Silabi i rokovi › Silabi: zimski semestar
27. 9. 2012.

Teorija jezika

Naziv predmeta: Teorija jezika

Naziv kolegija: Teorija jezika

Nositelj kolegija: prof. dr. Zrinka Jelaska, doc. dr. Krešimir Mićanović

ECTS bodovi: 5

Jezik: hrvatski

Trajanje: jedan semestar

Status: obvezni kolegij

Semestar izvođenja: zimski

Oblici nastave: predavanje 2 sata, seminar 2 sata

Uvjeti za upis kolegija: nema

Način provjere znanja: pismeno

Okvirni sadržaj predmeta: Unutar kolegija osmišljena kao uvod u lingvistiku razradit će se osnovni lingvistički pojmovi i dati pregled povijesti bavljenja jezikom, posebice pregled glavnih lingvističkih škola 20. stoljeća.

Cilj kolegija (očekivane kompetencije): Osposobljenost studenata za razumijevanje osnovnih lingvističkih tema i problema te upućivanje studenata u osnovnu lingvističku terminologiju

Studentske obveze: aktivno sudjelovanje u seminarskoj nastavi, izrada seminarskih radova

Sadržaj kolegija po tjednima

 1. Uvod. Jezik kao semiotički sustav. Komunikacija
 2. Lingvistika i njezine discipline/interdisciplinarnost
 3. Fonetika.
 4. Fonologija
 5. Morfologija
 6. Sintaksa I.
 7. Sintaksa II.
 8. Lingvistika teksta
 9. Semiotika I.
 10. Semiotika II.
 11. Semantika I.
 12. Semantika II.
 13. Pragmalingvistika
 14. Komunikacija i društvo
 15. Ponavljanje i utvrđivanje gradiva

Obvezna literatura

 1. Glovacki-Bernardi, Zrinjka i dr. (22007), Uvod u lingvistiku. Zagreb: Školska knjiga.
 2. Škiljan, Dubravko (41994), Pogled u lingvistiku. Rijeka: Naklada Benja.
 3. Trask, Robert Lawrence (2005), Temeljni lingvistički pojmovi. Zagreb: Školska knjiga.

 Dopunska literatura

 1. Jelaska, Zrinka (2004), Fonološki opisi hrvatskoga jezika. Glasovi, slogovi, naglasci. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, str. 5–98.
 2. Matasović, Ranko (2005), Jezična raznolikost svijeta: Podrijetlo, razvitak, izgledi. Zagreb: Algoritam.
 3. Nöth, Winfried (2004), Priručnik semiotike, Zagreb: Ceres.
 4. Saussure, Ferdinand de ([1916] 2000), Tečaj opće lingvistike. Zagreb: ArTresor naklada, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.
 5. Tekavčić, Pavao (1979), Uvod u lingvistiku za studente talijanskoga jezika i književnosti. Zagreb: SNL, str. 5–154.