Silabi i rokovi › Silabi: ljetni semestar
21. 7. 2016.

Normativne razine hrvatskoga standardnog jezika

Predmet: Hrvatski standardni jezik

Kolegij: Normativne razine hrvatskoga standardnog jezika

Nositeljica kolegija: dr. sc. Bernardina Petrović, red. prof.

Izvoditelj kolegija: dr. sc. Kristian Lewis

ECTS: 4

Trajanje: jedan semestar, ljetni

Status (obvezatni ili izborni): izborni

Oblici nastave s brojem sati semestralno (P+S+V): 30+15+0

Uvjeti za upis kolegija: nema

Način provjere znanja: pismeni ispit na kraju semestra

Okvirni sadržaj kolegija: Na kolegiju će se razmatrati normativne razine hrvatskoga standardnog jezika – pravopisna, fonološka, morfološka, tvorbena, sintaktička i leksička. Problematizirat će se pojedina dvostruka i višestruka rješenja koja nudi normativistička literatura i nastojat će se odrediti kojemu bi se rješenju trebala dati prednost. Radom na tekstu utvrdit će se stečena znanja, a seminarskim radovima dati podrobniji pregled razmatrane problematike.

Cilj kolegija (očekivane kompetencije)

Nakon odslušanoga kolegija studenti će moći imenovati i prepoznati normativne razine te odrediti koji problem pripada kojoj razini; moći će argumentirano objasniti koja su rješenja prijeporna i ponuditi vlastito viđenje optimalnoga rješenja; moći će radom na tekstu dokazati usvojenost gradiva; produbit će poznavanje normativnih problema i pitanja izborom seminarske teme prema svojem interesu (prema popisu dopunske literature).

Obvezatna literatura

 • Frančić, Anđela, Hudeček, Lana, Mihaljević, Milica. 2006. Normativnost i višefunkcionalnost u hrvatskome jeziku, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb. (odabrane cjeline)
 • Hudeček, Lana, Mihaljević, Milica, Vukojević, Luka (izv. ur.). 1999. Hrvatski jezični savjetnik, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje–Pergamena–Školske novine. (odabrane cjeline)
 • Pranjković, Ivo. 1996. Temeljna načela jezične pravilnosti, Kolo, 4.
 • Samardžija, Marko. (ur.) 1999. Norme i normiranje hrvatskoga standardnoga jezika, Matica hrvatska, Zagreb. (odabrani članci)
 • Silić, Josip. 1999. Nekoliko misli o normi, u: Norme i normiranje hrvatskoga standardnoga jezika.
 • http://savjetnik.ihjj.hr/

