Silabi i rokovi › Silabi: ljetni semestar
3. 2. 2012.

Teorija standardnog jezika

Naziv predmeta: Hrvatski standardni jezik

Naziv kolegija: Teorija standardnog jezika

Nositelj kolegija (s punom titulom): dr. sc. Krešimir Mićanović, izv. prof.

ECTS bodovi: 4

Jezik: hrvatski

Trajanje: jedan semestar

Status (obvezni/izborni i stupanj izbornosti): obvezni kolegij

Semestar izvođenja (svejedno/zimski/ljetni/oba): ljetni

Oblici nastave (P/S/V) s brojem sati semestralno*: predavanje 2 sata, seminar 1 sat

Uvjeti za upis kolegija: nema

Način provjere znanja: pismeno

Okvirni sadržaj predmeta: Standardni jezik – norma – kodifikacija, jezična politika – jezično planiranje, purizam -  jezična kultura, jezik – nacija – identitet, standard i dijalekti, povijest hrvatskoga standardnog jezika

Cilj kolegija (očekivane kompetencije): Usvajanje temeljnih postavki standardologije

Obvezna literatura

 • Brozović, Dalibor (2006), Neka bitna pitanja hrvatskoga jezičnog standarda. Zagreb: Školska knjiga. (str. 155–278)
 • Mićanović, Krešimir (20061, 20082), Hrvatski s naglaskom. Standard i jezični varijeteti. Zagreb: Disput.
 • Samardžija, Marko (prir.) (1999), Norme i normiranje hrvatskoga standardnoga jezika. Zagreb: Matica hrvatska. (str. 5–12, 49–55, 114–126, 203–211)
 • Silić, Josip (2006), Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika. Zagreb: Disput. (str. 17–39)
 • Škiljan, Dubravko (1988), Jezična politika. Zagreb: Naprijed. (str. 7–62)
 • Škiljan, Dubravko (19981, 20002), Javni jezik. Pristup lingvistici javne komunikacije. Beograd: XX vek. // 2. izd. Zagreb: Antibarbarus. (poglavlje »Pravila i norme«)
 • Wright, Sue (2010), Jezična politika i jezično planiranje. Od nacionalizma do globalizacije. Zagreb: Fakultet političkih znanosti. (str. 41–67)

Dopunska literatura

 • Badurina, Lada – Pranjković, Ivo – Silić, Josip (ur.) (2009), Jezični varijeteti i nacionalni identiteti. Prilozi proučavanju standardnih jezika utemeljenih na štokavštini. Zagreb: Disput.
 • Brozović, Dalibor (2006), Neka bitna pitanja hrvatskoga jezičnog standarda. Zagreb: Školska knjiga.
 • Lenz, Alexandra N. – Mattheier, Klaus J. (ur.) (2005), Varietäten – Theorie und Empirie. Frankfurt am Mein: Peter Lang.
 • Peti-Stantić, Anita (2008), Jezik naš i/ili njihov. Vježbe iz poredbene povijesti južnoslavenskih standardizacijskih procesa. Zagreb: Srednja Europa.
 • Samardžija, Marko (19971, 20042), Iz triju stoljeća hrvatskoga standardnog jezika. Zagreb: Matica hrvatska (2. izd.: Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada)
 • Spolsky, Bernard (2004), Language Policy. Cambridge: University Press.
 • Škiljan, Dubravko (2002), Govor nacije. Jezik, nacija, Hrvati. Zagreb: Golden marketing.
 • Vince, Zlatko (19781, 19902, 20023), Putovima hrvatskoga književnog jezika. Lingvističko-kulturnopovijesni prikaz filoloških škola i njihovih izvora. Sveučilišna naklada Liber: Zagreb.