Silabi i rokovi › Silabi: ljetni semestar
12. 2. 2013.

Antroponimija u matičnim knjigama

Naziv kolegija: Antroponimija u matičnim knjigama

Nositelj i izvođač kolegija: prof. dr. sc. Anđela Frančić

ECTS bodovi: 4

Jezik: hrvatski

Trajanje: 1 semestar (ljetni)

Status: izborni

Oblik nastave: 2 sata predavanja, 1 sat seminara (30 P + 15 S)

Uvjeti za upis kolegija: nema

Način provjere znanja: pismeni ispit

Cilj: Očekuje se da će studenti nakon odslušanih uvodnih predavanja naučiti razlikovati i točno definirati osnovne antroponomastičke pojmove i antroponimijske kategorije, da će svladati metodologiju antroponomastičkih istraživanja te da će stečeno teorijsko znanje praktično primijeniti u vlastitome istraživanju antroponimije zasvjedočene u matičnim knjigama.

Sadržaj: Osnove hrvatske onomastike s posebnim obzirom na antroponomastiku, onomastička i antroponomastička terminologija, metodologija znanstvenoga istraživanja antroponimije, matične knjige i njihova povijest, iščitavanje jezičnih i izvanjezičnih informacija iz matičnih knjiga, samostalna raščlamba antroponimijske građe ekscerpirane iz matičnih knjiga rođenih.

Izvedbeni plan po tjednima

1. Uvodno predavanje

2. Antroponomastika, iz povijesti hrvatske antroponomastike, antroponomastička terminologija, antroponimija, (antrop)onim i apelativ, (antrop)onim i standardnojezična norma

3. Osnovne antroponimijske kategorije, razvoj antroponimijske formule, Zakon o osobnom imenu

4. Osobno ime – definicija, mjesto u antroponimijskoj formuli, klasifikacija, odnos prema ostalim antroponimijskim kategorijama

5. Prezime – definicija, mjesto u antroponimijskoj formuli, klasifikacija, odnos prema ostalim antroponimijskim kategorijama

6. Nadimak – definicija, mjesto u antroponimijskoj formuli, klasifikacija, odnos prema ostalim antroponimijskim kategorijama; matične knjige – povijest, vrste, zapisi u matičnoj knjizi rođenih

7. Posjet Hrvatskomu državnom arhivu ili matičnomu uredu

8. Ekscerpiranje antroponima iz odabrane matične knjige rođenih (krštenih), izrada frekvencijskih tablica osobnih imena krštenika, roditelja i kumova

9. Antroponimijske formule krštenika, roditelja, kumova; raščlamba osobnih imena – prema spolu imenovanih, prema broju sastavnica, prema jezičnome podrijetlu, prema tvorbenoj strukturi; ovisnost izbora osobnih imena djece o socijalnome statusu roditelja

10. Načelo nasljednosti i kalendarsko načelo pri izboru osobnoga imena

11. Imena blizanaca, imena izvanbračne djece, imena braće i sestara

12. Upute za pisanje seminarskoga rada

13. Prezentacije seminarskih radova

14. Prezentacije seminarskih radova

15. Prezentacije seminarskih radova

Literatura

a) Obvezna:

Frančić, Anđela. 2014. Osobna imena u matičnoj knjizi krštenih uvrštenoj u Kvadernu kapitula lovranskog. Zbornik Lovranšćine, knjiga 3, Lovran, 137–162.
• Frančić, Anđela; Milovan, Maja. 2019. Imena u najstarijoj umaškoj matičnoj knjizi. Matična knjiga krštenih Župe Umag (1483. – 1643.). Pazin: Državni arhiv u Pazinu – Porečka i Pulska biskupija – Hrvatsko katoličko sveučilište, 45–77.
• Šimunović, Petar. 2008. Hrvatska prezimena. Golden marketing – Tehnička knjiga (odabrana poglavlja).
• Šimunović, Petar. 2009. Uvod u hrvatsko imenoslovlje. Zagreb: Golden marketing – Tehnička knjiga (str. 63–91, 143–208).

b) Dodatna

• Bertoša, Mislava. 2005. Djeca iz obrtaljke : nametnuto ime i izgubljeni identitet (imena i prezimena nahoda u XIX. stoljeću). Zagreb: Profil international.
• Bjelanović, Živko. 2007. Onomastičke teme. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada (odabrana poglavlja).
• Brozović Rončević, Dunja – Čilaš Šimpraga, Ankica. 2006. Tipovi vezanosti imena blizanaca. Folia onomastica Croatica, 15, Zagreb, 15–37.
• Čilaš Šimpraga, Ankica; Ivšić Majić, Dubravka, Vidović, Domagoj. 2018. Rječnik suvremenih hrvatskih osobnih imena. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.
• Frančić, Anđela. 1997. Nasljednost osobnih imena, Folia onomastica Croatica, 6, Zagreb, 41–62.
• Skupina autora. 2000. Matične knjige korijeni identiteta. Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci. 41–42, Rijeka (odabrani radovi).
• Šupuk, Ante. 1975. Šibenski Liber baptizatorum (1581-1590), njegova antroponimna građa i osobitosti te antroponimije. Radovi Instituta za hrvatsku povijest, 7, Zagreb, 81–186.