Silabi i rokovi › Silabi: ljetni semestar
19. 2. 2016.

Slika Amerike u hrvatskoj književnosti XX. st.

Nastavnica i nositeljica kolegija: doc. dr. sc. Maša Kolanović

ECTS: 4

Jezik: hrvatski

Trajanje: 1 (jedan) semestar: IV. (ljetnog) semestar, preddiplomskog studija

Status: Izborni kolegij za studentice i studente IV. (ljetnog) semestra jednopredmetnog i dvopredmetnog diplomskog studija kroatistike. Kolegij je kroz vanjsku izbornost također ponuđen studenticama i studentima drugih odsjeka i fakulteta.

Uvjet za upis: upisan IV. semestar preddiplomskog studija

Broj studenata na kolegiju: 25

Cilj kolegija:Kolegij se bavi reprezentacijom i problematizacijom Sjedinjenih Američkih Država u odabranim tekstovima hrvatske književnosti i popularne kulture 20. st. Cilj kolegija jest upoznavanje s temeljnim konceptima imagologije i popularne geopolitke na primjerima reprezentativnih književnih i popularnokulturnih tekstova koji tematiziraju različite društvene, kulturne i ekonomske aspekte Sjedinjenih Američkih Država.  Kroz primjere različitih književnih i kulturnih žanrova (putopis, drama, roman, poezija, film, reklama i dr.), Sjedinjene Američke Države se pokazuju kao tema dugog trajanja u hrvatskom i zajedničkom jugoslavenskom kulturnom imaginariju, a kroz njihovu problematizaciju redovito progovaraju srodni analitički problemi kao što su odnos prema Zapadu, kapitalizmu i vlastitom hibridnom identitetu tijekom njegove složene dvadesetostoljetne dinamike.

Posebna pozornost na kolegiju bit će usmjerena na educiranje, osposobljavanje i poticanje studenata za samostalno istraživanje, interdisciplinarni pristup građi, kritičko promišljanje analizirane literature i građe te razvijanje vještina i strategija akademskog pisanja.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Kolegij se bavi kulturološkom čitanjem novije povijesti hrvatske književnosti i kulture te razmatra ulogu književnosti i kulture u stvaranju predodžbi o drugim nacionalnim prostorima kao i posrednom oblikovanju vlastitog nacionalnog, političkog, kulturnog i ekonomskog identiteta.  Kolegij je zamišljen kao platforma za razvijanje samostalnog istraživačkog rada, interdisciplinarnog proučavanja književnosti i popularne kulture te kritičkog promišljanja i usavršavanja strategija akademskog i drugog stručnog pisanja u društveno-humanističkim znanostima.

Oblik nastave:Predavanja i seminari.

Korištene metode: Poučavanje, rasprava, različiti oblici multimedijalne prezentacije, terenska nastava, dijaloška nastava, kolegijalna recenzija ili tzv. peer review, rad na tekstu, rad u grupama, istraživački rad.

Praćenje i ocjenjivanje studenata: Studenti su dužni redovito dolaziti na nastavu (moguća 2 neopravdana izostanka u semestru) i u njoj aktivno sudjelovati i čitati materijale koji se obrađuju na seminaru. Konačnu ocjenu studenti će dobiti predajom završnog seminarskog rada od 8 kartica teksta na temu koju će odabrati sami ili uz pomoć nastavnice. Tema seminarskog rada ne bi trebala biti povezana s tekstovima koji se obrađuju na satu, već bi studenti trebali odabrati neki drugi književni ili kulturni predložak za analizu koji, dakako, mogu komparativno usporediti s građom obrađenom na predavanjima i seminarima. Studenti trebaju nastavnici poslati rad na e-mail () najkasnije 6 dana prije prijavljenog ispitnog roka.

Svaki od programom predviđenih zadataka sudjeluje u formiranju konačne ocjene.

Način polaganja ispita: Usmeni i pismeni (tj. završni seminarski rad).

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Studentska anketa na kraju semestra.

