Silabi i rokovi › Silabi: ljetni semestar
8. 2. 2018.

Fenomenologijska teorija čitanja: tekst – svijest – tijelo

Nositeljica kolegija: doc. dr. sc. Zrinka Božić Blanuša

Broj sati:  2P+1S

ECTS-bodovi: 4

Jezik: hrvatski

Trajanje: jedan semestar

Status: izborni kolegij (C2), 5 studenata FF-a

Oblik nastave: predavanje, seminar (2P+1S)

Uvjeti za upis kolegija: nema

Opis kolegija

Fenomenologijska teorija čitanja u žarište svoga interesa postavila je odnos djela, teksta, autorske i čitateljske svijesti. Rasprava je pokazala da je čitateljski proces sastavni dio oblikovanja (umjetničkog/ književnog ) djela, čime je čitatelju konačno pripisana aktivna (stvaralačka) uloga u procesu književne komunikacije. Kolegij će se usmjeriti na rasvjetljavanje osnovnih fenomenologijskih kategorija i njihovu transformaciju u perspektivi motrenja književnosti pri čemu će se u obzir uzeti različiti aspekti problematizacije subjekta, svijesti, recepcije, percepcije, tjelesnosti u odnosu prema književnom tekstu.

Cilj kolegija

Studenti će moći analizirati, usporediti i kritički procijeniti različite teorijske pristupe, ali i argumentirano raspravljati o problemima apostrofiranim iz različitih perspektiva fenomenologijske književno-kritičke tradicije.

Ishodi učenja

 1. Usporediti i vrednovati različite teorijske pristupe pojedinim književnim i kulturnim fenomenima.
 2. Obraniti i argumentirati vlastitu teorijsku poziciju u odnosu na predmet proučavanja.
 3. Raščlaniti i povezati različite teorijske koncepcije i na temelju toga oblikovati vlastitu hipotezu.
 4. U susretu s nepoznatim i novim problemom odabrati i povezati različite teorijske pojmove i pristupe.

Korištene metode: predavanja, dijaloška nastava, rad na tekstovima, povremene provjere znanja.

Raspored rada

 1. Dogovor o radu i podjela seminarskih zadataka.
 2. Što je fenomenologija?

  Razgovor o pročitanom:

  E. Husserl, prva dva predavanja iz knjige Ideja fenomenologije: pet predavanja.

 3. Fenomenologija i hermeneutika: Heidegger.

  Razgovor o pročitanom:

  M. Heidegger, poglavlje „Istina i umjetnost“ iz knjige Izvor umjetničkog djela.

  M. Heidegger, poglavlje „Jezik u pjesmi“ iz knjige Na putu k jeziku

  M. Heidegger, poglavlja  „Helderlin i suština poezije“ i „»…pesnički stanuje čovek…«“ iz knjige Mišljenje i pevanje.

 4. Hermeneutika: Gadamer.

  Razgovor o pročitanom:

  H. G. Gadamer,  poglavlje „Osnovne crte teorije hermeneutičkog iskustva“ iz knjige Istina i metoda.

  H. G. Gadamer, poglavlje „Tekst i interpretacija“ iz knjige Čitanka

 5. Fenomenologija i marksizam: Sartre.

  Razgovor o pročitanom:

  J.P. Sartre, poglavlja „Šta znači pisati?“ i „Zašto se piše“ iz knjige Šta je književnost

 6. Percepcija, tijelo: Merleau-Ponty.

  Razgovor o pročitanom:

  M. Merleau-Ponty, poglavlja „Predgovor“ i „Osjet“ iz knjige Fenomenologija percepcije.

  M. Merleau-Ponty, „Telo kao izraz i reč“ iz zbornika Fenomenologija.

 7. Fenomenologija i estetika: Ingarden.

  Razgovor o pročitanom:

  R. Ingarden, poglavlje „Napomene o problemu estetskog suda vrednosti“ iz knjige Doživljaj, umetničko delo i vrednost.

  R. Ingarden, poglavlje „Osnovna struktura književnog djela“ iz knjige Nova evropska kritika III.

 8. Proces čitanja: Poulet.

  Razgovor o pročitanom:

  G. Poulet, „Phenomenology of Reading“

 9. Čitatelj, tekst, čitanje: Iser.

  Razgovor o pročitanom:

  W. Iser, „Proces čitanja“ iz zbornika Nova čitanja.

  W. Iser, „Lutajuće motrište i čitateljska svijest“ iz zbornika Suvremena teorija pripovijedanja.

  W. Iser, „Uloga čitatelja u Fieldingovu Tomu Jonesu“ iz zbornika Uvod u naratologiju.

 10. Estetika recepcije: Jauss.

  Razgovor o pročitanom:

  H-R. Jauss, „Parcijalnost metoda estetike recepcije“iz knjige Estetika recepcije.

