Silabi i rokovi › Silabi: zimski semestar
22. 9. 2014.

Jezične vježbe I

Naziv studija: kroatistika

Nositelji kolegija i izvođači: dr. sc. Helena Delaš i Edita Hercigonja-Mikšik, prof.

Naziv kolegija: Jezične vježbe I

Status kolegija: obvezatan

Oblik nastave: vježbe, 4 sata na tjedan (ortografija i ortoepija)

Broj ECTS bodova: 4

Ciljevi kolegija: usvajanje ortografske i ortoepske norme hrvatskoga standardnog jezika.

Sadržaj kolegija: hrvatska ortografija – grafijska pravila, pravila koja razrješavaju odnos pisanja prema izgovoru, gramatička pravila, pravila koja poboljšavaju obavijesnost teksta; hrvatska ortoepija – izgovor glasova, naglašivanje govorene riječi, intonacija rečenice, vrednote govorenog jezika

Studentske obveze: redovito pohađanje nastave i obavljanje zadataka. Stečeno znanje iz ortografije provjerava se pismeno,  a iz ortoepije pismeno i usmeno.

Raspored rada po tjednima

 1. pismo, odnos grafema i fonema, odnos pravopisa prema drugim razinama jezika; naglasak, obilježavanje naglasaka, tonemske i kronemske značajke hrv. stand. naglaska
 2. pravopisni znakovi (razgoci i pravopisni znakovi u širem smislu); slušanje i raspoznavanje te pravilan izgovor standardnoga naglasnog novoštokavskog inventara
 3. pravopisni znakovi; pravila distribucije naglasaka i zanaglasne dužine u hrvatskome standardnom izgovoru
 4. pravopisni znakovi; stjecanje sposobnosti korektnog naglašivanja govorene riječi
 5. veliko i malo početno slovo; toničke i atoničke riječi
 6. veliko i malo početno slovo; vježbe određivanja naglasnih cjelina
 7. pisanje riječi sastavljeno i rastavljeno; vježbe proklize
 8. fonem č, fonem , fonem ć, fonem đ; artikulacijske vježbe
 9. fonem č, fonem , fonem ć, fonem đ; stjecanje sposobnosti korektnog naglašivanja govorene riječi
 10. alternacija ije/je/e/i; morfološko ustrojstvo jezika i naglasak (morfološko-naglasna tipologija)
 11. alternacija ije/je/e/i; leksičko ustrojstvo jezika i naglasak (naglasak i dužina kao razlikovna sredstva)
 12. kombinacije fonema: suglasnički fonmi u međusobnim kombinacijama, suglasnički fonemi ispred sufikasa i nastavaka, samoglasnički fonemi u međusobnim kombinacijama; rečenična intonacija
 13. kombinacije fonema; vježbanje rečeničnoga naglaska, rečeničnoga tempa, registra i jačine glasa, vježbe iskorištavanja stanki i vježbe rečenične melodije
 14. kombinacije fonema; vrednote govorenoga jezika
 15. transkripcija i transliteracija stranih vlastitih imena (osobnih i zemljopisnih) i njihove izvedenice; povezivanje intonacijskih vježbi s čitanjem, pripovijedanjem recitiranjem i usmenom dramatizacijom

Literatura za ortografiju hrvatskoga standardnog jezika

Obvezatna

 • Badurina, L. – Marković, I. – Mićanović, K.: Hrvatski pravopis , MH, Zg., 2007. ili 2008.
 • Babić, S. – Moguš, M.: Hrvatski pravopis, ŠK, Zagreb, 2010. ili 2011.
 • Hrvatski pravopis, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2013, e-dokument: pravopis.hr

 Dodatna

 • Anić, V.: Rječnik hrvatskoga jezika, Novi Liber, Zagreb, 1991. i kasnija izd.
 • Jojić, Lj. (prir.): Pravopisni priručnik (dodatak Velikom rječniku hrvatskoga jezika), Novi  Liber, Zagreb, 2003.
 • Čubrić, M. –Barbaroša-Šikić, M.: Praktični školski pravopis: s vježbama i zadacima, ŠK, Zagreb, 2001.
 • Barić, E. i suautori: Hrvatska gramatika, Školska knjiga, Zagreb, 1995. i novija izdanja (pogl.: Raspodjela fonema i fonemskih skupina, Promjene u fonemskom sastavu morfema, Alternacije – Fonološki uvjetovane alternacije, Morfološki i tvorbeno uvjetovane alternacije).

Literatura za ortoepiju hrvatskoga standardnog jezika

Obvezatna

 • Silić, J.: Hrvatski jezik 1, udžbenik za prvi razred gimnazije, Školska knjiga, Zagreb, 1998. i novija izd. (poglavlja: Naglasak, dužina i (rečenična) intonacija kao razlikovna sredstva,  Razlikovanje naglasaka, Mjesto naglaska u hrvatskome standardnom jeziku, Naglašene (toničke) i nenaglašene (atoničke) riječi, Rečenična intonacija, Fonostilistika, Vrednote govorenoga jezika)
 • Barić, E. i suautori: Hrvatska gramatika, Školska knjiga, Zagreb, 1995. i novija izd. (poglavlja: Prozodijski sustav, Uloga prozodijskih jedinica, Rečenična intonacija i rečenični naglasak, Pomicanje naglaska)

Dodatna

 • Škarić, I.: U potrazi za izgubljenim govorom, Školska knjiga, Zagreb, 1998. (poglavlje Temeljci suvremenog govorništva bez Retoričkih figura)
 • Težak, S: Govorne vježbe, Školska knjiga, Zagreb, 1990, str. 50-62.
 • Anić, V.: Rječnik hrvatskoga jezika, Novi Liber, Zagreb, 1991. i kasnija izd.

ili

 • Šonje, J.(ur.): Rječnik hrvatskoga jezika, Leksikografski zavod Miroslav Krleža : ŠK, Zagreb, 2000.
 • Vukušić, S. – Zoričić, I. – Grasselli-Vukušić, M.: Naglasak u hrvatskome književnom jeziku (Velika hrvatska gramatika. Knjiga četvrta.), Nakladni zavod Globus, Zg., 2007. (kazalo riječi)
 • Delaš, H.: Hrvatska preskriptivna akcentologija, Pergamena, Zagreb, 2013.