Silabi i rokovi › Silabi: zimski semestar
22. 9. 2014.

Hrvatska standardna prozodija

Studij: Kroatistika, diplomski studij, I. semestar

Kolegij: Hrvatska standardna prozodija

Nositelj i izvođač: dr. sc. Helena Delaš, viši lektor

Broj ECTS bodova: 4

Jezik: hrvatski

Trajanje: jedan semestar

Status kolegija: izborni kolegij za studente I. semestra diplomskog studija kroatistike

Oblik nastave: predavanje i seminar (1P+2S)

Uvjeti: -

Ciljevi kolegija

Osnovni cilj je usvajanje hrvatskoga standardnojezičnog naglašavanja – njegova podrijetla i sustava. Zbog činjenice da se naglasci u neakcentološkim tekstovima ne zapisuju, nadodsječna je razina u jezika najteže svladljiva. U razradi pojedinih dijelova naglasnog sustava studenti će moći:

 • usvojiti osobitosti standardnojezičnoga naglašavanja naglašavanja, ponajprije u sinkronijskom, ali i u dijakronijskom aspektu;
 • usvojiti značajke koje zapadno novoštokavsko naglašavanje razlučuju na organsko i standardnojezično;
 • osvijestiti specifičnost hrvatske prozodijske situacije, različite sustave i podsustave koji u uzusu hrvatskoga jezika postoje, ali i činjenicu da u naglašavanju ipak ima reda i da je hrvatska standardna akcentuacije model kojemu treba težiti te mu se, prema potrebi i prema mogućnostima, više ili manje približavati.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: produbljivanje znanja iz ortoepije stečenih na propedeutičkom standardološkom kolegiju Jezične vježbe I na prvoj godini studija kroatistike; na studiju kroatistike ne postoji kolegij koji sustavno obrađuje akcenatsku problematiku hrvatskoga standardnog jezika

Korištene metode: poučavanje, multimedijalna prezentacija, rasprava, analiziranje, sintetiziranje, istraživanje, rad na tekstu, studentsko izlaganje

Sadržaj kolegija

 • Povijest hrvatskoga naglašavanja
 • naglasak u suvremenome hrvatskom standardnom jeziku – obuhvaćena su četiri veća područja: naglasak imenica, naglasak pridjeva, naglasak glagola i naglasak ostalih vrsta riječi, težište je na paradigmatskim i tipološkim normama
 • stilske i normativne odrednice naglasne tipološke jedinice (općejezični likovi, razgovorni likovi, regionalizmi, zastarjelice, nehrvatski naglasci…)
 • prenošenje naglaska na prednaglasnicu.

Raspored rada po tjednima

 1. naglasak, tonemske i kronemske značajke standardnoga novoštokavskog naglaska, pravila distribucije naglasaka i zanaglasne dužine, toničke i atoničke riječi
 2. povijest hrvatske akcentuacije
 3. osobitosti standardnojezičnog naglašivanja – načela standardne akcentuacije
 4. naglasna tipologija – paradigmatske, tipološke, leksičke naglasne norme
 5. naglasak imenica – opća pravila; vrsta a, vrsta e, vrsta i; pregled sklonidbe po morfološko-naglasnim tipovima; promjenljivi tip, nepromjenljivi tip
 6. obilježja naglasnog uzusa u imenica
 7. naglasak pridjeva – naglasak neodređenoga i određenoga oblika; naglasak složenica; stalni naglasak u pridjeva; naglasni tipovi- promjenljivi tip, nepromjenljivi tip
 8. obilježja naglasnog uzusa u pridjeva
 9. naglasak glagola -  naglasak glagolskih oblika: infinitiv, prezent, aorist, imperfekt, prilog sadašnji, prilog prošli, pridjev radni, pridjev trpni, imperativ; naglasni tipovi- promjenljivi tip, nepromjenljivi tip
 10. obilježja naglasnog uzusa u glagola
 11. naglasak ostalih vrsta riječi – zamjenice, brojevi, prilozi, prijedlozi, čestice, veznici, usklici
 12. prenošenje naglaska na prednaglasnicu; vježbe proklize
 13. naglašavanje imena – domaća imena, strana imena; antroponimi, toponimi, etnici, ktetici
 14. jezični utjecaj velikih gradova; jezično-politički aspekti hrvatske akcenatske problematike
 15. zaključno predavanje: hrvatski jezik kao sustav i hrvatski jezik kao standard; naglasna kolebanja u novijim rječnicima

Literatura

Obvezatna

 • Barić, E. i suautori: Hrvatska gramatika, Školska knjiga, Zagreb, 1995. i novija izd. (poglavlja: Prozodijski sustav, Uloga prozodijskih jedinica, Pomicanje naglaska; pregledi sklonidbe po morfološko-naglasnim tipovima).
 • Anić, V.: Rječnik hrvatskoga jezika, Novi Liber, Zagreb, 1991. i novija izd.

ili

 • Šonje, J.(ur.): Rječnik hrvatskoga jezika, Leksikografski zavod Miroslav Krleža : ŠK, Zagreb, 2000.
 • Ivšić, Stjepan, 1911: Prilog za slavenski akcenat, Zagreb, p. o.: Rad JAZU, 187.

