Silabi i rokovi › Silabi: ljetni semestar
15. 2. 2013.

Biblija kao književnost u nastavi

Opis kolegija

Predmet: Metodika nastave hrvatskoga jezika i književnosti

Kolegij: Biblija kao književnost

Nositelj kolegija: dr. sc. Dean Slavić, izv. prof.

Izvođač kolegija: dr. sc. Dean Slavić, izv. prof.

ECTS: 4

Oblik nastave: 30 sati predavanja + 15 sati seminara

Status/tip izbornosti: izborni

Studijski program: Diplomski (ako je studentima dodiplomskoga studija dopušteno, mogu i oni slušati kolegij; kolegij također mogu slušati polaznici drugih odsjeka ako im to propisi dopuštaju)

Način polaganja ispita: pisani ispit

Cilj kolegija: Osposobiti studente kako bi mogli uočavati i vrjednovati književne odrednice biblijskih tekstova:

 • prostorne i vremenske silnice u suodnosu s drugim elementima književnog stila
 • žanrovske odrednice
 • odrednice tipične za određeni tekst
 • recepciju s teološkoga, političkoga i književnoga stajališta
 • utjecaj na druge biblijske i izvanbiblijske tekstove

Osposbiti studente za tumačenje biblijskih tekstovima učenicima srednjih škola.

Ishodi učenja: Studenti su na kraju kolegija upoznati s književnim vrijednostima Biblije kao izvora za niz kanonskih, lektirnih i manje tumačenih tekstova starije i novije hrvatske i europske književnosti. Upoznati su s tekstovima koji čine ključnu pozadinu bitnoga dijela hrvatske i europske kulture. Ospobljeni su tumačiti biblijske tekstove s gledišta literarnih odrednica učenicima srednjih škola.

Studenti su sposobni uočiti i vrjednovati sljedeća obilježja tekstova:

 • međuodnos žanrovskih, prostornih i vremenskih simbola
 • specifičnosti određene skupine biblijskih tekstova (proročka djela, mudrosne knjige, apokaliptična književnost..)
 • specifičnosti pojedinih tekstova unutar skupine tekstova (Psalam 137, Himna ljubavi, Druga knjiga o Samuelu...)
 • međuodnos uže književnih i teološko- filozofskih obilježja recepcije biblijskih tekstova
 • biblijski tekstovi u nastavi hrvatskoga jezika.

Ocjenjivanje i vrjednovanje rada studenata: Studenti pišu tri kolokvija s po 15 upita na koje se odgovara dopunjavanjem i povezanim tekstom. Studenti koji ne pristupe kolokvijima pristupaju pisanomu dijelu ispita u cijelosti; studenti koji dio gradiva riješe tijekom kolokvija ne pristupaju pisanomu ispitu iz toga dijela gradiva)

Sadržaj kolegija po tjednima

 1. Što je sveto? Povijesne i zemljopisne odrednice biblijskih tekstova; Katolička crkva, Biblija i književnost; Ecoova otvorena i zatvorena djela i Biblija; Frye, književnost i Biblija; Pepper o književnoj vrijednosti i Biblija
 2. Intertekst bliskoistočnih književnosti u Bibliji; arheologija i paleografija
 3. Žanrovi; stilske figure bez glasovnih igara;  Stilske figure s glasovnim igrama
 4. Petoknjižje: stilske odrednice četiriju predaja
 5. Petoknjižje: sage, legende, romansa i psihoanaliza
 6. Povijesne knjige, ustroj; Judita; Zločin u Gibei i Ruta; kronika po Muiru i biblijske kronike
 7. Psalmi (Staigerova obilježja lirike i psalmi, vrste psalama)
 8. Mudrosne knjige; Job i Propovjednik; problem zla
 9. Uvod u proročku književnost; Izaija; Jona (sintaktostilistička obilježja; simetrija i asimetrija; Iser i Knjiga o Joni; poveznice s drugim bibl. tekstovima)
 10. Uvod u Novi zavjet i Marko (povijesne i zemljopisne odrednice; stilske posebnosti evanđelja ukupno i Marka posebno; tragedija po Steineru i evanđelje po Marku; Genettova fokalizacija i Marko)
 11. Matej (prostorne i vremenske odrednice; sinoptička evanđelja; problem datacija; ustroj, bitni stilemi)
 12. Luka (prostorne i vremenske odrednice, ustroj, bitni stilemi; Tomaševskijeve motivacije i Luka; teološke dvojbe)
 13. Ivan (prostorne i vremenske odrednice, teološki problemi: gnostika i katolicizam; obilježja ivanovske zajednice; ustroj, bitni stilemi)
 14. Corpus Paulinum (Pavlov životopis, odnos Pavlovih poslanica i Djela apostolskih, tumačenje književnih vrijednosti 1. Kor i Rimljanima; interpretacija Himne ljubavi; Pavao i antička retorika)
 15. Otkrivenje i apokaliptična književnost (Izaijina i Danijelova apokalipsa i Otkrivenje; ustroj Otkrivenja; Fryeeva romansa i Otkrivenje)

