Silabi i rokovi › Silabi: zimski semestar
19. 9. 2017.

Metodika nastave hrvatskoga jezika 1

Obvezni kolegij za studente 1. godine diplomskoga studija

Nositelj i izvođač: izv. prof. dr. sc. Marko Alerić

Bodovna vrijednost: 3 ECTS boda

Predavanje: ponedjeljkom od 8,00 do 8,45

Seminar: ponedjeljkom od 8,45 do 9,30 ili od 9,30 do 10,15

Konsultacije: ponedjeljkom od 10,15 do 12,00 i četvrtkom od 10,15 do 11,00, soba B-108

Opis predmeta

Studenti će u okviru predmeta biti upoznati s teorijskim i praktičnim spoznajama nastave hrvatskoga jezika u osnovnoj i srednjim školama, sa školskim dokumentima, s osnovnim pojmovima u vezi s učenjem (poučavanjem) sekundarne jezične kompetencije i njezinim ovladavanjem. Također će biti upoznati s jezičnim djelatnostima u nastavi hrvatskoga jezika, sa svrhom učenja/poučavanja, ciljevima, zadaćama i zadatcima, s nastavnim načelima, sustavima, metodama, oblicima i izvorima i njihovom primjenom u nastavnom procesu.

Teme nastavnih jedinica

 1. Metodika nastave hrvatskoga jezika – temeljni pojmovi – 9. listopada 2017.
 2. Razvoj kompetencija – osposobljenosti (znanje, vještine, stavovi) – 16. listopada 2017.
 3. Školski propisi – temeljni dokumenti – 23. listopada 2017.
 4. Jezične djelatnosti u nastavi: slušanje i govorenje – 30. listopada 2017.
 5. Jezične djelatnosti u nastavi: čitanje i pisanje – 6. studenog 2017.
 6. Svrha, ciljevi, zadaće i zadatci u nastavi hrvatskoga jezika – 13. studenog 2017.
 7. Teorije učenja/poučavanja – 20. studenog 2017.
 8. Nastavna načela u teoriji i praksi 1 – 27. studenog 2017.
 9. Nastavna načela u teoriji i praksi 2 – 4. prosinca 2017.
 10. Nastavna načela u teoriji i praksi 3 – 11. prosinca 2017.
 11. Nastavni sustavi u teoriji i praksi – 18. prosinca 2017.
 12. Božić, nema nastave
 13. Nova godina, nema nastave
 14. Nastavne metode u teoriji i praksi – 8. siječnja 2018.
 15. Nastavni oblici i izvori u teoriji i praksi – 15. siječnja 2018.

Obvezna literatura

(poglavlja povezana sa sadržajem kolegija):

 • Težak, Stjepko (1996): Teorija i praksa nastave hrvatskoga jezika 1, Zagreb
 • Pandžić, Vlado (2001): Govorno i pismeno izražavanje u srednjoj školi, Zagreb

Dopunska (neobvezna) literatura:

 • Alerić, Marko (2009): Normativna morfologija u nastavi hrvatskoga jezika (Imanentna gramatika u nastavi normativne morfologije), doktorski rad, Zagreb
 • Tamara Gazdić-Alerić; Alerić, Marko; Bekavac, Božo (2010): Utjecaj čestotnosti fonema/grafema č, ć, dž, đ na ovladavanje hrvatskom pravopisnom normom. Odgojne znanosti. 12, 1, Zagreb: Učiteljski fakultet; 215-227
 • Alerić, Marko (2006): Imanentna gramatika u ovladavanju standardnojezičnom morfologijom. Lahor; časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik. 1, 2, Zagreb
 • Alerić, Marko (2009): Jezični osjećaj kao kriterij u normiranju standardnog jezika. Poglavlje u knjizi Jezična politika i jezična stvarnost / Language Policy and Language Reality. Granić, Jagoda (ur.). Zagreb: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku – HDPL; 105-116.
 • Alerić, Marko; Gazdić-Alerić, Tamara (2009): Pozitivan stav prema hrvatskome standardnom jeziku kao uvjet njegova uspješnijega ovladavanja. Lahor. 4. 7. Zagreb: Hrvatsko filološko društvo; 5-24.
 • Alerić, Marko (2007): Jezični osjećaj i ovladavanje standardnojezičnom kompetencijom. Zbornik radova s međunarodnoga stručnoga i znanstvenoga skupa Dijete i jezik danas, Čakovec – Osijek: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Središte u Čakovcu – Učiteljski fakultet u Osijeku; 10-26
 • Alerić, Marko; Gazdić-Alerić, Tamara (2013): Čestotni pristup poučavanju padežnoga sustava hrvatskoga standardnog jezika (Fre – uency Approach in the Teaching of the Standard Language Case System). U: Current Issues in Linguistic Research, Section 1; Savremeni tokovi u lingvističkim istraživanjima, knjiga 1. Polovina, V.; Vučo, J. (ur.). Republika Srbija, Beograd; 507-521. ISBN: 978-86-6153-123-1
 • Alerić, Marko; Gazdić-Alerić, Tamara (2013): Prohodnost teksta Andrićeva djela "Na Drini ćuprija" (Patency Andric's text "Bridge on the Drina"). U: Andrićeva ćuprija / Andrićs Brücke. Tošović, B. (ur.). Republika Austrija, Srbija i Republika Srpska, Graz-Beograd-Banjaluka: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz-Beogradska knjiga-Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske-Svet knjige; 139-151. ISBN: 978-99938-30-62-7
 • Težak, Stjepko – Babić, Stjepan (1992): Gramatika hrvatskoga jezika, Zagreb
 • Peko, Anđelko – Pintarić, Ana (1999): Uvod u didaktiku hrvatskoga jezika, Osijek
 • Titone, Renzo (1977), Primijenjena lingvistika, Zagreb
 • Pintarić, Ana, Didaktika hrvatskoga jezika
 • Bežen, Ante, (2008). Metodika: znanost o poučavanju nastavnog predmeta. Zagreb: Učiteljski fakultet i Profil

Studentske obveze

 1. Prisustvovanje predavanjima i seminarima, pisanje kraćeg referata i usmeno izlaganje obrađene temu, polaganje pismenog ispita.
 2. Teme seminarskih izlaganja
 3. Usporediti istu nastavnu jedinicu u različitim udžbenicima.
 4. Usporediti istu nastavnu jedinicu u razliitim vježbenicama.
 5. Usporediti istu nastavnu jedinicu u znanstvenoj i školskoj gramatici (školskom jezičnom priručniku).
 6. Uočiti i objasniti primjenu nekog nastavnog načela u nastavi Hrvatskoga jezika.
 7. Oprimjeriti nastavne sustave u nastavi Hrvatskoga jezika.
 8. Oprimjeriti nastavne metode u nastavi Hrvatskoga jezika.
 9. Oprimjeriti nastavne oblike i izvore u nastavi Hrvatskoga jezika.
 10. Predložiti nekoliko motivacija za nekoliko nastavnih jedinica.
 11. Predložiti nekoliko načina obrade novog gradiva.
 12. Opisati temeljne razlike između vlastite imanentne i normativne gramatike.
 13. Utvrditi i objasniti učenička odstupanja u nekom dijelu gramatičke i pravopisne norme.
 14. Prikupiti i objasniti 50 odstupanja (zajedno s rečenicom u kojima se odstupanja javljaju) osnovnoškolskih ili srednjoškolskih učenika
 15. Objasniti primjerenost/neprimjerenost zadataka u ispitima znanja iz Hrvatskoga jezika.
 16. Sastaviti i objasniti nekoliko zadataka za ispite znanja iz Hrvatskoga jezika.