Silabi i rokovi › Silabi: zimski semestar
15. 9. 2013.

Hrvatska dijalektologija I

Predmet: Hrvatska dijalektologija

Kolegij: Hrvatska dijalektologija I.

Nositelj kolegija: doc. dr. sc. Marija Malnar Jurišić

Izvođači kolegija: doc. dr. sc. Marija Malnar Jurišić, dr. sc. Joža Horvat

ECTS: 4 boda

Trajanje: 1 semestar, 5. semestar (zimski)

Oblik nastave: 2 sata predavanja, 2 sata seminara

Status/tip izbornosti: obvezatni

Uvjeti za upis: položen ispit iz Staroslavenskoga jezika, upisan ili položen kolegij Povijest hrvatskoga jezika

Cilj kolegija (očekivane kompetencije): Ponuditi studentima osnovna znanja o fonologiji, hrvatskih narječja.
Osposobiti studente za uočavanje osnovnih sličnosti i razlika među hrvatskim narječjima, dijalektima i govorima. Omogućiti razumijevanje književnih tekstova na dijalektu.

Način provjere znanja: Ispit se provodi pismeno, a u konačnoj ocjeni prosuđuje se aktivnost i uspjeh koji su studenti postigli na pismenim provjerama tijekom nastave i u fakultativnoj izradi seminarskoga rada. Provode se pismene provjere znanja, ankete, fakultativna je izrada seminarskog rada koja pokazuje stupanj usvojenosti gradiva i motiviranost za samostalan istraživački rad koji uključuje terensko istraživanje.

Okvirni sadržaj predmeta: Kolegij Hrvatska dijalektologija I obuhvaća uvodna znanja o dijalektologiji općenito i o fonologiji triju narječja: čakavskog, kajkavskog i štokavskog. Kao predlošci za proučavanje u radu na seminarima uzimaju se tekstovi iz pojedinih mjesnih govora koje su u sklopu dijalektoloških istraživanja prikupili dijalektolozi ili sami studenti.

Cilj kolegija (očekivane kompetencije): Ponuditi studentima osnovna znanja o dijalektologiji općenito, a posebno o trima hrvatskim narječjima.
Osposobiti studente za uočavanje osnovnih sličnosti i razlika među hrvatskim narječjima, dijalektima i govorima. Omogućiti razumijevanje književnih tekstova na dijalektu.

Sadržaj kolegija po tjednima

1. tjedan

Predavanje: Uvodno predavanje. Upoznavanje s osnovnim pojmovima i s planom nastave.
Seminar: Poslušat će se snimke govora s terena, po jedna čakavska, kajkavska i štokavska, govorit će se o sličnostima i razlikama.


2. tjedan

Predavanje: O hrvatskoj dijalektologiji općenito.
Seminar: Analizirat će se snimljeni primjer s čakavskoga terena prvenstveno s fonološkog aspekta, pratit će se ono o čemu se govorilo na predavanju.

3. tjedan

Predavanje: UPITNO-ODNOSNA ZAMJENICA i nazivi narječja.
Seminar: Analizirat će se snimljeni primjer s kajkavskoga terena prvenstveno s fonološkog aspekta, pratit će se ono o čemu se govorilo na predavanju.

4. tjedan

Predavanje: Samoglasnici u hrvatskim govorima.
Seminar: Analizirat će se snimljeni primjer s štokavskoga terena prvenstveno s fonološkog aspekta, pratit će se ono o čemu se govorilo na predavanju.

5. tjedan

Predavanje: Samoglasnici u hrvatskim govorima.
Seminar: Analizirat će se snimljeni primjer s čakavskoga terena prvenstveno s fonološkog aspekta, pratit će se ono o čemu se govorilo na predavanju.

6. tjedan 

Predavanje: Samoglasnici u hrvatskim govorima.
Seminar: Analizirat će se snimljeni primjer s kajkavskoga terena prvenstveno s fonološkog aspekta, pratit će se ono o čemu se govorilo na predavanju


7. tjedan

Predavanje: Suglasnici u hrvatskim govorima.
Seminar: Analizirat će se snimljeni primjer s štokavskoga terena prvenstveno s fonološkog aspekta, pratit će se ono o čemu se govorilo na predavanju


8. tjedan 

Predavanje: Suglasnici u hrvatskim govorima.
Seminar: Analizirat će se snimljeni primjer s čakavskoga terena prvenstveno s fonološkog aspekta, pratit će se ono o čemu se govorilo na predavanju.


9. tjedan
Predavanje: Suglasnici u hrvatskim govorima.
Seminar: Analizirat će se snimljeni primjer s kajkavskoga terena prvenstveno s fonološkog aspekta, pratit će se ono o čemu se govorilo na predavanju.

