Silabi i rokovi › Silabi: ljetni semestar
22. 7. 2021.

Ideologija i književnost

Naziv kolegija: Ideologija i književnost

Nositeljica kolegija: dr. sc. Zrinka Božić Blanuša, doc.

Izvođač kolegija: dr. sc. Zvonimir Glavaš, poslijedoktorand

Broj sati:  2P+1S

ECTS-bodovi: 4

Jezik: hrvatski

Trajanje: jedan semestar

Status: izborni kolegij (C2), 5 studenata FF-a

Oblik nastave: predavanje, seminar

Uvjeti za upis kolegija: nema

Opis kolegija

Kolegij se usmjerava na iznimno bogatu tradiciju tumačenja književnosti u njezinu odnosu prema ideologiji. Polazišna točka kolegija je odnos književnosti prema ideologiji; je li i književnost dio ideologije, ili je književnost jedno od posljednjih utočišta pred ideologijom? Ako je moguća emancipacija od ideologije "kroz književnost", koji su to oblici distanciranja književnosti od ideologije? Kakav je njezin emancipacijski potencijal? Kolegijem će se predstaviti različiti smjerovi rasprave o odnosu ideologije i književnosti: od prvih rasprava o ideologiji i ekspresionizmu i Sartreova egzistencijalističkog marksizma, Althusserova strukturalističkog (antihumanističkog) preokreta i njegovih odjeka, suvremene marksističke književne kritike i kulturnog materijalizma do najnovijih razmatranja ideologije, utopije i politike književnosti.

Cilj kolegija

Upoznavanje studenata s najvažnijim teorijskim tumačenjima odnosa između ideologije i književnosti.

Način provjere znanja: usmeni ispit ili seminarski rad

Ishodi učenja

 1. Usporediti i vrednovati različite teorijske pristupe pojedinim književnim i kulturnim fenomenima.
 2. Obraniti i argumentirati vlastitu teorijsku poziciju u odnosu na predmet proučavanja.
 3. Raščlaniti i povezati različite teorijske koncepcije i na temelju toga oblikovati vlastitu hipotezu.
 4. U susretu s nepoznatim i novim problemom odabrati i povezati različite teorijske pojmove i pristupe.

Korištene metode: predavanja, dijaloška nastava, rad na tekstovima, povremene provjere znanja.

Raspored rada

Prvi tjedan

Predavanje
Uvod: ideologija i proučavanje književnosti.

Seminar
Podjela seminarskih zadataka.

Drugi tjedan

Predavanje
Što je ideologija? Marxovo i marksističko tumačenje ideologije.

Seminar
Rad na izabranim poglavljima iz Marxove Njemačke ideologije.

Treći tjedan

Predavanje
Književnost i ideologija. Rasprava o ekspresionizmu: Bloch, Lukacs, Brecht, Benjamin.

Seminar
Rad na tekstovima iz zbornika Aesthetics and Politics.

Četvrti tjedan

Predavanje
Frankfurtska škola: književnost, estetika, ideologija, društvo

Seminar
Razgovor o pročitanim poglavljima iz Marcuseovih Estetske dimenzije i Čovjeka jedne dimenzije  i Adornovih  Filozofsko-socioloških eseja o književnosti.

Peti tjedan

Predavanje
Bahtin i njegov krug: jezik i književnost

Seminar
Razgovor o pročitanim poglavljima iz knjige Marksizam i filozofija jezika i "Reč u poeziji i reč u romanu", poglavlju iz knjige O romanu.

Šesti tjedan

Predavanje
Egzistencijalistički marksizam.

Seminar
Rad na Sartreovom ogledu "Šta je književnost?" i knjizi Egzistencijalizam i marksizam.

Sedmi tjedan

Predavanje
Strukturalistički antihumanizam. Althusserova koncepcija ideologije i odjeci.

Seminar
Rad na Althusserovu ogledu "Ideologija i državni ideološki aparati". Rad na poglavlju "Neki elementarni pojmovi" iz Machereyeve knjige Teorija književne proizvodnje.

Osmi tjedan

Predavanje
Književnost kao ideologija.

Seminar
Rad na Balibarovu i Machereyevu tekstu "On Literature as an Ideological Form" iz zbornika Marxist Literary Theory.

Deveti tjedan

Predavanje
Kulturni materijalizam i proučavanje književnosti.

Seminar
Rad na Williamsovoj knjizi Marxism and Literature i poglavlju "Marxism and Culture" iz knjige Culture and Society.