Sadržaj kolegija po tjednima

 1. Uvodni sat (10. ožujka):
  Upoznavanje sa sadržajem kolegija i načinom rada na kolegiju.
 2. Književna imagologija i popularna geopolitka (17. ožujka):
  Manfred S. Fischer: Komparatistička imagologija: za interdiciplinarno istraživanje nacionalno-imagotipskih sustava
 3. Tema otkrića Amerike u hrvatskoj književnosti XX. st. (24. ožujka):
  Miroslav Krleža: Kristofor Kolumbo
 4. Putovanje Sjedinjenim Američkim Državama na početku XX. st. (31. ožujka):
  Ante Tresić-Pavičić: Preko Atlantika do Pacifika
 5. Akademsko pismo: strategije i perspektive (7. travnja)
  Predavanje i rasprava na temu strategija pisanja završnog  seminarskog rada: odabir teme, struktura rada, pristup građi i literaturi, daljnje perspektive rada i dr.
 6. Sjedinjene Američke Države: kulturna perspektiva hrvatskog/jugoslavenskog socijalizma (21. travnja):
  Pero Zlatar: Bitange mirno
 7. Putovanje Sjedinjenim Američkim Državama: hrvatska/jugoslavenska perspektiva (28. travnja):
  Marjan Matković: Američki triptih
 8. Sjedinjene Američke Države na filmu: komparativna perspektiva (5. svibnja):
  Srđan Karanović: Nešto između (gledanje filma)
 9. Sjedinjene Američke Države u predodžbama tekstova iz razdoblja dekadentnog socijalizma (12. svibnja):
  Goran Tribuson: Made in U.S.A.
 10. Postjugoslavenska Amerika (19. svibnja):
  Dubravka Ugrešić: Američki fikcionar
 11. Rasprava o prijavljenim temama seminarskog rada(2. lipnja):
  Rad u grupama: komentiranje i kolegijalna rasprava (tzv. peer review) prijavljenih tema za seminarske radove
 12. Završni sat (9. lipnja): predrok

Literatura

1. Obavezna literatura

Studenti tijekom kolegija trebaju kontinuirano čitati tekstove koji će obrađivati na seminaru (u silabusu zacrnjeni naslovi). Prilikom izrade završnog seminarskog rada na odabranu temu povezanu s problematikom kolegija, studenti su dužni konzultirati najmanje 5 bibliografskih jedinica relevantne akademske i stručne literature (knjiga/poglavlje knjige/članak iz časopisa) iz predloženog popisa izborne literature ili nekih drugih znanstveno i stručno relevantnih izvora ovisno o temi rada koju će odabrati.

2. Dodatna izborna literatura za izradu seminarskog rada (Studenti u konzultaciji s nastavnicom biraju neke od predloženih naslova, ovisno o temi koju su odabrali za svoj završni seminarski rad. Uz predloženu izbornu literaturu, studenti, dakako, mogu sami potražiti dodatnu literaturu koja će odgovarati njihovoj specifičnoj temi)

