Silabi i rokovi › Silabi: ljetni semestar
18. 2. 2013.

Sintaksa složenih struktura

Nositelj kolegija: prof. dr. sc. Ivo Pranjković

Kolegij izvodi: prof. dr. sc. Ivo Pranjković

ECTS:  5 bodova

Trajanje: VI. semestar

Status/tip izbornosti: izborni kolegij

Oblik nastave: 2 sata predavanja i 2 sata seminara tjedno

Uvjeti za upis kolegija: Nema

Cilj kolegija: Nastavak osvješćivanja sintaktičke problematike iz prethodnoga semestra s posebnim obzirom na složene strukture (koordinirane, subordinirane i asindetske). Osim toga cilj je kolegija i ovladavanje osnovama suprasintakse odnosno sintakse teksta (diskursa).

Uloga kolegija u ukupnom kurikulu: Upotpunjavanje znanja iz područja sintakse hrvatskoga standardnog jezika.

Korištene metode: Analiziranje, sintetiziranja, samostalno istraživanje

Studentske obveze: Redovito pohađanje nastave, izrada seminarskih zadataka, provjera znanja

Način polaganja: Pismeni

Sadržaj kolegija po tjednima

  1. Rečenice po sastavu: jednostavne (raščlanjene i neraščlanjene) i složene
  2. Tipologija jednočlanih (neraščlanjenih) rečenica
  3. Nezavisnosložene (koordinacija) i zavisnosložene rečenice (subordinacija)
  4. Asindetske i sindetske (složene) rečenice
  5. Sastavne, suprotne i rastavne rečenice
  6. Relativne rečenice
  7. Predikatne i subjektne rečenice
  8. Objektne rečenice
  9. Priložne rečenice I. (mjesne, vremenske, načinske i poredbene)
  10. Priložne rečenice II. (namjerne, uzročne, posljedične, uvjetne i dopusne)
  11. Atributne i apozitivne rečenice
  12. Osnovni, aktualizirani i automatizirani red riječi
  13. Ustrojstvo teksta I. (tipologija konektora)
  14. Ustrojstvo teksta II. (linearna i paralelna organizacija teksta)

   Literatura

   Obvezna literatura

   • Katičić, R. (1986, 21991) Sintaksa hrvatskoga književnog jezika, Zagreb: Globus i HAZU
   • Josip Silić i Ivo Pranjković (2005, 22007) Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i
   • visoka učilišta, Zagreb: Školska knjiga
   • Ivo Pranjković (1993, 22002) Skladnja hrvatskoga jezika, Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada
   • Josip Silić (1984) Od rečenice do teksta (Teoretsko-metodološke pretpostavke nadrečeničnog jedinstba), Zagreb: Sveučilišna naklada Liber
   • Lada Badurina (2008) Između redaka. Studije o tekstu i diskursu, Zagreb – Rijeka : Hrvatska sveučilišna naklada i Izdavački centar Rijeka

   Izborna literatura

   • Tomo Maretić (31963) Gramatika hrvatskoga ili srpskoga književnog jezika, Zagreb: Matica hrvatska
   • Luka Vukojević (2008) Izražavanje posljedičnih odnosa u hrvatskome standardnom jeziku, Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
   • Miloš Kovačević (1998) Sintaksa složene rečenice u srpskom jeziku, Beograd: Raška škola
   • Ismail Palić (2007) Sintaksa i semantika načina, Sarajevo: „Slovo“
   • Mirna Velčić (1987) Uvod u lingvistiku teksta, Zagreb: Školska knjiga