Silabi i rokovi › Silabi: ljetni semestar
16. 10. 2017.

Hrvatski standardni jezik – Morfologija

Izvedbeni nastavni plan (silab) za kolegij Hrvatski standardni jezik – Morfologija

Preddiplomski studij kroatistike

Ak. god. 2017/2018.

Opis kolegija

Predmet: Hrvatski standardni jezik

Kolegij: Morfologija

Šifra: 52520

Nositelj: Izv. prof. dr. sc. Ivan Marković

Izvođači: Izv. prof. dr. sc. Ivan Marković, doc. dr. sc. Tatjana Pišković

ECTS: 5 bodova

Jezik: Hrvatski

Trajanje: 1 semestar, IV. (ljetni)

Status: Obavezan kolegij za studente IV. semestra jednopredmetnog i dvopredmetnog studija kroatistike.

Uvjet za upis: Položen ispit iz kolegija Jezične vježbe 1 i Jezične vježbe 2; odlušan kolegij Hrvatski standardni jezik – Fonologija i morfonologija.

Cilj kolegija: Usvajanje temeljnih znanja o jezičnoj morfologiji i fleksiji hrvatskoga standardnog jezika.

Oblik nastave: Predavanja i seminari (2P + 2S).

Praćenje i ocjenjivanje studenata: Studenti sudjeluju u svim oblicima nastave, na seminarima aktivno; konačna ocjena oblikuje se na završnom ispitu.

Način polaganja ispita: Pismeno.

Literatura

I. Obavezna

 • Barić, Eugenija – Mijo Lončarić – Dragica Malić – Slavko Pavešić – Mirko Peti – Vesna Zečević – Marija Znika. 1995, 2005. Hrvatska gramatika: 95–284 [Morfologija]; 285–305 [Tvorba riječi – uvodni dio]. Zagreb: Školska knjiga.
 • Marković, Ivan. 12012, 22013. Uvod u jezičnu morfologiju: 1–315, 484–498 [Poglavlja 1–7, 13.3]. Zagreb: Disput.
 • Silić, Josip – Ivo Pranjković. 2005. Gramatika hrvatskoga jezika za gimnazije i visoka učilišta: 35–180 [Morfologija]. Zagreb: Školska knjiga.

II. Dopunska

 • Babić, Stjepan. 2002. Tvorba riječi u hrvatskom književnom jeziku: 23–64 [Opći (teoretski) dio]. Velika hrvatska gramatika. Knjiga druga. Treće izdanje. Zagreb: HAZU – Nakladni zavod Globus.
 • Babić, Stjepan – Dalibor Brozović – Milan Moguš – Slavko Pavešić – Ivo Škarić – Stjepko Težak. 1991. Povijesni pregled, glasovi i oblici hrvatskoga književnog jezika: Nacrti za gramatiku: 453–741 [Oblici]. Zagreb: HAZU – Globus.
 • Babić, Stjepan – Dalibor Brozović – Ivo Škarić – Stjepko Težak. 2007. Glasovi i oblici hrvatskoga književnog jezika: 277–581 [Morfologija]. Velika hrvatska gramatika. Knjiga prva. Zagreb: Nakladni zavod Globus.
 • Babić, Zrinka. 1991. Generativni opis konjugacijskih oblika. Zagreb: Hrvatsko filološko društvo.
 • Bauer, Laurie. 2003. Introducing linguistic morphology. Second edition. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 • Booij, Geert. 2007. The grammar of words: An introduction to morphology. Second edition. Oxford: Oxford University Press.
 • Brozović, Dalibor. 1976–1977. O suvremenoj morfološkoj normi hrvatskoga jezičnog standarda i o morfološkim značajkama standardne novoštokavštine uopće. Jezik, Zagreb, XXIV (1976–1977): 1–12; 41–49; 109–114. [Isto: 2006. Neka bitna pitanja hrvatskoga jezičnog standarda: 109–141. Zagreb: Školska knjiga.]
 • Erdeljac, Vlasta. 2009. Mentalni leksikon: Modeli i činjenice. Zagreb: Ibis grafika.
 • Haspelmath, Martin. 2002. Understandig morphology. London: Hodder Arnold – Hachette Livre.
 • Katamba, Francis – John Stonham. 2006. Morphology. Second edition. Basingstoke – New York: Palgrave Macmillan.
 • Maretić, Tomo. 1963. Gramatika hrvatskoga ili srpskoga književnog jezika: 139–298 [Oblici]; 299–303 [Tvorba riječi – uvodni dio]. Treće izdanje. Prir. M. Hraste i P. Roglić. Zagreb: Matica hrvatska.
 • Martinet, André. 1982 [1980, 1960]. Osnove opće lingvistike. Prev. August Kovačec. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske.
 • Mihaljević, Milan. 1991. Generativna i leksička fonologija: 79–107 [Leksička fonologija]. Zagreb: Školska knjiga.
 • Plungjan, Vladimir Aleksandrovič. 2016. Opća morfologija i gramatička semantika: Uvod u problematiku. Prev. Petar Vuković. Zagreb: Srednja Europa.
 • Raguž, Dragutin. 1997. Praktična hrvatska gramatika. Zagreb: Medicinska naklada.
 • Silić, Josip. 1995. Morfologija hrvatskoga jezika: Udžbenik za 2. razred gimnazije. Zagreb: Školska knjiga.
 • Simeon, Rikard. 1969. Enciklopedijski rječnik lingvističkih naziva. Knjiga I–II. Zagreb: Matica hrvatska.
 • Težak, Stjepko – Stjepan Babić. 1992. Gramatika hrvatskoga jezika: Priručnik za osnovno jezično obrazovanje. Sedmo izdanje. Zagreb: Školska knjiga.
 • Trask, Robert Lawrence. 1992. A dictionary of grammatical terms in linguistics. London – New York: Routledge.
 • Trask, Robert Lawrence. 2005. Temeljni lingvistički pojmovi. Prev. Benedikt Perak. Zagreb: Školska knjiga.

Red predavanja po tjednima

1. Uvod u morfologiju I. Uvod u morfologiju. Pregled gradiva i literature.

2. Uvod u morfologiju II. Riječ. Oblici riječi. Uvod u vrste riječi.

3. Morfem i morf I. Morfem. Morf. Alomorf. Vrste morfova.

4. Morfem i morf II. Rječogradni postupci I. Vrste morfova.

5. Morfem i morf III. Rječogradni postupci II. Vrste morfova. Klitike.

6. Fleksija i derivacija. Razlike fleksije i derivacije. Produktivnost i ograničenja produktivnosti.

7. Morfološka tipologija i univerzalije. Morfološka tipologija i univerzalije. Hrvatska morfologija tipološki.

8. Glagol I. Glagol. Glagolske kategorije.

9. Glagol II. Hrvatske glagolske vrste. Valentnost.

10. Imenica I. Imenica. Imeničke kategorije.

11. Imenica II. Hrvatske imeničke vrste. Rod i spol.

12. Pridjev. Pridjev. Pridjevske kategorije. Hrvatske pridjevske vrste.

13. Zamjenica. Zamjenica. Služba i morfologija zamjenica. Vrste hrvatskih zamjenica.

14. Broj. Broj. Morfologija brojeva i osnove sintagmatike hrvatskih brojeva.

15. Zaključak. Sabiranje i zaokruživanje gradiva.