Silabi i rokovi › Silabi: zimski semestar
24. 10. 2014.

Figure i diskurzi

Kolegij: Figure i diskurzi

Nositelj i izvođač: Krešimir Bagić

ECTS: 4

Jezik: hrvatski

Trajanje: 1 semestar

Status: obvezni kolegij na preddiplomskome studiju za jednopredmetne kroatiste/ izborni na diplomskome studiju za dvopredmetne kroatiste

Oblik nastave: 2P+1S

Uvjeti:  -

Provjera znanja: seminarski rad; kontinuirano praćenje; pismeni ispit

Sadržaj: Status i konceptualizacija figura u antičkoj retorici, modernoj stilistici, lingvistici i književnoj teoriji. Tipologija, funkcije i određenja figura. Figurativnost kao temelj jezika - od razgovornog stila do reklamnog diskurza. Učinci figura. Kolegij pretpostavlja obiman korpus beletrističkih i nefikcionalnih (znanstvenih, publicističkih, esejističkih, propagandnih) knjiga i tekstova u kojima će predavač i polaznici nalaziti primjere figura, analizirati ih te komentirati im ulogu u konkretnim tekstualnim kontekstima.

Cilj: Kolegij će studenta upoznati sa sustavom  retoričkih i stilskih figura, omogućiti mu da ih sam prepoznaje u tekstu te da ih primjereno interpretira.

Sillab

Predavanja:

 1. Utopija savršenoga jezika i figurativno usavršavanje nesavršenoga
 2. Figure: određenja, podjele i popisi
 3. Makrostrukturalne i mikrostrukturalne figure
 4. Anagram od antičke retorike preko kabale do De Saussurea.
 5. Lipogram, tautogram, palindrom
 6. Figure suprotnosti: oksimoron i paradoks
 7. Figure suprotnosti: antiteza i antimetabola
 8. Parafraza: neizbježan pratitelj visoke kulture
 9. Vrste parafraze: lingvistička, književna, komentatorska i ludička
 10. Ironija: polifonijska figura diskurza
 11. Neverbalne i verbalne indicije ironije
 12. Simbol (određenje). konvencionalizirani i literarni simboli
 13. Obilježja simbola: motiviranost, dvostruko čitanje, polivalentnost
 14. Figurativnost reklamnoga diskurza: ponavljanje
 15. Figurativnost reklamnoga diskurza: paradoksalnost i tropološka antropomorfizacija

Seminari:

 1. Orijentacijski test: poznavanje figura i prepoznavanje figurativnih obrata
 2. Dvije konceptualizacije figura: Genette (Ženet), Gérard, Figure, u: Figure, Beograd 1985, str. 49-61. i Ducrot (Dikro), O. i Todorov, Tz., Figura, u: Enciklopedijski rečnik nauka o jeziku 2, Beograd 1987, str. 185-195. (razgovor)
 3. Opisati i oprimjeriti metaplazme dodavanjem i izostavljanjem
 4. Opisati i oprimjeriti metaplazme premještanjem i spajanjem
 5. Stilistička radionica: napisati pangramski, tautogramski, lipogramski i palindromski tekst
 6. Stilistička radionica: samostalno definirati pangram, tautogram, lipogram i palindrom kao figure
 7. Razgovor o eseju Umberta Eca Paradoksi, aforizmi, stereotipi (u seminarskim predlošcima)
 8. Figure suprotnosti u različitim diskurzima: književnost, publicistika, grafiti, reklame...
 9. Figure suprotnosti u različitim diskurzima: književnost, publicistika, grafiti, reklame...
 10. Stilistička radionica: opisati i oprimjeriti amplifikaciju
 11. Stilistička radionica: opisati i oprimjeriti perifrazu i cirkumlokuciju
 12. Teorijske konceptualizacije ironije: Hamon, Philippe, Stilistika ironije, u: Bacite stil kroz vrata, vratit će se kroz prozor (ur. K. Bagić), Zagreb 2006, str. 253-265. i Harald Weinrich, Ironija, u: Lingvistika laži, Zagreb 2005, str. 53-59. (razgovor)
 13. Stilistička radionica: ironični idiomi
 14. Razgovor o eseju Umebrta Eca O simbolu, u: O književnosti, Beograd 2002, str. 132-149.
 15. Pismena provjera znanja

Literatura

  OBVEZNA

   • Aristotel. 1989. Retorika. Zagreb: Naprijed.
   • Bagić Krešimir. 2012. Rječnik stilskih figura. Zagreb: Školska knjiga.
   • Zima, Luka. 1988. [1880] Figure u našem narodnom pjesništvu. Zagreb: Globus.

    IZBORNA

     • Benčić, Živa – Dunja Fališevac (ur.) 1995. Tropi i figure. Zagreb: ZZK FF.
     • Boranić, Dragutin. 1909. „Onomatopejske riječi za životinje u slavenskim jezicima“. Rad JAZU 178: 1-86.
     • Ciceron, Marko Tulije. 2002. O govorniku. Zagreb: Matica hrvatska.
     • Demetrije. 1999. O stilu. Zagreb: ArTresor.
     • Genette, Gérard. 2006. Metalepsa. Zagreb: Disput.
     • Genette, Gérard. 1985 Mimologije. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske.
     • Genette /Ženet/, Gérard. 1985. Figure. Beograd: Vuk Karadžić.
     • Ivas, Ivan. 2004. „Tropi u novinskim naslovima“. Medijska istraživanja 2: 9-34.
     • Jankélévitch (Jankelevič), Vladimir. 1989. Ironija. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.
     • Katnić-Bakaršić, Marina. 1996. Gradacija. Sarajevo: Međunarodni centar za mir.
     • Kovačević, Miloš. 1991. Gramatika i stilistika stilskih figura, Sarajevo: Drugari.
     • Kvintilijan, Marko Fabije. 1967. Obrazovanje govornika. Sarajevo: Veselin Masleša.
     • Marković, Ivan. 2009. „Tri nehrvatske tvorbe: infiksacija, reduplikacija, fuzija“. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 35: 217-241.
     • Meyer, Michel – Manuel Maria Carrilho – Benoît Timmermans. 2008. Povijest retorike od Grkā do naših dana. Zagreb: Disput.
     • Ricoeur, Paul. 1981. Živa metafora. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske.
     • Simeon, Rikard. 1969. Enciklopedijski rječnik lingvističkih naziva I/II. Zagreb: Matica hrvatska.
     • Stamać, Ante. 1978. Teorija metafore. Zagreb: Znaci.
     • Škarić, Ivo. 2003. Temeljci suvremenoga govorništva. Zagreb: Školska knjiga.
     • Škiljan, Dubravko (ur.) 2003. Leksikon antičkih termina. Zagreb: Antibarbarus.        
     • Škreb, Zdenko. 1949. Značenje igre riječima. Poseban otisak iz 278. knj. Rada JAZU. Zagreb.
     • Vuletić, Branko. 2005. Fonetika pjesme. Zagreb: FF press.
     • Weinrich, Harald. 2005. Lingvistika laži. Zagreb: Algoritam.
     • Živković, Dragiša. (ur.) 1986.  Rečnik književnih termina. Beograd: Nolit.