Silabi i rokovi › Silabi: ljetni semestar
20. 2. 2014.

Tipologija malih literarnih formi i usmenost

Naziv predmeta: Hrvatska usmena književnost

Naziv kolegija: Tipologija malih literarnih formi i usmenost

Nositelji kolegija. prof. dr. sc. Stipe Botica; doc. dr. sc. Evelina Rudan
(nastavu izvode: prof. dr.  sc. Stipe Botica,  doc. dr. sc. Evelina Rudan)

ETCS: 4

Jezik: hrvatski

Trajanje: 1 semestar

Status: izborni

Oblik nastave: predavanje i seminar (2+2+0)

Ispit: usmeni, pismeni (kolokvij) i izrada seminarskog rada

Sadržaj: Manji (sitni) književni oblici i njihov generički habitus. Unutar kategorije roda i književnih vrsta (pripadnosne implikacije). Mikrostrukture književne vrste i stila.

 • kratke pjesme (pjesmice i drugi stihovani oblici)
 • vic i anegdota
 • poslovica i poslovični izričaji
 • zagonetka
 • epigram i epigrafika, aforizam
 • grafit
 • epitaf

Književnoteorijski opis pojedinačno. Tekstualna odredba. Ustroj teksta i intertekstualnost. Dominante u književnom djelu.

 1. Lingvostilistički opis. Metaforizacije i alegorizacije. Istina književnosti. Funkcije. Konkretna univerzalnost. Recipijentnost.
 2. Korpus: važniji ostvaraji tijekom povijesti književnosti (europski književni krug i hrvatska sredina). Razvoj.

Poticajni primjeri: od Heraklitovih fragmenata i (antičkih) epigrama, Marcijalovih, preko srednjovjekovne epigrafike (B. Fučić), mudrosnica Erazma Roterdamskog, M. Marulića, malih struktura Vitezovića i Frankopana, od mudrih izreka B. Pascala do naših dana...

Suvremene izvedbe i zapisi: raščlamba i zaključci na temelju zapisa iz rukopisne zbirke Katedre za hrvatsku usmenu književnost (1986. - 2009., radovi studenata, u kartoteci Katedre za hrvatsku usmenu književnost Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu).

Studentske obaveze: Redovito pohađanje nastave i sudjelovanje na nastavi, izrada seminarskog rada te usmena prezentacija rada tijekom siječnja. Pismeni ispit može se položiti i kroz dva kolokvija tijekom semestra. Prvi nakon šestog tjedna, drugi na kraju.

Sadržaj po tjednima

1. tjedan

Sitni oblici i njihov generički status.
(+ Upute i savjeti za izradu seminarskog rada – 1 sat)

2. tjedan

Problem književnog roda.
(Zdenko Škreb, Mikrostrukture stila, u: Škreb - Stamać, Uvod u književnost. Teorija i metodologija, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 1998).

3. tjedan

Književnost ili ‘divlja’ književnost.

4.  tjedan

Kraći stihovani oblici (bećarac, rera, taranjkalica)

(Josip Užarević, Književni minimalizam, Disput, Zagreb, 2012. (Poetika bećarca, 143 – 166)

5. tjedan

Paremiologija. (povijest, zapisi, vrste).

(Josip Kekez, Svaki je kamen da se kuća gradi. Hrvatske poslovice sakupljene u naše dane po književnim i jezikoslovnim djelima nastalim od 12. do 19. stoljeća, Izdavački centar Revija – Radničko učilište “Božidar Maslać”, Osijek 1990.)

6.  tjedan

Poslovice (tipovi poslovica, mogućnost klasifikacija). Izreka.

(Pročitati: Andre Jolles, Jednostavni oblici, (prev. V. Biti), Matica hrvatska, Zagreb, 2000. (poglavlje: Izreka, 149 – 150) Albert Cook, Mit i jezik, (prev. D. Puhalo) “Rad”, Beograd, 1986. (poglavlje: Između proze i poezije: Govor i ćutanje poslovice, str. 249 – 264.)

7. tjedan

Aforizam.

