS): 3

Način izvođenja nastave: Predavanja i seminari 1+1

Studijski program: diplomski (jednopredmentni i dvopredmetni)

Status predmeta: Obvezni za jednopredmetni i dvopredmetni program

Ciljevi predmeta

 

Upoznati studente s teorijom i praksom školske nastave i ukupne školske recepcije hrvatske i svjetske književnosti; osposobiti studente za izvedbu nastave u osnovnim i srednjim školama. Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet

Kolegij mogu upisati studenti koji imaju pravo upisa na diplomski studij.

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi

Osposobiti studente za interpretaciju književnih djela hrvatske i svjetske književnosti sa stajališta primjerenosti učenicima osnovne i srednje škole.

Procjena književnih djela starije i novije hrvatske i svjetske književnosti sa stajališta primjenjivosti u nastavi osnovnih i srednjih škola.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta

Osposobiti studente za sljedeće postupke:

 • izbor i uporaba sustava i metoda tumačenja primjerenih književnomu djelu i učenicima
 • nterpretativno čitanje književnih djela
 • rimjena teorije književnosti u nastavi i interpretaciji namijenjenoj učenicima
 • ecepcija i interpretacija klasika hrvatske i svjetske književnosti u nastavi, s naglaskom na lirici
 • rimjena retoričkih tehnika u nastavi

Sadržaj

 1. Metodički pristup Eliotovoj Pustoj zemlji (prvi dio: motivacija, lokalizacija, int. čitanje, interpretacija, priprema učenika koji aktivno sudjeluju u satu)
 2. Metodički pristup Eliotovoj Pustoj zemlji (drugi dio: intepretacija, sinteza)
 3. Interpretativno čitanje
 4. Programi, vrste sati, lokalizacije
 5. Motivacije u nastavi književnosti
 6. Metodički sustavi
 7. Interpretacija u nastavi (prvi dio)
 8. Interpretacija u nastavi (drugi dio)
 9. Teorija književnosti u nastavi: Emil Staiger (lirski stil)
 10. Teorija književnosti u nastavi: Emil Staiger (epski i dramski stil)
 11. Pejzažno pjesništvo u nastavi
 12. Domoljubno pjesništvo u nastavi
 13. Ljubavno pjesništvo u nastavi: W.B.Yeats: Pjesma Aengusa lutalice
 14. Pristup baladama: Hasanaginica
 15. Aristotelova Retorika i nastava u osnovnoj i srednjoj školi

Studenti tijekom seminara moraju, uz ostalo, dokazati da vladaju suvremenim hrvatskim standardom.

Obveze studenata

 1. Pohađati predavanja i seminare
 2. Svladati teze, dokaze i postupke tumačene na predavanjima i primijeniti ih tijekom seminara.
 3. Uspješno riješiti pisani dio ispita i obraniti ocjenu tijekom usmenoga ispita.

Praćenje rada studenata: pohađanje nastave: 0,5; pismeni ispit: 2; usmeni ispit: 0,5

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Znanje se provjerava tijekom seminara, tako da studenti moraju pokazati da su svladali teorijske upute s predavanja te da ih umiju primijeniti u praktičnom radu. Studenti pišu primjer nastavne pripreme.

Pisani ispit sastoji se od 15 upita, na koje studenti 45 minuta odgovaraju kratkim rečenicama.

Tijekom usmenoga ispita studenti dokazuju da su svladali i dijelove gradiva na koje nisu točno odgovorili u pisanom dijelu ispita; moraju dokazati da poznaju gradivo u cijelosti.

Obvezna literatura

 • Pandžić, Vlado: Hrvatski roman u školi, Profil, Zagreb 2001. (izabrana poglavlja)
 • Rosandić, Dragutin: Metodika književnoga odgoja, Školska knjiga, Zareb 2005. (izabrana poglavlja)
 • Slavić, Dean: Peljar za tumače, Književnost u nastavi (izabrana poglavlja), Profil, Zagreb 2011.

Dopunska literatura

 • Beker, Miroslav: Suvremene književne teorije, SNL, Zagreb, 1986.
 • Beker, Miroslav: Uvod u komparativnu književnost, Školska knjiga, Zagreb, 1995.
 • Biti, Vladimir: Pojmovnik suvremene književne teorije, Matica hrvatska, Zagreb, 1997.
 • Cuddon, J.A.: Literary Terms and Literary Theory, Penguin, London 1998.
 • Kajić, Rasima: Povezivanje umjetnosti u nastavi, Školske novine, Zagreb, 1991.
 • Nikčević, Milorad: Transformacije i strukture, Školske novine, Zagreb, 1982.
 • Maroević, Tonko: Napisane slike: likovna umjetnost u hrvatskoj Književnosti od Moderne do Postmoderne, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2007.
 • Mattes, W. : Nastavne metode: 75 kompaktnih pregleda za nastavnike i učitelje, Naklada Ljevak, Zagreb 2007.
 • Meyer, H.L.: Unterrischtsmethoden, Scriptor, Frankfurt 1987.
 • Visinko, Karol: Jezično izražavanje u nastavi hrvatskoga jezika: pisanje, Školska knjiga, Zagreb 2010.
 • Žmegač, Viktor: Književnost i glazba, Matica hrvatska, Zagreb, 2003.
 • Županović, Lovro: Hrvatski pisci između riječi i tona, Matica hrvatska, Zagreb 2001.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih kompetencija

Studenti anketom ocjenjuju razumljivost, korisnost i zanimljivost tumačenih podataka.

Studenti se prate tijekom seminara, na kojima pokazuju da su usvojlli gradivo prethodnoga predavanja te da ga znaju praktično primijeniti.

Studenti se prate tijekom kolegija u desetom semestru kad praktično izvode nastavu s učenicima.