Silabi i rokovi › Silabi: zimski semestar
19. 9. 2017.

Pravogovor u nastavi

Izborni kolegij za studente 1. i 2. godine diplomskoga studija

Nositelj predmeta: izv. prof dr. sc. Marko Alerić

Bodovna vrijednost: 4 ECTS boda

Predavanje: četvrtkom od 8,00 do 8,45

Seminar: četvrtkom od 8,45 do 9,30 ili od 9,30 do 10,15

Konsultacije: ponedjeljkom od 10,15 do 12,00 i četvrtkom od 10,15 do 11,00, soba B-108

Opis predmeta

Upoznati studente s obilježjima verbalnog komuniciranja, osobito s naglasnim sustavom hrvatskoga standardnog jezika. Poučite studente kako da naglasna pravila primjenjuju u svakodnevnoj javnoj govorenoj komunikaciji.

Znati razliku i moći pravilno oblikovati govoreni i pisani tekst.

Razumjeti i znati primijeniti znanja o glasovima i glasovnim promjenama u hrvatskome standardnom jeziku, o vrednotama govorenog jezika, o razumjeti i znati primijeniti pravila naglašavanja riječi u hrvatskome standardnom jeziku.

Moći pravilno izgovoriti naglašene riječi, prepoznati naglaske, označiti naglaske u tekstu.

Teme nastavnih jedinica

 1. Jezična komunikacija, jezična kultura, obilježja jezika i govora – 5. listopada 2017.
 2. Jezične djelatnosti: slušanje i govorenje – 12. listopada 2017.
 3. Oblikovanje govora, pogreške koje govor čine netečnim i nepravilnim – 19. listopada 2017.
 4. Obilježja govorenog i pisanog teksta –  26. listopada 2017.
 5. Tvorba i obilježja glasova hrvatskoga jezika – 2. studenog 2017.
 6. Vrednote govorenoga jezika – 9. studenog 2017.
 7. Naglasak – značenje, uloga i obilježja – 16. studenog 2017.
 8. Izgovor, čitanje, slušanje i bilježenje naglasaka hrvatskog jezika – 23. studenog 2017.
 9. Naglasna pravila u hrvatskom jeziku – 30. studenog 2017.
 10. Naglasak u vrstama riječi hrvatskoga jezika 1 – 7. prosinca 2017.
 11. Naglasak u vrstama riječi hrvatskoga jezika 2 – 14. prosinca 2017.
 12. Naglasak u vrstama riječi hrvatskoga jezika 3 – 21. prosinca 2017.
 13. Naglasak u složenim riječima, naglasak u posuđenicama – 11. siječnja 2018.
 14. Zanaglasna dužina, poučavanje naglasnog sustava u osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj nastavi Hrvatskoga jezika – 18. siječnja 2018.
 15. Odstupanja u upotrebi naglasaka u javnom govoru – 25. siječnja 2018.

Obvezna literatura

 • P. Garde (1993), Naglasak, Zagreb, Školska knjiga
 • N. Novaković (1980), Govorna interpretacija umjetničkoga teksta, Zagreb: Školska knjiga

Dopunska literatura

 • S. Vukušić, I. Zoričić (2007) Naglasak u hrvatskome književnom jeziku, Zagreb, Globus (izabrani dijelovi)
 • S. Težak i S.Babić: Gramatika hrvatskoga jezika: priručnik za osnovno jezično obrazovanje, Zagreb: Školska knjiga, bilo koje izdanje (izabrani dijelovi)
 • Glasoviti govori, Naklada Zadro, Zagreb 1999
 • S. Vukušić, Naglasno normiranje, Jezik, 37 (1989-1999), 2., str. 48-53
 • S. Vukušić, Iz povijesti hrvatskoga naglašavanja, Jezik, 43 (1995/1996), 3, str. 103-107
 • Pandžić, Vlado (2001): Govorno i pismeno izražavanje u srednjoj školi, Zagreb

Studentske obveze

Prisustvovanje predavanjima i seminarima, izrada i prezentacija pravogovorne vježbe, polaganje pismenog i usmenog ispita.

Teme pravogovornih vježbi

 • Proučiti, opisati i usmeno izložiti vrednote govorenog jezika u kraćem javnom govoru (1 – 2 minute)
 • Proučiti, opisati i usmeno izložiti pravilnu i nepravilnu upotrebu naglasaka u kraćem javnom govoru (1 – 2 minute)
 • Proučiti, opisati i usmeno izložiti temeljne razlike između naglasnog sustava vlastite imanentne gramatike (svog zavičajnog govora) i normativne gramatike
 • Proučiti, opisati i usmeno izložiti sličnosti i razlike u obradi pravogovornih tema u udžbenicima Hrvatskoga jezika u osnovnoj ili srednjoj školi (izabrati tri udžbenika različitih izdavača)
 • Uočiti, opisati i usmeno izložiti 50-ak najčešćih odstupanja u upotrebi naglasaka u nekoj radijskoj ili televizijskoj emisiji
 • Usporediti naglasne sustave dvaju mjesnih govora
 • U kraćem istraživanju utvrditi ovladavanje pravogovornim temama osnovnoškolskih ili srednjoškolskih učenika
 • Utvrditi brojnost i obilježja tekstova označenih naglascima nekad i danas