Silabi i rokovi › Silabi: zimski semestar
27. 9. 2012.

Uvod u biblijski intertekst u nastavi

Nositelj predmeta: dr. sc. Dean Slavić, doc.

Godina studija: 5. (2. godina diplomskoga studija)

Naziv predmeta: Uvod u biblijski intertekst u nastavi

Bodovna vrijednost (ECTS): 4

Suradnici: dr. sc. Vladimir Lončarević, doc.

Način izvođenja nastave: predavanja i seminari (2+1)

Studijski program: diplomski (jednopredmetni i dvopredmetni; kolegiju mogu pristupiti svi studenti kojima drugi propisi to dopuštaju; prednost imaju studenti kroatistike).

Očekivani broj studenata na predmetu: 25

Status predmeta: izborni

Razina primjene e-učenja: 10%

Ciljevi predmeta

Protumačiti mogućnosti recepcije i interpretacije umjetnina riječi s naglašenim ili latentnim biblijskim intertekstom u u tekstovima znanstvene naravi, u srednjoj školi te u VII. i VIII. razredu osnovne škole.

Studenti se moraju osposobiti za uočavanje i interpretaciju biblijskih simbola u književnim djelima i medijima. Moraju odrediti kako oni u književnim djelima funkcioniraju, dakle u kakve međuodnose s drugim motivima ulaze i kako se to reflektira na značenje cijeloga novoga teksta. Osposobiti studente za tumačenje biblijskih simbola u književnim djelima iz srednjoškolskoga i osnovnoškolskoga programa.

Usavršiti tehnike predavanja i pisanja stručnih tekstova.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije koje su potrebne za predmet: nema.

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi

Studenti će uočiti vrste, nazočnost i ulogu biblizama u izabranim književnim djelima te u medijima.

Studenti će naučiti narav intertekstualnosti i međuigre različitih motiva u književnim djelima.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta

Nakon što svladaju sadržaje kolegija studenti će biti osposobljeni za sljedeće postupke:

 • uočavati i tumačiti biblizme u djelima hrvatske i svjetske književnosti, zatim na filmu i u medijima
 • uočavati međuodnose biblizama i drugih motiva u književnim djelima
 • usavršitit tehnike usmenih predavanja
 • usavršiti tehnike pisanja stručnih tekstova: kritika, rasprava i interpretacija

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

 1. Uvod: vrste biblizama i biblijskoga interteksta
 2. Northrop Frye: Anatomija kritike (prvi esej)
 3. Northrop Frye: Anatomija kritike (drugi esej)
 4. Northrop Frye: Anatomija kritike (treći esej)
 5. Northrop Frye: Anatomija kritike (četvrti esej)
 6. Nikola Šop: Kuda bih vodio Isusa i rana poezija
 7. T.S. Eliot: East Coker
 8. J.R.R. Tolkien: Silazak u podzemni svijet u Gospodaru prstenova
 9. Marijanska lirika kroz stoljeća (Dante, Goethe, Eliot, hrvatski pjesnici)
 10. Infernalni element kroz stoljeća (Dante, Goethe, Dostojevski, Bulgakov, Mann, Montale, The Rolling Stones, Horvatić)
 11. Darko Deković: Dolina noćnih prikaza i društveno surječje
 12. L.N. Tolstoj: Rat i mir (prvi dio)
 13. L. N. Tolstoj Rat i mir (drugi dio)
 14. J.K. Rowling: Romansa, teologija i serija romana o Harryju Potteru
 15. Prawerov placing, Fryeevi modusi i djela iz programa za srednje škole

Obveze studenata

 1. Pohađati predavanja nastavnika i izlaganja drugih studenata;
 2. napisati esej s interpretacijom biblizama u izabranom djelu
 3. održati predavanje o biblijskom intertekstu u izabranom djelu;
 4. položiti pisani ispit;
 5. ocijeniti i komentirati predavanja drugih studenata

Praćenje rada studenata

Pohađanje nastave: 0,5; pismeni ispit: 0,5; esej: 2; predavanje na temu koja se naknadno tumači u eseju (interpretacija biblijskoga int. u izabranom djelu): 1.

