Silabi i rokovi › Silabi: zimski semestar
26. 9. 2012.

Teorija i poetika hrvatske usmene književnosti

Naziv predmeta: Hrvatska usmena književnost

Naziv kolegija: Teorija i poetika hrvatske usmene književnosti 

ETCS: 4

Jezik: Hrvatski

Trajanje: 1 semestar

Status: obvezatni (3. semestar)

Oblik nastave: predavanje (2+2)

Ispit: usmeni i pismeni

Sadržaj: književno-teorijsko i poetičko objašnjenje usmenoknjiževnog fenomena, određenje pojmova: usmena književnost, verbalni folklor, odnos usmenoknjiževnog fenomena prema izvedbenom kontekstu i odnos prema pisanoj književnosti, precizno teorijsko-poetičko određenje i predstavljanje žanrovskog sustava usmene književnosti. Sustav književnih rodova i vrsta, specifičnost žanra u usmenoj književnosti. Bitne odlike usmenoknjiževnih rodova i vrsta: usmene lirske pjesme, epske pjesme, priče (bajke, predaje, legende, basne, šale, anegdote, vicevi, pričanja iz života, i dr.), dramski oblici (foklorno kazalište), govornički oblici, sitni oblici.

Usmenoknjiževna teorija i praksa u naše vrijeme. Novi oblici verbalnog folklora danas.

Važnije naznake povijesnog pregleda usmene književnosti od 15. do 20. stoljeća.

Cilj: Osigurati stručnu i znanstvenu kompetenciju polaznica/polaznika u poetičkom opisu žanrova te stvaranje metodološke kompetencije što će ih osposobiti za samostalan stručni rad i za nastavak studija na diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Osposobljenost i savladanost teme očitovat će se i izradom seminarskih radova u okviru teme kolegija.

Raspored po tjednima

 1. tjedan
  Upoznavanje sa sadržajem kolegija i studentskim obvezama.
 2. tjedan
  Pojmovno određenje. Terminologija.  Predaja kao transmisija.
 3. tjedan
  Kategorije rodova i vrsta u usmenoj književnosti.
  (Za treći tjedan treba pročitati : Josip Kekez, Usmena književnost u: Uvod u književnost (priredili Zdenko Škreb - Ante Stamać), Zagreb, 1986.
 4. tjedan
  Lirika.
  (Za 4. tjedan treba pročitati: Usmene lirske pjesme (priredio Stipe Botica), Zagreb, 1996., edicija SHK.; (predgovor i odabrane primjere).
 5. tjedan
  Bugaršćice
 6. tjedan
  Epska pjesma.
  (Za 6. tjedan treba pročitati Usmene epske pjesme (priredio Davor Dukić) Zagreb, 2004.; predgovor i odabrane primjere)
 7. tjedan
  Priče. Bajka.
  (Za 7. tjedan treba pročitati: Usmene pripovijetke i predaje (priredila Maja Bošković-Stulli), Zagreb, 1997.; predgovor i odabrane primjere)
 8. tjedan
  Predaja.  Legenda.
 9. tjedan
  Basna. Šala i anegdota. Kategorija švanka.
 10. tjedan
  Usmena drama (folklorno kazalište).
  (Za 10. tjedan treba pročitati: Foklorno kazalište (priredio Ivan Lozica), 1996.; predgovor i odabrane primjere)
 11. tjedan
  Retorički oblici.
 12. tjedan
  Sitni oblici.
  (Za 12. tjedan treba pročitati: Poslovice, zagonetke, govornički oblici (priredio Josip Kekez), Zagreb, 1996.; predgovor i odabrani primjeri)
 13. tjedan
  Novofolklorni oblici.
 14. tjedan
  Kontekstualni aspekti usmene književnosti
 15. tjedan
  Analiza seminarskih radova

Literatura

 • Stipe Botica, Hrvatska usmenoknjiževna čitanka, Školska knjiga, Zagreb, 1995.
 • Edicija Stoljeća hrvatske književnosti Matice hrvatske:
 • Usmene lirske pjesme (priredio Stipe Botica), Zagreb, 1996.
 • Usmene epske pjesme I. i  II. (priredio Davor Dukić), Zagreb, 2004.
 • Usmene pripovijetke i predaje (priredila Maja Bošković-Stulli), Zagreb, 1997.
 • Foklorno kazalište (priredio Ivan Lozica), 1996.
 • Poslovice, zagonetke, govornički oblici (priredio Josip Kekez), Zagreb, 1996.
 • Josip Kekez, Usmena književnost u: Uvod u književnost (priredili Zdenko Škreb – Ante Stamać), Globus, Zagreb, 1986.
 • Maja Bošković-Stulli - Divna Zečević, Usmena i pučka književnost, PHK knj.1, Liber _ Mladost,  Zagreb, 1978.
 • Vladimir Prop (Propp), Morfologija bajke,  Prosveta,  Beograd, 1982.
 • Eric A. Havelock,  Muza uči pisati, Razmišljanja o usmenosti i pismenosti od  antike do danas, AGM, Zagreb 2003.

Dopunska literatura

 • Banov-Depope, Estela, Usmeno pjesništvo kvarnerskoga kraja, Rijeka, 2000.
 • Stipe Botica. Biserno uresje. Izbor iz hrvatske usmene ljubavne lirike, Mladost, Zagreb, 1990. (ili izd. iz 1993. i 1998.)
 • Maja Bošković-Stulli, Pjesme, priče, fantastika, Zagreb, 1991.
 • Simona Delić, Između klevete i kletve. Tema obitelji u hrvatskoj usmenoj baladi. Zagreb. 2001.
 • Olinko Delorko, Zanemareno blago, Zagreb, 1979.
 • Davor Dukić, Zmaj, junak, vila. Antologija usmene epike iz Dalmacije, Split, 1992.
 • Lirske narodne pjesme (priredio Olinko Delorko), PSHK knj. 23, Zora - Matica hrvatska, Zagreb, 1963.
 • Epske narodne pjesme I (priredio Olinko Delorko), PSHK knj. 24, Matica hrvatska - Zora, Zagreb, 1964.
 • Epske narodne pjesme II (priredila Maja Bošković-Stulli), PSHK knj.25, Zora - Matica hrvatska, Zagreb, 1964.
 • Narodne pripovijetke (priredila Maja Bošković-Stulli), PSHK knj. 26, Zora - Matica hrvatska, Zagreb, 1963.
 • Narodne drame, poslovice i zagonetke (priredio Nikola Bonifačić Rožin, PSHK knj.27, Zora - Matica hrvatska, Zagreb, 1963.
 • Tanja Perić-Polonijo, Tanahna galija. Antologija usmene lirike iz Dalmacije, Split, 1996.