Silabi i rokovi › Silabi: zimski semestar
2. 10. 2012.

Teorija i praksa nastave govornoga i pismenoga izražavanja

Naziv kolegija: Teorija i praksa nastave govornoga i pismenoga izražavanja (izborni kolegij)

Nositelj kolegija: dr. sc. Vlado Pandžić, red. prof. (u trajnom zvanju)

Izvođač kolegija: dr. sc. Vlado Pandžić, red. prof. (u trajnom zvanju)

ECTS bodovi: 4

Jezik: hrvatski

Trajanje: 1 semestar

Status: izborni

Semestar izvođenja: 9. semestar (zimski); V. godina

Oblici nastave (P/S/V) s brojem sati: (1P + 1S) X 15 = 30 sati

Uvjeti za upis kolegija: -

Načini provjere znanja: pismeni i usmeni

Cilj kolegija (očekivane kompetencije): Upoznavanje studentica/studenata s teorijom i praksom nastave govornoga i pismenoga izražavanja; usavršavanje govornoga i pismenoga izražavanja; osposobljavanje za izvedbu te nastave.

Sadržaj kolegija po tjednima

 1. Govorničko (predavačko, propovjedničko) umijeće
 2. Kratka povijest govorništva
 3. Kršćansko propovjedništvo
 4. Profesor: govornik-predavač do naših dana
 5. Moderna priopćivala u govorništvu
 6. Govorne vrste
 7. Priprema i ustroj govora, propovijedi ili predavanja
 8. Govorničko samopouzdanje
 9. Slušanje govora, propovijedi ili predavanja
 10. Interpretativno čitanje i krasnoslov
 11. Scenski govor
 12. Vrste pisanih uradaka
 13. Funkcionalni stilovi
 14. Stilističke vježbe
 15. Pripovijedanje, opisivanje i raspravljanje.

Literatura

Obvezna literatura (samo izabrana poglavlja prema sadržaju kolegija):

 • Aristotel, Retorika, Zagreb, 1989.
 • Stjepko Težak, Teorija i praksa nastave hrvatskoga jezika 2, Zagreb, 1996.
 • Vlado Pandžić, Govorno i pismeno izražavanje u srednjoj školi, Zagreb, 2001.
 • Vlado Pandžić, Sitni prilozi za povijest učenja i poučavanja govorništva, Split, 2007.

Dopunska literatura (neobvezna literatura):

 • Marko Fabije Kvintilijan, Obrazovanje govornika, Sarajevo, 1984.
 • Đuro Gračanin, Temelji govorništva, Zagreb, 1954.
 • Ivo Škarić, Temeljci suvremenog govorništva, Zagreb, 2000.
 • Josip Silić, Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika, Zagreb, 2006.
 • Dragutin Rosandić, Od slova do teksta i metateksta, Zagreb, 2002.
 • Miroslav Beker, Kratka povijest antičke retorike, Zagreb, 1997.
 • Dušanka Vuletić, Govorni poremećaji, Zagreb, 1987.
 • Krunoslav Pranjić, Jezik i književno djelo, Zagreb, 1968.
 • Josip Silić, Fonetika i fonologija hrvatskoga jezika: udžbenik za 1. razred gimnazije, Zagreb, 1998.
 • Ivo Pranjković, Sintaksa hrvatskoga jezika: udžbenik za 3. razred gimnazije, Zagreb, 1995.
 • Marko Samardžija, Leksikologija s poviješću hrvatskoga jezika: udžbenik za 4. razred gimnazije, Zagreb, 1995.
 • Mile Mamić - Vlado Pandžić - Josip Kekez, Hrvatski 1: udžbenik za I. razred strukovnih tehničkih (četverogodišnjih) škola, Zagreb, 1998.
 • Josip Kekez - Vlado Pandžić - Mile Mamić, Hrvatski 2: udžbenik za II. razred strukovnih tehničkih (četverogodišnjih) škola, Zagreb, 1998.
 • Vlado Pandžić - Mile Mamić - Josip Kekez, Hrvatski 3: udžbenik za III. razred strukovnih tehničkih (četverogodišnjih) škola, Zagreb, 1998.
 • Vlado Pandžić - Josip Kekez - Mile Mamić, Hrvatski 4: udžbenik za IV. razred strukovnih tehničkih (četverogodišnjih) škola, Zagreb, 1998.