 • 15 dana: ilustrirani časopis za umjetnost i kulturu br. 1-2, 2004 (temat o Americi)
 • Antić, Ljubomir (2002): Hrvati i Amerika, Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, Institut za primijenjena istraživanja Sveučilišta
 • Banov – Depope, Estela (2000): Razvoj književnog života Hrvata u Sjevernoj Americi, Zadarska smotra br. 1-3, str. 321-343
 • Barclay, David E. i Glaser-Schmidt, Elisabeth, ur. (2003): Transantaltic Images and Perceptions: Germany and America since 1776, Washington: German Historical Institute i Cambridge University Press
 • Baudrillard, Jean (1986): America, London i New York: Verso
 • Bing, Albert (2003): Amerika – zemlja nemogućih mogućnosti: Percepcija Amerike u Hrvatskoj: Američki način života u zagrebačkom dnevnom listu Obzor 1929.-1933. godine, Zagreb: Naklada Jesenski i Turk
 • Brešić, Vinko (1997): ''Hrvatska emigrantska književnost: 1945-1990'', Croatica: prinosi proučavanju hrvatske književnosti br. 45/46, str. 247-273
 • Čizmić, Ivan (1982): Hrvati u životu Sjedinjenih Američkih Država: doprinos u ekonomskom, političkom i kulturnom životu, Zagreb: Globus
 • De Grazia, Victoria (2005): Irresistible Empire: America’s Advance through Twentieth Century Europe, Cambridge - Massachusetts, London: Harvard University Press
 • Dittmer, Jason (2010): Popular Culture, Geopolitics and Identity, Lanham et. al., Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
 • Dubrović, Ervin, ur. (2008): Merika : iseljavanje iz srednje Europe u Ameriku 1880.-1914. = Emigration from Central Europe to America 1880-1914 : [katalog izložbe : Muzej grada Rijeke od 10. prosinca 2008. do 28. veljače 2009.], Rijeka: Muzej grada Rijeke
 • Dubrovnik: časopis za književnost i znanost, 1992, god. III, br. 5 (temat: Hrvati i Novi Svijet: u povodu 500te obljetnice otkrića Amerike)
 • Duda, Dean (1998): Priča i putovanje: hrvatski romantičarski putopis kao pripovjedni žanr, Zagreb: Matica hrvatska
 • Duda, Dean (2012): Kultura putovanja : uvod u književnu iterologiju, Zagreb: Naklada Ljevak
 • Dukić, Davor et al. (2009) , prir.: Kako vidimo strane zemlje: Uvod u imagologiju, Zagreb: Srednja Europa
 • Đikanović, Vesna (2012): Iseljavanje u Sjedinjene Američke Države: jugoslovensko iskustvo 1918-1941., Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije
 • Fiske, John (1991): Understanding Popular Culture, London: Routledge
 • Flaker, Aleksandar (1983): Proza u trapericama, Zagreb: Sveučilišna naklada Liber
 • George Ritzer (1999): Mekdonaldizacija društva : istraživanje mijenjajućeg karaktera suvremenog društvenog života, Zagreb: Naklada Jesenski i Turk: Hrvatsko sociološko društvo. Prevela Zrinka Pavlić
 • Grgas, Stipe (2000): Ispisivanje prostora. Čitanje suvremenoga američkoga romana, Zagreb: Naklada MD
 • Grgas, Stipe (2014): Američki studiji danas: identitet, kapital, spacijalnost, Zagreb: Meandar media
 • Grgas, Stipe (2014): ''Croatian Leftist Critique and the Object of American Studies'' u: Šesnić, Jelena i Cvek, Sven, ur.: Working Papers in American Studies vol. 1, str. 83-114
 • Hobsbawm, Eric John Ernest (2009): Doba ekstrema : kratko dvadeseto stoljeće 1914.-1991., Zagreb: Zagrebačka naklada. Preveo Dražen Nemet
 • Houe, Poul i Hakon Rossel, Sven, ur. (1998): Images of America in Scandinavia, Amsterdam i Atlanta: Rodopi
 • Jakovina, Tvrtko (2002): Socijalizam na američkoj pšenici, Zagreb: Matica hrvatska
 • Jakovina, Tvrtko (2003): Američki komunistički saveznik: Hrvati, Titova Jugoslavija i Sjedinjene Američke Države 1945.-1955., Zagreb: Profil International
 • Janjetović, Zoran (2011): Od "Internacionale" do komercijale: Popularna kultura u Jugoslaviji 1945-1991., Beograd: Institut za noviju historiju Srbije
 • Jukić, Tatjana: ''An Austro-Hungarian America: Emerson for Croatia, 1904/05'' u: Šesnić, Jelena i Cvek, Sven, ur.: Working Papers in American Studies vol. 1, 2014, str.73-82
 • Kolanović, Maša (2013): ''Utopija pod upitnikom. Predodžba 'Amerike' u stihovima dekadentnog socijalizma'' u: Duraković, Lada i Matošević, Andrea, ur. : Socijalizam na klupi: Jugoslavensko društvo očima nove postjugoslavenske humanistike, Pula-Zagreb: Srednja Europa, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Sa(n)jam knjige u Istri, str. 177-216
 • Kolanović, Maša (2014): ‘’Amerika prije Amerike: Imaginarij Novog svijeta u hrvatskoj književnosti XX. st.’’, Forum, br. 4-6, str. 464-498