Literatura

Obvezna

 1. Izabrana poglavlja iz Zagrebačke Biblije ili Jeruzalemske Biblije (po uputi predavača, ukupno 350 stranica; studenti mogu čitati i na drugim jezicima, no Biblije moraju sadržavati tekstove koje predavač odredi za čitanje)
 2. Komentari izabranih knjiga iz Zagrebačke Biblije te iz Jeruzalemske Biblije
 3. Slavić, Dean: Biblija kao književnost (rukopis koji su recenzirali prof. dr. Adalbert Rebić, prof. dr. Ivan Dugandžić, prof. dr. Stipe Botica i prof. dr. Mato Zovkić; recenzije sadrže izričitu preporuku po kojoj se tekst može primjenjivati kao literatura za studente Filozofskoga fakulteta)

Izborna

 1. Alter, Robert i Kermode, Frank (uredili): The Literary Guide to the Bible, , The Belknapp Press of Harvard University Press, Cambridge Massachusetts 1999.
 2. Brown, E. Raymond: Uvod u Novi zavjet, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2008. (RB)
 3. Dugandžić, Ivan: Kako su nastala evanđelja,  Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1999.
 4. Freedman, David Noel (glavni urednik): The Anchor Bible Dictionary,  Doubleday , New York 1992.
 5. Frye, Northrop: The Great Code, The Bible and Literature, A Harvest Book, New York 1983.
 6. Frye, Northrop:  Words with Power, Being a Second Study of The Bible         and Literature, Harcourt Brace Jovanovich, New York 1992.
 7. Gable, John; Wheeler, Charles; York, Anthony: The Bible as Literature, Oxford University Press, New York, Oxford 2000.
 8. Hohnjec, Nikola: Djela proročka: likovi i središnje proročke teme, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2001.
 9. Lévi-Strauss, Claude: Strukturalna antropologija, Stvarnost, Zagreb 1977.
 10. Lujić, Božo: Starozavjetni proroci, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2004.
 11. Papinska biblijska komisija: Tumačenje Biblije u Crkvi Biblija i kristologija, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1995.
 12. Pritchard, James B. (urednik): Biblijski atlas, Cankarjeva založba,  Ljubljana i Zagreb 1990.
 13. Popović, Anto: Uvod u knjige Staroga zavjeta, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2012.
 14. Rebić, Adalbert: Biblijske starine, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1992.
 15. Adalbert Rebić: Vodič po Svetoj zemlji, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2010.

Obveze studenata:

 1. Pohađati nastavu
 2. Pročitati i proučiti dijelove Biblije po uputi nositelja kolegija.
 3. Položenim kolokvijima ili pisanim ispitom dokazati svladanost gradiva.

Načini praćenja kvalitete: Studenti anketom ocjenjuju razumljivost, korisnost i zanimljivost tumačenih podataka. Studenti se prate tijekom seminara, na kojima pokazuju da su usvojlli gradivo prethodnoga predavanja te da ga znaju praktično primijeniti. Studenti se prate tijekom kolegija u desetom semestru kad praktično izvode nastavu s učenicima