Deseti tjedan

Predavanje
Ideologija i utopija: Mannheim, Bloch, Ricœur, Jameson

Seminar
Razgovor o pročitanim poglavljima iz Mannheimove Ideologije i utopije, Ricœurovih Predavanja o ideologiji i utopiji i Jamesonove Archeologies of the Future

Jedanaesti tjedan

Predavanje
Marksistička kritika i psihoanaliza: Jameson/ Žižek o ideologiji.

Seminar
Rad na poglavlju "O interpretaciji: književnost kao društveno simbolični čin" iz Jamesonove knjige Političko nesvjesno.

Dvanaesti tjedan

Predavanje
Protiv Althussera. Politika, estetika, književnost: Rancièreov egalitarizam.

Seminar
Rad na poglavljima iz Rancièreovih knjiga Nesuglasnost i Politika književnosti.

Trinaesti tjedan

Predavanje
Marksistička čitanja.

Seminar
Rad na književnom predlošku.

Četrnaesti tjedan

Ispit

Literatura

Obavezna

 • Adorno, Theodor W., Filozofsko-sociološki eseji o književnosti, Zagreb 1985.
 • Althusser, Louis, Ideologija i državni ideološki aparati (Beleške za istraživanje), Beograd 2009.
 • Althusser, Louis, On Ideology, London 2008.
 • Bahtin, Mihail/ Vološinov, Valentin Nikolajevič, Marksizam i filozofija jezika, Beograd 1980.
 • Bahtin, Mihail, "Reč u poeziji i reč u romanu", O romanu, Beograd 1989.
 • Bennett, Tony, Formalism and Marxism, 1979.
 • Bloch, Ernst/ Lukacs, Georg/ Brecht, Bertold/ Benjamin, Walter/ Adorno, Theodor, Aesthetics and Politics, London 1977.
 • Eagleton, Terry, Marxism and Literary Criticism, London 1976.
 • Eagleton, Terry, Criticism and Ideology, London 1990.
 • Eagleton, Terry/ Milne, Drew ur. Marxist Literary Theory, London 1996.
 • Jameson, Fredric, Marksizam i forma: dijalektičke teorije književnosti XX veka, Beograd 1974.
 • Jameson, Fredric, Političko nesvesno: pripovedanje kao društveno-simbolični čin, Beograd 1984.
 • Jameson, Fredric, Archeologies of the Future: The Desire Called Utopia and Other Science Fictions, London/ New York 2007.
 • Kalanj, Rade, Ideologija, utopija, moć, Zagreb 2010.
 • Macherey, Pierre, Teorija književne proizvodnje, Zagreb 1979.
 • Mannheim, Karl, Ideologija i utopija, Zagreb 2007.
 • Marcuse, Herbert, Čovjek jedne dimenzije, Sarajevo 1989.
 • Marcuse, Herbert, Estetska dimenzija, Zagreb 1981.
 • Marx, Karl/ Engels Friedrich, O književnosti i umetnosti: izbor, Beograd 1970.
 • Marx, Karl/ Engels Friedrich, Nemačka ideologija, Beograd 1964.
 • Rancière, Jacques, The politics of Aesthetics, New York 2004.
 • Rancière, Jacques, Nesuglasnost: politika i filozofija, Zagreb 2015.
 • Rancière, Jacques, Politika književnosti, Novi Sad 2008.
 • Ricœur, Paul, Lectures on Ideology and Utopia, New York 1986.
 • Sartre, Jean-Paul, Šta je književnost?, Beograd 1981.
 • Sartre, Jean-Paul, Egzistencijalizam i marksizam, Beograd 1970.
 • Williams, Raymond, Culture and Society, 1780-1950, New York 1960.
 • Williams, Raymond, Marxism and Literature, Oxford 1977.
 • Žižek, Slavoj, Sublimni objekt ideologije, Sarajevo 2002.
 • Žižek, Slavoj, ur., Mapping Ideology, London/ New York 1995.

Dopunska

 • Biti, Vladimir, Pojmovnik suvremene književne i kulturne teorije, Zagreb 2000.
 • Nünning, Ansgar, ur. Grundbegriffe der Literaturtheorie, Stuttgart/ Weimar 2004.
 • Payne, Michael/ Barbera, Jessica Rae ur., A Dictionary of Cultural and Critical Theory, Oxford/ Malden 2010.
 • Ryan, Michael ur., The Encyclopaedia of Literary and Cultural Theory, Oxford/Malden 2011.
 • Wolf, Jonathan, Why Read Marx Today?, Oxford/New York 2002.