 • Koojiman, Jaap (2008): Fabricating the Absolute Fake: America in Contemporary Pop Culture, Amsterdam: Amsterdam Universtiy Press
 • Kragić, Bruno (2007): ''Izazovi 'Amerike' u hrvatskom filmu i pisanju o filmu – esej o postupnoj realizaciji naslovne metafore'' u: Batušić, Nikola ; Bogišić, Rafo ; Pavličić, Pavao ; Moguš, Milan, ur.: Prešućeno, zabranjeno, izazovno u hrvatskoj književnosti i kazalištu, Split – Zagreb: Književni krug Split: HAZU, str. 527-536.
 • Kuisel, Richard (1996): Seducing the French: The Dilemma of Americanization, University of California Press, Berkely, Los Angeles i London
 • Luthar, Breda i Pušnik, Maruša, ur. (2010): Remembering Utopia: The Culture of Everyday Life in Socialist Yugoslavia, Washington DC: New Academia Publishing
 • Maltby, Richard (1989): Dreams for Sale : Popular Culture in the 20th Century, London: Harrap
 • Marković, Predrag (1996): Beograd između istoka i zapada, 1948-1965, Beograd: Službeni list
 • Nemec, Krešimir (2003): ''Odjeci estetike 'campa' u hrvatskom romanu''u: Milanja, Cvjetko, ur. Postmodernizam, iskustva jezika u hrvatskoj književnosti i umjetnosti. Zbornik radova II. znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb: Altagama, str. 33-41
 • Patterson Hyder, Patrick (2011): Bought and Sold: Living and Losing the Good Life in Socialist Yugoslavia, Ithaca: Cornell University Press
 • Perica, Vjekoslav (2014): Pax Americana na Jadranu i Balkanu : mirovne misije SAD-a prema međunarodnoj historiografiji, popularnoj kulturi i kulturi sjećanja, 1919.-2014., Zagreb: Algoritam; Mostar: Algoritam Stanek
 • Ramet, Sabrina P. i Crnković, Gordana, ur. (2003): Kazaam! splat! ploof!: The American Impact on European Popular Culture since 1945, Lanham, Boulder, New York i Oxford: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
 • Ruland, Richard (1976): America in Modern European Literature: From Image to Metaphor, New York: New York University Press
 • Šesnić, Jelena (2013): ''Croatian American Literature as a Transculturated Discourse'' u: Mazurkiewicz, Anna, ur.: East Central Europe in Exile Vol 2: Transatlantic Identities, str. 13-29
 • Šesnić, Jelena (2014): ''Bogdan Raditsa, the 1970s, and Question of Croatian Emigration u'': Šesnić, Jelena i Cvek, Sven, ur.: Working Papers in American Studies vol. 1, str.115-130
 • Škarica, Siniša (2005): Kad je rock bio mlad: priče s istočne strane 1956.-1970., Zagreb: V.B.Z.
 • Todorov, Tzvetan (1984): The Conquest of America. The Question of the Other, New York: Harper Collins Publishers
 • Treći program hrvatskoga radija, br. 39-40, 1993 (temat o otkriću Novog svijeta)
 • Vučetić, Radina (2013): ''Kauboji u NOB-u: Partizanski vestern i strip u socijalističkoj Jugoslaviji'' u: Duraković, Lada i Matošević, Andrea, ur. : Socijalizam na klupi: Jugoslavensko društvo očima nove postjugoslavenske humanistike, Pula-Zagreb: Srednja Europa, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Sa(n)jam knjige u Istri, str. 217-250
 • Vučetić, Radina (2012): Koka – kola socijalizam: Amerikanizacija jugoslovenske popularne kulture šezdesetih godina XX veka, Beograd: Službeni glasnik
 • Yurchak, Alexei (2006): Everything Was Forever, Until It Was No More: the Last Soviet Generation, Princeton: Princeton University Press
 • Zergollern-Miletić, Lovorka: ''Croatian Student's Perception of American Culture'' u: Šesnić, Jelena i Cvek, Sven, ur.: Working Papers in American Studies vol. 1, 2014, str. 62-72
 • Ziauddin Sardar i Merryl Wyn Davies (2003): Zašto ljudi mrze Ameriku?, Zagreb: Jesenski i Turk. Prevela Jagoda Splivalo Rusan
 • Zinn, Howard (2012): Narodna povijest SAD-a, Zagreb: V.B.Z. Preveo Snježan Hasnaš
 • Zunz, Oliver (1998): Why the American Century?, Chicago i London: The University of Chicago press
 • Žikić, Aleksandar (1999): Fatalni ringišpil. Hronika beogradskog rokenrola 1959-1979, Beograd: Geopoetika

3. Pomoćna literatura o akademskom pismu

 • Badeley, Graham (2009): ''Academic writing as shaping and re-shaping’’ u: Teaching in Higher Education, sv. 14, br. 2, travanj 2009, str. 209-219.
 • Jović, Dejan: Kako napisati dobar esej?   
 • Oraić-Tolić, Dubravka (2011): Akademsko pismo. Strategije i tehnike klasične retorike za suvremene studentice i studente, Naklada Ljevak, Zagreb