10. tjedan

Predavanje: Suglasnici u hrvatskim govorima.
Seminar: Analizirat će se snimljeni primjer s štokavskoga terena prvenstveno s fonološkog aspekta, pratit će se ono o čemu se govorilo na predavanju.


11. tjedan

Predavanje: Akcentuacija hrvatskih govora.
Seminar: Analizirat će se snimljeni primjer s čakavskoga terena prvenstveno s fonološkog aspekta, pratit će se ono o čemu se govorilo na predavanju.

12. tjedan 

Predavanje: Akcentuacija hrvatskih govora.
Seminar: Analizirat će se snimljeni primjer s kajkavskoga terena prvenstveno s fonološkog aspekta, pratit će se ono o čemu se govorilo na predavanju.

13. tjedan

Predavanje: Akcentuacija hrvatskih govora.
Seminar: Analizirat će se snimljeni primjer s štokavskoga terena prvenstveno s fonološkog aspekta, pratit će se ono o čemu se govorilo na predavanju.

14. tjedan

Predavanje: Akcentuacija hrvatskih govora.
Seminar: Analizirat sličnosti i različitosti hrvatskih govora.

15. tjedan

Predavanje: Završna provjera znanja.
Seminar: Završna provjera znanja.

Literatura

Obvezna:

Menac-Mihalić, M. i Celinić, A., 2012.: Ozvučena čitanka iz hrvatske dijalektologije + DVD, Knjigra d.o.o. Zagreb; Brozović, D., 1997.: Narječja hrvatskoga jezika, Hrvatski leksikon, 2, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 155-156; Lisac, J., 2004.: Hrvatska dijalektologija 1, Hrvatski dijalekti i govori štokavskoga narječja i hrvatski govori torlačkog narječja, Golden marketing-Tehnička knjiga, Zagreb; Lisac, J., 2009.: Hrvatska dijalektologija 2, Čakavsko narječje, Golden marketing-Tehnička knjiga, Zagreb; Lončarić, M., 1996.: Kajkavsko narječje, Školska knjiga, Zagreb;

Izborna:

Barac-Grum, V., 1993.: Čakavsko-kajkavski govorni kontakt u Gorskom kotaru, Dometi, Rijeka; Brozović, D., 1985.: Suvremeno štokavsko narječje kao plod konvergentnoga jezičnoga razvoja, Hrvatski dijalektološki zbornik, 7, sv.1, Zagreb, 59-71; Brozović, D. 1960.: O strukturnim i genetskim kriterijima u klasifikaciji hrvatsko-srpskih dijalekata, Zbornik za filologiju i lingvistiku, sv. 3, Novi Sad, str. 68-88; Brozović, D. 1970.: Dijalekatska slika hrvatskosrpskog jezičnog prostora, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, sv. 8, Zadar, str. 5-32; Brozović, D., Ivić, P., 1988.. Jezik, srpskohrvatski/ hrvatskosrpski, hrvatski ili srpski, Izvadak iz 2. izdanja Enciklopedije Jugoslavije, Zagreb; Ivšić, S. 1934.: Jezik Hrvata kajkavaca, Ljetopis JAZU 48, Zagreb; Junković, Z. 1972.: Jezik Antuna Vramca i podrijetlo kajkavskog dijalekta, Rad JAZU, knj. 363, Zagreb (Poglavlje Kritika Ramovševe teze); Lukežić, I., Turk, M., 1998.: Govori otoka Krka, Livellus, Crikvenica; Lukežić, Iva – Zubčić, Sanja (2007) Grobnički govor XX. stoljeća (gramatika i rječnik), Katedra Čakavskog sabora Grobnišćine, Rijeka; Lukežić, I., 2012. Zajednička povijest hrvatskih narječja 1. Fonologija Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb; Menac-Mihalić, M.,1989.: Glagolski oblici u čakavskom narječju i u hrvatskom književnom jeziku, Filologija 17, Zagreb, 81-109; Šimunović, Petar 2006. Rječnik bračkih čakavskih govora, Supetar; Težak, S. 1981.: Ozaljski govor, HDZ 5, Zagreb; Vranić, Silvana (2005) Čakavski ekavski dijalekt: sustav i podsustavi, Filozofski fakultet u Rijeci, Rijeka; Zečević, V. 1992.: Fonološke neutralizacije u kajkavskom vokalizmu, Zavod za hrvatski jezik Hrvatskoga filološkog instituta, Zagreb; Zečević, V., 2000.: Hrvatski dijalekti u kontaktu, Institut za jezik i jezikoslovlje, Zagreb; Zubčić, Sanja (2003) Akcent glagolskoga pridjeva radnoga u sjeverozapadnim čakavskim govorima, Čakavska rič, br. 1/2, str. 139–163; Zubčić, Sanja (2004) Akcent pridjeva u nekim sjeverozapadnim čakavskim govorima, Riječki filološki dani, knj. 5, str. 619–632.