 11. Reader-response criticism: Fish.

  Razgovor o pročitanom:

  S. Fish, „Interpretativne strategije i interpretativne zajednice“ iz zbornika Nova    čitanja.

  M. L. Pratt „Interpretive Strategies/ Strategic Interpretations: On Anglo-American Reader Response Criticism“

 12. Hermeneutika teksta: Ricoeur.

  Razgovor o pročitanom:

  P. Ricoeur, „The Model of the Text: Meaningful Action Considered as a Text“

  P. Ricoeur „Osobni i narativni identitet“ i „Ja i narativni identitet“.

 13. Dijakritička hermeneutika: Kearney

  Razgovor o pročitanom:

  R Keraney, „What is Diacritical Hermeneutics“

  R. Kearney, „Pripovijedanje je važno“ iz knjige O pričama.

 14. Reakcije: Barthes.

  Razgovor o pročitanom:

  R. Barthes, „Užitak u tekstu“.

 15. Seminarska izlaganja.

Literatura

Obavezna

 • Barthes, Roland. 2004. Užitak u tekstu; koji slijedi Varijacije o pismu, Zagreb.
 • Fish, Stanley. 2003. „Interpretativne strategije i interpretativne zajednice“. U: Nova čitanja: Poststrukturalistička čitanka. Ur. Zdenko Lešić. Sarajevo: Buybook.
 • Gadamer, Hans Georg. 1978. „Osnovne crte teorije hermeneutičkog iskustva“. U: Istina i metoda. Sarajevo: Veselin Masleša.
 • Gadamer, Hans Georg. 2002. „Tekst i interpretacija“. U: Čitanka. Zagreb: Matica hrvatska.
 • Husserl, Edmund. 1975. Ideja fenomenologije: pet predavanja. Beograd: BIGZ.
 • Heidegger, Martin. 2010. „Istina i umjetnost“. U: Izvor umjetničkog djela. Zagreb: AGM.
 • Heidegger, Martin. 2009. „Jezik u pjesmi“. U: Na putu k jeziku. Zagreb: Altagama.
 • Heidegger, Martin. 1982. „Helderlin i suština poezije“ i „»… pesnički stanuje čovek…«“. U: Mišljenje i pevanje. Beograd: Nolit.
 • Ingarden, Roman. 1972. „Osnovna struktura književnog djela“ U: Nova evropska kritika III. Ur. Ante Stamać i Vjeran Zuppa. Split: Nakladni zavod „Marko Marulić“.
 • Ingarden, Roman. 1975. „Napomene o problemu estetskog suda vrednosti“. U: Doživljaj, umetničko delo i vrednost, Beograd: Nolit.
 • Iser, Wolfgang. 2003. „Proces čitanja“. U: Nova čitanja: Poststrukturalistička čitanka. Ur. Zdenko Lešić. Sarajevo: Buybook.
 • Iser, Wolfgang. 1992. „Lutajuće motrište i čitateljska svijest“. U: Suvremena teorija pripovijedanja. Ur. Vladimir Biti. Zagreb: Globus.
 • Iser, Wolfgang. 1989. „Uloga čitatelja u Fieldingovu Tomu Jonesu“. U: Uvod u naratologiju. Ur. Zlatko Kramarić. Čakovec: RO Zrinski.
 • Jauss, Hans-Robert. 1978. „Parcijalnost metoda estetike recepcije“.U: Estetika recepcije: izbor studija. Beograd: Nolit.
 • Kearney, Richard. 2009. „Pripovijedanje je važno“. U: O pričama. Zagreb: Jesenski i Turk.
 • Kearney, Richard. 2011. „What is Diacritical Heremeneutics?“. U: Journal for Applied Hermeneutics, 10: 1-14.
 • Merleau-Ponty, Maurice. 1978. „Predgovor“ i „Osjet“. U: Fenomenologija percepcije. Sarajevo: Veselin Masleša.
 • Merleau-Ponty, Maurice. 1975. „Telo kao izraz i reč“. U: Fenomenologija. Ur. Milan Damjanović. Beograd: Nolit.
 • Poulet, Georges. 1969. „Phenomenology of Reading“ U: New Literary History Vol.1 No. 1: 53-68.
 • Pratt, Mary Louise. 1982. „Interpretive Strategies/ Strategic Interpretations: On Anglo-American Reader Response Criticism“. U: boundary 2 Vol. 11 No. 1/2: 201-231.
 • Ricoeur, Paul. 1973. „The Model of the Text: Meaningful Action Considered as a Text“. U: New Literary History Vol. 5 No. 1: 91-117.
 • Ricoeur, Paul. 2000. „Osobni i narativni identitet“ i „Ja i narativni identitet“. U: Autor, pripovjedač lik. Ur. Cvjetko Milanja. Osijek: Svjetla grada,
 • Sartre, Jean-Paul. 1981. „Šta znači pisati?“ i „Zašto pisati?“. U: Šta je književnost?. Beograd:: Nolit.

Dodatna

 • Biti, Vladimir. 2000. Pojmovnik suvremene književne i kulturne teorije. Zagreb: Matica hrvatska.