Dodatna

- priručnici

 • Babić, Stjepan, 19912: Tvorba riječi u hrvatskom književnom jeziku: nacrt za gramatiku, HAZU, Globus, Zagreb.
 • Barić, Eugenija i suautori, 1999: Hrvatski jezični savjetnik, Institut za hrvatski jezik i  jezikoslovlje, Pergamena – Školske novine, Zagreb.
 • Benešić, Julije, 1949: Hrvatsko – poljski rječnik, Nakladni zavod Hrvatske, Zagreb.
 • Kapović, Mate, 2008: Razvoj hrvatske akcentuacije, Filologija, 51 (poseban otisak), Zagreb.
 • Maretić, Tomo, 19312: Gramatika i stilistika hrvatskoga ili srpskoga književnog jezika, Zg.
 • Vukušić, S. – Zoričić, I. – Grasselli-Vukušić, M., 2007: Naglasak u hrvatskome književnom jeziku
 • (Velika hrvatska gramatika. Knjiga četvrta.), Nakladni zavod Globus, Zagreb.
 • Delaš, Helena, 2013: Hrvatska preskriptivna akcentologija, Pergamena, Zagreb.

- akcentološki članci

 • Anić, Vladimir, 1969: O jednom akcenatskom procesu u različitim službama književnog jezika, Jezik, 16: 84-89.
 • Auburger, Leopold, 2001: Razlikovna prozodija ili umišljanje?, Jezik, 48: 148-153.
 • Babić, Stjepan, 1967: O Daničićevu naglasnom sustavu kao sustavu, Jezik, 15: 150-157.
 • Babić, S., 1999: O pridjevnim naglascima u hrvatskome književnom jeziku, Jezik, 47: 63-69.
 • Brozović, Dalibor, 1963: O Stjepanu Ivšiću kao slavenskom i hrvatskosrpskom akcentologu, Zbornik u čast Stjepana Ivšića: 25-35, Zagreb.
 • Brozović, Dalibor, 1971: Uz jedno vrijedno, ali i kontroverzno akcentološko djelo – razmišljanja o genezi, sustavu i normi, Jezik, 19: 123-139.
 • Brozović, Dalibor, 1963: Prodor u naš ortoepski standard, Jezik, 11: 144-153.
 • Jonke, Ljudevit, 1961: Akcenatska problematika hrvatskosrpskoga književnog jezika danas, Jezik, 9: 1-7.
 • Kapović, Mate, 2004: Jezični utjecaj velikih gradova, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i Jezikoslovlje, 30:97-105.
 • Klaić, Bratoljub, 1958: Varijacije na temu prenošenja akcenta na proklitiku, Jezik, 6: 53-56, 85-88, 124-125, 154-155; Jezik, 7: 24-28, 92-94.
 • Kravar, Miroslav, 1982: Uz recidiv sumnje u naš četveroakcenatski sistem, Jezik, 30: 19-25, 40-47.
 • Kravar, Miroslav, 1987: Akcenat stranoga leksika u svjetlu jezičnih kontakata, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, 26(16): 35-43.
 • Moskatelo, Kuzma, 1954: Akcentuacija tuđica na -or u hrvatskom jeziku, Jezik, 3: 51-56.
 • Pranjković, Ivo, 2001: Za demokratizaciju hrvatske ortoepske norme, Jezik i demokracija (zbornik radova), Institut za jezik u Sarajevu, Sarajevo.
 • Škarić – Babić – Škavić – Varošanec, 1987: Silazni naglasci na nepočetnim slogovima riječi, Govor, 4: 139-152.
 • Škarić, I. – Škavić, Đ. – Varošanec-Škarić, G., 1995: Kako se naglašavaju posuđenice, Jezik, 43: 129-138.
 • Vukušić, Stjepan, 1992: O silaznom naglašavanju nepočetnog sloga, Jezik, 40: 76-79.
 • Vukušić, Stjepan, 1999: Zapadno novoštokavsko-hrvatsko književnojezično naglašavanje, Mostarski dani hrvatskoga jezika: 121-125, Mostar.