8. tjedan

Zagonetka.

(Albert Cook, Mit i jezik, (prev. D. Puhalo) “Rad”, Beograd, 1986. (poglavlje Samozatvorenost zagonetke, str. 265 – 273)

9. tjedan

Vic
(Milivoj Solar, Vic kao književna vrsta, u: Ideja i priča, Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb, 1980.)

10. tjedan

Anegdota.

11. tjedan

Epigram. Epitaf.
(Stipe Botica, Novi hrvatski epitafi, Školska knjiga, Zagreb, 2007.)

12. tjedan

Grafiti.
(Stipe Botica, Suvemeni hrvatski grafiti, Naklada Pavičić, Zagreb, 2000.)

13. i 14. tjedan

Prezentacije seminarskih radova..

15. tjedan

Kolokvij

Literatura

 • Stipe Botica, Suvemeni hrvatski grafiti, Naklada Pavičić, Zagreb, 2000.
 • Stipe Botica, Novi hrvatski epitafi, Školska knjiga, Zagreb, 2007.
 • Albert Cook, Mit i jezik, (prev. D. Puhalo) “Rad”, Beograd, 1986. (poglavlja: Između proze i poezije: Govor i ćutanje poslovice, str. 249 – 264.; Samozatvorenost zagonetke, str. 265 – 273)
 • Andre Jolles, Jednostavni oblici, (prev. V. Biti), Matica hrvatska, Zagreb, 2000. (poglavlja: Zagonetka, 118 – 140; Izreka, 149 – 150; Vic 230 – 244)
 • Josip Kekez, Svaki je kamen da se kuća gradi. Hrvatske poslovice sakupljene u naše dane po književnim i jezikoslovnim djelima nastalim od 12. do 19. stoljeća, Izdavački centar Revija – Radničko učilište “Božidar Maslać”, Osijek 1990.
 • Milivoj Solar, Vic kao književna vrsta, u: Ideja i priča, Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb, 1980.
 • Zdenko Škreb, Mikrostrukture stila, u: Škreb - Stamać, Uvod u književnost. Teorija i metodologija, Nakladni zavod Globus, Zagreb, 1998).
 • Josip Užarević, Književni minimalizam, Disput, Zagreb, 2012. (Teorijski problemi književnog minimalizma, str, 9- 43; Poetika vica, str. 57 – 87: Poetika bećarca, 143 – 166; Fenomenologija psovke, 167 – 184)

Izvori: Kad ti kuća gori, a ti se ogrij. Zbirka poslovica Bartula Matijace. (prir. Stipe Botica), Naklada Pavičić, Zagreb, 2007.

Stanisław Jerzy Lec: Nepočešljane misli. (prijevod: B. Kryźan-Stanojević), šareni dućan, Koprivnica, 2002.

Blaise, Pascal, Misli. sv. 1., (prevela: R. Zdjelar; priredio D. Savić), Demetra, Filosofska biblioteka Dimitrija Savića, Zagreb, 2000.

Dopunska literatura

 • Krešmir Bagić, Rječnik stilskih figura, Školska knjiga, Zagreb, 2012.
 • Gillo Dorfles, Kič. Antologija lošeg ukusa, (prev. M. Franulić) Golden marketing, Zagreb, 1997.
 • Ivan Čolović, Divlja književnost. Etnoligvističko proučavanje paraliterature, Nolit, Beograd, 1984.
 • Northrope Frye, Anatomija kritike. (prev. G. Gračan) “Golden marketing”, Zagreb 2000.
 • Branko Fučić, Glagoljski natpisi, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1982.
 • Vedrana Delonga, Latinski epigrafički spomenici rane srednjovjekovne Hrvatske, Muzej hrvatskih arheoloških spoemnika, Split, 1996.
 • Vladimir Biti, Pojmovnik suvremene književne i kulturne teorije, Matica hrvatska, Zagreb, 2000.
 • Kad ti kuća gori, a ti se ogrij. Zbirka poslovica Bartula Matijace. (prir. Stipe Botica), Naklada Pavičić, Zagreb, 2007.