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

 1. Pisani ispit u obliku pet upita na koje se odgovara povezanim tekstom (trajanje 45 minuta; do 400 riječi za svaki upit)
 2. Esej: tekst pisan u formi znanstvenoga članka na temu tumačenje biblijskoga interteksta u djelu koje studenti sami izaberu (književni tekstovi imaju prednost, no moguće je tumačiti problematiku i na filmu odnosno u medijima)
 3. Usmeno predavanje u trajanju od 15-20 minuta na temu izabranu za esej (ocjenjuje se vrijednost samoga iznesenoga sadržaja, kakvoća hrvatskoga jezika i sigurnost nastupa)

Obvezna literatura

 1. Northrop Frye, Anatomije kritike , Naprijed, Zagreb 1979.
 2. Slavić, Dean: Simboli i proroci (Uvod u biblijski intertekst), Školska knjiga, Zagreb 2011.
 3. Republika, 7 – 8 / 2011
 4. Dometi, 1 -2 / 2012

Dopunska literatura

 1. Altmann, Alexander: Biblical Motifs: Origins and Transformations, Harvard University Press 1966.
 2. Bloom, Harold: The Anxiety of Influence A Theory of Poetry, Oxford University Press, New York 1973.
 3. Boban, Vjekoslav: Molitva kao pjesnička vrsta, u Molitvenik hrvatskih
 4. pjesnika, izbor i proslov Josip Brkić, Altagama, Zagreb 2008.
 5. Botica, Stipe: Biblija i hrvatska tradicijska kultura, Školska knjiga, Zagreb 2011.
 6. Brkić, Josip (izbor i proslov): Molitvenik hrvatskih pjesnika, Altagama, Zagreb 2008.
 7. Frye, Northrop: The Great Code, The Bible and the Literature, Harcourt Brace, New York 1983.
 8. Frye, Northrop: Words with Power, HBJ, New York 1990.
 9. Fisch, Harold: The Biblical Presence in Shakespeare, Milton and Blake, Clarendon Press, Oxford 1999.
 10. Gilić, Nikica: Filmske vrste i rodovi, AGM, Zagreb 2007.
 11. Gruebel, Rainer i Viktor Odinokov: Russkaja Literatura i religija, Novosibirsk, Nauka 1996.
 12. Javor, Ranka i Štefančić, Silko: Knjižnica i mediji, Knjižnice grada Zagreb, Zagreb 2006.
 13. Jurica, Neven: Bog i hrvatska poezija XX. stoljeća, Alfa, Zagreb 1991.
 14. Jurica, Neven i Petrač, Božidar (uredili): U sjeni transcedencije. Antologija hrvatskog duhovnog pjesništva od Matoša do danas, Zagreb 1999.
 15. Jurica, Neven i Petrač, Božidar (uredili): Duša duše hrvatske, Biskupski ordinarijat, Mostar 1988.
 16. Lončarević, Vladimir (izabrao i priredio): Krist u hrvatskom pjesništvu. Antologija duhovne poezije, Verbum, Split 2007.
 17. Lončarević, Vladimir: Luči Ljubomira Marakovića. Život i rad, estetički pogledi i kritička praksa. Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove. Religijski niz, knj.4, Zagreb 2003.
 18. Lončarević, Vladimir: Književnost i hrvatski katolički pokret , Alfa, Zagreb 2005.
 19. Mihojević, Josip (izabrao i priredio): Bogorodica u hrvatskom pjesništvu, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1994.
 20. Peruško, Zrinjka: Uvod u medije, Jesenski i Turk, Zagreb 2011.
 21. Petrač, Božidar: Jakovljeve ljestve hrvatske lirike, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2003.
 22. Božidar Petrač (izabrao i priredio): Hrvatska božićna lirika od Kranjčevića do danas, Naklada Jurčić, Zagreb 2000.
 23. Božidar Petrač (izabrao i priredio): Hrvatska uskrsna lirika od Kranjčevića do danas, Naklada Jurčić, Zagreb 2001.
 24. Pintarić, Ana: Biblija i književnost – interpretacije, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Matica hrvastka Ogranak Osijek, Osijek 2009.
 25. Schmidinger, Heinrich : Die Bibel in der deutschsprachigen Literatur des 20. Jahrhunderts, Matthias Gruenewald 2000.
 26. Slavić, Dean: Šimićeva Marija u surječju opusa, Crkva u svijetu, 1 / 2009.
 27. Stamać, Ante (priredio): Lirika velikog petka, Pasionska baština, Zagreb 1998.
 28. Skupina pisaca: Zbornik radova s međunarodnoga simpozija održanoga u Zagrebu 9. prosinca 2000., Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove u Zagrebu 2001.
 29. 28. Šimundža, Drago: Bog u djelima hrvatskih pisaca: vjera i nevjera u hrvatskoj književnosti 20. stoljeća, Matica hrvatska, Zagreb 2004.
 30. Nikica Talan: Utjecaj Biblije na portugalsku i brazilsku književnost (kratak povijesni pregled), Književna smotra, 92 – 94, Zagreb 1994., str. 28 – 41.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih kompetencija

Studenti anketom ocjenjuju korisnost, zanimljivost i razumljivost predavanja.

Studetni se prate tijekom kolegija iz praktične izvedbe nastave u završnom semestru.