Dopunska literatura

 • Anić, Vladimir. 1998. Jezik i sloboda, Matica hrvatska, Zagreb.
 • Babić, Stjepan. 1990. Hrvatska jezikoslovna čitanka, Globus, Zagreb.
 • Babić, Stjepan. 1995. Hrvatski jučer i danas, Školske novine, Zagreb.
 • Badurina, Lada. 2006. Hrvatska pravopisna norma u 20. stoljeću, Hrvatski jezik u XX. stoljeću, Matica hrvatska, Zagreb.
 • Bagdasarov, Аrtur Rafaelovič. 2010. Hrvatski književni jezik i njegova norma. Maveda, Rijeka.
 • Brodnjak, Vladimir. 1991. Razlikovni rječnik srpskog i hrvatskog jezika, Školske novine, Zagreb.
 • Brozović Rončević, Dunja i dr. 1996. Rječnik novih riječi, Minerva, Zagreb.
 • Dulčić, Mihovil (prir.). 1997. Govorimo hrvatski: jezični savjeti, Hrvatski radio–Naprijed, Zagreb.
 • Hudeček, Lana; Lewis, Kristian; Mihaljević, Milica. 2011. Pleonazmi u hrvatskome standardnom jeziku, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 37/I, str. 41-72.
 • Hudeček, Lana, Mihaljević, Milica, Vukojević, Luka. 2010. Jezični savjeti, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb.
 • Hudeček, Lana, Mihaljević, Milica. 2009. Jezik medija, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb.
 • Hudeček, Lana, Mihaljević, Milica. 2010. Hrvatski terminološki priručnik, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje Zagreb.
 • Jonke, Ljudevit. 1964. Književni jezik u teoriji i praksi, Znanje, Zagreb.
 • Lončarić, Mijo (ur.). 1998. Hrvatski jezik, Uniwersytet Opolski – Instytut Filologii Polskiej, Opole.
 • Mićanović, Krešimir. 2006. Hrvatski s naglaskom, Disput, Zagreb.
 • Oczkowa, Barbara. 2010. Hrvati i njihov jezik: Iz povijesti kodificiranja književnojezične norme, Školska knjiga, Zagreb.
 • Opačić, Nives. 1999. Promjene u leksiku – nužnost ili nešto drugo, Teorija i mogućnosti primjene pragmalingvistike, Zbornik radova HDPL-a, Zagreb–Rijeka.
 • Opačić, Nives. 2006. Hrvatski u zagradama: globalizacijske jezične stranputice, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb.
 • Opačić, Nives. 2007. Hrvatski jezični putokazi: od razdraganosti preko straha do ravnodušnosti, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb.
 • Opačić, Nives. 2009. Reci mi to kratko i jasno : hrvatski za normalne ljude, Novi Liber, Zagreb.
 • Pavešić, Slavko (ur.). 1971. Jezični savjetnik s gramatikom, Matica hrvatska, Zagreb.
 • Samardžija, Marko, Pranjković, Ivo (ur.). 2006. Hrvatski jezik u XX. stoljeću, Matica hrvatska, Zagreb.
 • Samardžija, Marko. 2002. Nekoć i nedavno. Odabrane teme iz leksikologije i novije povijesti hrvatskoga standardnoga jezika, Izdavački centar Rijeka, Rijeka, 2002.
 • Skelin Horvat, Anita. 2004. Posuđivanje u hrvatski jezik u dvama razdobljima, Suvremena lingvistika, 57–58.
 • Škaljić, Abdulah, 1965. Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku, Svjetlost, Sarajevo.
 • Težak, Stjepko. 1991. Hrvatski naš svagda(š)nji, Školske novine, Zagreb.
 • Težak, Stjepko. 2000. Hrvatski naš osebujni, Školske novine, Zagreb.
 • Turk, Marija. 1996. Jezični purizam, Fluminensia, 8, 1–2.
 • Žanić, Ivo. 2004. Nove stvarnosti i njihovi nazivi. Kako i zašto nastaju riječi i tko je za to kriv, Politička misao, 1.
 • Žanić, Ivo. 2007. Hrvatski na uvjetnoj slobodi: jezik, identitet i politika između Jugoslavije i Europe, Fakultet političkih znanosti, Zagreb.

Sadržaj kolegija po tjednima

 1. Norme i normiranje hrvatskoga standardnog jezika
 2. Normativne razine hrvatskoga standardnog jezika – dioba, razgraničenje, pristupi
 3. Pravopisna norma – načela, pravila i iznimke
 4. Pravopisna norma – dvostrukosti i višestrukosti
 5. Fonološka norma – naglašivanje, glasovne promjene, nepostojano i, epentetsko n
 6. Morfološka norma – promjenjive vrste riječi
 7. Morfološka norma – nepromjenjive vrste riječi
 8. Tvorbena norma – tvorbena načela, pravila i iznimke, mocijski parnjaci
 9. Sintaktička norma – promjenjive vrste riječi
 10. Sintaktička norma – nepromjenjive vrste riječi
 11. Leksička norma – internacionalizmi, anglizmi, srbizmi
 12. Leksička norma – pleonazmi, paronimi, lažni prijatelji
 13. Leksička norma – terminologija: načela, pravila i iznimke
 14. Leksička norma – stilistika i frazeologija
 15. Sinteza