Silabi i rokovi › Silabi: zimski semestar
19. 10. 2015.

Praksa čitanja

Nositelj kolegija: prof. dr. Krešimir Bagić

Izvođač: dr. sc. Anera Ryznar

Broj ECTS bodova: 3

Jezik: hrvatski

Trajanje: jedan semestar

Status kolegija: obavezni kolegij s unutarnjom izbornošću za studente jednopredmetne kroatistike, u I. semestru preddiplomskog studija

Oblik nastave: 1P + 1S

Uvjeti za upis kolegija: nema uvjeta

Ciljevi kolegija: Usvajanje osnovnih znanja znanosti o književnosti i uvježbavanje vještina potrebnih za samostalno čitanje, analizu i interpretaciju književnoga teksta. Kolegij je zamišljen ponajprije kao zajednički rad profesora i studenata na konkretnim predlošcima i proučavanje specifičnosti jezika književnoga teksta. Studenti će kroz praktične zadatke steći metodološki okvir i naučiti kako pristupati stilu nekog teksta/autora/perioda i u njemu uočavati, imenovati i tumačiti pojedine pojave, zakonitosti i obrasce. Vježbe i usmena izlaganja omogućit će studentima stjecanje vještina kritičkog čitanja, pisanja stručnih tekstova i izražavanja.

Sadržaj kolegija

Osnovni pojmovi: Književnost. Klasifikacija književnosti – rodovi, vrste, žanrovi. Funkcije jezika i jezik književnosti. Fikcija i zbilja. Figure. Tekst, diskurz, djelo. Intertekstualnost. Autoreferencijalnost. Metatekstualnost.

Lirika: Pjesnički jezik. Prostor i vrijeme u lirskoj pjesmi. Glasovni simbolizam. Lirski subjekt i adresat. Tehnika pjesme. Sustavi versifikacije. Heterometrične varijacije. Strofa. Ritam. Sintaksa. Pjesma kao iskaz. Kompozicija pjesme.

Proza: Pripovijedanje. Fabula i siže. Priča i diskurs. Pripovjedač. Dijegeza i fokalizacija. Lik i karakterizacija. Vrijeme u pripovjednom tekstu. Analepsa i prolepsa. Trajanje i učestalost. Pripovjedne tehnike. Reprezentacija svijesti u pripovjednom tekstu. Psihonaracija, citirani monolog, pripovijedani monolog, unutarnji monolog.

Drama: Drama i predstava. Glavni i pomoćni tekst u drami. Dramski dijalog i dramski monolog. Stih i proza. Kompozicija drame. Lik. Dramska radnja. Vrijeme i prostor. Predstava u predstavi. Struktura interakcije, pragmatička načela.

Pismene vježbe: Sažetak teksta, interpretacija, kritika, seminarski rad

Evaluacija: sudjelovanje u nastavi, zadaće, seminarski rad, pismeni ispit

Literatura

Primarna literatura

1. Lešić, Zdenko: Teorija književnosti, Beograd, 2008.
2.3. Oblici glasovne organizacije umjetničkog teksta
2.4. Ritmička organizacija književnog teksta
2.5. Intonacijsko-sintaktička uređenost književnog teksta
2.6. Osnovni oblici književnoga teksta
2.7. Metrički sistemi ili sistemi versifikacije
- Dodatak 3: Metrički oblici
- Dodatak 4: Tropi i figure misli

2. Grdešić, Maša: Uvod u naratologiju, Zagreb, 2015.

3. Compagnon, Antoine: Demon teorije, Zagreb, 2007.
- Autor
- Čitatelj

4. Bogdan, Tomislav: Lica ljubavi, Zagreb, 2003.
- Lirski subjekt

5. Jakobson, Roman: O jeziku, Zagreb, 2008.
- Govorni događaj i funkcije jezika
- Dva aspekta jezika i dva tipa afazijskih smetnji

Rječnici

6. Bagić, Krešimir: Rječnik stilskih figura, Zagreb, 2012.
7. Ducrot, Oswald i Todorov, Tzvetan, Enciklopedijski rečnik nauka o jeziku 1/2, Beograd, 1987.
8. Simeon, Rikard, Enciklopedijski rječnik lingvističkih naziva I/II, Zagreb 1969.
9. Solar, Milivoj, Rječnik književnoga nazivlja, Zagreb, 2008.
10. Rečnik književnih termina, ur. Dragiša Živković, Beograd, 1985.
11. Pavis, Patrice i Uebersfeld, Anne, Pojmovnik teatra, Zagreb, 2004.

Sekundarna literatura

1. Uvod u književnost, ur. Škreb, Zdenko i Stamać, Ante, Zagreb, 1998.
2. Slamnig, Ivan, Hrvatska versifikacija. Narav, povijest, veze, Zagreb, 1981.
3. Škreb, Zdenko, Interpretacija i Interpretacija (leksikografska obrada), u: Književne interpretacije, Aleksandar Flaker (prir.). Zagreb, 1998.
4. Bahtin, Mihail, O romanu, Beograd, 1989. – odabrana poglavlja
5. Katnić-Bakaršić, Marina, Stilistika dramskog diskursa, Zenica 2003.
6. Pfister, Manfred, Drama: Teorija i analiza, Zagreb, 1998. (odabrana poglavlja)
7. Friedrich, Hugo, Struktura moderne lirike, Zagreb, 1989.
8. Lešić, Zdenko, Jezik i književno djelo, Sarajevo 1971.
9. Ubersfeld, Anne, Čitanje pozorišta, Beograd, 1982.
10. Culler, Jonathan: Književna teorija: Vrlo kratak uvod, Zagreb, 2001.
11. Eagleton, Terry: Književna teorija, Zagreb, 1987.
12. Pavličić, Pavao: Književna genologija, Zagreb, 1983.
13. Solar, Milivoj: Teorija književnosti, Zagreb, 1997.