Silabi i rokovi › Silabi: zimski semestar
19. 9. 2017.

Povijesna gramatika hrvatskoga jezika

Naziv predmeta: Povijesna gramatika hrvatskoga jezika

Naziv kolegija: Povijesna gramatika hrvatskoga jezika

ECTS bodovi: 4

Jezik: Hrvatski

Trajanje: 1 semestar (3., zimski)

Status: Obvezatni

Oblici nastave s brojem sati semestralno: 30P + 30S (semestralno iskazivanje sati za P/S/V traže važeći propisi)

Uvjeti za upis kolegija: Položen ispit iz Staroslavenskoga jezika

Način provjere znanja: Ispit se provodi pismeno, a u konačnoj ocjeni prosuđuje se ukupna aktivnost i uspješnost u rješavanju zadataka tijekom nastave.

Okvirni sadržaj predmeta

Osnovni se naglasak stavlja na prikaz razvoja fonološkoga i morfološkoga sustava hrvatskoga jezika od završne faze praslavenskoga jezika do stanja kakvo je danas u hrvatskome standardnom jeziku i hrvatskim narječjima. Na seminarima se iz odabranih ulomaka spomenika hrvatske jezične baštine iščitavaju njihove jezične, ponajprije fonološke i morfološke značajke.

Cilj kolegija (očekivane kompetencije)

Cilj je ovoga kolegija studentima na predavanjima pružiti osnovna znanja iz povijesne gramatike hrvatskoga jezika, a na seminarima naučiti ih prepoznavati i objašnjavati te samostalno raščlanjivati povijesnojezične pojave u odabranim tekstovima pisanim kajkavskim, čakavskim, štokavskim ili tronarječnim (hibridnim) književnim jezikom u različitim razdobljima hrvatske jezične povijesti te ih osposobiti za daljnji nastavak studija hrvatskoga jezika.

Raspored po tjednima

 1. Uvod u povijesnu fonologiju hrvatskoga jezika
 2. Samoglasnički sustav
 3. Samoglasnički sustav
 4. Suglasnički sustav
 5. Suglasnički sustav
 6. Naglasni sustav
 7. Uvod u povijesnu morfologiju hrvatskoga jezika
 8. Imenice
 9. Imenice
 10. Zamjenice
 11. Pridjevi
 12. Brojevi
 13. Glagoli
 14. Glagoli
 15. Pismena provjera znanja

Obvezatna literatura

 • Kuzmić, Boris, Pomaže li povijesna gramatika razumijevanju hrvatskoga standardnog jezika?, Croatica, XXXIX, 59, str. 137–147, Zagreb, 2015.
 • Kuzmić, Boris, Radni priručnik iz povijesne fonologije i morfologije hrvatskoga jezika (na sustavu učenja na daljinu Omega FF-a u Zagrebu), Zagreb, 2017.
 • Kuzmić, Boris; Kuzmić, Martina, Povijesna morfologija hrvatskoga jezika, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2015.
 • Matasović, Ranko, Poredbenopovijesna gramatika hrvatskoga jezika, Matica hrvatska, Zagreb, 2008.
 • Moguš, Milan, Povijesna fonologija hrvatskoga jezika, Školska knjiga, Zagreb, 2010.

Dopunska literatura

 • Frančić, Anđela; Kuzmić, Boris, Jazik horvatski : Jezične raščlambe starih hrvatskih tekstova, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2009.
 • Holzer, Georg, Glasovni razvoj hrvatskoga jezika, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2011.
 • Jurišić, Blaž, Nacrt hrvatske slovnice (pretisak), Matica hrvatska, Zagreb, 1992.
 • Lukežić, Iva, Zajednička povijest hrvatskih narječja, 1. Fonologija, Hrvatska sveučilišna naklada – Filozofski fakultet u Rijeci – Katedra Čakavskog sabora Grobinšćine, Rijeka, 2012.
 • Lukežić, Iva, Zajednička povijest hrvatskih narječja, 2. Morfologija, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2015.
 • Malić, Dragica, Povijesne jezične promjene, u knjizi E. Barić i dr. Hrvatska gramatika, Školska knjiga, str. 601–635, Zagreb, 1995.
 • Mihaljević, Milan, Slavenska poredbena gramatika 1. dio, Školska knjiga, Zagreb, 2002.
 • Skupina autora, Povijest hrvatskog jezika, 1–3, Croatica, Zagreb, 2009–2013.
 • Šojat, Antun. Kratki navuk jezičnice horvatske, Jezik stare kajkavske književnosti, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2009.
 • Vončina, Josip, Jezična baština, Književni krug, Split, 1988.