Silabi i rokovi › Silabi: ljetni semestar
16. 10. 2017.

Hrvatski standardni jezik – Antropološka lingvistika

Izvedbeni nastavni plan (silab) za kolegij Hrvatski standardni jezik – Antropološka lingvistika

Diplomski studij kroatistike

Ak. god. 2017/2018.

Opis kolegija

Predmet: Hrvatski standardni jezik

Kolegij: Antropološka lingvistika

Šifra: 131724

Nositelj: Izv. prof. dr. sc. Ivan Marković

Izvođač: Izv. prof. dr. sc. Ivan Marković

ECTS: 4 boda

Jezik: Hrvatski

Trajanje: 1 semestar (ljetni)

Očekivani broj studenata: 25

Status: Izborni kolegij za studente diplomskoga studija kroatistike.

Tip izbornosti: A (unutarnja izbornost – izborni kolegiji namijenjeni samo studentima matičnoga studija)

Oblik nastave: Predavanja i seminari (30 P + 15 S + e-učenje).

Uvjet za upis: Nema uvjeta.

Praćenje i ocjenjivanje studenata: Studenti sudjeluju u svim oblicima nastave, na seminarima aktivno, pisanjem i izlaganjem seminarskoga rada.

Način polaganja ispita: Seminarski rad, napisan i usmeno izložen.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija: Studentska anketa.

Literatura

I. Obavezna

 • Foley, William A. 1997. Anthropological linguistics: An introduction. Malden, MA – Oxford, UK: Blackwell Publishers Ltd.
 • Marković, Ivan. Predavanja iz antropološke lingvistike. Skripta, s iscrpnim popisom dopunske literature uza svako predavanje. http://omega.ffzg.hr.
 • Matasović, Ranko. 2005. Jezična raznolikost svijeta: Podrijetlo, razvitak, izgledi. Zagreb: Algoritam.

II. Dopunska

 • Anić, Vladimir. 1988. Glosar za lijevu ruku. Zagreb: Naprijed.
 • Bagić, Krešimir, 2012. Rječnik stilskih figura. Zagreb: Školska knjiga.
 • Barnard, Alan. 2011. Povijest i teorija antropologije. Prev. Snježan Hasnaš. Zagreb: Jesenski i Turk.
 • Benveniste, Émile. 2005 [1969]. Riječi indoeuropskih institucija. Prev. Vojmir Vinja. Zagreb: Disput.
 • Bratanić, Maja. 1991. Rječnik i kultura. Zagreb: Filozofski fakultet [Biblioteka SOL].
 • Coulmas, Florian (ed.) 1998. The handbook of sociolinguistics. Malden, MA – Oxford, UK – Carlton, VIC: Blackwell Publishing.
 • Cruse, Alan. 2011 [1999]. Meaning in language: An introduction to semantics and pragmatics. Third edition. Oxford – New York: Oxford University Press.
 • Danesi, Marcel. 2004. A basic course in anthropological linguistics. Toronto: Canadian Scholars’ Press.
 • Dessalles, Jean-Louis. 2007 [2000]. Why we talk: The evolutionary origins of language. Trans. by James Grieve. Oxford – New York: Oxford University Press.
 • Duranti, Alessandro. 1997. Linguistic anthropology. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Duranti, Alessandro (ed.) 2004. A companion to linguistic anthropology. Malden, MA – Oxford, UK – Carlton VIC: Blackwell Publishing.
 • Greenberg, Joseph H. – Charles A. Ferguson – Edith A. Moravcsik (eds.) 1978. Universals of human language. Vol. 1–4. Stanford, CA: Stanford University Press.
 • Haviland, William A. 2004 [1981]. Kulturna antropologija. Prev. Vesna Hajnić. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 • Hockett, Charles F. 1973. Man’s place in nature. New York: McGraw-Hill.
 • Huang, Yan. 2007. Pragmatics. Oxford: Oxford University Press.
 • Jespersen, Otto. 1922. Language: Its nature, development and origin. London: George Allen & Unwin.
 • Jespersen, Otto. 1924. The philosophy of grammar. Chicago – London: The University of Chicago Press.
 • Jespersen, Otto. 1970 [1925]. Čovječanstvo, narod i pojedinac sa lingvističkog stanovišta. Prev. Zdenko Lešić. Sarajevo: Zavod za izdavanje udženika [Biblioteka Lingvistika Poetika].
 • Karavanić, Ivor – Ivor Janković. 2009. Osvit čovječanstva: Početci našega biološkog i kulturnog razvoja. Zagreb: Školska knjiga.
 • Kovačević, Marina – Lada Badurina. 2001. Raslojavanje jezične stvarnosti. Rijeka: Izdavački centar Rijeka.
 • Matasović, Ranko. 2001. Uvod u poredbenu lingvistiku. Zagreb: Matica hrvatska.
 • Mesthrie, Rajend – Joan Swann – Ana Deumert – William L. Leap. 2009 [2000]. Introducing sociolinguistics. Second edition. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 • Moore, Jerry D. 2002. Uvod u antropologiju: Teorije i teoretičari kulture. Prev. Gordana V. Popović. Zagreb: Jesenski i Turk.
 • Wierzbicka, Anna. 1992. Semantics, culture, and cognition: Universal human concepts in culture-specific configuration. Oxford – New York: Oxford University Press.
 • Wierzbicka, Anna. 1997. Undersanding cultures through their key words: English, Russian, Polish, German, and Japanese. Oxford – New York: Oxford University Press.
 • Wierzbicka, Anna. 2003 [1991]. Cross-cultural pragmatics: The semantics of human interaction. Second edition. Berlin – New York: Mouton de Gruyter.

Sadržaj predavanja po tjednima

1. Uvod. Antropološka lingvistika. Teme. Čovjek – Kultura – Jezik – Pismo.

2. Evolucija jezika I. Evolucija ljudske vrste. Postanak i razvoj ljudskoga jezika.

3. Evolucija jezika II. Važnije teorije o postanku jezika i njihove potvrde u ustroju jezika.

4. Narav ljudskoga jezika I. Odredbena obilježja ljudskoga jezika. Narav jezičnoga znaka i gramatike. Jezične univerzalije – Fonološke – Morfološke – Sintaktičke.

5. Narav ljudskoga jezika II. Značenje u ljudskome jeziku. Jezične univerzalije – Semantičke. Taksonomija – Partonomija. Metafora – Metonimija.

6. Svijet u jeziku I. Vrijeme i prostor u jeziku. Vrijeme i prostor u metafori.

7. Svijet u jeziku II. Rodbina i svojta u jeziku. Boja u jeziku.

8. Raslojenost jezika I. Uporabe i službe jezika. Jezični varijeteti. Kulturna i socijalna raslojenost jezika. Govor – pismo – književnost – internet.

9. Raslojenost jezika II. Obredni jezici. Zabranjeni jezici – Tabu – Psovka – Eufemizam.

10. Raslojenost jezika III. Rod i spol u jeziku. Muški i ženski jezik.

11. Raslojenost jezika IV. Jezik i smiješno/komično – Vic. Jezična igra. Jezik i laž.

12. Čovjek u jeziku I. Ja i drugi u jeziku – Lice – Socijalna deiksa – Uljudnost.

13. Čovjek u jeziku II. Antropocentričnost jezika. Antropocentričnost metafore.

14. Čovjek u jeziku III. Uvjetovanost kulturom. Jezični dodir. Miješanje jezika. Smrt jezika.

15. Zaključak. Sabiranje i zaokruživanje gradiva.