Silabi i rokovi › Silabi: ljetni semestar
12. 2. 2013.

Antroponimija u matičnim knjigama

Naziv kolegija: Antroponimija u matičnim knjigama

Nositelj i izvođač kolegija: dr. sc. Anđela Frančić, red. prof.

ECTS bodovi: 4

Jezik: hrvatski

Trajanje: 1 semestar (4., ljetni)

Status (obavezni/izborni): izborni

Oblici nastave s brojem sati semestralno*: 30P + 15S

Uvjeti za upis kolegija: nema

Način provjere znanja: pismeni ispit

Okvirni sadržaj predmeta:

Studente će se upoznati s osnovama hrvatske antroponomastike, antroponimije i s poviješću matičnih knjiga. Na odabranim primjerima pokazat će se koje se sve jezične i izvanjezične informacije mogu iščitati iz zapisa antroponimijskih oznaka u matičnim knjigama. Poučit će se metodologiji znanstvenoga istraživanja antroponimije.

Cilj kolegija (očekivane kompetencije)

Očekuje se da će studenti nakon odslušanih uvodnih predavanja naučiti razlikovati i točno definirati osnovne antroponomastičke pojmove i antroponimijske kategorije te da će stečeno teorijsko znanje praktično primijeniti u vlastitome istraživanju antroponimije zasvjedočene u matičnim knjigama.

Obvezatna literatura

  • Šimunović, Petar. 2009.Uvod u hrvatsko imenoslovlje. Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga, str. 143-208.
  • Skupina autora. 2000. Matične knjige korijeni identiteta. Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci. 41-42, Rijeka, str. 313-491. (odabrani radovi)
  • Šupuk, Ante. 1975. Šibenski Liber baptizatorum (1581-1590), njegova antroponimna građa i osobitosti te antroponimije. Radovi Instituta za hrvatsku povijest, 7, Zagreb, str. 81-186.

Dopunska literatura

  • Bertoša, Mislava. 2005. Djeca iz obrtaljke : nametnuto ime i izgubljeni identitet (imena i prezimena nahoda u XIX. stoljeću. Zagreb: Profil international.
  • Brozović Rončević, Dunja – Čilaš Šimpraga, Ankica. 2006. Tipovi vezanosti imena blizanaca. Folia onomastica Croatica, 15, Zagreb, str. 15-37.
  • Frančić, Anđela. 1987. Ženska osobna imena u Mariji na Muri. Rasprave Zavoda za jezik, 13,  Zagreb, str. 175-189.
  • Frančić, Anđela. 1997. Nasljednost osobnih imena, Folia onomasticaCroatica, 6,Zagreb, str. 41-62.