Silabi i rokovi › Silabi: ljetni semestar
12. 4. 2016.

Uvod u materinski i inojezični hrvatski – seminar

Predmet: Hrvatski standardni jezik (šifra 36469)

Kolegij: Uvod u materinski i inojezični hrvatski

Nastavnik: prof. dr. sc. Zrinka Jelaska

ECTS: 5 bodova donose predavanje i seminar zajedno

Jezik: Hrvatski

Trajanje: jedan semestar: II. (ljetni) semestar, prediplomske godine studija

Status: Izborni kolegij jednopredmetnoga ili dvopredmetnoga studija kroatistike

Satnica: 30 h predavanja, 30 h seminara

Uvjet za upis: Nema

Cilj kolegija: Studenti će steći znanja o tijeku ovladavanje hrvatskim kao materinskim jezikom (J1) i inojezičnim hrvatskim (J2), osposobit će se za pristup građi i razumijevanje osnovnih razlika u nastavi materinskoga i inojezičnoga hrvatskoga. Steći će iskustvo poučavanja inojezičnih govornika i uvid u najrazličitije jezične utjecaje na ovladavanje jezikom, a osvijestit će i svoje vladanje različitim jezicima i idiomima i sve što je na njih tijekom razvoja utjecalo.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Uvođenje ovladavanje hrvatskim jezikom, a potom hrvatskim standardnim jezikom. Nužno za razumijevanje psiholingvistikoga vida hrvatskoga jezika.

Oblik nastave: Predavanja i seminari

Korištene metode: Izravno poučavanje, raspravljanje u paru i skupini, rješavanje i analiziranje proizvodnje, pojedinačni i grupni rad na zadatcima

Sadržaj kolegija

1. Uvodni sat

Upućivanje studenata u rad na kolegiju i određivanje osnovnih pojmova.

2. Hrvatski kao materinski jezik

Usvajanje hrvatskoga kao materinskoga jezika: jezični razvoj i osjetljiva razdoblja

3. Hrvatski kao ini jezik

Ovladavanje hrvatskim kao inim jezikom: stranim, drugim, nasljednim - sličnosti i razlike

4. Dvojezičnost i višejezičnost

Vrste (okomita, vodoravna, kosa) i podjele dvojezičnosti; dvojezičnost i višejezičnost

5. Nasljedni govornici i jezici

Vrste nasljednih govornika i jezika: starosjedilački, naseljenički, useljenički-

6. Učenje i poučavanje materinskoga jezika

Jezik i identitet. Standardni jezik. Utjecaji na ovladavanej materinskim jezikom

7. Učenje i poučavanje inoga jezika

Sličnosti i razlike ovladavanja materinskim i inojezičnim hrvatskim

8. Istraživanja jezične građe

Opće i jezične podjele učenika.

9. Službeni, državni, standardni jezik

Sociolingvistički utjecaj na ovladavanje jezicima

10. Srodni jezici

Ovladavanje srodnim jezicima. Pokazatelji položaja hrvatskoga u višejeizčnosti.

11.  Stilovi i strategije učenja jezika, vrste učenika

Određivanje stilova i strategija u ovladavanju jezikom. Podjela jezičnih učenika na vrste.

12. Teorije usvajanja jezika

Povijesni razvoj, biheviorizam, generativni pristup, kognitivni pristup.

13. Procjenjivanje jezičnoga znanja

Jezične djelatnosti i procjenjivanje, ocjenjivanje.

14. Završni sat

Zaključak i završna provjera znanja.

Praćenje i ocjenjivanje studenata: Studenti su dužni aktivno sudjelovati u svim oblicima nastave na kojima se prati i procjenjuje aktivnost studenata tijekom nastavnoga procesa: usmena izlaganja, sudjelovanje u raspravama, tjedna jezična biografija, rad s inojezičnim govornikom, pisani izvještaj, završni ispit.

Način polaganja ispita: Ukupna ocjena iz kolegija Uvod materinski i inojezični hrvatski proizlazi obavljanja svakoga od programom predviđenih zadataka. Dakle, svi oni sudjeluje u oblikovanju konačne ocjene, no najviše redovito pisana kvalitetna jezična biografija. Studentima kojima se na temelju kvalitetno obavljenih zadataka tijekom semestra može zaključiti ocjena nisu dužni izići na završni ispit.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Studentska anketa na kraju semestra.