Silabi i rokovi › Silabi: zimski semestar
29. 9. 2014.

Tekstna lingvistika

Studij: diplomski studij kroatistike

Kolegij: Tekstna lingvistika

Nositeljica: izv. prof. dr. sc. Bernardina Petrović

Izvoditeljica: izv. prof. dr. sc. Bernardina Petrović

ECTS: 4

Jezik: hrvatski

Trajanje: jedan semestar, I. i III. (zimski)

Status kolegija: izborni kolegij za studente I. i III. semestra diplomskoga studija kroatistike.

Stupanj izbornosti: C

Uvjet za upis: nema uvjeta za upis

Oblik nastave: predavanja i seminari (30P + 15S u semestru). Nastava se izvodi u tri ciklusa: 1. predavanja, 2. analiza tekstnih vrsta i 3. izlaganja seminarskih radova.

Praćenje i ocjenjivanje studenata: Kontinuirano praćenje aktivnoga sudjelovanja u nastavi. Konačna se ocjena oblikuje nakon ispunjenja svih zadanih obveza na kolegiju.

Način polaganja ispita: pismeni

Ciljevi kolegija:

 • definirati osnovne pojmove iz područja tekstne lingvistike
 • objasniti teorijske pristupe proučavanju teksta
 • usporediti razinu sintakse i razinu teksta (njihov međusobni odnos, poveznice, kompetencije i granice)
 • prepoznati i objasniti tekstna načela
 • analizirati odabrani tekst s formalno-gramatičkog i semantičkog stajališta
 • prepoznati načine funkcioniranja teksta u konkretnoj komunikacijskoj situaciji
 • primijeniti načela tekstne lingvistike u vlastitim tekstovima.

Izvedbeni plan

1. Razvoj tekstne lingvistike.

2. Teorijski pristupi proučavanju teksta.

3. Metodologija istraživanja teksta.

4. Tekstna načela.

5. Modeli tekstne analize (I.).

6. Modeli tekstne analize (II.).

7. Polusemestralni ispit (teorijske i metodološke pretpostavke tekstne lingvistike).

8. Analiza odabranih tekstnih vrsta (I.)

10. Analiza odabranih tekstnih vrsta (II.)

11. Analiza odabranih tekstnih vrsta (III.)

12. Izlaganja seminarskih radova (I.)

13. Izlaganja seminarskih radova (II.)

14. Izlaganja seminarskih radova (III.)

15. Završni ispit

Literatura

I. Obvezna

 1. Badurina, Lada. 2008. Između redaka : Studije o tekstu i diskursu, Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 206 str.
 2. Beaugrande, Robert – Dressler, Wolfgang. 2010. Uvod u lingvistiku teksta (prev. Nikolina Palašić), Zagreb : Disput, 334 str.
 3. ili: Beaugrande, Robert – Dressler, Wolfgang. 1981. Introduction to Text Linguistics, London – New York : Longman,  ili Einführung in die Textlinguistik, 270 str.  http://www.beaugrande.com/introduction_to_text_linguistics.htm
 4. Frančić, Anđela – Petrović, Bernardina. 2013. Hrvatski jezik i jezična kultura, Zaprešić : Visoka škola za poslovanje i upravljanje Baltazar Adam Krčelić, 328 str. /poglavlje: Višefunkcionalnost, str. 221–252./.
 5. Glovacki Bernardi, Zrinjka. 2004. O tekstu, Zagreb : Školska knjiga, 91 str.
 6. Ivanetić, Nada. 2003. Uporabni tekstovi, Zagreb : Zavod za lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 262 str.
 7. Schrodt, Richard. 2001. Tekstna lingvistika, u: Glovacki Bernardi, Zrinjka i sur., Uvod u lingvistiku (prir. Zrinjka Glovacki Bernardi), Zagreb : Školska knjiga, 235–248.
 8. Tekstom o tekstu : Zbornik studentskih radova s kolegija Tekstna lingvistika [gl. ur. Bernardina Petrović], Zagreb : FF-press, 2012.

II. Dopunska

 1. Brinker, Klaus. 2010. Linguistische Textanalyse : Eine Einführung in Grundbegriffe und Methoden, Berlin : Erich Schmidt.
 2. Halliday, M. A. K. – Hasan, Ruqaiya. 1976. Cohesion in English, London : Longman Group Ltd.
 3. Heinemann, Margot  –Heinemann, Wolfgang. 2002. Grundlagen zur Textlinguistik. Interaktion - Text – Diskurs, Tübingen : Niemeyer.
 4. Vater, Heinz. 2001. Einführung in die Textlinguistik : Struktur und Verstehen von Texten, München : Fink.
 5. Schiffrin, Deborah. 1994. Approaches to Discourse, Oxford : Blackwell Publishing.
 6. Silić, Josip. 1984. Od rečenice do teksta : Teoretsko-metodološke pretpostavke nadrečeničnog jedinstva, Zagreb : Školska knjiga, 169 str.
 7. Tekst i diskurs : Zbornik radova (ur. Marin Andrijašević i Lovorka Zergollern-Miletić), Zagreb : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 1997, 415 str. (odabrani tekstovi).
 8. Text- und Gesprächslinguistik : Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung – Linguistics of text und conversation : An international Handbook of Contemporary Research, 1. dio Textlinguistik / Text Linguistics, 2. dio Gesprächslinguistik / Conversation Linguistics (ur. Klaus Brinker, Gerd Antos, Wolfgang Heinemann, Sven F. Sager), Berlin – New York, 2001. (odabrana poglavlja iz 1. dijela Textlinguistik / Text Linguistics).
 9. Velčić, Mirna. 1987. Uvod u lingvistiku teksta, Zagreb : Školska knjiga, 148 str.